IsiXhosa 1996 (XHO96)
9

Ukubulela uThixo umgwebi olilungisa

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uvunywa ngathi yilaa ngoma ithi: “Ukufa konyana.”

91Mandikubonge ngomxhelo wam wonke, *Ndikhoyo,

ndibalise ngayo yonke imimangaliso oyenzileyo.

2Ndomemelela ngemincili,

ndikuvumel' ingoma, ndibonge wena, Phezukonke.

3Zithe xa zihlehlayo iintshaba zam,

zawa zatshabalala, wakuvela wena, Ndikhoyo.

4Kaloku undigwebele ityala lam;

ungqendeve esihlalweni sakho,

wena mgwebi olungileyo.

5Uzikhalimele iintlanga,

wabatshabalalisa abantw' abagwenxa,

waliphanzisa kwaphela igama labo.

6Iintshaba zethu zibhangile mpela,

uzidilize didli izixeko zazo;

sele zacimayo nasezingqondweni.

7Kodwa uNdikhoyo uya kuhlal' elawula kude kube nini-nini;

selengqendeve enkundleni yakhe, elungele ukugweba.

8Ulilawula ngobulungisa elimiweyo;

azigwebe kakuhle zonke iintlanga.

9NguNdikhoyo inqaba yokuzimela abacinezelwayo;

nguye ikhusi ngamaxesha eembandezelo.

10Bathembele ngawe, Ndikhoyo, bonke abakwaziyo;

kaloku akuzange ubafulathele abo bakufunayo.

11Mbongeni uNdikhoyo ongqendeve ebhotwe eZiyon;

zibhengezeni eluntwini izinto asenzele zona.

12Uyaliphindezela igazi labacinezelweyo;

akasilibali isikhalo sabo baselusizini.

13Ndenzele inceba, Ndikhoyo;

bona indlela abandiphethe ngayo abo bandithiyileyo,

wena ondihlangula ethunzini lokufa.

14Mandiluxele udumo lwakho

phakathi kwabantu bakho eJerusalem.

Ewe, ndinemincili ngenxa yokuba undihlangule.

15Iintlanga zeyele kumhadi ebeziwembile,

zabhajiswa sisabatha ebezisithiyile.

16Uzibonakalisile uNdikhoyo, wasiwisa isigwebo;

izikhohlakali zarhintyelwa kwayimisebenzi yazo.

17Ziya kwelabafileyo izikhohlakali,

neentlanga zonke ezimfulathelayo uThixo.

18Kaloku akayi kusoloko elityalwa amahlwempu;

ithemba labahlelelekileyo aliyi kusoloko lifuthaniselwe.

19Lamla, Ndikhoyo; malungaphakami uluntu;

mazize phambi kwakho uzigwebe iintlanga.

20Zenze zikoyike, Ndikhoyo,

ziqonde ukuba zingabantu nje kuphela.

10

Ukucela uncedo

101Yini na, *Ndikhoyo? Wachasela?

Kutheni? Wazifihla ngexesha longxunguphalo?

2Abantw' abagwenxa banolunya;

bayabaleqa ababuthathaka.

Mabarhintyelwe kwangaloo mayelenqe abo.

3Bayazidla ngaloo magugwana abo,

bazicengezele konempumelelo,

bamdele uNdikhoyo.

4Libathe lwale ikratshi abantw' abagwenxa;

bade bazikhohlise ngokuthi: “Akukho Thixo ngandawo!”

5Zinempumelelo zonk' iinzame zabo,

kodwa imiyalelo yakho ikude lee kubo.

Bayazeya zonke iintshaba zabo.

6Baziqhayisa ngokuthi abasoze boyiswe nto bona,

abasoze balibone ishwangusha.

7Umlomo wabo mbi, uzel' izishwabulo, ubuxoki, nezisongelo;Roma 3:14

basoloko beceba ububi nobutshinga.

8Bahamba bencathama ngezindlu ezixekweni,

bezungul' ukugwint' abantw' abangenatyala,

balalel' abantw' abangenakuzikhusela.

9Bazimel' engontsini, baxel' ingonyama,

ilalel' ixhoba elingumnt' oludwayi;

xhakamfu bambambise ngomgibe wabo!

10Nal' olo sizana lungen' esigwini lusoyisakala.

11Bathi xa bezikhohlisa: “UThixo akakhathali;

akahoyanga nto; akasoz' aqonde.”

12Lamla, Ndikhoyo; caca ukuba unguThixo!

Sukubalibal' abantw' abahlelelekileyo!

13Kungani bekudela nje abantw' abagwenxa?

Kutheni le nto bade bathi: “Akukho nt' aya kuyenza loo Thixo”?

14Ewe, wena uzijongile wazibona iintlupheko neentsizi,

khon' ukuze ulungele ukusisiza.

Ewe, zibalekela kuwe nazo iindwayi,

wena ongumncedi weenkedama.

15Zaphul' iimpondo ke izikrelemnqa nabantw' abagwenxa;

bohlwaye ide iphele nya inkohlakalo yabo.

16Ngukumkani uNdikhoyo kuya kude kube nini-nini.

Zobhanga ziphele nya emhlabeni iintshaba zakhe.

17Ndikhoyo, uyaziva izicelo zabantw' abathobekileyo;

uyabavuselela, uziphendule izicelo zabo.

18Iinkedama nabacinezelweyo uyabaqwebela,

khon' ukuze oonyana babantu bangagrogrisi mntu ehlabathini.

11

Ukuthembela ngoThixo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

111Ndithembele *ngoNdikhoyo nje,

ningathini ukuthi: “Balekela ezintabeni zenu njengentaka!

2Kaloku abantw' abagwenxa sebejolisile ngesaphetha esinotolo,

bajolisel' ukulidubul' emnyameni ilungisa.

3Xa sekudilike neziseko nje,

lingenzani ke lona ilungisa?”

4UNdikhoyo ukwibhotwe lakhe elilodwa,

uhlel' esihlalweni sakhe ezulwini.

Uyabagqala oonyana babantu,

uyazibona izintw' abazenzayo,

5uyabavavany' abalungileyo nabagwenxa,

abathiye ngentiyokazi enkulu abaphalazi-gazi.

6Uya kubabetha ngesichotho sesalfa namalahl' avuthayo abantw' abagwenxa;

iziphango nezaqhwithi ziba sisabelo sabo.

7Kaloku ulilungisa uNdikhoyo;

uyazithanda izenzo ezilungileyo.

Abo balungisayo bobonana naye ubuso ngobuso.