IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

Ezinye izilumkiso

61Mfo wam, ukuba uthe wamela omnye umntu,

wabambana nomnye ngesandla,

2waza ke ngaloo ndlela warhintyeleka ngamazwi omlomo wakho,

wavaleleka emgibeni ngenxa yesithembiso sakho,

3nantsi ke into omawuyenze, nyana wam, ukuze ukhululeke ezandleni zommelwane wakho:

hamba uzithobe kuye,

umbongoze akukhulule.

4Ewe, ungakhe ulale ungayenzanga loo nto,

ungaphumli nokuphumla oku.

5Xelisa inxala elizihlangulayo esandleni somzingeli,

okanye intaka ephuncuka esandleni somthiyeli.

6Yiya embovaneni, vilandini;

qwalasela indlela eziphethe ngayo, nawe ulumke.

7Kaloku yona ayinankosi,

ingenamlawuli nankokheli,

8kodwa nakuba injalo iyaxakeka ehlotyeni iqokelela umphako,

izilungiselela ukutya ngexesha lokuvuna.

9Kodwa kodwa, vilandini, koda kube nini uthe tywa kuloo mandlalo?

Uya kuvuka nini kobo buthongo bakho?

10Ulibele kukuthi: “Hayi noko, makhe ndithi qwaka, ndithi ntlithi kancinane,

khe ndisonge izandla, ndiphumle.”

11Kambe ke bona ubuhlwempu nâbo bukuchwechwela njengomkhuthuzi.

Ewe, nantso ihambo-nzima isiza kukuhlasela oku kwendoda exhobileyo!Zaf 24:33-34

12Ke yena umntu ohamba ejikeleza ethetha ezolwimi

ngungantweni wetshijolo.

13Ewe, onjalo ungafika emana encwina amehlo,

egobhana nabanye, ekhomba ngaloo minwe yakhe.

14Ngalo lonke ke elo xesha uqulunqa amayelenqe entliziyweni yakhe;

ewe, uyila ububi, aphembelele uqhushululu.

15Kuthi kunjalo ke afunyanwe yinkxwaleko ngebhaqo,

atsho enzakale ngephanyazo, angabi nakunyangeka.

16Zintandathu izinto azithiyileyo *uNdikhoyo;

gxebe, zisisixhenxe izinto ezilizothe kuye:

17amehlo endelelo,

ulwimi oluxokayo,

izandla eziphalaza igazi elimsulwa,

18intliziyo eceba amayelenqe,

iinyawo ezikhawuleza ukuquqela ebubini,

19ingqina elixokayo liyigqwethe inyaniso,

nomntu ophembelela ingxabano phakathi kwabazalanayo.

Isiyalo ngabakrexezi

20Mfo wam, yithobele imimiselo oyinikwa nguyihlo,

ungazityesheli neziluleko zikanyoko.

21Amazwi abo wamilisele engqondweni yakho nanini nanini,

uwagaxele abe sisihombo entanyeni yakho.

22Ewe, la mazwi aya kukukhokela endleleni yakho,

abe ngumlindi wakho xa ulele,

aze athethe nawe xa uvukile.

23Kaloku imiyalelo isisibane;

zona iziluleko zilukhanyiso;

ingqeqesho ekukhalimelayo ingundoqo wobomi.

24Zizo ezinokukukhwebula kumfazi oziphethe kakubi,

zikuhlangule kumfazi wasemzini olwimi lugudileyo.

25Sukunikezela umncwase ngenxa yobuhle bakhe;

sukumkhathalela nokuba selecela amehlo.

26Ihenyukazi ungalithenga nangesonka,

kanti yena umkrexezikazi angakwenza uphulukane nobomi bakho.

27Khawutsho! Uthi ungawufaka esifubeni sakho umlilo

ize impahla yakho ingatshi?

28Uthi ungawanyathela amalahle avuthayo

zize zingatshi iinyawo zakho?

29Kunjalo ke kumntu owambatha umka-mntu:

akukho namnye omchukumisayo oya kuba msulwa.

30Aligxekwa kangako isela

xa lisiba kuba lilambile.

31Noxa kunjalo lihlawuliswa kasixhenxe xa libanjiwe,

lithinjwe yonke impahla yendlu yalo.

32Ke yena umntu okrexezayo ngathi ushiywe ziingqondo;

ewe, uyazibhubhisa yena ngokunokwakhe.

33Isiqhamo salo msebenzi wakhe ziinduma nokuhlazeka;

futhi ke oko kuphoxeka kwakhe kuya kuhlala kungenakucinywa.

34Kaloku indoda enobukhwele inengcwangu;

ithi ke apho iziphindezela khona ingabi nanceba.

35Ewe, xa sele ikuloo meko ayiva zicengo,

kungekho nantlawulo iya kuyamkela noba ingakanani na.

7

Isiyalo ngomkrexezikazi

71Mfo wam, wagcine amazwi am,

uyimilisele kuwe imiyalelo yam.

2Ukuba uyayilandela imimiselo yam uya kubudla ubomi.

Ewe, imfundiso yam yilondoloze njengokhozo lweliso lakho.

3Imiyalelo yam zikhumbuze ngayo ngokungathi ibotshelelwe eminweni yakho,

ihlale ibhaliwe engqondweni yakho.

4Yithi kubulumko: “Wena ungudade wethu,”

kwingqiqo uthi: “Wena ungumwethu.”

5Xa kunjalo ke uya kusinda kumfazi okrexezayo,

ungabi nakufumaneka kumfazi wasemzini okulalanisayo ngamazwi.

6Ndikrobe ngefestile yendlu yam,

ndalunguza ndingasemva kwenqwanqwa,

7ndabona abafana abaswele ukuqonda,

phakathi kwabo ndaqaphela omnye osisityhakala.

8Wahamba ke esitalatweni apho,

waya kubhijela ngekona ngasendlwini yomfazi othile.

9Ngelo xesha ke kwakungongcwalazi, imini seyisangene,

ubusuku nobumnyama sebunkqonkqoza.

10Nâko ke kusithi gqi umfazi emkhawulela,

ethe wambu ezobuhenyukazi, eneenjongo ezigwenxa.

11Wayengungantweni womfazi othethela phezulu,

engunyawo lwambethe indlela.

12Uthi esezitalatweni abe sezindaweni zembutho,

abe elunguza nasezirhangeni.

13Lo mfazi usuke wamgona umfana lowo, wamanga;

ngobuso obungenazintloni wathi kuye:

14“Ekhaya ndenze amadini obudlelwane;

namhlanje ndizifezekisile izibhambathiso zam.

15Ndilapha nje ke bendikhangela wena,

kambe ke ngoku nguwe lo, ndikufumene!

16Nomandlalo wam ndiwulungisile;

ndiwuthe wambu ngengayiwayo ilinen yaseJiputa.

17Ewe, umandlalo wam sendiwuqhole

ngoozimore, ikhala, ndawonye nesinamon.

18Yiza ke, masibe seluthandweni kude kuse;

ewe, masizonwabise ngalo!

19Kaloku owakwam usathe tshalala;

uthathe uhambo olude, akekho ekhaya.

20Umke isipaji sakhe sizele yimali;

uya kubuya ukuthwasa kwenyanga.”

21Wamlalanisa ngaloo ntetho yakhe igudileyo,

wamwexula ngamazwi ezicengo zakhe.

22Nanko ke selerhorhozela kwangoko emva kwaloo mfazi,

selengathi yinkomo eya ekuxhelweni.

Ungena okwesiyatha emgibeni,

23luze utolo lumchane isibindi.

Oku kwentaka engqala esigwini

ulahlekelwa bubomi bakhe engaqondi.

24Ngoko ke, bonyana, ndiphulaphuleni,

niwathathele ingqalelo amazwi am!

25Musa ukulandelana neendlela zomfazi onjalo,

ungaze ulahlekele kuzo.

26Kaloku zininzi iingxwelerha aziwisileyo;

linani eliphezulu amadoda awabuleleyo.

27Xa usiya endlwini yakhe usinga ekufeni;

ewe, uhlela kumagumbi elabafileyo.

8

Kubongwa ubulumko

81Yivani, nâbo ubulumko bumemeza!

Nayo ingqiqo nantso izazisa.

2Kaloku bumi ngasezindleleni phezu kweentaba;

ewe, nabu buthe bhunxe eziphambukeni zeendlela.

3Nabo bungxang' emasangweni edolophu;

ewe, buyamemelela ekungeneni esixekweni:Zaf 1:20-21

4“Hoyina, ndibhenela kuni, nina nonke luntu;

ndiyanibiza nani, nzala yakwantu.

5Kambe nani, ziyatha, fundan' ingqiqo,

nani, nina zidenge, qalisan' ukuqonda.

6Phulaphulani, kuba ndiza kutheth' izintw' ezibalaseleyo;

yivani, kuba ndiza kuyixel' imfanelo.

7Kaloku ngomlomo wam ndiza kutheth' inyaniso,

kuba ke mna ndiyithiyil' inkohlakalo emilebeni yam.

8Onke amazwi omlomo wam anyanisekile;

ubuqhophololo nobuxoki abukho kuwo.

9Kumntu oqondayo onke acacile;

kwâbo baziyo onke alungile.

10Nawe ke, yamkela ingqeqesho kunesiliva;

ndithi thatha ulwazi kuneyona golide.

11Mna bulumko ndiyawagqitha namatye exabiso;

nakwiindidi zobutyebi mna andidlulwa nto.

12“Mna bulumko ndihlala ndithe qwa;

ndixakath' ulwazi kunye nokulungelelanisa.

13Ukumthobela *uNdikhoyo kukubuthiya ububi.

Yiloo nto ndikuchasileyo ukuzigwagwisa,

ikratshi, ukungabi nasimilo, kunye nentetho egwenxa.

14Ndingusomacebo, ndingumthombo weembono ezichubekileyo;

ndinako ukuqonda, kanti nokomelela kokwam.

15Ewe, oozikumkani balawula ngam,

neziphathamandla zilawula ngobulungisa nje ndim.

16Bonke abasemagunyeni bancedwa ndim lo:

oomatshawe, noozikhulu, nabagwebi ngokwabo.

17Kaloku ndiyabathanda abo bandithandayo,

futhi ndiyafumaneka kwabo bandifunayo.

18Ndibathi jize ngesihomo nendyebo,

batsho babe nobutyebi obuzinzileyo nenkqubela.

19Inzala engenxa yam ingaphezu kwayo negolide;

imveliso yam iyayibetha neyona siliva.

20Ihambo yam bubulungisa bodwa;

iindlela zam zifanelekile.

21Ubutyebi lilifa endibanikayo abo bandithandayo;

ndibathi jize ngoovimba abaphuphumayo.

22“Ekuqalekeni kwendalo kaNdikhoyo mna ndandikho ndingowakhe;

ewe, ndandikho ingekabikho imisebenzi yakhe yamandulo.SiTyh 3:14

23Mna wandiqingqa kwasephakadeni,

kuqala ngqa, nehlabathi lingekabikho.

24Ndavela engekabikho namanzi anzongo-nzongo,

tanci ingekaveli nemithombo ephuphuma amanzi.

25Ndingowokuqala phambi kwazo neentaba;

neenduli zilibone emva kwam ilanga.

26Ndabakho ungekabikho umhlaba neentili zawo;

ewe, kwakungekabikho nothuli olu ehlabathini!

27Ndandikho ekumiselweni kwamazulu nguThixo,

xa wayetwabulula isibhakabhaka kumanzi anzongo-nzongo.

28Xa wayesambathisa isibhakabhaka ngamafu ndandilapho,

nangokuya wayeseka imithombo yeelwandle ndandikho.

29Ndandilapho xa wayemisa imida yolwandle,

xa wayesithi: ‘Latyuza, kodwa ungagqithi apha.’

Ekuzimiseni kwakhe iziseko zehlabathi ndandikho.

30Ewe, ndayingcali yomsebenzi, ndiyintonga yakhe yasekhosi;

ndandizele yimincili iimini ngeemini,

ndivuya apho ecaleni kwakhe.

31Ngenene ndandichulumacha kulo elimiweyo;

ndandiziva ndinemihlali phakathi koluntu.

32“Ngoko ke, bonyana, ndiphulaphuleni,

kuba banoyolo abo bahamba ngeendlela zam.

33Yamkeleni ingqeqesho, ukuze nibe zizilumko;

sanukuyityeshela, koko bambelelani kuyo.

34Unenyhweba kambe umntu ondiphulaphulayo;

nditsho lowo uhlala enkundleni yam yonke imihla,

osoloko elindile emasangweni am phaya.

35Ozuze mna ke ubufumene ubomi;

uxhamla ukwaneliseka kukaNdikhoyo.

36Kambe ke yena ondiphosileyo uzenzakalisile;

kanti ke lowo undithiyileyo uthand' ukufa.”