IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Umvuzo wobulumko

21Mfo wam, wathathele ingqalelo amazwi am,

ungaze uyishiye imiyalelo yam.

2Ewe, bubazele iindlebe ubulumko,

nentliziyo yakho uyilahlele ekwazini.

3Kubizele kuwe ukuqiqa,

uliphakamisele ilizwi lakho ekuqondeni.

4Ubulumko buzingele njengesiliva,

ubufune njengobutyebi obombelweyo.

5Ukuba uyenzile loo nto uya kukuqonda into okuyiyo ukuthobela *uNdikhoyo,

utsho ufikelele ekumazini uThixo.

6Kaloku nguNdikhoyo onika ubulumko;

luphuma emlonyeni wakhe ulwazi nokuqonda.

7Abo bathembekileyo ubathululela ingqiqo,

aze abe likhaka lâbo banyanisekileyo.

8Uhlala eyalusa indlela yamalungisa,

aze abakhusele kwihambo yabo âbo banyanisekileyo kuye.

9Ukuba uyandiphulaphula uya kuba nako ukubuqonda ubulungisa,

ukwazi okufanelekileyo nokulungileyo.

Ewe, uya kutsho uyazi yonke indlela ethe ngqo.

10Kaloku ubulumko buya kuhlala entliziyweni yakho,

umphefumlo wakho uchwayite lulwazi.

11Ukuba neembono eziphangaleleyo kuya kukugcina;

ukuqonda kuya kukukhusela,

12utsho ukhwebuke ekwenzeni izinto ezigwenxa,

usinde kubantu abaphembelela iinkathazo –

13nditsho asebazilahlayo iindlela ezithe ngqo,

asebehamba ngeendlela zobumnyama.

14Abo ke bangabantu abavuyayo xa besenza into embi,

abayichwayitelayo imikhwa ephuthileyo yobubi.

15Ewe, aba bantu ngamaqhophololo;

iindlela zabo zingamagoso-goso.

16Ngenene uya kutsho usinde kumfazi ongakwaziyo ukuziphatha,

umfazi wasemzini omazwi alalanisayo.

17Nditsho lowo ungathembekanga nasendodeni awazimanya nayo kwasebutsheni bakhe,

ongawukhathalelanga nomnqophiso awawenza phambi koThixo wakhe.

18Kaloku indlela eya emzini wakhe iya ekufeni,

nabo bonke ke abahamba ngayo basinga kwelabafileyo.

19Ewe, kuloo mzi wakhe akuyi lubuyayo;

uthi umntu angangena khona angaze aphinde ayifumane indlela yobomi.

20Ngoko ke hamba ekhondweni labantu abalungileyo,

uziphathe ngeendlela zamalungisa.

21Kaloku ngabantu abanyanisekileyo abaya kuma kweli lizwe;

ewe, ngâbo bamsulwa abaya kuhlala behleli kulo.

22Ke bona abantu abakhohlakeleyo baya kunqanyulwa elizweni;

abo bangamatshijolo baya kuncothulwa kulo.