IsiXhosa 1996 (XHO96)
24

241Musa ukumonela abantu abakhohlakeleyo ngezinto zabo,

ungakunqweneli ukuzibandakanya nabo.

2Kaloku intliziyo yabo iyila ubundlobongela,

nomlomo wabo uthetha ngokuvusa uqhushululu.

3Indlu yona yakhiwa ngobulumko,

izinziswe ngengqondo.

4Lulwazi oluzalisa amagumbi endlu,

itsho ivathiswe ngezinto ezintle nezixabisekileyo.

5Umfo osisilumko unamandla;

ewe, indoda enolwazi iya isomelela ngokomelela.

6Phambi kokuba uye emfazweni hlala phantsi ucwangcise kuqala;

uloyiso lungabakho xa unabacebisi abaninzi.

7Ubulumko yintsokotha kumntu osisiyatha;

yena uyalabalaba xa kuxoxwa kwindibano ngasesangweni.

8Umntu osoloko eyila ukwenza ububi

uya kwaziwa ngokuba nguSomayelenqe.

9Amayelenqe esidenge ayafadalala;

ke yena umntu osoloko egxeka abanye uthiyiwe ngabantu.

10Ukuba unamathidala ngamaxesha eenkathazo,

awunawo amandla okujongana nawo.

11Bahlangule abantu abaqweqwediselwa ekufeni;

basindise abo bagxadazelela ekubulaweni.

12Mhlawumbi ungathi wena: “Besingazi nto ngale nto,”

kodwa ke yena uThixo onganqatyelwa nto uyayibona inyaniso –

ukujongile, yaye uyakwazi.

Ke yena uvuza umntu ngokwezenzo zakhe.

13Mfo wam, butye ubusi, kuba bumnandi;

ewe, incindi inencasa emlonyeni wakho.

14Bukwanjalo ukuyola kobulumko:

ukuba uthe wabufumana lotsho liqiniseke ikamva lakho,

nethemba lakho linganqanyulwa.

15Sukufana nesikhohlakali ngokulalela indlu yomntu olilungisa,

nomzi wakhe sukuwonakalisa.

16Noba angawa kangaphi na umntu olilungisa ubuya avuke;

ke zona izikhohlakali zikhubeka zitshabalale.

17Sukuluvuyelela lwakuwa utshaba lwakho,

ungavuyi xa ulubona lukhubeka,

18hleze olo vuyo lwakho lube bububi emehlweni kaNdikhoyo,

awurhoxise umsindo wakhe kulo.

19Sukuvutha ngumsindo ngenxa yabantu abenza ubugwenxa,

ungabamoneli abantu abakhohlakeleyo ngezinto abanazo.

20Kaloku umenzi wobubi akanakamva;

isibane sabantu abakhohlakeleyo siya kucinywa.

21Mntwan' am, mhlonele uNdikhoyo, ngokunjalo nokumkani,

ungadlelani nabavukeli.

22Kaloku bona babhanga ngephanyazo,

ibe ke akukho bani waziyo ukuba botshatyalaliswa nini na nguNdikhoyo okanye ngukumkani.

Ingqokelela yobulumko

23Nanga amanye amazwi ezilumko:

Yinto embi ukuba umgwebi ajonge ubuso bomntu.

24Xa esuka athi konetyala: “Umsulwa wena,”

abantu bayamthuka, zimgxeke izizwe.

25Kambe ke yena umgwebi omohlwayayo umntu owonileyo

uba nentsikelelo kunye nenkqubela.

26Impendulo ethe gca

nqwa nokuncamisa umhlobo emlonyeni.

27Qala ulungise ishishini lakho, ulime amasimi akho,

emva koko wakhe indlu

yakho.

28Sukuthi kungekho sizathu unike ubungqina obumtshonisayo ummelwane,

okanye ukhohlise ngomlomo wakho.

29Musa ukuthi: “Ndiya kwenza kuye njengoko enzile kum;

ndiya kumenzakalisa ngokwezenzo zakhe.”

30Ndathi ndihamba ndagqitha entsimini yevila;

ewe, ndadlula kwisidiliya somntu ongenangqondo.

31Sasitshone lé elukhuleni, sifuthwe nayinkunzane;

ke lona udonga olwalubiyele lwaludilikile.

32Ndakha ndee nqumama ndawubukela loo mhlola,

ndacinga nzulu ndaza ndafumanisa ukuba

33xa uthe: “Hayi noko, makhe ndithi qwaka, ndithi ntlithi kancinane,

khe ndisonge izandla,

ndiphumle,”

34ubuhlwempu bosuka bukuchwechwele njengomkhuthuzi.

Ewe, ihambo-nzima iza kukuhlasela oku kwendoda exhobileyo.Zaf 6:10-11

25

USolomon usaqhuba

251Nezi ikwazizafobe zikaSolomon ezaqokelelwa ngamagosa kakumkani uHezekiya wakwaJuda:

2Isihomo sikaThixo siphuhliswa zizinto eziyimfihlakalo;

kambe ke sona isidima sokumkani kukuphengulula imicimbi.

3Njengokuphakama kwesibhakabhaka nobunzulu bomhlaba,

zikwanjalo ukungabi nakugocagocwa iingcamango zookumkani.

4Wakuyicwenga isiliva,

nengcibi itsho ikwazi ukuyisebenzisa;

5akukhiqwa amaphakathi aphuthileyo,

ulawulo lokumkani lutsho ludume ngokuzinza.

6Xa ukomkhulu musa ukuzigqatsa;

sukuhlala endaweni yezikhulu.

7Kaloku kubhetele ukuba yena athi: “Nyukela apha,”

kunokuba akususe kwindawo yezikhulu amatshawe ebukele.Luka 14:8-20

8Sukungxamela enkundleni ngento oyibonileyo,

hleze kuvele omnye umntu nabungqina bumbi,

utsho uhlazeke ke wena.

9Xa usematyaleni nommelwane wakho

musa ukudiz' imfihlelo oyixelelweyo,

10hleze uvelwe utsho uphoxeke,

kuze ke ukuba negama elibi kwakho kuthane mbende nawe.

11Amazwi afanelekileyo

nqwa neeapile zegolide ezithiwe nca kwisiliva.

12Isilumkiso esiwa kwindlebe evayo

sifana necici legolide nesidanga segolide ecikizekileyo.

13Umthunywa onyanisekileyo kwabo bamthumayo

uhlaziya inkosi yakhe oku kwekhephu ngexa lokuvuna.

14Umntu ozigwagwisa ngokupha omnye isipho angenaso

ufana namafu anomoya angenamvula.

15Umlawuli uyacengeka ngumntu onomonde,

namazwi athambileyo amenza anikezele.

16Wakufumana ubusi butye uzilinganisela,

hleze bubuye wakubutya gqitha.

17Malungaquqi gqitha unyawo lwakho kwammelwana,

hleze akruquke nguwe, akucaphukele.

18Umntu otshonisa ummelwana wakhe ngobungqina obubuxoki

uyingozi nqwa negqudu, umkhonto, okanye utolo.

19Ukuthembela ngomntu ongathembekanga xa usenkathazweni

kufana nezinyo elonakeleyo nonyawo oluqhwalelayo.

20Ukuculela umntu oneenzingo kufana nokumhambisa ze mhla kubandayo,

okanye kunjengokonakalisa isoda ngokuyixuba neviniga.

21Xa ufumana utshaba lwakho lulambile, luphe ukutya;

lwakunxanwa, luphe amanzi.

22Ngokwenjenjalo ke woba uluqhubela enguqukweni,

*noNdikhoyo wokuvuza.Roma 12:20

23Umoya wasentla uzisa imvula,

kodwa ke yona intlebendwane iza nengxabano.

24Akunani kwaukuhlala wedwa noba kuphezu kwendlu,

ndaweni yokuhlala ndlwini-nye nomfazi ongunogqwashu.

25Iindaba ezimnandi ezivela kwelikude

zihlaziya oku kwamanzi abandayo emntwini odiniweyo.

26Akoyiswa sisikhohlakali umntu olungileyo

loo nto ifana nequla eligxobhekileyo okanye nomthombo ongcolisekileyo.

27Ukubutya kakhulu ubusi akulunganga;

kukwanjalo ukuhlala uzifunela imbeko.

28Umntu owoyiswayo kukuzilawula usesichengeni

oku kwesixeko esindonga

ziwileyo.

26

261Ukuncoma isityhakala ngumhlola onjengokuba kusuke kukhithike ehlotyeni,

okanye kune imvula ngexesha lokuvuna.

2Isishwabulo kungekho sizathu asiphumeleli;

sifana nokundanda kwamahlankomo neenkonjane ezingahlali phantsi.

3Ihashe liyabethwa, ke yona idonki ilawulwa ngomkhala,

kanti ke sona isinyabi sivuswa ngentonga.

4Sukuphendulana nesiyatha,

hleze nawe lo uzibhaqe sewufana naso.

5Xa umntu ebuza umbuzo wobudenge mlinganisele,

hleze azicingele ukuba usisilumko.

6Ukuthemba isidenge somthunywa kukuzenzakalisa

nqwa nokuzinqumla imilenze.

7Iqhalo emlonyeni womntu ongaqondiyo

lifana nomlenze ojingayo wesiqhwala.

8Ukuncoma isityhakala

nqwa nokubophelela ilitye *kwinkwitshi.

9Iqhalo emlonyeni wesiyatha

nqwa nesebe elinameva esandleni senxila.

10Umntu oqesha isidenge okanye nabani na odlulayo akanankathalo,

ufana nejoni elidubula nje nabani na.

11Umntu ophinda-phinda into yobudenge

nqwa nenja ebuyela emhlanzweni wayo.2 Pet 2:22

12Akunani kwaisityhakala

kunomntu osisilumko kwawakhe amehlo.

13Ivila lithi: “Kukho ingonyama endleleni!

Ewe, ingonyama ihla inyuka ezitalatweni.”

14Oku kocango oluvula luvaleke kwiihenjisi oluxhonywe kuzo

linjalo ivila ukuqika-qikeka emandlalweni walo.

15Ivila liyakha esityeni,

kodwa linqene ukufaka emlonyeni.

16Umntu olivila usisilumko kwawakhe amehlo;

kuye ngathi ungaphezulu nakumadoda asixhenxe akwaziyo ukuphendula ngengqiqo.

17Umntu ogxuphuleka kwiingxabano zabanye

ufana nomfo osuka athi nqaku inja ngeendlebe.

18Ufana negeza elidubula ngeentolo zomlilo

19umntu okhohlisa ummelwane wakhe aze ajike athi: “Hayi, bendiqhula nje.”

20Zakuphela iinkuni uyacima umlilo.

Xa kungekho mntu uphixanisayo kuyaphela ukungevani.

21Ziinkuni ezivuthisa umlilo kwanjengokuba iintlantsi ziwavuthisa amalahle;

ukwanjalo ke nomntu onochuku ukuphembelela ingxabano.

22Amazwi omntu ohlebayo anencasa;

abantu basuka bawathi bimbilili.

23Amazwi alalanisayo efihla inkohlakalo

nqwa nesitya somdongwe esigqunywe ngesiliva ngaphandle.

24Umntu onentiyo usenokuyifihla ngendlela athetha ngayo,

kodwa ngaphakathi abe esabambelele enkohlakalweni.

25Ewe, walumkele loo mazwi akhe amnandi,

kuba intliziyo yakhe iyaphuphuma ngamanyondololo.

26Nokuba angayifihla intiyo yakhe ngenkohliso,

kodwa inkohlakalo yakhe yona iya kudandalaza esidlangalaleni.

27Umntu owomba umngxuma kweyela kwayena kuwo.

Lowo uqengqa ilitye losuka ligubungele kwayena.

28Umntu onolwimi uyabathiya abo abenzakalisayo;

umntu okhohlisayo udala intshabalalo.