IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

USolomon usaqhuba

251Nezi ikwazizafobe zikaSolomon ezaqokelelwa ngamagosa kakumkani uHezekiya wakwaJuda:

2Isihomo sikaThixo siphuhliswa zizinto eziyimfihlakalo;

kambe ke sona isidima sokumkani kukuphengulula imicimbi.

3Njengokuphakama kwesibhakabhaka nobunzulu bomhlaba,

zikwanjalo ukungabi nakugocagocwa iingcamango zookumkani.

4Wakuyicwenga isiliva,

nengcibi itsho ikwazi ukuyisebenzisa;

5akukhiqwa amaphakathi aphuthileyo,

ulawulo lokumkani lutsho ludume ngokuzinza.

6Xa ukomkhulu musa ukuzigqatsa;

sukuhlala endaweni yezikhulu.

7Kaloku kubhetele ukuba yena athi: “Nyukela apha,”

kunokuba akususe kwindawo yezikhulu amatshawe ebukele.Luka 14:8-20

8Sukungxamela enkundleni ngento oyibonileyo,

hleze kuvele omnye umntu nabungqina bumbi,

utsho uhlazeke ke wena.

9Xa usematyaleni nommelwane wakho

musa ukudiz' imfihlelo oyixelelweyo,

10hleze uvelwe utsho uphoxeke,

kuze ke ukuba negama elibi kwakho kuthane mbende nawe.

11Amazwi afanelekileyo

nqwa neeapile zegolide ezithiwe nca kwisiliva.

12Isilumkiso esiwa kwindlebe evayo

sifana necici legolide nesidanga segolide ecikizekileyo.

13Umthunywa onyanisekileyo kwabo bamthumayo

uhlaziya inkosi yakhe oku kwekhephu ngexa lokuvuna.

14Umntu ozigwagwisa ngokupha omnye isipho angenaso

ufana namafu anomoya angenamvula.

15Umlawuli uyacengeka ngumntu onomonde,

namazwi athambileyo amenza anikezele.

16Wakufumana ubusi butye uzilinganisela,

hleze bubuye wakubutya gqitha.

17Malungaquqi gqitha unyawo lwakho kwammelwana,

hleze akruquke nguwe, akucaphukele.

18Umntu otshonisa ummelwana wakhe ngobungqina obubuxoki

uyingozi nqwa negqudu, umkhonto, okanye utolo.

19Ukuthembela ngomntu ongathembekanga xa usenkathazweni

kufana nezinyo elonakeleyo nonyawo oluqhwalelayo.

20Ukuculela umntu oneenzingo kufana nokumhambisa ze mhla kubandayo,

okanye kunjengokonakalisa isoda ngokuyixuba neviniga.

21Xa ufumana utshaba lwakho lulambile, luphe ukutya;

lwakunxanwa, luphe amanzi.

22Ngokwenjenjalo ke woba uluqhubela enguqukweni,

*noNdikhoyo wokuvuza.Roma 12:20

23Umoya wasentla uzisa imvula,

kodwa ke yona intlebendwane iza nengxabano.

24Akunani kwaukuhlala wedwa noba kuphezu kwendlu,

ndaweni yokuhlala ndlwini-nye nomfazi ongunogqwashu.

25Iindaba ezimnandi ezivela kwelikude

zihlaziya oku kwamanzi abandayo emntwini odiniweyo.

26Akoyiswa sisikhohlakali umntu olungileyo

loo nto ifana nequla eligxobhekileyo okanye nomthombo ongcolisekileyo.

27Ukubutya kakhulu ubusi akulunganga;

kukwanjalo ukuhlala uzifunela imbeko.

28Umntu owoyiswayo kukuzilawula usesichengeni

oku kwesixeko esindonga

ziwileyo.

26

261Ukuncoma isityhakala ngumhlola onjengokuba kusuke kukhithike ehlotyeni,

okanye kune imvula ngexesha lokuvuna.

2Isishwabulo kungekho sizathu asiphumeleli;

sifana nokundanda kwamahlankomo neenkonjane ezingahlali phantsi.

3Ihashe liyabethwa, ke yona idonki ilawulwa ngomkhala,

kanti ke sona isinyabi sivuswa ngentonga.

4Sukuphendulana nesiyatha,

hleze nawe lo uzibhaqe sewufana naso.

5Xa umntu ebuza umbuzo wobudenge mlinganisele,

hleze azicingele ukuba usisilumko.

6Ukuthemba isidenge somthunywa kukuzenzakalisa

nqwa nokuzinqumla imilenze.

7Iqhalo emlonyeni womntu ongaqondiyo

lifana nomlenze ojingayo wesiqhwala.

8Ukuncoma isityhakala

nqwa nokubophelela ilitye *kwinkwitshi.

9Iqhalo emlonyeni wesiyatha

nqwa nesebe elinameva esandleni senxila.

10Umntu oqesha isidenge okanye nabani na odlulayo akanankathalo,

ufana nejoni elidubula nje nabani na.

11Umntu ophinda-phinda into yobudenge

nqwa nenja ebuyela emhlanzweni wayo.2 Pet 2:22

12Akunani kwaisityhakala

kunomntu osisilumko kwawakhe amehlo.

13Ivila lithi: “Kukho ingonyama endleleni!

Ewe, ingonyama ihla inyuka ezitalatweni.”

14Oku kocango oluvula luvaleke kwiihenjisi oluxhonywe kuzo

linjalo ivila ukuqika-qikeka emandlalweni walo.

15Ivila liyakha esityeni,

kodwa linqene ukufaka emlonyeni.

16Umntu olivila usisilumko kwawakhe amehlo;

kuye ngathi ungaphezulu nakumadoda asixhenxe akwaziyo ukuphendula ngengqiqo.

17Umntu ogxuphuleka kwiingxabano zabanye

ufana nomfo osuka athi nqaku inja ngeendlebe.

18Ufana negeza elidubula ngeentolo zomlilo

19umntu okhohlisa ummelwane wakhe aze ajike athi: “Hayi, bendiqhula nje.”

20Zakuphela iinkuni uyacima umlilo.

Xa kungekho mntu uphixanisayo kuyaphela ukungevani.

21Ziinkuni ezivuthisa umlilo kwanjengokuba iintlantsi ziwavuthisa amalahle;

ukwanjalo ke nomntu onochuku ukuphembelela ingxabano.

22Amazwi omntu ohlebayo anencasa;

abantu basuka bawathi bimbilili.

23Amazwi alalanisayo efihla inkohlakalo

nqwa nesitya somdongwe esigqunywe ngesiliva ngaphandle.

24Umntu onentiyo usenokuyifihla ngendlela athetha ngayo,

kodwa ngaphakathi abe esabambelele enkohlakalweni.

25Ewe, walumkele loo mazwi akhe amnandi,

kuba intliziyo yakhe iyaphuphuma ngamanyondololo.

26Nokuba angayifihla intiyo yakhe ngenkohliso,

kodwa inkohlakalo yakhe yona iya kudandalaza esidlangalaleni.

27Umntu owomba umngxuma kweyela kwayena kuwo.

Lowo uqengqa ilitye losuka ligubungele kwayena.

28Umntu onolwimi uyabathiya abo abenzakalisayo;

umntu okhohlisayo udala intshabalalo.

27

271Musa ukuqhayisa ngengomso,

kuba akuyazi loo mini ukuba iya kukuphathela ntoni na.Yak 4:13-16

2Yeka ibe ngomnye okuncomayo, ingabi ngowakho umlomo;

ewe, mayibe ngowasemzini, kungaphumi emilebeni yakho.

3Amatye nesanti ngumthwalo onzima;

kodwa kona ukucatshukiswa sisityhakala luxanduva olungaphezulu.

4Umsindo unenkohlakalo, ingqumbo sisiphango;

kodwa ke akakho onokumelana nobukhwele.

5Akunani kwaisiluleko esisekuhleni

kunothando olufihlwayo.

6Isihlobo sinyanisekile noba singade sikwenzakalise;

siyakugqitha ukwangiwa kaninzi lutshaba.

7Umntu ohluthayo akabukhathalele nobusi,

kanti ke olambayo ukufumana kunencasa nokutya okukrakrayo.

8Umntu okude nekhaya

unjengentaka elahlekene nendlu yayo.

9Amafutha neziqholo zonwabisa intliziyo;

ke lona ulonwabo oluzuzwa kumhlobo ziingcebiso ezinyanisekileyo.

10Ungaze wahlukane nezihlobo zakho, ungazilibali nezakowenu.

Xa usengxakini sukubalekela kumntakwenu –

isenokuba ngummelwane osondeleyo onokukunceda ngaphezulu komntakwenu okude.

11Yoba luvuyo kum, mfo wam, ukuba uthe waba sisilumko;

ndotsho ndibe nako ukubaphendula abo bandigxekayo.

12Umntu ondwebileyo uthi akuyibona ayicezele ingozi,

kanti ke yena ongaqiqiyo uphoseka kuyo enzakale.

13Zithathe izambatho zomntu omele ityala londwendwe;

ewe, bambisa ngazo kuba umele umntu wasemzini.

14Umntu okhahlela ummelwana wakhe ngemibuliso kwasekuseni

kusenokuba ngathi

uyamshwabulela.

15Umfazi osoloko eqhwaya ingxabano

ufana namathontsi emvula engumvimbi.

16Unjengomoya wona ungenakunqandwa,

nqwa namafutha wona angenako ukufunjathwa.

17Iintsimbi ziyalolana;

ngokunjalo ke nezihlobo ziyakhuthazana.

18Umntu owukhathaleleyo umthi womkhiwane uyawafumana amakhiwane,

nomntu oyibusayo inkosi yakhe uya kuwongwa.

19Umfanekiso womntu emanzini ubonakalisa inkangeleko yakhe;

ngokunjalo nentliziyo yomntu ibonakalisa into ayiyo.

20Ingcwaba nelabafileyo alize lihlúthe;

akwanjalo namehlo omntu.

21Isiliva ivavanywa ngokuyinyibilikisa embizeni;

igolide ivavanywa ngokuyinyibilikisa kwiziko lomlilo;

ke yena umntu uvavanywa ludumo alufumana ebantwini.

22Nokuba ungade usingqushe kunye nombona isityhakala,

soze ubukhuphe ubutyhakala baso.

23Qinisekisa ukuba uyayazi imo yemfuyo yakho,

uyaluse ngononophelo imihlambi yakho.

24Kaloku ubutyebi obu yinto edlulayo,

nesithsaba sobukhosi asihlali sihleli kwizizukulwana ngezizukulwana.

25Xa uyisikile ingca, wayenza ifulu,

lo gama enye isaqala ukuntshula,

nditsho xa utyani lwasezintabeni luhlanganisiwe,

26impahla yokunxiba ungayenza ngoboya beegusha,

futhi uthengise iibhokhwe, ufumane ixabiso lentsimi.

27Kwezi ziseleyo unganako ukusenga uyondle intsapho yakho,

ude uzibonelele nezicakazana zakho.