IsiXhosa 1996 (XHO96)
28

281Umntu okhohlakeleyo ubaleka kungekho mntu umsukelayo;

ke wona amalungisa anobuganga njengeengonyama.

2Xa ilizwe linovukelo baba baninzi abafuna ukuphatha,

kodwa xa kukho ophatha ngengqiqo nolwazi uyazinza.

3Umfo osweleyo otshutshisa amahlwempu

uyafana nesikhukula esizitshabalalisayo izilimo.

4Izaphula-mthetho ziyazincoma izikhohlakali,

kambe ke bona abawuthobelayo umthetho bayazichasa izikhohlakali.

5Abantu abagwenxa ababuqondi ubulungisa;

kanti ke abo bazondelela uNdikhoyo baqonda zonke izinto.

6Lilungile ihlwempu elihambo ingenabala

ngaphezu komkhohlisi ondlela zimbaxa nokuba usisityebi.

7Umntwana onengqondo uyawuthobela umyalelo;

ke yena otshomana noongantweni ubaphathela ihlazo abazali bakhe.

8Umntu ozuza ubutyebi kuba ebolekisa aze axhaphaze abantu ngenzala ayibizayo,

obo butyebi abuqokelelayo busuka bufunyanwe ngumntu wumbi owazelelelayo amahlwempu.

9Umntu ozivalayo iindlebe zakhe kuwo umthetho kaThixo

kwaumthandazo wakhe uyanyanyeka kuThixo.

10Umntu owexulela amalungisa ekwenzeni ububi uya kweyela kwakuloo mgibe wakhe,

kanti ke bona abamsulwa baya kukudla ilifa okulungileyo.

11Isinhanha silumkile kwawaso amehlo,

kanti ke lona ihlwempu eliqiqayo liyasibona into esiyiyo.

12Xa amalungisa athe aphumelela kuba yimivuyo nemincili,

kodwa ke xa kuthe kwaphakama izikhohlakali abantu bayabaleka bazimele.

13Umntu osifihlayo isono sakhe akabi nampumelelo;

kambe ke yena osivumayo, ahlukane naso, wenzelwa inceba.

14Unoyolo umntu ohlala ezoyikela;

ke yena oqaqadekileyo uhlelwa ziinkathazo.

15Isiphathamandla esikhohlakeleyo, esilawula abantu abangenakuzilwela,

sinjengengonyama egragramayo, okanye ibhere ehlaselayo.

16Umlawuli ongenangqondo uba ngumcinezeli;

ke yena umlawuli oyithiyileyo inzuzo yobuqhetseba uba nexesha elide.

17Umntu ongcungcuthekiswa lityala lokubulala woba ngumsabi ade afe;

makungabikho bani umxhasayo.

18Umntu ohamba ngengqibelelo uyakhuseleka ebomini;

ke yena ondlela zimbaxa uyenzakala ngephanyazo.

19Umntu owalimayo amasimi akhe akasweli kutya,

kanti ke yena osukelana namampunge uvuna ubuhlwempu.

20Umntu othembekileyo uyathamsanqeleka;

kanti ke yena ongxamele ubutyebi akaze abe msulwa.

21Ukujonga ubuso akulunganga;

kodwa ke abanye abantu bangade bone nangenxa yeqhekeza eli lesonka.

22Umntu oligqolo usukelana nobutyebi;

akaqondi ukuba usenokufikelwa bubuhlwempu.

23Omkhalimelayo umntu wothi kamva afumane ukuhlonitshwa

kunalowo untetho ilalanisayo.

24Umntu oxhaphaza uyise nokuba ngunina, kodwa abe esithi: “Akukho nto imbi kuloo nto,”

akahluke nganto kwisikrelemnqa.

25Umntu onyolukileyo uphemba uqhushululu;

kambe ke yena okholosa ngoNdikhoyo uya kuphumelela.

26Umntu ozithembileyo akanangqondo;

kodwa yena ohamba ngendlela yobulumko ukhuselekile.

27Umntu onezinwe kumahlwempu akasweli nto;

ovala amehlo akhe kwiintswelo zawo wohlala eqalekiswa.

28Xa kulawula izikhohlakali abantu bayabaleka bazimele,

kodwa zakutshabalala amalungisa aba nempumelelo.

29

291Umntu okhalinyelwa njalo, kodwa abe neenkani,

wosuka aphalale ngephanyazo, angaze abe nabuyambo.

2Wakuba sezandleni zamalungisa umbuso, batsho bavuye abantu;

kambe ke kwakulawula isikhohlakali iba ziincwina zodwa.

3Othanda ubulumko uvuyisa uyise,

kodwa ke yena othene nca namahenyukazi uchitha impahla yakhe.

4Xa ukumkani elawula ngobulungisa litsho lizinze ilizwe lakhe;

kambe ke yena orhwiphiliza irhafu uyalibhuqa.

5Umntu onyhwalaza ummelwana wakhe

uzenzela umgibe iinyawo zakhe.

6Umntu ogwenxa uthiyelwa sisono sakhe;

kambe ke yena olilungisa uyaziculela onwabile.

7Umntu olilungisa unemfobe ngâbo bahlelelekileyo,

ke yena umntu okhohlakeleyo akayiqondi nokuyiqonda into enjalo.

8Abagxeki baphembelela udushe esixekweni,

kambe ke zona izilumko ziyawuthomalalalisa umsindo.

9Umntu osisilumko xa emangalelene nesiyatha

sisuka sivuke umnyele siphoxise, kungabikho mvisiswano.

10Izibulala-mntu zimthiyile umntu onyanisekileyo,

ke bona abathe ngqo bayamkhusela umntu onjalo.

11Isiyatha asiwulawuli umsindo;

kambe ke sona isilumko siyaphola sizibambe.

12Ukuba umlawuli nguthoba-sikutyele,

onke amaphakathi akhe oba ngoongcothoza.

13Ihlwempu ndawonye nalowo ulingcungcuthekisayo

bafana ngale nto yokuba bobabini banikwe amehlo abonayo nguNdikhoyo.

14Ukumkani ogweba ityala lehlwempu ngokunyanisekileyo

ulawulo lwakhe luya kuhlala luzinzile.

15Uswazi lokululeka ludala ubulumko;

kambe ke umntwana ongaqeqeshwayo umzisela ihlazo unina.

16Xa kulawula izikhohlakali siyanda isono,

kambe ke wona amalungisa aya kukubona ukuwa kwazo.

17Umntwana olulekwayo uya kukunika ukuxola,

aze ayivuyise intliziyo yakho.

18Abantu abangenawo umbono kaThixo baba ziindlobongela;

phofu ke unoyolo umntu owuthobelayo umthetho kaThixo.

19Akuncedi nto ukulingxolisa ikhoboka,

kuba nokuba liyaqonda aliyi kuphulaphula.

20Uyambona na umntu othetha nje engaqiqanga?

Akunani kwaisityhakala kunaye.

21Ukuba uyalitefisa ikhoboka kwasebutsheni balo,

ekugqibeleni liya kukudela.

22Umntu ofan' acaphuke udala ingxabano;

umfo onephuku uwa ewile esonweni.

23Ikratshi liyamwisa umntu;

kambe ke othobekileyo uba nesidima.

24Ihlakani lomntu olisela lizibeka emngciphekweni;

nakuba lisazi ukuba liza kohlwaywa nguThixoNqulo 5:1 noko lithe cwaka.

25Ukuxhalela abantu kusenokuba ngumgibe;

kambe ke othembela kuNdikhoyo ukhuselekile.

26Baninzi abazithandekisa kwiziphathamandla,

kambe ke bona ubulungisa bufumaneka kuNdikhoyo.

27Umntu onobuqhetseba uyacekiswa ngamalungisa;

ngokunjalo nomntu othe ngqo uyacekiswa ngabakhohlakeleyo.

30

Amazwi ka-Agure

301Nanga amazwi ka-Agure unyana kaYake, udaba olundilisekileyo.Okanye “kaYake waseMasa” Yasuka yadanduluka indoda leyo, yathi kuItiyeli, ewe, uItiyeli noUkali:Okanye “yathi: ‘Awu, ndidiniwe, Thixo; awu, Thixo, ndidiniwe! Ewe, ndityhafile!’ ”

2“Kaloku ndisesona sidenge ebantwini;

kwaye ingqondo yomntu ayikho kum.

3Zange ndabufunda ubulumko;

andimazi lowo uyiNgcwele kanye.

4Kanti ke, ngubani oselekhe waya ezulwini wabuya wehla;

ingubani owakha wawubamba ngezakhe izanda umoya?

Khona, ngubani owakha wabamba amanzi wawaqhinela ngesondo lengubo yakhe;

ingubani khona owamisa imida yehlabathi?

Khawutsho kaloku, ukuba unolwazi!

Ngubani igama lakhe;

ingubani unyana wakhe?

5“Yonke into ayithethayo uThixo ithembekile;

ulikhaka kwabazimela ngaye.

6Musa ukongeza kwintetho yakhe,

hleze akukhalimele, budandalaze ubuxoki bakho.”

Ezinye izafobe

7Awu, Bawo, zimbini nje qha izinto endizicelayo kuwe;

ewe, ndiphe zona ndingekafi!

8Ndikhwebule kubuqhetseba nokuxoka;

mandingade ndibe sisityebi okanye ndihlwempuzeke,

nto nje ndiqhekezele isonka sam semihla ngemihla,

9hleze ndikukhanyele ndakuhlutha,

ndisuke ndithi: “Kuxa engubani yena *uNdikhoyo?”

Ukanti ke naxa ndihlwempuzekile ndingasuka ndibe,

ndihlazise igama likaThixo wam.

10Isicaka sukusigxeka enkosini yaso,

hleze sikushwabulele ube nobutyala.

11Abanye abantu bayamshwabulela uyise,

bangamthamsanqelisi nonina.

12Bona bazicingela ukuba banyulu,

kodwa babe bengazange bahlambuluka.

13Aba bantu bazicingela bhetele.

Awu, baziphakamisile kambe!

14Basisizukulwana esimazinyo aziingxavula okwekrele,

esimabamba abukhali okwemela,

khon' ukuze baxhaphaze amahlwempu ehlabathini,

ewe, nditsho abasweleyo phakathi kwabantu.

15Ikhalane lineentombi ezimbini;

zithi: “Ndiphe! Ndiphe!”

Ewe, zintathu izinto ezingahluthiyo,

gxebe, zine ezingasoze zithi: “Kwanele!”:

16elabafileyo;

umfazi ongafumani bantwana;

umhlaba onxaniweyo;

nomlilo ongatshoyo ukuthi: “Kwanele!”

17Amehlo omntu ophoxisa ngoyise nocekisa ukuthobela unina

aya kuxholwa ngamahlungulu, anqwamzwe ngamaxhalanga.

18Kukho izinto ezintathu eziyintsonkotha kum;

gxebe, zine endingaziqondiyo:

19ukubhabha kokhozi esibhakabhakeni;

ukurhubuluza kwenyoka elulwalweni;

ukuhamba kwenqanawa enzulwini yolwandle;

ukuthandana komfana nentombi.

20Inje indlela yomfazi okrexezayo:

Uyadla, asule umlomo,

athi: “Andenzanga nto imbi!”

21Zintathu izinto ezilishukumisayo ihlabathi;

gxebe, zine elingenako ukuzinyamezela:

22kukuba phantsi kwekhoboka eliye laba ngukumkani,

okanye isiyatha xa sithe sahlutha kukutya;

23kukuba phantsi kwebhinqa ebelingafunwa elide latshata,

okanye isicakazana xa sithe sathatha indawo yenkosikazi yaso.

24Kukho izinto ezine ezincinane emhlabeni,

kodwa zilumke gqitha.

25Iimbovane ziluhlanga oluethe-ethe,

kodwa ziqokelela ukutya ehlotyeni.

26Iimbila zisisizwe esingenamandla,

kanti zimisa izindlu zazo emaweni.

27Iinkumbi azinankosi,

kodwa zihamba amaqela ngamaqela.

28Icikilishe yinto ongayibamba nangesandla sakho,

kodwa liyafumaneka nakumabhotwe ookumkani.

29Zintathu izinto ezibukelekayo xa zihamba;

gxebe, zine ezichul' ukunyathela:

30yingonyama, igorha phakathi kwezilwanyana,

yona ingahlehliyo nakweyiphi na into;

31ngumqhagi ondolosayo;

yinkunzi yebhokhwe;

ngukumkani ephahlwe ngumkhosi wakhe.

32Ukuba wenze izinto zobudenge waziphakamisa,

okanye ukuba uthe waceba ububi,

khawuthi xha!

33Wakulucofa ucwambu kuvela ibhotolo,

wakuyixhimfa impumlo isuka yophe,

wakuxhokonxa umsindo kugqabhuka imbambano.