IsiXhosa 1996 (XHO96)
102

Umthandazo womntu osebunzimeni

Umthandazo womntu osebunzimeni ophalaza intlungu yakhe *kuNdikhoyo.

1021Ndikhoyo, wuve umthandazo wam,

nesikhalo sam masifike kuwe!

2Sukundizimela xa ndisebunzimeni;

ndiphulaphule undive kamsinya ndakukhala.

3Imihla yam ithe shwaka okomsi;

ndiyathuthunjelwa ziingqaqambo.

4Ndixusheke ndada ndalityéba;

senditsho ndaphelelwa nangumdla wokutya.

5Ndiyagcuma kukugula;

andibhitye nditsho ndangamathambo.

6Ndifana nesikhova enkangala;

ndinjengesihulu-hulu senxiwa.

7Ndilal' obentaka kukumana ndiphuthelwa;

ndifana nentak' ehleli yodwa exhantini.

8Ziyandigxibha yonk' imini iintshaba zam;

ziphoxisa ngam, ziqalekisana ngegama lam.

9Ndinesingqala, ukutya akuvumi kuhla;

intw' endiyiselayo seliziinyembezi zam.

10Loo ntw' ibangwa yingqumbo nomsindo wakho;

kaloku wena undifunqule wandilahla kwesinomhlwa.

11Seligqithe njengamathunz' okuhlwa imihla yam;

selide yabuna okwengca elahliweyo.

12Kodwa wena, Ndikhoyo,

uya kulawula kude kube ngunaphakade;

ziya kubalisa ngawe zonk' izizukulwana.

13Uya kuhlabeka, uyisizele iZiyon;

ewe, ixesha lokuyenzel' inceba selifikile,

seligalelekile.

14Ziyayithand' izicaka zakho, naxa seliziindonga nje;

ziyahlabeka xa ziyibona selingamabhodlo iZiyon.

15Zolihlonel' igama likaNdikhoyo zonk' iintlanga,

neekumkani zonke zisibeke isihomo sakhe.

16Kuba kaloku uNdikhoyo woyivusa iZiyon,

sicace ke isidima nesithozela sakhe.

17Uyawuva umthandazo weendwayi,

azisabele nezicelo zazo.

18Le mbali mayibhalelwe isizukulwana esizayo

ze bamdumise uNdikhoyo nâbo bangekazalwa.

19Kaloku wakhangela phantsi yena ephezulu uNdikhoyo,

nditsho uNdikhoyo *esesibingelelweni sakhe;

wajong' emhlabeni esezulwini yena,

20ukuze akuve ukuncwina kwababanjiweyo,

nokuze abakhulule abo bagwetyelwe ukufa.

21Yiyo ke loo nto baya kuyivakalisa eZiyon indumiso yakhe,

bambonge naseJerusalem uNdikhoyo,

22apho sukuba zihlangen' iintlanga nezizwe,

zize kudumisa zinqule uNdikhoyo.

23Mna uNdikhoyo wandaphul' iimpondo ndiselula,

wayifinyeza imihla yobomi bam.

24Kodwa ndazibika ndathi: “Thixo wam,

sukundithatha kwangoku ndingekaluphali.

“Wena uzityhutyha zonke izizukulwana;

25ladalwa nguwe kwantlandlolo ihlabathi;

enziwa nguwe nawo amazulu.

26Xa zizonke ziya kudlula, ube wena usahleli;

ziya kuguga njengeempahla,

uzisonge njengeengubo.

Zona ziya kutshintshwa njengesambatho,

27ube wena ungaguquki, ube wena ungagugi.Hebh 1:10-12

28Iintsapho zethu zohlala zikhuselekile,

nenzala yabo yohlala phantsi kwekhusi lakho.”

103

Izibele zikaThixo

Umhobe kaDavide.

1031Mbonge *uNdikhoyo, moya wam!

Mandimbonge uNdikhoyo ngomxhelo wam wonke!

2Moya wam, mbonge uNdikhoyo,

ungaze uyilibale imisebenzi yakhe emihle nanini-nanini:

3uloxolela zonk' izono zam;

ulophilisa zonk' izifo endinazo;

4ulohlangula ubomi bam enzonzobileni,

andambese ngezibele nangenceba;

5ulondenzel' izintw' ezintle ebomini,

ndihlale ndingumqaba-qaba njengokhozi.

6NguNdikhoyo obonelela abacinezelweyo ubulungisa;

ewe, nguye obagwebelayo bonke ngokungenaxanasi.

7Wamazisa icebo lakhe uMosis;

wawabonisa amaSirayeli amandla akhe.

8UNdikhoyo unenceba nesisa;Yak 5:11

uqumba kade, yimvuze-mvuze enobubele.

9Kaloku akasolok' engxolisa, yaye akananqala.

10Akasohlwayi njengoko sifanelwe kukohlwaywa,

engaziphindezeli ngokwezigqitho zethu.

11Kungangokuba kude kwesibhakabhaka emhlabeni

ukubalasela kwezibele zakhe kwabamhlonelayo;

12ulogxoth' izono zithi qelele kuthi

njengempumalanga nentshonalanga.

13Bufana nomzali kubantwana

ububele bukaNdikhoyo kwabamnik' imbeko.

14Kaloku uyasazi into esiyiyo;

uyaqonda ukuba siluthuli.

15Yen' okokwakhe umntu uyafana nje nengca:

uyakhula, achume okwentyatyambo.

16Suka uvuthuze won' umoya,

iphephethek' intyatyambo,

ingab' ibekho kuloo ndaw' ibikad' ikuyo.

17Ke zon' izibele zikaNdikhoyo zivelela abamhloneleyo;

uhlala enobubele kwizizukulwana ngezizukulwana,

18kwabanyanisekileyo kumnqophiso wakhe

nabathobela imithetho yakhe.

19UNdikhoyo ungqendev' esihlalweni sakhe ebhotw' ezulwini;

ulawulo lwakhe luqhakamshela ihlabathi liphela.

20Mbongeni uNdikhoyo, nina zithunywa zakhe ezinamandla;

mbongeni, nina nibalasele ngokumthobela;

liphulaphuleni ilizwi lakhe.

21Mbongeni, uNdikhoyo, nina mikhosi yezulu;

mbongeni, nina zicaka zakhe.

22Nani zidalwa, khanimbonge nonke,

kuzo zonk' iindaw' alawula kuzo.

Nawe, moya wam, mbonge uNdikhoyo!

104

Ukubonga uMdali

1041Mbonge *uNdikhoyo, moya wam!

Ubungangalala bakho, Ndikhoyo, Thixo wam, buyamangalisa!

Uzithe wambu ngesihomo nesithozela;

2ulowambath' ukukhanya, kwanga yingubo;

ulotwabulul' isibhakabhaka, wanga wanek' intente;

3ulomis' iintsika zendlu yakhe emanzini,

enze iinqwelo ngamafu,

achankcathe phezu kwamaphik' omoya;

4ulowenz' imimoya izithunywa zakhe,

nemiban' elenyay' ibe zizicaka zakhe.Hebh 1:7

5Zabekwa nguw' iziseko zomhlaba

ze zingashuku-shukunyiswa bani.

6Wawugquma ngenzonzobil' olwandle,

wang' uwambes' ingubo,

atshw' amanzi azithi gqume iintaba.

7Uthe wakuwakhalimel' abaleka;

zakuvakal' iindudumo zezwi lakho,

aphaphathek' elatyuza.

8Ehl' iintaba neenduli, abhek' ezantsi,

apho wawuthe maze aye khona.

9Kaloku wamis' imid' amanz' angegqithi kuyo,

hlez' aphind' awugubungel' umhlaba.

10Ulogqabhuz' imithombo ezintlanjeni,

ibaleke phakathi kweenduli,

11apho kusel' izilwanyana,

nalaph' amaqwarh' athob' unxano.

12Kulapho zakhela khon' iintaka,

zintyiloz' emasebeni emithi.

13Ulonkcenkceshel' iintaba ngeemvula zaphezulu;

uchumil' umhlaba ziintsikelelo zakho.

14Ulontshulisel' iinkomo ingca,

akhulisel' abantu izityalo,

kuvel' isivuno sokutya,

15newayin' echwayitisayo,

amafuth' okuthambisa,

kunye nesonka sokubondla.

16Iyifumana kanobom imvula imithi kaNdikhoyo,

loo mithi yemisedare awayityala eLebhanon.

17Iintaka zizakhela kuyw' iindlwana zazo,

neengwamza zakhel' emikhobeni.

18Won' amatshabanqa ahlal' ezingxondorheni,

ziz' iimbila zibalekele emaweni.

19Iinyanga zibalwa ngokufa kwenyanga,

nelanga liyalazi ixesha lokutshona kwalo.

20Ubusuku benziwa nguwe,

ukuz' izilwanyana zihamba-hambe.

21Amathol' eengonyam' ayagragram' ezingela,

efuna ukuty' okuvela kuThixo.

22Ukuphuma kwelanga ziyemka zonk' izilo,

ziye kulal' ezikhundleni zazo.

23Bandul' ukuphum' abantu baphangele,

basebenze kude kutshon' ilanga.

24Hay' ubuninzi bezintw' ozenzileyo, Ndikhoyo!

Uzenze ngobulumko xa zizonke;

uzel' umhlaba zizintw' ezidalwe nguwe.

25Phaya esithabazini solwandle kukho inyambalala yezilo;

kukho ezikhulu, kukho nezincinane.

26Kuhamba iinqanawa apho,

kanti nomnengaIsiHebhere sithi “ileviyatan.” Ke ileviyatan sisilo sasemanzini ngokweentsomi zaseMbindi-mpuma udlwabiza udloba kulo,

eso silw' esadalelwa loo nto nguwe.

27Zonke ezo zinto zijonge kuwe,

ukuz' uzondle ngexesh' ekufuneka zitye ngalo.

28Wakuzipha ziyatya,

ze wakuzondla zihluthe.

29Uthi wakuzifulathela, zoyike, zixhale;

wakuwuthatha umphefumlo zife, zibuyele eluthulini.

30Wakuthumela umoya wakho ziyadalwa,

butsho buvuseleleke ubuso bomhlaba.

31Masime ngonaphakade isihomo nesithozela sakho, Ndikhoyo;

wanga ungakonwabisa umsebenzi owenzileyo.

32Wena uthi ungawujonga nje ube selungcangcazela umhlaba,

uzichukumis' iintaba zitsho ziphum' umsi.

33Ndomombelel' uNdikhoyo lo gama ndisaphilayo,

ndimbong' uThixo wam lo gama ndisadl' ubomi.

34Wanga angavuyiswa ngumbongo wam uNdikhoyo,

kuba yena uyandivuyisa.

35Mababhangisw' aboni ehlabathini;

makangabikho konk' amatshijolo.

Wena moya wam, mbonge uNdikhoyo;

ewe, mbonge uNdikhoyo!