IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Isiyalo ngomkrexezikazi

71Mfo wam, wagcine amazwi am,

uyimilisele kuwe imiyalelo yam.

2Ukuba uyayilandela imimiselo yam uya kubudla ubomi.

Ewe, imfundiso yam yilondoloze njengokhozo lweliso lakho.

3Imiyalelo yam zikhumbuze ngayo ngokungathi ibotshelelwe eminweni yakho,

ihlale ibhaliwe engqondweni yakho.

4Yithi kubulumko: “Wena ungudade wethu,”

kwingqiqo uthi: “Wena ungumwethu.”

5Xa kunjalo ke uya kusinda kumfazi okrexezayo,

ungabi nakufumaneka kumfazi wasemzini okulalanisayo ngamazwi.

6Ndikrobe ngefestile yendlu yam,

ndalunguza ndingasemva kwenqwanqwa,

7ndabona abafana abaswele ukuqonda,

phakathi kwabo ndaqaphela omnye osisityhakala.

8Wahamba ke esitalatweni apho,

waya kubhijela ngekona ngasendlwini yomfazi othile.

9Ngelo xesha ke kwakungongcwalazi, imini seyisangene,

ubusuku nobumnyama sebunkqonkqoza.

10Nâko ke kusithi gqi umfazi emkhawulela,

ethe wambu ezobuhenyukazi, eneenjongo ezigwenxa.

11Wayengungantweni womfazi othethela phezulu,

engunyawo lwambethe indlela.

12Uthi esezitalatweni abe sezindaweni zembutho,

abe elunguza nasezirhangeni.

13Lo mfazi usuke wamgona umfana lowo, wamanga;

ngobuso obungenazintloni wathi kuye:

14“Ekhaya ndenze amadini obudlelwane;

namhlanje ndizifezekisile izibhambathiso zam.

15Ndilapha nje ke bendikhangela wena,

kambe ke ngoku nguwe lo, ndikufumene!

16Nomandlalo wam ndiwulungisile;

ndiwuthe wambu ngengayiwayo ilinen yaseJiputa.

17Ewe, umandlalo wam sendiwuqhole

ngoozimore, ikhala, ndawonye nesinamon.

18Yiza ke, masibe seluthandweni kude kuse;

ewe, masizonwabise ngalo!

19Kaloku owakwam usathe tshalala;

uthathe uhambo olude, akekho ekhaya.

20Umke isipaji sakhe sizele yimali;

uya kubuya ukuthwasa kwenyanga.”

21Wamlalanisa ngaloo ntetho yakhe igudileyo,

wamwexula ngamazwi ezicengo zakhe.

22Nanko ke selerhorhozela kwangoko emva kwaloo mfazi,

selengathi yinkomo eya ekuxhelweni.

Ungena okwesiyatha emgibeni,

23luze utolo lumchane isibindi.

Oku kwentaka engqala esigwini

ulahlekelwa bubomi bakhe engaqondi.

24Ngoko ke, bonyana, ndiphulaphuleni,

niwathathele ingqalelo amazwi am!

25Musa ukulandelana neendlela zomfazi onjalo,

ungaze ulahlekele kuzo.

26Kaloku zininzi iingxwelerha aziwisileyo;

linani eliphezulu amadoda awabuleleyo.

27Xa usiya endlwini yakhe usinga ekufeni;

ewe, uhlela kumagumbi elabafileyo.