IsiXhosa 1996 (XHO96)
99

UThixo yingangalala

991*UNdikhoyo ngukumkani, uyalawula;

mazimnike imbeko izizwe!

Ungqendeve esihlalweni engqongwe *zizithunywa ezimaphiko;Mfud 25:22

malingcangcazele ihlabathi!

2UNdikhoyo yingangalala eZiyon;

ngumlawuli wazo zonk' iintlanga.

3Malidunyiswe ngumntu wonk' igama lakhe elindilekileyo!

Kaloku yena nguyedwa okhethekileyo.

4Wena kumkani, ngangalala, mthandi wokulungileyo;

nguwe owezisa ubulungisa kwaYakobi,

wawis' izigwebo kakuhle ungenamkhethe.

5Mbongeni uNdikhoyo uThixo wethu;

zikhahleleni ngasezinyaweni zakhe.

Kaloku yena unobungangamsha.

6UMosis noAron yayingababingeleli bakhe;

uSamweli yayingomnye wababemnqula;

bonke bazibika kuNdikhoyo, wabeva.

7Wayethetha nabo ekwintshinyela yelifu,Mfud 33:9

kuba babeyithobela imiyalelo nemithetho yakhe.

8Ewe, Ndikhoyo, Thixo, wabeva abantu bakho;

wababonisa ukuba unguThixo oxolelayo,

kodwa ukwangoyohlwayayo intw' embi.

9Mbongeni uNdikhoyo uThixo wethu.

Mnquleleni entabeni yakhe eyodwa!

Kaloku ungcwele uNdikhoyo uThixo wethu.

100

Ingoma yokubonga

Umhobe wokubulela.

1001Mombeleleni *uNdikhoyo, nonke hlabathi!

2Mnquleni uNdikhoyo nivuya,

nize kuye nisombela iingom' ezimyoli!

3Yazin' ukuba uNdikhoyo nguThixo;

nguye owasidalayo, yaye singabakhe,

singabantu bakhe, singumhlambi wakhe.

4Ngenani nibulela emasangweni akhe;

ngenani ngeendumiso endlwini yakhe;

mbuleleni, nidumise igama lakhe!

5Kaloku lilunga uNdikhoyo;

izibele zakhe ziya kuhlala zihleli,

ahlale ethembekile kude kube nini-nini.

101

Ukuzimisela kokumkani

Umhobe kaDavide.

1011Igwijo lam lingentembeko nokulunga;

ndiya kukombelela lona, *Ndikhoyo.

2Ndisoloko ndikuhlonela;

woda ufike nini na, Mhlekazi?

Ndohlala ndimsulwa emzini wam;

3andisayi kumelana nobutshijolo.

Ndizithiyil' izimilo zabangahloneli Thixo;

andihambisani nazo mpela.

4Andiyi kungathembeki;

andiyi kusondela ebubini.

5Ndomlumkela umnt' onentlebendwane,

ndingalinyamezeli ikratsha negumasholo.

6Ndobamkela abahlonela uThixo kwibhotwe lam,

amagosa am abe ngabantw' abathembekileyo.

7Akukho mkhohlisi uya kuba semzini wam,

naxoki liya kuhlala apho ndikhoyo.

8Ndowatshabalalisa rhoqo onke amatshijolo elizweni,

ndibagxoth' abantw' abagwenxa emzini kaNdikhoyo.