IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

Izilumkiso

51Mfo wam, buve ubulumko bam,

ukubazele iindlebe ukuqonda kwam,

2ukuze ube nako ukuzilungelelanisa izinto,

futhi ukwazi ukuthetha ngengqiqo.

3Kaloku imilebe yomfazi ongakwaziyo ukuziphatha ivuza ubusi;

kwaye nenkalakahla yakhe igudile kunamafutha omnquma.

4Kanti ke ekugqibeleni uba nobukrakra okomhlonyane,

akwenzakalise okwekrele elibukhali macala.

5Kaloku iinyawo zakhe zisinga ekufeni;

ukunyathela kwakhe kubheka ngqo engcwabeni.

6Uyakuwexula kwindlela eyeyobomi;

ube wena ungayazi loo nto.

7Ngoko ke, bonyana, ndiphulaphuleni,

ningashenxi koko ndinixelela kona.

8Ewe, ndithi mcezeleni umfazi onjalo,

ningasondeli nasemnyango wendlu yakhe,

9hleze amandla enu axhatshazwe ngabanye,

niyinike isikhohlakali iminyaka yenu.

10Ewe, xa ningeva ikamva lenu liya kuxhanyulwa ngabasemzini,

zize zona izinto eniziqwebileyo zibe sisisulu seentlanga.

11Ekugqibeleni ke yoba ziincwina zodwa ugcuma,

ube wona umzimba wakho uvuthuluka nezihlunu zawo.

12Uya kuthi: “Akwaba ndandingazange ndiyithiye ingqeqesho;

akwaba ndandiziphulaphule iziluleko.

13Ngenene zange ndiwaphulaphule amazwi âbo babendiyala,

zange ndiyibazele iindlebe imfundiso yabandilulekayo.

14Ngoku ke naku ndizibhaqa sendisehlazweni

ekuhlaleni naseluntwini.”

15Nyaniseka kumfazi wakho;

ewe, sela amanzi kwelakho iqula.

16Ngani ukuba abantwana bakho bathi saa,

oku komthombo omanzi wawo aphuphumela esitalatweni?

17Abantwana bakho mayibe ngabakho wedwa;

sukuvuma baxhatshazwe nangabasemzini.

18Ewe, ziyolise nomfazi wakho weenkomo,

abe ngumthombo olithamsanqa lakho –

19nditsho loo nzwakazi imanz' andonga,

elo bhadikazi lihle kunene!

Isifuba sayo sanga singakutsho ube nemihlali,

ikurhawule ngolo thando lwayo, utsho uthi ncithi.

20Mfo wam, ngani ukuba ude uthinjwe ngumfazi ongakwaziyo ukuziphatha?

Ngani ukuba ugonane nomka-mntu?

21Kaloku zonke izinto ezenziwa ngumntu ziyabonwa *nguNdikhoyo;

zonke iindlela zakhe uzijongile.

22Ke zona izenzo zomntu okhohlakeleyo zibambisa kwayena,

ajike akhonkxwe kwasisono sakhe.

23Ubulawa kukungaqeqesheki;

ewe, uphuphuthekiswa bubuhiba bakhe.