IsiXhosa 1996 (XHO96)
105

UThixo nemilowo yakwakhe

(1 Gan 16:8-22)

1051Bulelani *uNdikhoyo, ninqule igama lakhe,

nizibalisel' iintlanga ngezintw' asenzele zona.

2Mombeleleni, mbongeni,

zixeleni izintw' ezimangalisayo asenzele zona!

3Qhayisani ngegama lakhe;

mabachwayite abo bamnqulayo uNdikhoyo!

4Lufuneni kuNdikhoyo uncedo;

mfuneni aph' akhoyo ngawo onke amaxesha.

5Ze nizikhumbule izinto asenzele zona:

imimangaliso ayenzileyo,

nemithetho ayiwisileyo.

6Nina niyinzala yesicaka sakhe uAbraham,

nilusapho lukaYakobi umnyulwa wakhe.

7UThixo wethu nguNdikhoyo;

yeyehlabathi lonke imithetho yakhe.

8Akasokuwulibala naphakade umnqophiso wakhe,

awawenzela izizukulwana ngezizukulwana.

9Ndixel' umnqophiso awawenza noAbraham,ZiQalo 12:7; 17:8

kwanesifungo asenze kuIsake.ZiQalo 26:3

10Kaloku wamnik' ummiselo uNdikhoyo uYakobi,

wamnik' umnqophis' ongasoz' uphel' uSirayeli,

11esithi: “Wena ndokunik' umhlaba waseKanana,

ube sisabelo selifa lakho.”ZiQalo 28:13

12Babengabantw' abambalwa nje, bengazelwe nto;

babengabaphambukeli kuphela nje kuloo mhlaba.

13Babebhadula kumazwe ngamazwe;

besuka kolunye ulawulo baye kolunye.

14Kodwa uThixo akavumanga ukuba batsaliswe nzima;

ude wazohlwaya neekumkani ngenxa yabo.

15Watsho esithi: “Ze ningabachukumisi abathanjiswa bam,

ningakhe nibenzakalise abashumayeli bam.”ZiQalo 20:3-7

16Ekubeni evelise indlala elizweni labo uNdikhoyo,

nokutya kwabo wakuphelisa mpela,ZiQalo 41:53-57

17wabathumela uJosefu wabandulela,

wathengiswa waba likhoboka.ZiQalo 37:28; 45:5

18Amaqatha akhe adliswa ngamatyathanga,

waminxwa nasemqaleni ngamakhamandela,

19lada lazaliseka ilizwi awayelithethile,

ilizwi likaNdikhoyo lamngqinela.ZiQalo 39:20 – 40:23

20Ikumkani yamhlangula,

umlawuli wezizwe wamkhulula,ZiQalo 41:14

21yamenza intloko yomzi wayo,

yamnika igunya lokulawula konke okwayo,ZiQalo 41:39-41

22yamnika iwonga kunamaphakathi ayo,

kwanegunya lokuqeqesha bonke ooceba bayo.

23Naye uYakobi waya eJiputa,ZiQalo 46:6

waba ngummi elizweni lakwaHam.ZiQalo 47:11

24UNdikhoyo wabanika inzala eninzi abantu bakhe,

wabanika amandla kunababandezeli babo.

25Wawafaka intiyo amaJiputa,

ukuze azikhohlise izicaka zakhe.Mfud 1:7-14

26Emva koko uthumele uMosis isicaka sakhe

kunye noAron umnyulwa wakhe.Mfud 3:1 – 4:17

27Babonakalisa imiqondiso yamandla kaThixo,

benza nemimangaliso eJiputa.

28UThixo wezisa ubumnyama emhlabeni,

kuba engalivanga amaJiputa ilizwi lakhe.Mfud 10:21-23

29Amanzi emilambo ajika aligazi,

zafa zaphela nezo ntlanzi zabo.Mfud 7:17-21

30Axhuma-xhuma amaxoxo kwelo lizwe,

angena nkqu nasemagumbini ekumkani.Mfud 8:1-6

31Watheth' uThixo, kwavela ibubu leempukane,Mfud 8:20-24

nebubu lezibawu zalityhutyha lonke elo.Mfud 8:16-17

32Kwawa isichotho endaweni yemvula,

kwamenyezel' imiban' eyoyikekayo apho.

33Yavuthuluk' imithi yemidiliya namakhiwane,

yawa yaphela imithi kweli lizwe.Mfud 9:22-25

34Watheth' uThixo, kwavel' iinkumbi,

zatsho ngenyambalala yomqikela.

35Zalubhuqa lonk' uhlaza lwalapho,

zayibhuqa yonke imveliso yomhlaba.Mfud 10:12-15

36Wawabulala onk' amavela-tanci,Mfud 12:29

nditheth' onke amazibulo amaJiputa.

37Wawakhupha amaSirayeli,

emka epheth' igolide nesiliva,

kungekho namny' ubikwa hlaba kubantu bakhe.

38Avuya amaJiputa akumka amaSirayeli;

kaloku ayeselewoyika.Mfud 12:33-36

39Wabasitha ngelif' emini abantu bakhe,

wabakhanyisela ngesithatha somlil' ebusuku.Mfud 13:21-22

40Bakucel' ukutya kwavel' izagwityi,

wabanik' isonka esivel' ezulwini, bahlutha.Mfud 16:2-15

41Wavul' iliwa, ampompoza amanzi,

kwavel' imisinga, yacand' enkangala.Mfud 17:1-7; Ntlango 20:2-13

42Kaloku wakhumbula isithembiso sakhe,

esingumnqophiso wakhe noAbraham isicaka sakhe.

43Wabandulula bechwayitile abantu bakhe,

abanyulwa bakhe behamba besombela.

44Wabanika amazwe ezinye izizwe,Yosh 11:16-23

basixhamla isiqhamo sokubila kwazo,

45khon' ukuze bayithobel' imithetho yakhe,

bagcine nemiyalelo yakhe.

Makabongwe uNdikhoyo!