IsiXhosa 1996 (XHO96)
105

UThixo nemilowo yakwakhe

(1 Gan 16:8-22)

1051Bulelani *uNdikhoyo, ninqule igama lakhe,

nizibalisel' iintlanga ngezintw' asenzele zona.

2Mombeleleni, mbongeni,

zixeleni izintw' ezimangalisayo asenzele zona!

3Qhayisani ngegama lakhe;

mabachwayite abo bamnqulayo uNdikhoyo!

4Lufuneni kuNdikhoyo uncedo;

mfuneni aph' akhoyo ngawo onke amaxesha.

5Ze nizikhumbule izinto asenzele zona:

imimangaliso ayenzileyo,

nemithetho ayiwisileyo.

6Nina niyinzala yesicaka sakhe uAbraham,

nilusapho lukaYakobi umnyulwa wakhe.

7UThixo wethu nguNdikhoyo;

yeyehlabathi lonke imithetho yakhe.

8Akasokuwulibala naphakade umnqophiso wakhe,

awawenzela izizukulwana ngezizukulwana.

9Ndixel' umnqophiso awawenza noAbraham,ZiQalo 12:7; 17:8

kwanesifungo asenze kuIsake.ZiQalo 26:3

10Kaloku wamnik' ummiselo uNdikhoyo uYakobi,

wamnik' umnqophis' ongasoz' uphel' uSirayeli,

11esithi: “Wena ndokunik' umhlaba waseKanana,

ube sisabelo selifa lakho.”ZiQalo 28:13

12Babengabantw' abambalwa nje, bengazelwe nto;

babengabaphambukeli kuphela nje kuloo mhlaba.

13Babebhadula kumazwe ngamazwe;

besuka kolunye ulawulo baye kolunye.

14Kodwa uThixo akavumanga ukuba batsaliswe nzima;

ude wazohlwaya neekumkani ngenxa yabo.

15Watsho esithi: “Ze ningabachukumisi abathanjiswa bam,

ningakhe nibenzakalise abashumayeli bam.”ZiQalo 20:3-7

16Ekubeni evelise indlala elizweni labo uNdikhoyo,

nokutya kwabo wakuphelisa mpela,ZiQalo 41:53-57

17wabathumela uJosefu wabandulela,

wathengiswa waba likhoboka.ZiQalo 37:28; 45:5

18Amaqatha akhe adliswa ngamatyathanga,

waminxwa nasemqaleni ngamakhamandela,

19lada lazaliseka ilizwi awayelithethile,

ilizwi likaNdikhoyo lamngqinela.ZiQalo 39:20 – 40:23

20Ikumkani yamhlangula,

umlawuli wezizwe wamkhulula,ZiQalo 41:14

21yamenza intloko yomzi wayo,

yamnika igunya lokulawula konke okwayo,ZiQalo 41:39-41

22yamnika iwonga kunamaphakathi ayo,

kwanegunya lokuqeqesha bonke ooceba bayo.

23Naye uYakobi waya eJiputa,ZiQalo 46:6

waba ngummi elizweni lakwaHam.ZiQalo 47:11

24UNdikhoyo wabanika inzala eninzi abantu bakhe,

wabanika amandla kunababandezeli babo.

25Wawafaka intiyo amaJiputa,

ukuze azikhohlise izicaka zakhe.Mfud 1:7-14

26Emva koko uthumele uMosis isicaka sakhe

kunye noAron umnyulwa wakhe.Mfud 3:1 – 4:17

27Babonakalisa imiqondiso yamandla kaThixo,

benza nemimangaliso eJiputa.

28UThixo wezisa ubumnyama emhlabeni,

kuba engalivanga amaJiputa ilizwi lakhe.Mfud 10:21-23

29Amanzi emilambo ajika aligazi,

zafa zaphela nezo ntlanzi zabo.Mfud 7:17-21

30Axhuma-xhuma amaxoxo kwelo lizwe,

angena nkqu nasemagumbini ekumkani.Mfud 8:1-6

31Watheth' uThixo, kwavela ibubu leempukane,Mfud 8:20-24

nebubu lezibawu zalityhutyha lonke elo.Mfud 8:16-17

32Kwawa isichotho endaweni yemvula,

kwamenyezel' imiban' eyoyikekayo apho.

33Yavuthuluk' imithi yemidiliya namakhiwane,

yawa yaphela imithi kweli lizwe.Mfud 9:22-25

34Watheth' uThixo, kwavel' iinkumbi,

zatsho ngenyambalala yomqikela.

35Zalubhuqa lonk' uhlaza lwalapho,

zayibhuqa yonke imveliso yomhlaba.Mfud 10:12-15

36Wawabulala onk' amavela-tanci,Mfud 12:29

nditheth' onke amazibulo amaJiputa.

37Wawakhupha amaSirayeli,

emka epheth' igolide nesiliva,

kungekho namny' ubikwa hlaba kubantu bakhe.

38Avuya amaJiputa akumka amaSirayeli;

kaloku ayeselewoyika.Mfud 12:33-36

39Wabasitha ngelif' emini abantu bakhe,

wabakhanyisela ngesithatha somlil' ebusuku.Mfud 13:21-22

40Bakucel' ukutya kwavel' izagwityi,

wabanik' isonka esivel' ezulwini, bahlutha.Mfud 16:2-15

41Wavul' iliwa, ampompoza amanzi,

kwavel' imisinga, yacand' enkangala.Mfud 17:1-7; Ntlango 20:2-13

42Kaloku wakhumbula isithembiso sakhe,

esingumnqophiso wakhe noAbraham isicaka sakhe.

43Wabandulula bechwayitile abantu bakhe,

abanyulwa bakhe behamba besombela.

44Wabanika amazwe ezinye izizwe,Yosh 11:16-23

basixhamla isiqhamo sokubila kwazo,

45khon' ukuze bayithobel' imithetho yakhe,

bagcine nemiyalelo yakhe.

Makabongwe uNdikhoyo!

106

Izibele zikaNdikhoyo kubantu bakhe

Iculo; umhobe kaDavide.

1061Mbongen' *uNdikhoyo!

Bambani ngazibini kuba ulungile uNdikhoyo.

Kaloku izibele zakhe ziya kuhlala zikho ngonaphakade.

2Ngubani onokubalisa ngezenzo ezidumileyo zikaNdikhoyo;

ingubani onokumbonga ngokufezekileyo?

3Hay' uyolo lwabo bathobela imithetho yakhe;

nditheth' abo bahlala besenza okulungileyo.

4Uzundikhumbule, Ndikhoyo, xa ubonelel' abantu bakho;

ungandishiyi, Ndikhoyo, xa ubahlangulayo.

5Nam maze ndiyibon' inkqubela yabanyulwa bakho,

ndize ndivuye kunye nabantu bakho,

ndilixhamle ibhongo neqhayiya labantu bakho.

6Nathi sone njengookhokho,

sikwenzile ukungcola nobubi.

7Xa babeseJiputa oomawokhulu

zange bazinanze izenzo zakhw' ezidumileyo;

bazilibala izibele zakho,

basuka bamvukel' uPhezukonke kuLwandl' oluBomvu.Mfud 14:10-12

8Kodwa wabahlangula uNdikhoyo ngenxa yegama lakhe,

khon' ukuze bawaqonde amandla akhe.

9Wawis' izwi, lwaza loma qoko uLwandle oluBomvu;

wabaweza kuloo nzonzobila,

banga bahamb' enkangala.

10Wenjenjal' ukubakhulula esandleni sotshaba;

wabahlangula kubabandezeli babo.

11Zagutyungelwa ngamanzi iintshaba zabo,

akwasinda namnye kuzo.

12Bandul' ukuziqonda ke izithembiso zikaNdikhoyo,Mfud 14:21-31

baza badomboza betyibela ngemibongo.Mfud 15:1-21

13Kwakamsinya bazilibala izintw' abenzele zona,

benza ukuthanda kwabo bengajonge cebiso kuye.

14Entlango bangenwa kukubawa,

baza bamlinga uThixo kuloo nkangala.

15Wabenzela izicelo zabo,

kodwa wabathumela ngobhubhani wesifo.Ntlango 11:4-34

16Bammonela uMosis apho entlango,

nditsho naso isicaka sikaNdikhoyo uAron.

17Wavuleka wona umhlaba waginya uDatan,

wagqumelela uAbhiram kunye neqela lakhe.

18Kwagqabhuk' umlilo phakathi kwabo,

awabhuq' onk' amatshijolo amalangatye.Ntlango 16:1-35

19Babumba ithole eHorebhe,

baza banqula kwaloo mfanekiso bawenzileyo.

20Ngale ndlela isihomo sikaThixo

basinika umfanekiso wenkomo, into edla utyani.

21Bamfulathela uMsindisi wabo,

kanye lo wabenzela izinto ezintle eJiputa.

22Hay' ubukhulu bezinto abenzela zona kwelakwaHam;

hay' ukukhwankqisa kwemimangaliso kuLwandl' oluBomvu!

23Yiyo ke loo nto athe nge-ebabhangisile uThixo

ukuba uMosis isicaka sakhe wayengabamelanga,

athibaz' ingqumbo kaThixo bangatshabalali.Mfud 32:1-14

24Balicekisa ilizwe elihle kakhulu,

kuba babengazikholelwa izithembiso zikaThixo.

25Babehlala ezintenteni bekrokra,

bengawuthobeli umyalelo kaNdikhoyo.

26Wamis' isibhozo efung' esithi

wobayeka bafel' aph' enkangala,Ntlango 14:1-35

27ize inzala yab' ayichitha-chithe phakathi kweentlanga,

ibe ziintsalu apho kumazw' asemzini.Nqulo 26:33

28Basuka bazibandakanya nabanquli bakaBhali wasePehore,

batya nokutya kwamadini *ezithixo.

29Bamcaphukisa uNdikhoyo ngezenzo zabo,

kwabakho ubhubhani wesifo phakathi kwabo.

30Waphakama wabangxengxezela uPineyasi,

saza sathomalala isibetho eso.

31Ngale nto ke wabalelwa kumalungisa,

wahlala ekhunjulwa izizukulwana ngezizukulwana.Ntlango 25:1-13

32Nangasemithonjeni yeMeribha bamqumbisa uNdikhoyo,

waba sengxakini uMosis ngenxa yabo.

33Bamcaphukisa uMosis

ngangokuba wada wathetha amazwi angemahle konke.Ntlango 20:2-13

34Abazange bazitshabalalise iintlanga

njengoko babeyalelwe nguNdikhoyo.

35Basuka bendiselana nazo,

bafunda namasiko azo.

36Banqula izithixo abantu bakaThixo,

nto leyo ke yaba ngumgibe wabo.Nkokh 2:1-3; 3:5-6

37Babinga oonyana neentombi zabo,

besenzela iindimoni amadini.2 Kum 17:17

38Baliphalaz' igaz' elingenatyala,

nditheth' eloonyana neentombi zabo

ababebanikela kwizithixo zaseKanana;

labubutyadidi ke elo zwe lelo gazi.Ntlango 35:33

39Benjenjalo ke ukuzixabhela;

benjenjalo ukuzenyelisa bamfulathela uThixo.

40UNdikhoyo wavutha ngumsindo,

waza wabacaphukela abantu bakhe.

41Wabayekela ezandleni zeentlanga,

baba phantsi kolawulo lweentshaba zabo.

42Zababandezel' iintshaba,

bahlala kabuhlungu phantsi kwazo.

43Kwaba kaninzi-ninzi ebahlangula uNdikhoyo,

kodwa bakhetha ukungamva,

beyela zwabha esonweni;

44Kambe ke wabuya wayigqala uNdikhoyo imbandezelo yabo,

wabeva bakuzibika kuye;

45wazikhumbula nezithembiso zakhe kubo,

waba nenceba ngenxa yothando lwakhe olukhulu,

46wabatsho basizelwa ngababandezeli babo.Nkokh 2:14-18

47Sisindise, Ndikhoyo, Thixo wethu,

siqokelele phakathi kweentlanga, ukuze sikubulele,

silibonge igama lakho elingcwele.

48Makabongwe uNdikhoyo uThixo kaSirayeli

kususela ngoku kude kube nini-nini!

Bonk' abantu mabathi: “Huntshu!”

Mawubongwe wena, Ndikhoyo.1 Gan 16:35-36

107

ICANDELO LESIHLANU

(IiNdumiso 107 – 150)

Ukuncoma ukulunga kukaThixo

1071Mdumiseni *uNdikhoyo, kuba elungile;

ezakhe izibele zohlala zihleli.

2Ewe, mabadanduluke batsho abasindisiweyo bakaNdikhoyo,

abo abakhululeyo esandleni sotshaba;

3nditsho abo baqokelelwe kwizizwe ngezizwe,

empuma nasentshona, emantla nasezantsi.

4Bambi babebhadula entlango,

bengenaso isixeko sokuma bazinze.

5Ewe, babelamba benxanwa;

kwakugos' okwaphukayo beyoba.

6Ke kaloku babhenela kuNdikhoyo bekhohliwe,

waza yena wabakhulula kwezo ngxaki zabo,

7wabakhokela ngendlela ethe ngqo,

wada wabamisa esixekweni bazinza.

8Mabambulele uNdikhoyo ngenxa yezibele zakhe ezingatshitshiyo,

nangenxa yezigigaba azenzela oonyana babantu.

9Andithi kaloku uyamanelisa onxaniweyo,

aze amhluthise ngokulunga olambileyo!

10Abanye babehlala esithokothokweni sobumnyama,

bengamabanjwa akhonkxwe ngemixokelelwane;

11kuba kaloku bawavukela amazwi kaThixo,

bawudela ummiselo kaPhezukonke.

12Babeziinxekenxeke, besebenza nzima;

babezizigede, kungekho bani ubasizayo.

13Ke kaloku babhenela kuNdikhoyo besengxakini,

waza yena wabakhulula kwezo nkxwaleko zabo.

14Wabakhupha esithokothokweni sobumnyama,

waziqhawula iimbophelelo zabo.

15Mabambulele uNdikhoyo ngenxa yezibele zakhe ezingatshitshiyo,

nangenxa yezigigaba azenzela oonyana babantu.

16Kaloku yena uyazifohloza iingcango zesinyithi,

aze azikroboze izibonda zentsimbi.

17Bambi babencithekile ngenxa yezono zabo;

ngenxa yobugwenxa babo babexhwalekile.

18Ukutya babengasafuni nokukubona;

kaloku babesebelikrobile ingcwaba.

19Ke kaloku babhenela kuNdikhoyo besengxakini,

waza yena wabakhulula kwezo nkxwaleko zabo.

20Wathetha ngelizwi, baza baphila;

ewe, wabahlangula ekufeni.

21Mabambulele uNdikhoyo ngenxa yezibele zakhe ezingatshitshiyo,

nangenxa yezigigaba azenzela oonyana babantu.

22Mabenze amadini okubulela,

batsholoze bemdumisa ngemisebenzi yakhe.

23Abanye babehamba elwandle ngeenqanawa;

babephila kukurhweba elwandle.

24Babeyibona imisebenzi emikhulu kaNdikhoyo;

nditsho imimangaliso yakhe elwandle.

25Kaloku wathetha ngelizwi, kwavel' isaqhwithi,

aza ke wona amaza alatyuza.

26Iinqanawa zaphatha kunyuka, zaphatha kuzika;

ke bona abarhwebi banxuba.

27Batatazela badidizel' okwamanxila;

ewe, lalixubayele bexakiwe.

28Ke kaloku babhenela kuNdikhoyo besengxakini,

waza yena wabakhulula kwezo nkxwaleko zabo.

29Wasithothisa ke isaqhwithi,

aza ke amaza olwandle azola.

30Ke kaloku bachulumacha kuba kuzolile,

waza ke wabafikisa kwizibuko ababelinqwenela.

31Mabambulele uNdikhoyo ngenxa yezibele zakhe ezingatshitshiyo,

nangenxa yezigigaba azenzela oonyana babantu.

32Ngoko ke mabamncome ebandleni labakhe,

bamdumise embizweni yamadoda amakhulu.

33Ulojika imilambo ibe yinkangala,

imithombo ibe ngumqwebedu.

34Ngenxa yenkohlakalo yabemi balo

elichumayo ulitsho libe yintlango.

35Umajik' intlango ibe sisithabazi samanzi,

elibharhileyo litsho litsits' imithombo.

36Uzimisa apho ke izilambi,

khon' ukuze zime zizinze.

37Ziyalima, zizityalela izidiliya;

ewe, zivuna intabalala yendyebo.

38Ngentsikelelo yakhe bazala bangayeki,

neenkomo zabo zihlala zisanda.

39Suka ke bancipha ngamanani,

baza ke bathobeka,

ngenxa yengcinezelo, inkxwaleko, neentsizi.

40Amatshawe uwagalele ngehlazo,

aba zizibhadu-bhadu zelibharhileyo.

41Ke bona abahlelelekileyo uyabonyula ezinkathazweni,

abatsho bande ngokwemihlambi.

42Athi akuyibona le nto amalungisa agcobe;

ke bona abangendawo baxakwe.

43Olumkileyo makazigqale ezi zinto;

abantu mabaziqonde izibele zikaNdikhoyo.