IsiXhosa 1996 (XHO96)
100

Ingoma yokubonga

Umhobe wokubulela.

1001Mombeleleni *uNdikhoyo, nonke hlabathi!

2Mnquleni uNdikhoyo nivuya,

nize kuye nisombela iingom' ezimyoli!

3Yazin' ukuba uNdikhoyo nguThixo;

nguye owasidalayo, yaye singabakhe,

singabantu bakhe, singumhlambi wakhe.

4Ngenani nibulela emasangweni akhe;

ngenani ngeendumiso endlwini yakhe;

mbuleleni, nidumise igama lakhe!

5Kaloku lilunga uNdikhoyo;

izibele zakhe ziya kuhlala zihleli,

ahlale ethembekile kude kube nini-nini.

101

Ukuzimisela kokumkani

Umhobe kaDavide.

1011Igwijo lam lingentembeko nokulunga;

ndiya kukombelela lona, *Ndikhoyo.

2Ndisoloko ndikuhlonela;

woda ufike nini na, Mhlekazi?

Ndohlala ndimsulwa emzini wam;

3andisayi kumelana nobutshijolo.

Ndizithiyil' izimilo zabangahloneli Thixo;

andihambisani nazo mpela.

4Andiyi kungathembeki;

andiyi kusondela ebubini.

5Ndomlumkela umnt' onentlebendwane,

ndingalinyamezeli ikratsha negumasholo.

6Ndobamkela abahlonela uThixo kwibhotwe lam,

amagosa am abe ngabantw' abathembekileyo.

7Akukho mkhohlisi uya kuba semzini wam,

naxoki liya kuhlala apho ndikhoyo.

8Ndowatshabalalisa rhoqo onke amatshijolo elizweni,

ndibagxoth' abantw' abagwenxa emzini kaNdikhoyo.

102

Umthandazo womntu osebunzimeni

Umthandazo womntu osebunzimeni ophalaza intlungu yakhe *kuNdikhoyo.

1021Ndikhoyo, wuve umthandazo wam,

nesikhalo sam masifike kuwe!

2Sukundizimela xa ndisebunzimeni;

ndiphulaphule undive kamsinya ndakukhala.

3Imihla yam ithe shwaka okomsi;

ndiyathuthunjelwa ziingqaqambo.

4Ndixusheke ndada ndalityéba;

senditsho ndaphelelwa nangumdla wokutya.

5Ndiyagcuma kukugula;

andibhitye nditsho ndangamathambo.

6Ndifana nesikhova enkangala;

ndinjengesihulu-hulu senxiwa.

7Ndilal' obentaka kukumana ndiphuthelwa;

ndifana nentak' ehleli yodwa exhantini.

8Ziyandigxibha yonk' imini iintshaba zam;

ziphoxisa ngam, ziqalekisana ngegama lam.

9Ndinesingqala, ukutya akuvumi kuhla;

intw' endiyiselayo seliziinyembezi zam.

10Loo ntw' ibangwa yingqumbo nomsindo wakho;

kaloku wena undifunqule wandilahla kwesinomhlwa.

11Seligqithe njengamathunz' okuhlwa imihla yam;

selide yabuna okwengca elahliweyo.

12Kodwa wena, Ndikhoyo,

uya kulawula kude kube ngunaphakade;

ziya kubalisa ngawe zonk' izizukulwana.

13Uya kuhlabeka, uyisizele iZiyon;

ewe, ixesha lokuyenzel' inceba selifikile,

seligalelekile.

14Ziyayithand' izicaka zakho, naxa seliziindonga nje;

ziyahlabeka xa ziyibona selingamabhodlo iZiyon.

15Zolihlonel' igama likaNdikhoyo zonk' iintlanga,

neekumkani zonke zisibeke isihomo sakhe.

16Kuba kaloku uNdikhoyo woyivusa iZiyon,

sicace ke isidima nesithozela sakhe.

17Uyawuva umthandazo weendwayi,

azisabele nezicelo zazo.

18Le mbali mayibhalelwe isizukulwana esizayo

ze bamdumise uNdikhoyo nâbo bangekazalwa.

19Kaloku wakhangela phantsi yena ephezulu uNdikhoyo,

nditsho uNdikhoyo *esesibingelelweni sakhe;

wajong' emhlabeni esezulwini yena,

20ukuze akuve ukuncwina kwababanjiweyo,

nokuze abakhulule abo bagwetyelwe ukufa.

21Yiyo ke loo nto baya kuyivakalisa eZiyon indumiso yakhe,

bambonge naseJerusalem uNdikhoyo,

22apho sukuba zihlangen' iintlanga nezizwe,

zize kudumisa zinqule uNdikhoyo.

23Mna uNdikhoyo wandaphul' iimpondo ndiselula,

wayifinyeza imihla yobomi bam.

24Kodwa ndazibika ndathi: “Thixo wam,

sukundithatha kwangoku ndingekaluphali.

“Wena uzityhutyha zonke izizukulwana;

25ladalwa nguwe kwantlandlolo ihlabathi;

enziwa nguwe nawo amazulu.

26Xa zizonke ziya kudlula, ube wena usahleli;

ziya kuguga njengeempahla,

uzisonge njengeengubo.

Zona ziya kutshintshwa njengesambatho,

27ube wena ungaguquki, ube wena ungagugi.Hebh 1:10-12

28Iintsapho zethu zohlala zikhuselekile,

nenzala yabo yohlala phantsi kwekhusi lakho.”