IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

ICANDELO LOKUQALA

(IiNdumiso 1 – 41)

Ilungisa nomoni

11Hayi inyhweba yomntu ongahambiyo ngecebo labantw' abagwenxa,

ongahambiyo ekhondweni lamatshijolo,

umnt' ongadlelaniyo nabaphoxisayo.

2Lowo wonwatyiswa yimiyalelo *kaNdikhoyo,

ayetyise emini nasebusuku.

3Unjengomth' otyalwe ngasemijelweni yamanzi,Jer 17:8

umth' ovelisa iziqhamo ngexesha leziqhamo,

umth' omagqabi angasoz' abune.

Ewe, konk' akwenzayo umnt' onjalo kuyaphumelela.

4Àbanjalo kambe bona abantw' abagwenxa;

bona banjengomquq' ophetshethwa ngumoya.

5Ngenxa yoko aboni abanako ukujongana nenkundla,

koko bona baya kugxothwa embizweni yamalungisa.

6Kaloku uNdikhoyo uyalusile indlela yamalungisa;

ke indlela yabakhohlakeleyo iya kudaka.

2

UMthanjiswa kaThixo

21Ngani na izizwe zisenza imbudumbudu nje?

Ngani na abantu besenza amayelenqe azé nje?

2Ookumkani bemi bume,

neziphathamandla zenza amabhunga

okuvukela *uNdikhoyo nomthanjiswa wakhe,Mseb 4:25-26 besithi:

3“Masiziqhawule ezo mbophelelo zabo,

sikhululeke kuloo makhamandela abo.”

4Lowo ungqendeve esihlalweni sakhe ezulwini uyabahleka;

uNdikhoyo usuka abagxwale.

5Uya kusuka akhalimele ngomsindo,

abankwantyise ngengqumbo yakhe, athi:

6“Ndim lo umisele lo kumkani wam phezu kweZiyon,

intaba yam ncakasana.”

7Ewe, ndivakalisa isibhengezo sikaNdikhoyo esithi:

“Ungunyana wam wena; ndikuzele namhlanje.Mseb 13:33; Hebh 1:5; 5:5

8Cela kum, ndikunike iintlanga zibe lilifa lakho,

namaphethelo ehlabathi abe ngawakho.

9Wòzilawula ngegqudu lentsimbi,

ùzintlekeze zibe ziingceba oku kwezitya zomdongwe.SiTyh 2:26-27; 12:5; 19:15

10Ngoko ke, nina bokumkani, lumkani,

nina ziphathamandla zelizwe, yalekani.

11Mkhonzeni ngembeko uNdikhoyo,

nivuye ninokuzoyikela.

12Khahlelani kuye unyana ngentobeko,

hleze aniqumbele nitshabalale endleleni;

kaloku umsindo wakhe uyakhawuleza.

Hayi uyolo lwabo bonke abazimela ngoNdikhoyo!