IsiXhosa 1996 (XHO96)
14

141Umfazi onobulumko uyawakha umzi wakhe;

kanti ke yena ongenangqondo uyawuchitha ngezakhe izandla.

2Ohlonela uNdikhoyo uhamba ngokuthe tye;

ke yena omdelayo iindlela zakhe ziphambukile.

3Umntu onekratshi ukuthetha kwakhe kumhlisela ukohlwaywa;

ke wona amazwi esilumko ayasikhusela.

4Apho kungekho nkabi zankomo umkhombe wesitali uba zé;

ngamandla enkabi yenkomo kunokuzuzwa ingeniso eninzi.

5Ingqina elinyanisekileyo alibuthethi ubuxoki,

kodwa ke lona elixokayo liphuphuma lulwimi.

6Umgxeki ubufuna ancame ubulumko,

kanti ke yena umntu oqiqayo uluzuza lula ulwazi.

7Musa ukutshomana nomntu osisiyatha,

kuba awuyi kuzuza nto ibhadlileyo emlonyeni wakhe.

8Ubulumko bomntu onengqondo bumenza ayichane indlela yakhe;

ukumatha komntu osisityhakala kubanga inkohliso.

9Idini letyala elenziwa zizimathane yintlekisa,

kanti ke abathe ngqo baxhamla imvisiswano.

10Intliziyo nganye iyabazi obayo ubukrakra,

kanti akukho bani wahlulelana nayo ngovuyo lwayo.

11Umzi womntu okhohlakeleyo uya kutshatyalaliswa;

ke wona umzi womntu othe ngqo uyabalasela.

12Kukho indlela ebonakala ngokungathi ilungile emntwini,

kodwa isiphelo sayo sisa ekufeni.Zaf 16:25

13Nokuba ubani uyahleka usenokuba nomva-ndedwa,

nesiphelo soko kuchwayita sibe sisingqala.

14Umntu onganyanisekanga uvuna loo nto ayilimileyo,

kanti nomntu olungileyo utya isimilo sakhe.

15Umntu ongaqondiyo ukholelwa yinto yonke;

kanti ke yena oqiqayo uhlab' ekhangele.

16Umntu onengqondo uhlala egcisile, ayiphephe inkathazo;

ke sona isityhakala asikhathali, siyatyhuthuza.

17Umntu ocaphuka msinya wenza izinto zobudenge;

umntu onobuqhophololo uyathiywa.

18Umntu ongaqondiyo uvuna ubutyhakala;

ke yena onengqondo uthiwa jize ngolwazi.

19Abantu abagwenxa baya kuqubuda phambi kwabo balungileyo,

bakhahlele emasangweni amalungisa.

20Ihlwempu libukulwa nditsho nangummelwane;

kanti ke yena umntu omi kakuhle unezihlobo ezininzi.

21Umntu omdelelayo ummelwane wakhe uyona,

kambe ke olenzela ububele ihlwempu, hayi inyhweba yakhe!

22Abayi kulahleka na abo bayila ububi?

Inceba nenyaniso ikwabo baceba okulungileyo.

23Ekubulalekeni kukusebenza kukho umvuzo;

ke yena olibala kukuncokola wambathwa bubuhlwempu kuphela.

24Abantu abazizilumko bathiwa jize ngobutyebi;

ke bona ubutyhakala beziyatha buvelisa ubutyhakala.

25Ingqina elinyanisekileyo liyabasindisa abantu;

kodwa ke lona elixokayo liyakhohlisa.

26Umntu omhlonelayo uNdikhoyo unenqaba eluqilima;

nabantwana bakhe bazimela kuyo.

27Isiseko sobomi kukuthobela uNdikhoyo;

umntu kuyamphephisa kwizirhintyelo zokufa.

28Ubuhandiba bokumkani buxhomekeke kubuninzi babantu bakhe;

kambe bengekho abantu bokulawulwa itshawe alinto.

29Umntu onomonde uba nengqiqo;

kambe ke yena ocaphuka msinya usuka enze ubudenge.

30Umntu ozolileyo uba nempilo;

ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni.

31Umntu ocinezela ihlwempu ugxeka uMdali walo;

ke yena obalungiselelayo abahlelelekileyo udumisa uMdali.

32Umntu okhohlakeleyo ubhangiswa bububi bakhe;

kanti ke yena olilungisa unenqaba azimela ngayo nasekufeni.

33Ubulumko busekhaya kumntu obhadlileyo;

kanti buyazibika naphakathi kweziyatha.

34Ubulungisa buyasiphakamisa isizwe;

ke sona isono lihlazo nakwesiphi na isizwe.

35Ukumkani uyakholiswa liphakathi elilumkileyo,

kodwa umsindo wakhe uyavutha kowenza okuziintloni.