IsiXhosa 1996 (XHO96)
13

131Unyana osisilumko uyayithobela ingqeqesho kayise;

ke yena ongumgxeki akakufuni ukululekwa.

2Umntu ufumana ulutho axhamle isiqhamo sokuthetha kwakhe;

kambe ke wona umnqweno wabantu abanganyanisekanga bubundlobongela.

3Lowo uwubopha ngomkhala umlomo wakhe ukhusela ubomi bakhe;

kanti ke yena othetha gqitha uyazenzakalisa.

4Ivila liyanqwenela lingazuzi nto noko;

kambe yena umntu okhutheleyo uyalangazelela aneliseke.

5Ilungisa libuthiyile ubuxoki,

ukanti yena umntu okhohlakeleyo uthanda amanyondololo namahlazo.

6Ubulungisa bulondoloza ihambo yomntu othe ngqo;

kanti ke inkohlakalo iyambhukuqa umoni.

7Abanye abantu ngathi zizityebi kanti abananto;

bambi ke ngathi bahlwempuzekile kanti ke bemi kakuhle.

8Kusenokwenzeka ukuba ubutyebi bomntu bube yintlawulo yobomi bakhe;

kanti ke lona ihlwempu alazani nokugrogriswa.

9Isibane selungisa siqaqambile;

ke sona esomntu okhohlakeleyo siyancumeza.

10Ikratshi liphembelela ingxabano;

ke bona ubulumko buzuzwa ngabo bamkela iingcebiso.

11Ubutyebi obufumaneka bumini buphuncuka lula;

obufumaneka ngendlela ecothayo buya busanda ngokwanda.

12Umnqweno ongafezekiyo uyamngcungcuthekisa umntu;

kanti ke wakufezeka umnqweno ufana nomthi onika ubomi.

13Umntu ozidelayo iziluleko uzibizela intshabalalo;

kambe ke yena owuhlonelayo umyalelo uya kuba nomvuzo.

14Imfundiso yesilumko ngumthombo wobomi,

kuba umntu imhlangula kwizabatha zokufa.

15Umntu oqiqayo uyahlonelwa;

kanti ke yona indlela yabangathembekanga iyadaka.

16Umntu onengqondo uyaqiqa phambi kokuba ayenze into,

kodwa yena umntu osisiyatha uyabudandalazisa ubutyhakala bakhe.

17Umthunywa ongathembekanga uzifaka enkathazweni;

kambe ke yena onyanisekileyo uzisa ukuphila.

18Umntu ongakhathalele ngqeqesho ulandelwa kukuhlazeka nobuhlwempu,

ke yena oziphulaphulayo iziluleko uyahlonelwa.

19Ukufezeka komnqweno luyolo emphefumlweni.

Iziyatha ziyakucekisa ukwahlukana nobubi.

20Umntu ovana nezilumko naye uba sisilumko;

ke yena otshomana nezityhakala uyenzakala.

21Umoni uthiwa mbende ngamashwa,

kanti ke yena olungisayo uvuzwa ngenkqubela.

22Umfo obhadlileyo ubashiyela ilifa abazukulwana bakhe,

ke bona ubutyebi besityhakala lilifa lamalungisa.

23Umhlaba oqala ukulinywa ungawanika ukudla okuninzi amahlwempu,

kambe ke xa kungekho bulungisa kutshayelwa kuphele.

24Umntu ongalusebenzisiyo uswazi umthiyile umntwana wakhe;

kanti ke yena omthandayo uyamqeqesha ngokufanelekileyo.

25Umntu olilungisa utya aneliseke,

ukanti isisu sokhohlakeleyo sambathwa liphango.

14

141Umfazi onobulumko uyawakha umzi wakhe;

kanti ke yena ongenangqondo uyawuchitha ngezakhe izandla.

2Ohlonela uNdikhoyo uhamba ngokuthe tye;

ke yena omdelayo iindlela zakhe ziphambukile.

3Umntu onekratshi ukuthetha kwakhe kumhlisela ukohlwaywa;

ke wona amazwi esilumko ayasikhusela.

4Apho kungekho nkabi zankomo umkhombe wesitali uba zé;

ngamandla enkabi yenkomo kunokuzuzwa ingeniso eninzi.

5Ingqina elinyanisekileyo alibuthethi ubuxoki,

kodwa ke lona elixokayo liphuphuma lulwimi.

6Umgxeki ubufuna ancame ubulumko,

kanti ke yena umntu oqiqayo uluzuza lula ulwazi.

7Musa ukutshomana nomntu osisiyatha,

kuba awuyi kuzuza nto ibhadlileyo emlonyeni wakhe.

8Ubulumko bomntu onengqondo bumenza ayichane indlela yakhe;

ukumatha komntu osisityhakala kubanga inkohliso.

9Idini letyala elenziwa zizimathane yintlekisa,

kanti ke abathe ngqo baxhamla imvisiswano.

10Intliziyo nganye iyabazi obayo ubukrakra,

kanti akukho bani wahlulelana nayo ngovuyo lwayo.

11Umzi womntu okhohlakeleyo uya kutshatyalaliswa;

ke wona umzi womntu othe ngqo uyabalasela.

12Kukho indlela ebonakala ngokungathi ilungile emntwini,

kodwa isiphelo sayo sisa ekufeni.Zaf 16:25

13Nokuba ubani uyahleka usenokuba nomva-ndedwa,

nesiphelo soko kuchwayita sibe sisingqala.

14Umntu onganyanisekanga uvuna loo nto ayilimileyo,

kanti nomntu olungileyo utya isimilo sakhe.

15Umntu ongaqondiyo ukholelwa yinto yonke;

kanti ke yena oqiqayo uhlab' ekhangele.

16Umntu onengqondo uhlala egcisile, ayiphephe inkathazo;

ke sona isityhakala asikhathali, siyatyhuthuza.

17Umntu ocaphuka msinya wenza izinto zobudenge;

umntu onobuqhophololo uyathiywa.

18Umntu ongaqondiyo uvuna ubutyhakala;

ke yena onengqondo uthiwa jize ngolwazi.

19Abantu abagwenxa baya kuqubuda phambi kwabo balungileyo,

bakhahlele emasangweni amalungisa.

20Ihlwempu libukulwa nditsho nangummelwane;

kanti ke yena umntu omi kakuhle unezihlobo ezininzi.

21Umntu omdelelayo ummelwane wakhe uyona,

kambe ke olenzela ububele ihlwempu, hayi inyhweba yakhe!

22Abayi kulahleka na abo bayila ububi?

Inceba nenyaniso ikwabo baceba okulungileyo.

23Ekubulalekeni kukusebenza kukho umvuzo;

ke yena olibala kukuncokola wambathwa bubuhlwempu kuphela.

24Abantu abazizilumko bathiwa jize ngobutyebi;

ke bona ubutyhakala beziyatha buvelisa ubutyhakala.

25Ingqina elinyanisekileyo liyabasindisa abantu;

kodwa ke lona elixokayo liyakhohlisa.

26Umntu omhlonelayo uNdikhoyo unenqaba eluqilima;

nabantwana bakhe bazimela kuyo.

27Isiseko sobomi kukuthobela uNdikhoyo;

umntu kuyamphephisa kwizirhintyelo zokufa.

28Ubuhandiba bokumkani buxhomekeke kubuninzi babantu bakhe;

kambe bengekho abantu bokulawulwa itshawe alinto.

29Umntu onomonde uba nengqiqo;

kambe ke yena ocaphuka msinya usuka enze ubudenge.

30Umntu ozolileyo uba nempilo;

ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni.

31Umntu ocinezela ihlwempu ugxeka uMdali walo;

ke yena obalungiselelayo abahlelelekileyo udumisa uMdali.

32Umntu okhohlakeleyo ubhangiswa bububi bakhe;

kanti ke yena olilungisa unenqaba azimela ngayo nasekufeni.

33Ubulumko busekhaya kumntu obhadlileyo;

kanti buyazibika naphakathi kweziyatha.

34Ubulungisa buyasiphakamisa isizwe;

ke sona isono lihlazo nakwesiphi na isizwe.

35Ukumkani uyakholiswa liphakathi elilumkileyo,

kodwa umsindo wakhe uyavutha kowenza okuziintloni.

15

151Impendulo ethambileyo iyawuthibaza umsindo,

kanti ke wona amazwi akrwempayo ahlobisa igazi.

2Izilumko ziphokoza ulwazi xa zithethayo;

kanti ke zona izityhakala zithulula ubudenge.

3UNdikhoyo uyazibona zonke izinto ezenzekayo;

ubakhangele abenza okubi nokulungileyo.

4Amazwi axolelanisayo angumthi wobomi;

ke wona awenkohlakalo ayawaphula umoya.

5Umntu ongaqiqiyo akayikhathalele imfundiso kayise;

kambe ke yena ozamkelayo iziluleko unengqondo.

6Ubutyebi buyagcinakala emzini womntu olungileyo;

kanti ke yona ingeniso yesikhohlakali isiphathela inkathazo.

7Umlomo wesilumko usasaza ulwazi;

phofu ke akunjalo kwintliziyo yesityhakala.

8Amadini omntu okhohlakeleyo alisikizi kuNdikhoyo,

kambe ke uyayamkela imithandazo yabantu abathe ngqo.

9UNdikhoyo uyazicaphukela iindlela zabantu abakhohlakeleyo,

kodwa uyabathanda abo bathene mbende nezinto ezifanelekileyo.

10Umntu ophambukayo endleleni wohlwaywa qatha;

ke yena okuthiyileyo ukululekwa uya kufa.

11Ingcwaba nelabafileyo azifihlakalanga kuNdikhoyo;

zibeka phi ke ukungafihlakali iingcamango zomntu kuye?

12Abagxeki abafuni kucetyiswa,

bengafuni nokuya nakwizilumko.

13Umntu oxolileyo ukhangeleka enemihlali,

kanti ke yena oneenzingo uyanxuba.

14Umntu onengqondo usoloko elangazelela ukufunda;

kanti ke sona isidovela saneliswa kukumatha.

15Yonke imihla yomntu olusizana ngamabona-ndenzile,

kambe ke kumntu ochwayithileyo ubomi busoloko bufana netheko.

16Kubhetele ukuba lihlwempu elihlonela uNdikhoyo

kunokuba sisinhanha esiphethwe ngamaxhala.

17Xa ukho umoya wobudlelwana akunani nokuba utya imifuno,

ndaweni yokutya inyama yenkomo etyetyisiweyo ikhatshwa yintiyo.

18Umntu onephuku uphembelela uqhushululu;

kanti ke yena onomonde uyayiphelisa ingxabano.

19Indlela yevila soloko ibekelwe ameva;

phofu ke yona eyabathe ngqo iphangalele.

20Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise;

ke yena umntu osisiyatha uyamdela unina.

21Umntu ongabhadlanga engqondweni uvuyiswa bubi,

ke yena onengqondo ihambo yakhe ithe ngqo.

22Apho kungekho kucebisana izicwangciso ziyabhanga,

kanti ke apho kukho abacebisi abaninzi ziyaphumelela.

23Hayi ukuvuya komntu oyaziyo impendulo echanekileyo!

Ewe, ilizwi elithethwe ngexesha elililo lihle kunene.

24Indlela yomntu onengqondo isinga phezulu ebomini;

yena uyayiphepha indlela ehlayo eya kwelabafileyo.

25UNdikhoyo uyayidiliza imizi yabantu abanekratshi;

kanti ke uyawukhusela umhlaba womhlolokazi.

26UNdikhoyo uyazicaphukela iingcinga zabantu abagwenxa;

kanti ezabanyulu zamkelekile kuye.

27Umntu onyolukileyo uyihlisela inkathazo indlu yakhe;

ke yena okuthiyileyo ukunyotywa uya kudla ubomi.

28Umntu olilungisa uyacinga phambi kokuba aphendule;

ke wona umlomo womntu okhohlakeleyo uphuphuma ububi.

29UNdikhoyo ukude kubantu abakhohlakeleyo;

phofu ke uyayiphulaphula imithandazo yamalungisa.

30Imbonakalo echwayitileyo izisa ulonwabo entliziyweni;

ibe ke zona iindaba ezimnandi ziyahlaziya emathanjeni.

31Umntu ophulaphula ukucetyiswa uya kudla ubomi,

azive esekhaya phakathi kwezilumko.

32Umntu ongayifuniyo ingqeqesho uyazilimaza yena ngokwakhe:

kanti ke yena ovayo akululekwa uzuza ukuqonda.

33Ukuhlonela uNdikhoyo kufundisa ubulumko;

indlela eya ewongeni yintobeko.