IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

ICANDELO LOKUQALA

(IiNdumiso 1 – 41)

Ilungisa nomoni

11Hayi inyhweba yomntu ongahambiyo ngecebo labantw' abagwenxa,

ongahambiyo ekhondweni lamatshijolo,

umnt' ongadlelaniyo nabaphoxisayo.

2Lowo wonwatyiswa yimiyalelo *kaNdikhoyo,

ayetyise emini nasebusuku.

3Unjengomth' otyalwe ngasemijelweni yamanzi,Jer 17:8

umth' ovelisa iziqhamo ngexesha leziqhamo,

umth' omagqabi angasoz' abune.

Ewe, konk' akwenzayo umnt' onjalo kuyaphumelela.

4Àbanjalo kambe bona abantw' abagwenxa;

bona banjengomquq' ophetshethwa ngumoya.

5Ngenxa yoko aboni abanako ukujongana nenkundla,

koko bona baya kugxothwa embizweni yamalungisa.

6Kaloku uNdikhoyo uyalusile indlela yamalungisa;

ke indlela yabakhohlakeleyo iya kudaka.