IsiXhosa 1996 (XHO96)
19

191Akunani kwaukuhleleleka unyanisekile

kunokuba sisiyatha esinganyanisekanga.

2Ukutyhuthuzela kungekho kuqonda akulunganga;

onyawo zingxamileyo uyayiphosa indlela.

3Ubuyatha bomntu buyabulimaza ubomi bakhe,

aze ke entliziyweni yakhe asole uNdikhoyo.

4Isinhanha siba nezihlobo ezininzi,

kodwa lona ihlwempu libalekwa nazezikhoyo.

5Ingqina elixokayo liyohlwaywa;

umntu ongathethi nyani enkundleni akasindi.

6Baninzi abacenga izikhulu;

bonke abantu bazizihlobo zomntu ophayo.

7Ihlwempu alifunwa nangabakowalo; yeka ke ukungafunwa kwalo zizihlobo!

Noba selizifuna linezicengo soze lizifumane.

8Ozingela ubulumko uyazithanda ngokwakhe;

okuxabisileyo ukuqonda uzuza ukonwaba.

9Ingqina elixokayo liyohlwaywa;

umntu ongathethi nyani enkundleni uyatshabalala.

10Isiyatha asifanelwa kukuthi zava –

kobeka phi ukuba kubi kokuba amatshawe aphathwe sisicaka?

11Umntu onengqondo akacaphuki msinya;

kuye linqaku ukungakhathali noba selesoniwa.

12Umsindo kakumkani unjengokugragrama kwengonyama;

ke kona ukwamkeleka kuye kunjengombethe phezu kohlaza.

13Unyana osisiyatha uyamtshonisa uyise;

kanti ke yena umfazi onochuku ufana nendlu enethontsi.

14Indlu nobutyebi lilifa looyise,

kodwa umfazi onengqondo uvela kuNdikhoyo.

15Ubuvila bufuthanisela umntu ngobuthongo;

ukanti ke umntu ongasebenziyo ubhuqwa yindlala.

16Umntu ozithobelayo iziluleko uzuza ubomi;

ke yena ongayikhathaleliyo ihambo yakhe uyafa.

17Umntu opha ohlelelekileyo ufana noboleka uNdikhoyo;

uNdikhoyo uya kumbuyisela.

18Mqeqeshe unyana wakho, kuba oko kunika ithemba,

kodwa ke ungagabadeli ude umbulale.

19Umntu ocaphuka msinya uvuna loo nto ayilimileyo;

ukuba ukhe wamnceda kwaba kanye uya kuphinda-phinda.

20Waphulaphule amacebiso, ukwamkele ukululekwa –

ekugqibeleni uya kuba nobulumko.

21Umntu uyaceba acwangcise entliziyweni yakhe,

kodwa ke licebo likaNdikhoyo eliphumelelayo.

22Umntu uzilahlela kuloo nto ayinqwenelayo;

phofu akunani kwaukuba lihlwempu kunokuba lixoki.

23Obona bomi kukuhlonela uNdikhoyo;

umntu owenjenjalo uyazonwabela, inkathazo ingamchaphazeli.

24Ivila liyakha esityeni,

kodwa lingabi nako ukusa emlonyeni.

25Mohlwaye umntu odelelayo, ukuze bazuze ukuqonda abangekabi namava;

isilumko siyafunda sakululekwa.

26Unyana ophatha gadalala uyise, agxothe unina,

ngunyana olihlazo nonamanyondololo.

27Nyana wam, ukuba uthe walutyeshela uqeqesho,

uya kuphulukana namazwi anolwazi.

28Ingqina elingungantweni liyabugqwetha ubulungisa;

okuphuma emlonyeni womntu okhohlakeleyo bububi bodwa.

29Umgxeki ufanelwe kukugwetywa;

ke sona isiyatha silindelwe kukutyatyushwa emhlana.

20

201Iwayini ngumgxeki; utywala yingxolo;

umntu ohexiswa bubo akanabo ubulumko.

2Ukumkani xa enomsindo nqwa nengonyama enengcwangu egragramayo;

umntu omcaphukisayo ubeka ubomi bakhe emngciphekweni.

3Umntu onesidima uyasicezela isiphithi-phithi;

kanti ke sona isiyatha siyathanda ukuphemba uqhushululu.

4Ivila alilimi ngexesha lokulima;

ngoko ke ngexesha lokuvuna liyafuna lingazuzi nto.

5Iingcinga zomntu zifana nequla elinzulu;

ke yena umntu oqiqayo ukha ulutho kuzo.

6Baninzi abantu abazincoma ukunyaniseka;

kodwa ke ungamzuza phi umntu othembekileyo?

7Umntu olilunga uphila ubomi obungenabala;

bayathamsanqeleka abantwana bakhe abamlandelayo.

8Ukumkani ohleli kwisihlalo sokugweba

uhluza ububi bonke ngamehlo akhe.

9Ngubani ongatshoyo athi:

“Intliziyo yam ihlambulukile;

ndinyulu, ndaye ndingenasono”?

10Amatye okuveyisha anobuqhetseba nezilinganiso ezinegobe,

zombini ezo zinto uyazicekisa uNdikhoyo.

11Nditsho kwaumntwana waziwa ngokuziphatha kwakhe –

zizinto azenzayo ezixela ukusulungeka nokuthi ngqo kwesimilo sakhe.

12Indlebe evayo neliso elibonayo,

zombini ezo zinto zenziwe nguNdikhoyo.

13Sukuzinikela ebuthongweni hleze ube lihlwempu!

Umntu ophaphamileyo akasweli kutya.

14“Hayi bo, ayilunganga kwaphela,” utsho othengayo,

kodwa asuke emke alilisele ngesisulu asifumeneyo!

15Ikho igolide, ngokunjalo namatye amaninzi axabisekileyo;

kanti ke eyona nto ixabisekileyo kukuthetha ulwazi.

16Zithathe iimpahla zomntu omele ityala londwendwe;

ewe, bambisa ngazo, kuba umele umntu wasemzini.

17Ukutya okufunyenwe ngobuqhetseba kuhla kamnandi,

kanti ke kamva kusuka kulumeze okomlomo ozele yintlabathi.

18Xa ufuna ukuphumelela qokelela amacebo;

ewe, cwangcisa uqokelele amacebo phambi kokuba uqhwaye imfazwe.

19Umntu onolwimi uyawadiza amahlebo,

ngoko ke sukudlelana nabantu abathetha gqitha.

20Umntu othuka uyise nonina

ubomi bakhe busuka buthi pam njengesibane esicime kwisithoko-thoko sobumnyama.

21Ilifa lisenokuzuzwa buphuthu-phuthu ekuqaleni,

kodwa ekugqibeleni alingekhe likuzisele amathamsanqa.

22Musa ukuthi: “Ndiya kuziphindezela ngenxa yobu bugwenxa.”

Yekela kuNdikhoyo ibe nguye okuhlangulayo.

23UNdikhoyo uyawacekisa amatye okulinganisa abunzima bungafaniyo;

isikali sobuqhetseba asilunganga.

24Umntu akanako ukuyiqonda indlela ayihambayo,

kuba amabakala obomi bakhe axhomekeke kuNdikhoyo.

25Kufana nomgibe emntwini xa enikezele ngento kuNdikhoyo buphuthu-phuthu,

aze kamva acinge ngenye indlela ngezibhambathiso zakhe.

26Ukumkani olumkileyo uyabahluza abantu abakhohlakeleyo,

abanyhashe oku kwevili lokubhula.

27Isazela somntu sisibane sikaNdikhoyo;

ngaso uphicotha konke okufihlakeleyo ngaphakathi emntwini.

28Ukumkani ukhuselwa kukunyaniseka nenceba;

isihlalo sakhe sobukhosi sixhaswa bububele.

29Isihomo samadoda amatsha ngamandla awo;

kanti ke sona isithozela samadod' amakhulu zizimvi.

30Imivumbo neenduma zahlukanisa umntu nobubi;

ukubethwa kuhlambulula ububi obungaphakathi emntwini.

21

211Ingqondo kakumkani isesandleni sikaNdikhoyo;

uyilawula ngokuthanda kwakhe, ngathi kukuhamba komlambo.

2Zonke iindlela zomntu zibonakala zilungile kwawakhe amehlo,

kanti ke nguNdikhoyo oyibeka esikalini intliziyo yomntu.

3Ukwenza ubulungisa nokuthe ngqo

kwamkelekile kuNdikhoyo kunamadini.

4Amehlo azigwagwisayo nentliziyo ezidlayo,

nditsho isibane sezikhohlakali, sisono.

5Amacebo omntu okhutheleyo amnika indyebo,

kodwa ke yena umntu otyhuthuzayo uzibizela ubuhlwempu.

6Ubutyebi obufumene ngobuqhetseba buphephetheka njengenkungu,

futhi bukubeka emngciphekweni wokufa.

7Ubundlobongela bezikhohlakali buyaziqweqwedisa,

kuba azivumi ukwenza okufanelekileyo.

8Iindlela zomntu onetyala zigoso-goso,

kodwa ke yena umntu omsulwa wenza imisebenzi efanelekileyo.

9Akunani kwaukuhlala wedwa, noba kuphezu kwendlu,

ndaweni yokuhlala ndlwini-nye nomfazi ongunogqwashu.

10Umntu okhohlakeleyo usoloko elambele ukwenza into embi;

ummelwane wakhe akafumani nceba kuye.

11Akohlwaywa umgxeki, nabangaqondiyo batsho bafumane isifundo;

sakufundiswa isilumko, sizuza ukwazi.

12UThixo olilungisa uyazazi izinto ezenzeka kwimizi yabantu abakhohlakeleyo,

yaye ke eya kuzibhangisa izikhohlakali ngenxa yobubi bazo.

13Umntu ongaphulaphuliyo xa amahlwempu ezibika

naye akayi kuhoywa xa esengxakini.

14Isipho umntu asinikwa ngasese sithomalalisa umsindo;

ewe, isicengo esigushiweyo sithothisa ingqumbo.

15Umntu olungileyo uyavuya xa izinto ziqhutywa ngokusemthethweni,

kambe ke abenzi bobubi baya kunkwantya.

16Umntu obhadulayo, emke kwiindlela zengqiqo,

uzifumanisa selekwisikhungu sabafileyo.

17Umntu othanda iziyolo uya kuba lihlwempu;

kanti ke yena umntu othanda iwayini namafutha omnquma soze abe sisityebi.

18Kulula ukuncama umntu okhohlakeleyo ngenxa yolungileyo,

othembekileyo athathe isikhundla songathembekanga.

19Kubhetele ube lilolo entlango,

kunokuhlala nomfazi onochuku okhalazayo.

20Endlwini yesilumko kusoloko kukho ubuncwane namafutha omnquma,

kodwa sona isiyatha sizavaza konke.

21Umntu oxunela ubulungisa nenceba

ufumana ubomi nobulungisa nodumo.

22Isilumko siqabela ngaphaya kweendonga zesixeko samagorha,

siyidilize inqaba athembele kuyo.

23Lowo uwubambayo umlomo wakhe nolwimi lwakhe

ukhusela ubomi bakhe kwiinkxwaleko.

24Umntu ozigwagwisayo enendelelo kuthiwa ngumgxeki –

usisityhuthu-tyhuthu esingakhathalele mntu.

25Ivila elingafuni kusebenza lizibulala ngokwalo;

kaloku izandla zalo ziqhokriwe ekusebenzeni.

26Umntu onjalo ulibala imini yonke kukucinga ngezinto azifunayo;

kanti ke yena umntu olungileyo unezinwe uyapha.

27Idini elenziwa ngumntu okhohlakeleyo liyanyanyeka,

ngakumbi xa elenza eneenjongo ezigwenxa.

28Ingqina elixokayo liyabhanga;

kanti ke lona ilizwi lomntu onyanisekileyo lihlala lihleli.

29Umntu okhohlakeleyo unobuganga bokuzicingela ukuba uyayazi into ayenzayo,

onyanisekileyo uyayicingisisa ihambo yakhe.

30Ubulumko nengqondo kunye namacebo omntu

akanakumelana nentando kaNdikhoyo.

31Amahashe angayiqeqeshelwa imfazwe,

kodwa nguNdikhoyo onika uloyiso.