IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

271Musa ukuqhayisa ngengomso,

kuba akuyazi loo mini ukuba iya kukuphathela ntoni na.Yak 4:13-16

2Yeka ibe ngomnye okuncomayo, ingabi ngowakho umlomo;

ewe, mayibe ngowasemzini, kungaphumi emilebeni yakho.

3Amatye nesanti ngumthwalo onzima;

kodwa kona ukucatshukiswa sisityhakala luxanduva olungaphezulu.

4Umsindo unenkohlakalo, ingqumbo sisiphango;

kodwa ke akakho onokumelana nobukhwele.

5Akunani kwaisiluleko esisekuhleni

kunothando olufihlwayo.

6Isihlobo sinyanisekile noba singade sikwenzakalise;

siyakugqitha ukwangiwa kaninzi lutshaba.

7Umntu ohluthayo akabukhathalele nobusi,

kanti ke olambayo ukufumana kunencasa nokutya okukrakrayo.

8Umntu okude nekhaya

unjengentaka elahlekene nendlu yayo.

9Amafutha neziqholo zonwabisa intliziyo;

ke lona ulonwabo oluzuzwa kumhlobo ziingcebiso ezinyanisekileyo.

10Ungaze wahlukane nezihlobo zakho, ungazilibali nezakowenu.

Xa usengxakini sukubalekela kumntakwenu –

isenokuba ngummelwane osondeleyo onokukunceda ngaphezulu komntakwenu okude.

11Yoba luvuyo kum, mfo wam, ukuba uthe waba sisilumko;

ndotsho ndibe nako ukubaphendula abo bandigxekayo.

12Umntu ondwebileyo uthi akuyibona ayicezele ingozi,

kanti ke yena ongaqiqiyo uphoseka kuyo enzakale.

13Zithathe izambatho zomntu omele ityala londwendwe;

ewe, bambisa ngazo kuba umele umntu wasemzini.

14Umntu okhahlela ummelwana wakhe ngemibuliso kwasekuseni

kusenokuba ngathi

uyamshwabulela.

15Umfazi osoloko eqhwaya ingxabano

ufana namathontsi emvula engumvimbi.

16Unjengomoya wona ungenakunqandwa,

nqwa namafutha wona angenako ukufunjathwa.

17Iintsimbi ziyalolana;

ngokunjalo ke nezihlobo ziyakhuthazana.

18Umntu owukhathaleleyo umthi womkhiwane uyawafumana amakhiwane,

nomntu oyibusayo inkosi yakhe uya kuwongwa.

19Umfanekiso womntu emanzini ubonakalisa inkangeleko yakhe;

ngokunjalo nentliziyo yomntu ibonakalisa into ayiyo.

20Ingcwaba nelabafileyo alize lihlúthe;

akwanjalo namehlo omntu.

21Isiliva ivavanywa ngokuyinyibilikisa embizeni;

igolide ivavanywa ngokuyinyibilikisa kwiziko lomlilo;

ke yena umntu uvavanywa ludumo alufumana ebantwini.

22Nokuba ungade usingqushe kunye nombona isityhakala,

soze ubukhuphe ubutyhakala baso.

23Qinisekisa ukuba uyayazi imo yemfuyo yakho,

uyaluse ngononophelo imihlambi yakho.

24Kaloku ubutyebi obu yinto edlulayo,

nesithsaba sobukhosi asihlali sihleli kwizizukulwana ngezizukulwana.

25Xa uyisikile ingca, wayenza ifulu,

lo gama enye isaqala ukuntshula,

nditsho xa utyani lwasezintabeni luhlanganisiwe,

26impahla yokunxiba ungayenza ngoboya beegusha,

futhi uthengise iibhokhwe, ufumane ixabiso lentsimi.

27Kwezi ziseleyo unganako ukusenga uyondle intsapho yakho,

ude uzibonelele nezicakazana zakho.

28

281Umntu okhohlakeleyo ubaleka kungekho mntu umsukelayo;

ke wona amalungisa anobuganga njengeengonyama.

2Xa ilizwe linovukelo baba baninzi abafuna ukuphatha,

kodwa xa kukho ophatha ngengqiqo nolwazi uyazinza.

3Umfo osweleyo otshutshisa amahlwempu

uyafana nesikhukula esizitshabalalisayo izilimo.

4Izaphula-mthetho ziyazincoma izikhohlakali,

kambe ke bona abawuthobelayo umthetho bayazichasa izikhohlakali.

5Abantu abagwenxa ababuqondi ubulungisa;

kanti ke abo bazondelela uNdikhoyo baqonda zonke izinto.

6Lilungile ihlwempu elihambo ingenabala

ngaphezu komkhohlisi ondlela zimbaxa nokuba usisityebi.

7Umntwana onengqondo uyawuthobela umyalelo;

ke yena otshomana noongantweni ubaphathela ihlazo abazali bakhe.

8Umntu ozuza ubutyebi kuba ebolekisa aze axhaphaze abantu ngenzala ayibizayo,

obo butyebi abuqokelelayo busuka bufunyanwe ngumntu wumbi owazelelelayo amahlwempu.

9Umntu ozivalayo iindlebe zakhe kuwo umthetho kaThixo

kwaumthandazo wakhe uyanyanyeka kuThixo.

10Umntu owexulela amalungisa ekwenzeni ububi uya kweyela kwakuloo mgibe wakhe,

kanti ke bona abamsulwa baya kukudla ilifa okulungileyo.

11Isinhanha silumkile kwawaso amehlo,

kanti ke lona ihlwempu eliqiqayo liyasibona into esiyiyo.

12Xa amalungisa athe aphumelela kuba yimivuyo nemincili,

kodwa ke xa kuthe kwaphakama izikhohlakali abantu bayabaleka bazimele.

13Umntu osifihlayo isono sakhe akabi nampumelelo;

kambe ke yena osivumayo, ahlukane naso, wenzelwa inceba.

14Unoyolo umntu ohlala ezoyikela;

ke yena oqaqadekileyo uhlelwa ziinkathazo.

15Isiphathamandla esikhohlakeleyo, esilawula abantu abangenakuzilwela,

sinjengengonyama egragramayo, okanye ibhere ehlaselayo.

16Umlawuli ongenangqondo uba ngumcinezeli;

ke yena umlawuli oyithiyileyo inzuzo yobuqhetseba uba nexesha elide.

17Umntu ongcungcuthekiswa lityala lokubulala woba ngumsabi ade afe;

makungabikho bani umxhasayo.

18Umntu ohamba ngengqibelelo uyakhuseleka ebomini;

ke yena ondlela zimbaxa uyenzakala ngephanyazo.

19Umntu owalimayo amasimi akhe akasweli kutya,

kanti ke yena osukelana namampunge uvuna ubuhlwempu.

20Umntu othembekileyo uyathamsanqeleka;

kanti ke yena ongxamele ubutyebi akaze abe msulwa.

21Ukujonga ubuso akulunganga;

kodwa ke abanye abantu bangade bone nangenxa yeqhekeza eli lesonka.

22Umntu oligqolo usukelana nobutyebi;

akaqondi ukuba usenokufikelwa bubuhlwempu.

23Omkhalimelayo umntu wothi kamva afumane ukuhlonitshwa

kunalowo untetho ilalanisayo.

24Umntu oxhaphaza uyise nokuba ngunina, kodwa abe esithi: “Akukho nto imbi kuloo nto,”

akahluke nganto kwisikrelemnqa.

25Umntu onyolukileyo uphemba uqhushululu;

kambe ke yena okholosa ngoNdikhoyo uya kuphumelela.

26Umntu ozithembileyo akanangqondo;

kodwa yena ohamba ngendlela yobulumko ukhuselekile.

27Umntu onezinwe kumahlwempu akasweli nto;

ovala amehlo akhe kwiintswelo zawo wohlala eqalekiswa.

28Xa kulawula izikhohlakali abantu bayabaleka bazimele,

kodwa zakutshabalala amalungisa aba nempumelelo.

29

291Umntu okhalinyelwa njalo, kodwa abe neenkani,

wosuka aphalale ngephanyazo, angaze abe nabuyambo.

2Wakuba sezandleni zamalungisa umbuso, batsho bavuye abantu;

kambe ke kwakulawula isikhohlakali iba ziincwina zodwa.

3Othanda ubulumko uvuyisa uyise,

kodwa ke yena othene nca namahenyukazi uchitha impahla yakhe.

4Xa ukumkani elawula ngobulungisa litsho lizinze ilizwe lakhe;

kambe ke yena orhwiphiliza irhafu uyalibhuqa.

5Umntu onyhwalaza ummelwana wakhe

uzenzela umgibe iinyawo zakhe.

6Umntu ogwenxa uthiyelwa sisono sakhe;

kambe ke yena olilungisa uyaziculela onwabile.

7Umntu olilungisa unemfobe ngâbo bahlelelekileyo,

ke yena umntu okhohlakeleyo akayiqondi nokuyiqonda into enjalo.

8Abagxeki baphembelela udushe esixekweni,

kambe ke zona izilumko ziyawuthomalalalisa umsindo.

9Umntu osisilumko xa emangalelene nesiyatha

sisuka sivuke umnyele siphoxise, kungabikho mvisiswano.

10Izibulala-mntu zimthiyile umntu onyanisekileyo,

ke bona abathe ngqo bayamkhusela umntu onjalo.

11Isiyatha asiwulawuli umsindo;

kambe ke sona isilumko siyaphola sizibambe.

12Ukuba umlawuli nguthoba-sikutyele,

onke amaphakathi akhe oba ngoongcothoza.

13Ihlwempu ndawonye nalowo ulingcungcuthekisayo

bafana ngale nto yokuba bobabini banikwe amehlo abonayo nguNdikhoyo.

14Ukumkani ogweba ityala lehlwempu ngokunyanisekileyo

ulawulo lwakhe luya kuhlala luzinzile.

15Uswazi lokululeka ludala ubulumko;

kambe ke umntwana ongaqeqeshwayo umzisela ihlazo unina.

16Xa kulawula izikhohlakali siyanda isono,

kambe ke wona amalungisa aya kukubona ukuwa kwazo.

17Umntwana olulekwayo uya kukunika ukuxola,

aze ayivuyise intliziyo yakho.

18Abantu abangenawo umbono kaThixo baba ziindlobongela;

phofu ke unoyolo umntu owuthobelayo umthetho kaThixo.

19Akuncedi nto ukulingxolisa ikhoboka,

kuba nokuba liyaqonda aliyi kuphulaphula.

20Uyambona na umntu othetha nje engaqiqanga?

Akunani kwaisityhakala kunaye.

21Ukuba uyalitefisa ikhoboka kwasebutsheni balo,

ekugqibeleni liya kukudela.

22Umntu ofan' acaphuke udala ingxabano;

umfo onephuku uwa ewile esonweni.

23Ikratshi liyamwisa umntu;

kambe ke othobekileyo uba nesidima.

24Ihlakani lomntu olisela lizibeka emngciphekweni;

nakuba lisazi ukuba liza kohlwaywa nguThixoNqulo 5:1 noko lithe cwaka.

25Ukuxhalela abantu kusenokuba ngumgibe;

kambe ke othembela kuNdikhoyo ukhuselekile.

26Baninzi abazithandekisa kwiziphathamandla,

kambe ke bona ubulungisa bufumaneka kuNdikhoyo.

27Umntu onobuqhetseba uyacekiswa ngamalungisa;

ngokunjalo nomntu othe ngqo uyacekiswa ngabakhohlakeleyo.