IsiXhosa 1996 (XHO96)
104

Ukubonga uMdali

1041Mbonge *uNdikhoyo, moya wam!

Ubungangalala bakho, Ndikhoyo, Thixo wam, buyamangalisa!

Uzithe wambu ngesihomo nesithozela;

2ulowambath' ukukhanya, kwanga yingubo;

ulotwabulul' isibhakabhaka, wanga wanek' intente;

3ulomis' iintsika zendlu yakhe emanzini,

enze iinqwelo ngamafu,

achankcathe phezu kwamaphik' omoya;

4ulowenz' imimoya izithunywa zakhe,

nemiban' elenyay' ibe zizicaka zakhe.Hebh 1:7

5Zabekwa nguw' iziseko zomhlaba

ze zingashuku-shukunyiswa bani.

6Wawugquma ngenzonzobil' olwandle,

wang' uwambes' ingubo,

atshw' amanzi azithi gqume iintaba.

7Uthe wakuwakhalimel' abaleka;

zakuvakal' iindudumo zezwi lakho,

aphaphathek' elatyuza.

8Ehl' iintaba neenduli, abhek' ezantsi,

apho wawuthe maze aye khona.

9Kaloku wamis' imid' amanz' angegqithi kuyo,

hlez' aphind' awugubungel' umhlaba.

10Ulogqabhuz' imithombo ezintlanjeni,

ibaleke phakathi kweenduli,

11apho kusel' izilwanyana,

nalaph' amaqwarh' athob' unxano.

12Kulapho zakhela khon' iintaka,

zintyiloz' emasebeni emithi.

13Ulonkcenkceshel' iintaba ngeemvula zaphezulu;

uchumil' umhlaba ziintsikelelo zakho.

14Ulontshulisel' iinkomo ingca,

akhulisel' abantu izityalo,

kuvel' isivuno sokutya,

15newayin' echwayitisayo,

amafuth' okuthambisa,

kunye nesonka sokubondla.

16Iyifumana kanobom imvula imithi kaNdikhoyo,

loo mithi yemisedare awayityala eLebhanon.

17Iintaka zizakhela kuyw' iindlwana zazo,

neengwamza zakhel' emikhobeni.

18Won' amatshabanqa ahlal' ezingxondorheni,

ziz' iimbila zibalekele emaweni.

19Iinyanga zibalwa ngokufa kwenyanga,

nelanga liyalazi ixesha lokutshona kwalo.

20Ubusuku benziwa nguwe,

ukuz' izilwanyana zihamba-hambe.

21Amathol' eengonyam' ayagragram' ezingela,

efuna ukuty' okuvela kuThixo.

22Ukuphuma kwelanga ziyemka zonk' izilo,

ziye kulal' ezikhundleni zazo.

23Bandul' ukuphum' abantu baphangele,

basebenze kude kutshon' ilanga.

24Hay' ubuninzi bezintw' ozenzileyo, Ndikhoyo!

Uzenze ngobulumko xa zizonke;

uzel' umhlaba zizintw' ezidalwe nguwe.

25Phaya esithabazini solwandle kukho inyambalala yezilo;

kukho ezikhulu, kukho nezincinane.

26Kuhamba iinqanawa apho,

kanti nomnengaIsiHebhere sithi “ileviyatan.” Ke ileviyatan sisilo sasemanzini ngokweentsomi zaseMbindi-mpuma udlwabiza udloba kulo,

eso silw' esadalelwa loo nto nguwe.

27Zonke ezo zinto zijonge kuwe,

ukuz' uzondle ngexesh' ekufuneka zitye ngalo.

28Wakuzipha ziyatya,

ze wakuzondla zihluthe.

29Uthi wakuzifulathela, zoyike, zixhale;

wakuwuthatha umphefumlo zife, zibuyele eluthulini.

30Wakuthumela umoya wakho ziyadalwa,

butsho buvuseleleke ubuso bomhlaba.

31Masime ngonaphakade isihomo nesithozela sakho, Ndikhoyo;

wanga ungakonwabisa umsebenzi owenzileyo.

32Wena uthi ungawujonga nje ube selungcangcazela umhlaba,

uzichukumis' iintaba zitsho ziphum' umsi.

33Ndomombelel' uNdikhoyo lo gama ndisaphilayo,

ndimbong' uThixo wam lo gama ndisadl' ubomi.

34Wanga angavuyiswa ngumbongo wam uNdikhoyo,

kuba yena uyandivuyisa.

35Mababhangisw' aboni ehlabathini;

makangabikho konk' amatshijolo.

Wena moya wam, mbonge uNdikhoyo;

ewe, mbonge uNdikhoyo!

105

UThixo nemilowo yakwakhe

(1 Gan 16:8-22)

1051Bulelani *uNdikhoyo, ninqule igama lakhe,

nizibalisel' iintlanga ngezintw' asenzele zona.

2Mombeleleni, mbongeni,

zixeleni izintw' ezimangalisayo asenzele zona!

3Qhayisani ngegama lakhe;

mabachwayite abo bamnqulayo uNdikhoyo!

4Lufuneni kuNdikhoyo uncedo;

mfuneni aph' akhoyo ngawo onke amaxesha.

5Ze nizikhumbule izinto asenzele zona:

imimangaliso ayenzileyo,

nemithetho ayiwisileyo.

6Nina niyinzala yesicaka sakhe uAbraham,

nilusapho lukaYakobi umnyulwa wakhe.

7UThixo wethu nguNdikhoyo;

yeyehlabathi lonke imithetho yakhe.

8Akasokuwulibala naphakade umnqophiso wakhe,

awawenzela izizukulwana ngezizukulwana.

9Ndixel' umnqophiso awawenza noAbraham,ZiQalo 12:7; 17:8

kwanesifungo asenze kuIsake.ZiQalo 26:3

10Kaloku wamnik' ummiselo uNdikhoyo uYakobi,

wamnik' umnqophis' ongasoz' uphel' uSirayeli,

11esithi: “Wena ndokunik' umhlaba waseKanana,

ube sisabelo selifa lakho.”ZiQalo 28:13

12Babengabantw' abambalwa nje, bengazelwe nto;

babengabaphambukeli kuphela nje kuloo mhlaba.

13Babebhadula kumazwe ngamazwe;

besuka kolunye ulawulo baye kolunye.

14Kodwa uThixo akavumanga ukuba batsaliswe nzima;

ude wazohlwaya neekumkani ngenxa yabo.

15Watsho esithi: “Ze ningabachukumisi abathanjiswa bam,

ningakhe nibenzakalise abashumayeli bam.”ZiQalo 20:3-7

16Ekubeni evelise indlala elizweni labo uNdikhoyo,

nokutya kwabo wakuphelisa mpela,ZiQalo 41:53-57

17wabathumela uJosefu wabandulela,

wathengiswa waba likhoboka.ZiQalo 37:28; 45:5

18Amaqatha akhe adliswa ngamatyathanga,

waminxwa nasemqaleni ngamakhamandela,

19lada lazaliseka ilizwi awayelithethile,

ilizwi likaNdikhoyo lamngqinela.ZiQalo 39:20 – 40:23

20Ikumkani yamhlangula,

umlawuli wezizwe wamkhulula,ZiQalo 41:14

21yamenza intloko yomzi wayo,

yamnika igunya lokulawula konke okwayo,ZiQalo 41:39-41

22yamnika iwonga kunamaphakathi ayo,

kwanegunya lokuqeqesha bonke ooceba bayo.

23Naye uYakobi waya eJiputa,ZiQalo 46:6

waba ngummi elizweni lakwaHam.ZiQalo 47:11

24UNdikhoyo wabanika inzala eninzi abantu bakhe,

wabanika amandla kunababandezeli babo.

25Wawafaka intiyo amaJiputa,

ukuze azikhohlise izicaka zakhe.Mfud 1:7-14

26Emva koko uthumele uMosis isicaka sakhe

kunye noAron umnyulwa wakhe.Mfud 3:1 – 4:17

27Babonakalisa imiqondiso yamandla kaThixo,

benza nemimangaliso eJiputa.

28UThixo wezisa ubumnyama emhlabeni,

kuba engalivanga amaJiputa ilizwi lakhe.Mfud 10:21-23

29Amanzi emilambo ajika aligazi,

zafa zaphela nezo ntlanzi zabo.Mfud 7:17-21

30Axhuma-xhuma amaxoxo kwelo lizwe,

angena nkqu nasemagumbini ekumkani.Mfud 8:1-6

31Watheth' uThixo, kwavela ibubu leempukane,Mfud 8:20-24

nebubu lezibawu zalityhutyha lonke elo.Mfud 8:16-17

32Kwawa isichotho endaweni yemvula,

kwamenyezel' imiban' eyoyikekayo apho.

33Yavuthuluk' imithi yemidiliya namakhiwane,

yawa yaphela imithi kweli lizwe.Mfud 9:22-25

34Watheth' uThixo, kwavel' iinkumbi,

zatsho ngenyambalala yomqikela.

35Zalubhuqa lonk' uhlaza lwalapho,

zayibhuqa yonke imveliso yomhlaba.Mfud 10:12-15

36Wawabulala onk' amavela-tanci,Mfud 12:29

nditheth' onke amazibulo amaJiputa.

37Wawakhupha amaSirayeli,

emka epheth' igolide nesiliva,

kungekho namny' ubikwa hlaba kubantu bakhe.

38Avuya amaJiputa akumka amaSirayeli;

kaloku ayeselewoyika.Mfud 12:33-36

39Wabasitha ngelif' emini abantu bakhe,

wabakhanyisela ngesithatha somlil' ebusuku.Mfud 13:21-22

40Bakucel' ukutya kwavel' izagwityi,

wabanik' isonka esivel' ezulwini, bahlutha.Mfud 16:2-15

41Wavul' iliwa, ampompoza amanzi,

kwavel' imisinga, yacand' enkangala.Mfud 17:1-7; Ntlango 20:2-13

42Kaloku wakhumbula isithembiso sakhe,

esingumnqophiso wakhe noAbraham isicaka sakhe.

43Wabandulula bechwayitile abantu bakhe,

abanyulwa bakhe behamba besombela.

44Wabanika amazwe ezinye izizwe,Yosh 11:16-23

basixhamla isiqhamo sokubila kwazo,

45khon' ukuze bayithobel' imithetho yakhe,

bagcine nemiyalelo yakhe.

Makabongwe uNdikhoyo!

106

Izibele zikaNdikhoyo kubantu bakhe

Iculo; umhobe kaDavide.

1061Mbongen' *uNdikhoyo!

Bambani ngazibini kuba ulungile uNdikhoyo.

Kaloku izibele zakhe ziya kuhlala zikho ngonaphakade.

2Ngubani onokubalisa ngezenzo ezidumileyo zikaNdikhoyo;

ingubani onokumbonga ngokufezekileyo?

3Hay' uyolo lwabo bathobela imithetho yakhe;

nditheth' abo bahlala besenza okulungileyo.

4Uzundikhumbule, Ndikhoyo, xa ubonelel' abantu bakho;

ungandishiyi, Ndikhoyo, xa ubahlangulayo.

5Nam maze ndiyibon' inkqubela yabanyulwa bakho,

ndize ndivuye kunye nabantu bakho,

ndilixhamle ibhongo neqhayiya labantu bakho.

6Nathi sone njengookhokho,

sikwenzile ukungcola nobubi.

7Xa babeseJiputa oomawokhulu

zange bazinanze izenzo zakhw' ezidumileyo;

bazilibala izibele zakho,

basuka bamvukel' uPhezukonke kuLwandl' oluBomvu.Mfud 14:10-12

8Kodwa wabahlangula uNdikhoyo ngenxa yegama lakhe,

khon' ukuze bawaqonde amandla akhe.

9Wawis' izwi, lwaza loma qoko uLwandle oluBomvu;

wabaweza kuloo nzonzobila,

banga bahamb' enkangala.

10Wenjenjal' ukubakhulula esandleni sotshaba;

wabahlangula kubabandezeli babo.

11Zagutyungelwa ngamanzi iintshaba zabo,

akwasinda namnye kuzo.

12Bandul' ukuziqonda ke izithembiso zikaNdikhoyo,Mfud 14:21-31

baza badomboza betyibela ngemibongo.Mfud 15:1-21

13Kwakamsinya bazilibala izintw' abenzele zona,

benza ukuthanda kwabo bengajonge cebiso kuye.

14Entlango bangenwa kukubawa,

baza bamlinga uThixo kuloo nkangala.

15Wabenzela izicelo zabo,

kodwa wabathumela ngobhubhani wesifo.Ntlango 11:4-34

16Bammonela uMosis apho entlango,

nditsho naso isicaka sikaNdikhoyo uAron.

17Wavuleka wona umhlaba waginya uDatan,

wagqumelela uAbhiram kunye neqela lakhe.

18Kwagqabhuk' umlilo phakathi kwabo,

awabhuq' onk' amatshijolo amalangatye.Ntlango 16:1-35

19Babumba ithole eHorebhe,

baza banqula kwaloo mfanekiso bawenzileyo.

20Ngale ndlela isihomo sikaThixo

basinika umfanekiso wenkomo, into edla utyani.

21Bamfulathela uMsindisi wabo,

kanye lo wabenzela izinto ezintle eJiputa.

22Hay' ubukhulu bezinto abenzela zona kwelakwaHam;

hay' ukukhwankqisa kwemimangaliso kuLwandl' oluBomvu!

23Yiyo ke loo nto athe nge-ebabhangisile uThixo

ukuba uMosis isicaka sakhe wayengabamelanga,

athibaz' ingqumbo kaThixo bangatshabalali.Mfud 32:1-14

24Balicekisa ilizwe elihle kakhulu,

kuba babengazikholelwa izithembiso zikaThixo.

25Babehlala ezintenteni bekrokra,

bengawuthobeli umyalelo kaNdikhoyo.

26Wamis' isibhozo efung' esithi

wobayeka bafel' aph' enkangala,Ntlango 14:1-35

27ize inzala yab' ayichitha-chithe phakathi kweentlanga,

ibe ziintsalu apho kumazw' asemzini.Nqulo 26:33

28Basuka bazibandakanya nabanquli bakaBhali wasePehore,

batya nokutya kwamadini *ezithixo.

29Bamcaphukisa uNdikhoyo ngezenzo zabo,

kwabakho ubhubhani wesifo phakathi kwabo.

30Waphakama wabangxengxezela uPineyasi,

saza sathomalala isibetho eso.

31Ngale nto ke wabalelwa kumalungisa,

wahlala ekhunjulwa izizukulwana ngezizukulwana.Ntlango 25:1-13

32Nangasemithonjeni yeMeribha bamqumbisa uNdikhoyo,

waba sengxakini uMosis ngenxa yabo.

33Bamcaphukisa uMosis

ngangokuba wada wathetha amazwi angemahle konke.Ntlango 20:2-13

34Abazange bazitshabalalise iintlanga

njengoko babeyalelwe nguNdikhoyo.

35Basuka bendiselana nazo,

bafunda namasiko azo.

36Banqula izithixo abantu bakaThixo,

nto leyo ke yaba ngumgibe wabo.Nkokh 2:1-3; 3:5-6

37Babinga oonyana neentombi zabo,

besenzela iindimoni amadini.2 Kum 17:17

38Baliphalaz' igaz' elingenatyala,

nditheth' eloonyana neentombi zabo

ababebanikela kwizithixo zaseKanana;

labubutyadidi ke elo zwe lelo gazi.Ntlango 35:33

39Benjenjalo ke ukuzixabhela;

benjenjalo ukuzenyelisa bamfulathela uThixo.

40UNdikhoyo wavutha ngumsindo,

waza wabacaphukela abantu bakhe.

41Wabayekela ezandleni zeentlanga,

baba phantsi kolawulo lweentshaba zabo.

42Zababandezel' iintshaba,

bahlala kabuhlungu phantsi kwazo.

43Kwaba kaninzi-ninzi ebahlangula uNdikhoyo,

kodwa bakhetha ukungamva,

beyela zwabha esonweni;

44Kambe ke wabuya wayigqala uNdikhoyo imbandezelo yabo,

wabeva bakuzibika kuye;

45wazikhumbula nezithembiso zakhe kubo,

waba nenceba ngenxa yothando lwakhe olukhulu,

46wabatsho basizelwa ngababandezeli babo.Nkokh 2:14-18

47Sisindise, Ndikhoyo, Thixo wethu,

siqokelele phakathi kweentlanga, ukuze sikubulele,

silibonge igama lakho elingcwele.

48Makabongwe uNdikhoyo uThixo kaSirayeli

kususela ngoku kude kube nini-nini!

Bonk' abantu mabathi: “Huntshu!”

Mawubongwe wena, Ndikhoyo.1 Gan 16:35-36