IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

111UNdikhoyo umthiyile umntu osebenzisa isilinganiso esinegobe;

kambe ke uyamthanda lowo usebenzisa isilinganiso esingenaxanasi.

2Umntu ozigwagwisayo uyakhawuleza ukuhlazeka;

kambe ke kona ukuzithoba kuhamba nobulumko.

3Ukunyaniseka kuyamalusa umntu othe ngqo,

kodwa ke bona ubuqhokolo buyawabhangisa amaqhophololo.

4Ubutyebi bomntu abumsindisi kwingqumbo kaThixo;

sisimo esisulungekileyo kuphela esimhlangulayo umntu ekufeni.

5Indlela yabantu abamsulwa igudiswa sisimo sabo;

ke bona abakhohlakeleyo bawiswa yinkohlakalo yabo.

6Isimilo siyamsindisa umntu othe ngqo;

kodwa bona abangcatshi babhajiswa kukunyoluka.

7Akufa umntu okhohlakeleyo amathemba akhe ayadaka,

nokukholosa kwakhe ngamandla akhe kuyaphutha.

8Umntu olilungisa uyahlangulwa enkathazweni –

endaweni yakhe iwa phezu kwesikhohlakali.

9Umlomo womntu ongakhathalele Thixo wenzakalisa ummelwane wakhe;

ke bona abathobela uThixo balondolozwa lulwazi.

10Inkqubela yamalungisa itsho uchulumance umzi wonke;

kanti ke ukufa kwezikhohlakali kutsho kuhlokome yimivuyo.

11Isixeko siyaphakanyiswa sakuthamsanqelwa ngabantu abathe ngqo;

kambe ke wona amazwi ezikhohlakali ayasitshabalalisa isixeko.

12Umntu ongenangqondo uyabanyemba abanye abantu;

ke yona ingqondi ithi cwaka.

13Umntu ongenasifuba uyazidiza iimfihlelo;

kambe ke yena othembekileyo uyaligcina ihlebo.

14Isizwe esingenamcebisi siyawa;

kanti ke xa sinabacebisi abaninzi siba luqilima.

15Umntu omela omnye angamaziyo uyenzakala;

ke yena ongavumiyo ukubamba isandla somnye ebhambathisa ukhuselekile.

16Umfazi onesimilo uyahlonitshwa;

ke wona amadoda aziindlavini azizuzela kuphela ubutyebi.

17Umntu onobubele uyazimaseka;

kambe ke yena ongqwabalala uyazenzakalisa.

18Okuzuzwa ngumntu okhohlakeleyo ngenkohliso kuyaphela,

phofu ke ohlala esenza okulungileyo ufumana umvuzo oqinisekileyo.

19Ubulungisa obububo busingisa ebomini;

ke yena oleqa ububi usingisa ekufeni.

20UNdikhoyo ubathiyile abantu abantliziyo zinenkohlakalo;

kanti ke ukholiswa ngabasimo sisulungekileyo.

21Ngokuqinisekileyo baya kohlwaywa abantu abenza izinto ezimbi;

kambe ke bona abenza izinto ezilungileyo baya kusinda.

22Ubunzwakazi bomfazi ongenangqiqo

bufana nomsesane wegolide empumlweni yehagu.

23Umnqweno womntu olilungisa uzala ubuhle;

ke lona ithemba lesikhohlakali liza nengqumbo.

24Abanye abantu banezinwe kodwa bahambela phambili ngenkqubela;

kanti ke bambi abasoluli isandla noko baya beswela ngokuswela.

25Umntu ophayo uba nenkqubela;

ukuba ùyabanceda abanye abantu nawe uya kuncedwa.

26Abantu bayamshwabulela umntu okubandezayo ukudla;

kanti ke bayamthamsanqela lowo ukuthengisayo.

27Umntu ofuna okuhle uzuza okulungileyo;

phofu ke yena ozungula ububi uzuza kwabona.

28Umntu okholosa ngobutyebi bakhe uvuthuluka njengamagqabi ebusika;

ke yena umntu ofanelekileyo uhluma njengamagqabi entlakohlaza.

29Umntu oyinkathazo ekhayeni udla ilifa elingumoya;

sona isiyatha siba sisicaka sesilumko.

30Isiqhamo sâbo balungisayo ngumthi onika ubomi;

umntu onobulumko uhlangula imiphefumlo yabantu.

31Umntu olilungisa umvuzo wakhe uwuzuza kwalapha emhlabeni;

kobeka phi ke ukohlwaywa komqhankqalazi nomoni?1 Pet 4:18

12

121Umntu oyithandayo ingqeqesho uthanda ulwazi;

kodwa ke yena ongafuni kululekwa usisityhakala.

2Umntu oziphethe kakuhle uyathandwa nguNdikhoyo,

kambe ke akamfuni umntu onamayelenqe.

3Akakho umntu onokuzinza eqamele ngenkohlakalo;

kambe ke wona amalungisa amila abe neengcambu ezingenakugungqiswa.

4Umfazi ofanelekileyo yintshinga yendoda yakhe;

ke yena umfazi oyithwalela amahlazo indoda yakhe ufana nempehla emathanjeni ayo.

5Iingcinga zamalungisa zinyanisekile;

ke wona amacebo ezikhohlakali yinkohliso.

6Amazwi abantu abakhohlakeleyo ngawokulalela igazi;

kambe ke wona amazwi abantu abathe ngqo ayasindisa.

7Sakukhiqwa isikhohlakali iyaphela intw' ebithethwa;

kambe ke yona indlu yamalungisa ima imi.

8Umntu onengqondo uxatyisiwe;

phofu ke yena osisidodo ngengqondo akazelwe nto.

9Kulungile ukuba ngongenagama, kodwa noko unaso isicaka,

kunokuzenza isinhanha kodwa ulamba.

10Umntu olilungisa uyazazelelela iimfuno zezilwanyana zakhe;

kodwa nezona zenzo zingathi zihle zesikhohlakali ziba ngqwabalala.

11Umntu olima amasimi akhe akasweli kutya;

kambe ke bubuyatha ukulibala ngumsebenzi ongaphumi nto.

12Umntu okhohlakeleyo usoloko efuna amaxhoba azuzwe ngabantu abanobubi;

ke yona ingcambu yezityalo zamalungisa iyachuma.

13Umntu ongento ubanjiswa kwangamazwi akhe agwenxa;

ke lona ilungisa liyazikhulula enkathazweni.

14Umntu ufumana ulutho aneliswe sisiqhamo sokuthetha kwakhe;

kananjalo umsebenzi womntu ubuyela kwakuye.

15Indlela yesityhakala ibonakala ilungile kwawaso amehlo;

ke sona isilumko siyeva sakucetyiswa.

16Umntu osisiyatha uzibonakalisa kwangoko xa ecaphukile;

kanti ke yena umntu oqiqayo akazidubi ngezithuko.

17Ingqina elinyanisekileyo lithetha inyaniso;

ukanti ke ingqina elixokayo lisasaza ulwimi.

18Amazwi okulavuza ahlabanisela njengekrele;

kambe ke wona amazwi ezilumko ayaphilisa.

19Inyaniso ima ngonaphakade;

ke bona ubuxoki bobomzuzwana.

20Abo bantliziyo zinenkohliso ngabo abacebi bobubi;

kambe ke abakhuthaza uxolo bazuza ulonwabo.

21Amalungisa akahlelwa bubi;

ke bona abakhohlakeleyo baphahlwe ziinkathazo.

22UNdikhoyo uyamcaphukela umntu oxokayo,

kodwa uyakholiswa ngonyanisekileyo.

23Umntu oqiqayo akalubhengezi ulwazi lwakhe;

ke sona isiyatha sihamba sivakalisa ubudenge baso.

24Abakhutheleyo ngabo abaya kulawula;

ke wona amavila aphelela kumsebenzi wobukhoboka.

25Amaxhala ayamtyhafisa umntu;

ke wona amazwi enkuthazo ayahlaziya.

26Ilungisa limalathisa indlela ummelwane;

ke yona indlela yabakhohlakeleyo iyabalahlekisa.

27Umntu onqenayo akayosi nenyamakazi le ayizingelayo;

kodwa ke osebenzayo uzuza impahla exabisekileyo.

28Indlela yobulungisa isinga ebomini;

ewe, yiyo leyo indlela engasingisi ekufeni.

13

131Unyana osisilumko uyayithobela ingqeqesho kayise;

ke yena ongumgxeki akakufuni ukululekwa.

2Umntu ufumana ulutho axhamle isiqhamo sokuthetha kwakhe;

kambe ke wona umnqweno wabantu abanganyanisekanga bubundlobongela.

3Lowo uwubopha ngomkhala umlomo wakhe ukhusela ubomi bakhe;

kanti ke yena othetha gqitha uyazenzakalisa.

4Ivila liyanqwenela lingazuzi nto noko;

kambe yena umntu okhutheleyo uyalangazelela aneliseke.

5Ilungisa libuthiyile ubuxoki,

ukanti yena umntu okhohlakeleyo uthanda amanyondololo namahlazo.

6Ubulungisa bulondoloza ihambo yomntu othe ngqo;

kanti ke inkohlakalo iyambhukuqa umoni.

7Abanye abantu ngathi zizityebi kanti abananto;

bambi ke ngathi bahlwempuzekile kanti ke bemi kakuhle.

8Kusenokwenzeka ukuba ubutyebi bomntu bube yintlawulo yobomi bakhe;

kanti ke lona ihlwempu alazani nokugrogriswa.

9Isibane selungisa siqaqambile;

ke sona esomntu okhohlakeleyo siyancumeza.

10Ikratshi liphembelela ingxabano;

ke bona ubulumko buzuzwa ngabo bamkela iingcebiso.

11Ubutyebi obufumaneka bumini buphuncuka lula;

obufumaneka ngendlela ecothayo buya busanda ngokwanda.

12Umnqweno ongafezekiyo uyamngcungcuthekisa umntu;

kanti ke wakufezeka umnqweno ufana nomthi onika ubomi.

13Umntu ozidelayo iziluleko uzibizela intshabalalo;

kambe ke yena owuhlonelayo umyalelo uya kuba nomvuzo.

14Imfundiso yesilumko ngumthombo wobomi,

kuba umntu imhlangula kwizabatha zokufa.

15Umntu oqiqayo uyahlonelwa;

kanti ke yona indlela yabangathembekanga iyadaka.

16Umntu onengqondo uyaqiqa phambi kokuba ayenze into,

kodwa yena umntu osisiyatha uyabudandalazisa ubutyhakala bakhe.

17Umthunywa ongathembekanga uzifaka enkathazweni;

kambe ke yena onyanisekileyo uzisa ukuphila.

18Umntu ongakhathalele ngqeqesho ulandelwa kukuhlazeka nobuhlwempu,

ke yena oziphulaphulayo iziluleko uyahlonelwa.

19Ukufezeka komnqweno luyolo emphefumlweni.

Iziyatha ziyakucekisa ukwahlukana nobubi.

20Umntu ovana nezilumko naye uba sisilumko;

ke yena otshomana nezityhakala uyenzakala.

21Umoni uthiwa mbende ngamashwa,

kanti ke yena olungisayo uvuzwa ngenkqubela.

22Umfo obhadlileyo ubashiyela ilifa abazukulwana bakhe,

ke bona ubutyebi besityhakala lilifa lamalungisa.

23Umhlaba oqala ukulinywa ungawanika ukudla okuninzi amahlwempu,

kambe ke xa kungekho bulungisa kutshayelwa kuphele.

24Umntu ongalusebenzisiyo uswazi umthiyile umntwana wakhe;

kanti ke yena omthandayo uyamqeqesha ngokufanelekileyo.

25Umntu olilungisa utya aneliseke,

ukanti isisu sokhohlakeleyo sambathwa liphango.