IsiXhosa 1996 (XHO96)
9

Isimemo sobulumko

91Ubulumko buyakhile indlu yabo,

bayenzela iintsika ezisixhenxe.

2Ubulumko buxhelile, bayixuba newayini;

kwaye netafile sebuyidekile.

3Buthume izicakazana ukuba zime ezindulini,

zazise apho edolophini, zithi:

4“Yizani nonke, nina bangaqondiyo.”

Kanti ke kwabaswele ukuqonda buthi:

5“Ngenani nitye ukutya endikulungisileyo,

nisele newayini endiyixubileyo.

6Lahlani ubuyatha, khon' ukuze niphile;

hambani ngendlela yeengqondi.

7“Othethisa umgxeki uzibizela ukuthukwa;

okhalimela isikhohlakali udibana nokunyeliswa.

8Sukuziduba ngokululeka umgxeki kuba wosuka akucaphukele;

kambe ke wakululeka isilumko sitsho sikuhloniphe.

9Wakusifundisa isilumko sitsho silumke ngaphezulu.

Ukuba uyalicebisa ilungisa litsho longeze ulutho kulwazi lwalo.

10“Isiseko sobulumko kukuthobela *uNdikhoyo;Yobi 28:28; Ndum 111:10; Zaf 1:7

umntu omaziyo oyiNgcwele kanye uzuza ingqiqo.

11Mna bulumko ndoyenza ibe mininzi imihla yakho,

ndiyongeze iminyaka yobomi bakho.

12Xa usisilumko woncedwa bubulumko bakho;

kanti xa ungumgxeki iya kuba nguwe kanye ohluphekayo.”

Isimemo sobudenge

13Umfazi onguNobudenge usoloko engxola;

yindlavinikazi engazi nto.

14Uthanda ukuhlala emnyango endlwini yakhe

okanye kwiindawo eziphezulu edolophini,

15ufike selemana ekhwaza abantu abadlula ngendlela,

behamba bexakeke yimicimbi yabo,

16esithi: “Yizani apha nonke, nina bangaqondiyo!”

Kwabaswele ukuqonda uthi:

17“Akamnandi ngako amanzi abiweyo!

Kanti ke nokutya okutyiwa ekufihlekeni kokona kunencasa.”

18Abamphulaphulayo abaqondi ukuba kukufa okubalindele apho;

abazi ukuba abo bakhe bamtyelela xa kungokunje bakwelabafileyo.