IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

USolomon usaqhuba

251Nezi ikwazizafobe zikaSolomon ezaqokelelwa ngamagosa kakumkani uHezekiya wakwaJuda:

2Isihomo sikaThixo siphuhliswa zizinto eziyimfihlakalo;

kambe ke sona isidima sokumkani kukuphengulula imicimbi.

3Njengokuphakama kwesibhakabhaka nobunzulu bomhlaba,

zikwanjalo ukungabi nakugocagocwa iingcamango zookumkani.

4Wakuyicwenga isiliva,

nengcibi itsho ikwazi ukuyisebenzisa;

5akukhiqwa amaphakathi aphuthileyo,

ulawulo lokumkani lutsho ludume ngokuzinza.

6Xa ukomkhulu musa ukuzigqatsa;

sukuhlala endaweni yezikhulu.

7Kaloku kubhetele ukuba yena athi: “Nyukela apha,”

kunokuba akususe kwindawo yezikhulu amatshawe ebukele.Luka 14:8-20

8Sukungxamela enkundleni ngento oyibonileyo,

hleze kuvele omnye umntu nabungqina bumbi,

utsho uhlazeke ke wena.

9Xa usematyaleni nommelwane wakho

musa ukudiz' imfihlelo oyixelelweyo,

10hleze uvelwe utsho uphoxeke,

kuze ke ukuba negama elibi kwakho kuthane mbende nawe.

11Amazwi afanelekileyo

nqwa neeapile zegolide ezithiwe nca kwisiliva.

12Isilumkiso esiwa kwindlebe evayo

sifana necici legolide nesidanga segolide ecikizekileyo.

13Umthunywa onyanisekileyo kwabo bamthumayo

uhlaziya inkosi yakhe oku kwekhephu ngexa lokuvuna.

14Umntu ozigwagwisa ngokupha omnye isipho angenaso

ufana namafu anomoya angenamvula.

15Umlawuli uyacengeka ngumntu onomonde,

namazwi athambileyo amenza anikezele.

16Wakufumana ubusi butye uzilinganisela,

hleze bubuye wakubutya gqitha.

17Malungaquqi gqitha unyawo lwakho kwammelwana,

hleze akruquke nguwe, akucaphukele.

18Umntu otshonisa ummelwana wakhe ngobungqina obubuxoki

uyingozi nqwa negqudu, umkhonto, okanye utolo.

19Ukuthembela ngomntu ongathembekanga xa usenkathazweni

kufana nezinyo elonakeleyo nonyawo oluqhwalelayo.

20Ukuculela umntu oneenzingo kufana nokumhambisa ze mhla kubandayo,

okanye kunjengokonakalisa isoda ngokuyixuba neviniga.

21Xa ufumana utshaba lwakho lulambile, luphe ukutya;

lwakunxanwa, luphe amanzi.

22Ngokwenjenjalo ke woba uluqhubela enguqukweni,

*noNdikhoyo wokuvuza.Roma 12:20

23Umoya wasentla uzisa imvula,

kodwa ke yona intlebendwane iza nengxabano.

24Akunani kwaukuhlala wedwa noba kuphezu kwendlu,

ndaweni yokuhlala ndlwini-nye nomfazi ongunogqwashu.

25Iindaba ezimnandi ezivela kwelikude

zihlaziya oku kwamanzi abandayo emntwini odiniweyo.

26Akoyiswa sisikhohlakali umntu olungileyo

loo nto ifana nequla eligxobhekileyo okanye nomthombo ongcolisekileyo.

27Ukubutya kakhulu ubusi akulunganga;

kukwanjalo ukuhlala uzifunela imbeko.

28Umntu owoyiswayo kukuzilawula usesichengeni

oku kwesixeko esindonga

ziwileyo.