IsiXhosa 1996 (XHO96)
8

Kubongwa ubulumko

81Yivani, nâbo ubulumko bumemeza!

Nayo ingqiqo nantso izazisa.

2Kaloku bumi ngasezindleleni phezu kweentaba;

ewe, nabu buthe bhunxe eziphambukeni zeendlela.

3Nabo bungxang' emasangweni edolophu;

ewe, buyamemelela ekungeneni esixekweni:Zaf 1:20-21

4“Hoyina, ndibhenela kuni, nina nonke luntu;

ndiyanibiza nani, nzala yakwantu.

5Kambe nani, ziyatha, fundan' ingqiqo,

nani, nina zidenge, qalisan' ukuqonda.

6Phulaphulani, kuba ndiza kutheth' izintw' ezibalaseleyo;

yivani, kuba ndiza kuyixel' imfanelo.

7Kaloku ngomlomo wam ndiza kutheth' inyaniso,

kuba ke mna ndiyithiyil' inkohlakalo emilebeni yam.

8Onke amazwi omlomo wam anyanisekile;

ubuqhophololo nobuxoki abukho kuwo.

9Kumntu oqondayo onke acacile;

kwâbo baziyo onke alungile.

10Nawe ke, yamkela ingqeqesho kunesiliva;

ndithi thatha ulwazi kuneyona golide.

11Mna bulumko ndiyawagqitha namatye exabiso;

nakwiindidi zobutyebi mna andidlulwa nto.

12“Mna bulumko ndihlala ndithe qwa;

ndixakath' ulwazi kunye nokulungelelanisa.

13Ukumthobela *uNdikhoyo kukubuthiya ububi.

Yiloo nto ndikuchasileyo ukuzigwagwisa,

ikratshi, ukungabi nasimilo, kunye nentetho egwenxa.

14Ndingusomacebo, ndingumthombo weembono ezichubekileyo;

ndinako ukuqonda, kanti nokomelela kokwam.

15Ewe, oozikumkani balawula ngam,

neziphathamandla zilawula ngobulungisa nje ndim.

16Bonke abasemagunyeni bancedwa ndim lo:

oomatshawe, noozikhulu, nabagwebi ngokwabo.

17Kaloku ndiyabathanda abo bandithandayo,

futhi ndiyafumaneka kwabo bandifunayo.

18Ndibathi jize ngesihomo nendyebo,

batsho babe nobutyebi obuzinzileyo nenkqubela.

19Inzala engenxa yam ingaphezu kwayo negolide;

imveliso yam iyayibetha neyona siliva.

20Ihambo yam bubulungisa bodwa;

iindlela zam zifanelekile.

21Ubutyebi lilifa endibanikayo abo bandithandayo;

ndibathi jize ngoovimba abaphuphumayo.

22“Ekuqalekeni kwendalo kaNdikhoyo mna ndandikho ndingowakhe;

ewe, ndandikho ingekabikho imisebenzi yakhe yamandulo.SiTyh 3:14

23Mna wandiqingqa kwasephakadeni,

kuqala ngqa, nehlabathi lingekabikho.

24Ndavela engekabikho namanzi anzongo-nzongo,

tanci ingekaveli nemithombo ephuphuma amanzi.

25Ndingowokuqala phambi kwazo neentaba;

neenduli zilibone emva kwam ilanga.

26Ndabakho ungekabikho umhlaba neentili zawo;

ewe, kwakungekabikho nothuli olu ehlabathini!

27Ndandikho ekumiselweni kwamazulu nguThixo,

xa wayetwabulula isibhakabhaka kumanzi anzongo-nzongo.

28Xa wayesambathisa isibhakabhaka ngamafu ndandilapho,

nangokuya wayeseka imithombo yeelwandle ndandikho.

29Ndandilapho xa wayemisa imida yolwandle,

xa wayesithi: ‘Latyuza, kodwa ungagqithi apha.’

Ekuzimiseni kwakhe iziseko zehlabathi ndandikho.

30Ewe, ndayingcali yomsebenzi, ndiyintonga yakhe yasekhosi;

ndandizele yimincili iimini ngeemini,

ndivuya apho ecaleni kwakhe.

31Ngenene ndandichulumacha kulo elimiweyo;

ndandiziva ndinemihlali phakathi koluntu.

32“Ngoko ke, bonyana, ndiphulaphuleni,

kuba banoyolo abo bahamba ngeendlela zam.

33Yamkeleni ingqeqesho, ukuze nibe zizilumko;

sanukuyityeshela, koko bambelelani kuyo.

34Unenyhweba kambe umntu ondiphulaphulayo;

nditsho lowo uhlala enkundleni yam yonke imihla,

osoloko elindile emasangweni am phaya.

35Ozuze mna ke ubufumene ubomi;

uxhamla ukwaneliseka kukaNdikhoyo.

36Kambe ke yena ondiphosileyo uzenzakalisile;

kanti ke lowo undithiyileyo uthand' ukufa.”

9

Isimemo sobulumko

91Ubulumko buyakhile indlu yabo,

bayenzela iintsika ezisixhenxe.

2Ubulumko buxhelile, bayixuba newayini;

kwaye netafile sebuyidekile.

3Buthume izicakazana ukuba zime ezindulini,

zazise apho edolophini, zithi:

4“Yizani nonke, nina bangaqondiyo.”

Kanti ke kwabaswele ukuqonda buthi:

5“Ngenani nitye ukutya endikulungisileyo,

nisele newayini endiyixubileyo.

6Lahlani ubuyatha, khon' ukuze niphile;

hambani ngendlela yeengqondi.

7“Othethisa umgxeki uzibizela ukuthukwa;

okhalimela isikhohlakali udibana nokunyeliswa.

8Sukuziduba ngokululeka umgxeki kuba wosuka akucaphukele;

kambe ke wakululeka isilumko sitsho sikuhloniphe.

9Wakusifundisa isilumko sitsho silumke ngaphezulu.

Ukuba uyalicebisa ilungisa litsho longeze ulutho kulwazi lwalo.

10“Isiseko sobulumko kukuthobela *uNdikhoyo;Yobi 28:28; Ndum 111:10; Zaf 1:7

umntu omaziyo oyiNgcwele kanye uzuza ingqiqo.

11Mna bulumko ndoyenza ibe mininzi imihla yakho,

ndiyongeze iminyaka yobomi bakho.

12Xa usisilumko woncedwa bubulumko bakho;

kanti xa ungumgxeki iya kuba nguwe kanye ohluphekayo.”

Isimemo sobudenge

13Umfazi onguNobudenge usoloko engxola;

yindlavinikazi engazi nto.

14Uthanda ukuhlala emnyango endlwini yakhe

okanye kwiindawo eziphezulu edolophini,

15ufike selemana ekhwaza abantu abadlula ngendlela,

behamba bexakeke yimicimbi yabo,

16esithi: “Yizani apha nonke, nina bangaqondiyo!”

Kwabaswele ukuqonda uthi:

17“Akamnandi ngako amanzi abiweyo!

Kanti ke nokutya okutyiwa ekufihlekeni kokona kunencasa.”

18Abamphulaphulayo abaqondi ukuba kukufa okubalindele apho;

abazi ukuba abo bakhe bamtyelela xa kungokunje bakwelabafileyo.

10

Izafobe zikaSolomon

101Nazi izafobe zikaSolomon:

Unyana osisilumko ulibhongo likayise,

ke yena osisityhakala ungumva-ndedwa kanina.

2Ubutyebi obufunyenwe ngobuqhophololo abuphumelelisi,

kodwa ke kona ukuziphatha kakuhle kuhlangula ekufeni.

3*UNdikhoyo soze abayeke abantu abalungileyo balambe,

kambe ke zona izikhohlakali uyazithintela ingafezeki iminqweno yazo.

4Umntu oqhokrwe izandla uba lihlwempu;

ke yena okhutheleyo uba sisityebi.

5Unyana oxakekayo evuna ngexesha lokuvuna ukhaliphile;

kambe ke yena olalayo xa isivuno silungile lihlazo.

6Amalungisa athiwa jize ngesithsaba sentsikelelo,

ke zona izikhohlakali ubundlobongela zibufihla ngokuthetha.

7Kuyintsikelelo ukukhumbula amalungisa,

kambe ke lona igama lezikhohlakali liyaphutha.

8Umntu onengqondo uyayiphulaphula imiyalelo;

kambe ke sona isityhakala esilavuzayo siya kubhanga.

9Umntu onyanisekileyo uhamba engaxhalele nto;

ke yena onamaqhinga uya kubhaqwa.

10Umntu oyivalela amehlo inkohlakalo ubangela intlupheko,

kambe ke isityhala esilavuzayo siya kubhanga.

11Amazwi omntu olilungisa angumthombo wobomi;

kanti ke zona izikhohlakali ubundlobongela zibufihla ngokuthetha.

12Intiyo iphembelela ingxabano;

ke lona uthando luyazingcwaba zonke izono.Yak 5:20; 1 Pet 4:8

13Umntu oqondayo uthetha ubulumko,

kanti ke umhlana wesinyabi ufanelwe yintonga.

14Isilumko siyaluqoqosha ulwazi,

kanti ke kona ukuthetha kwesityhakala kuza nentshabalalo.

15Ubutyebi besinhanha lixhadi laso;

ke bona ubuhlwempu yintshabalalo yosweleyo.

16Ilungisa lixhamla ubomi ngemigudu yalo;

ke yona inzuzo yesikhohlakali iphelela esonweni.

17Umntu oyithobelayo ingqeqesho usekhondweni lobomi;

ke yena ongaphulaphuliyo ulahlekene nendlela.

18Umntu oyifihlayo intiyo lixoki;

ke yena osasaza iindaba zolwimi sisiyatha.

19Ekuthetheni kakhulu isono sidla ngokubakho,

kambe ke ozibambayo ekuthetheni unengqiqo.

20Amazwi elungisa afana nesiliva ecwengileyo;

ke zona iingcinga zesikhohlakali ziphuthile.

21Amazwi omntu onengqondo ayinzuzo kwabaninzi;

kanti ke zona izityhakala zibulawa kukungayisebenzisi ingqondo.

22Yintsikelelo kaNdikhoyo enika umntu ubutyebi;

kambe ke yona ayihambi nazintsizi.

23Isiyatha siyavuya xa sisenza ubugwenxa;

phofu ke yena umntu onengqondo uyabuvuyela ubulumko.

24Umntu okhohlakeleyo uzuza kanye le nto imnxunguphalisayo,

kodwa yena olilungisa unikwa oko akufunayo.

25Zakufika iinkqwithela zimka nabo abantu abakhohlakeleyo;

kanti ke bona abanyanisekileyo bema ngxishi ngonaphakade.

26Asinto umdintsi ukusetyenzelwa livila,

nqwa neviniga emazinyweni okanye umsi emehlweni.

27Ukuthobela uNdikhoyo kuyabongeza ubomi bomntu;

kanti ke yona iminyaka yezibhoja iyanqanyulwa.

28Ithemba lelungisa liza novuyo;

ke lona ithemba lesikhohlakali liphelel' emoyeni.

29Indlela kaNdikhoyo yinqaba yamalungisa;

kodwa ke yintshabalalo kwabenza ububi.

30Ilungisa alisoze libhukuqwe;

ke yena okhohlakeleyo ngekhe eme elizweni.

31Umntu obhadlileyo uphuphuma ubulumko,

kambe ke yena umntu ogqwethayo uya kunqunyulwa ulwimi.

32Umntu onengqondo uthetha amazwi afanelekileyo;

kambe ke sona isikhohlakali sithetha amazwi akrwempayo.