IsiXhosa 1996 (XHO96)
12

121Umntu oyithandayo ingqeqesho uthanda ulwazi;

kodwa ke yena ongafuni kululekwa usisityhakala.

2Umntu oziphethe kakuhle uyathandwa nguNdikhoyo,

kambe ke akamfuni umntu onamayelenqe.

3Akakho umntu onokuzinza eqamele ngenkohlakalo;

kambe ke wona amalungisa amila abe neengcambu ezingenakugungqiswa.

4Umfazi ofanelekileyo yintshinga yendoda yakhe;

ke yena umfazi oyithwalela amahlazo indoda yakhe ufana nempehla emathanjeni ayo.

5Iingcinga zamalungisa zinyanisekile;

ke wona amacebo ezikhohlakali yinkohliso.

6Amazwi abantu abakhohlakeleyo ngawokulalela igazi;

kambe ke wona amazwi abantu abathe ngqo ayasindisa.

7Sakukhiqwa isikhohlakali iyaphela intw' ebithethwa;

kambe ke yona indlu yamalungisa ima imi.

8Umntu onengqondo uxatyisiwe;

phofu ke yena osisidodo ngengqondo akazelwe nto.

9Kulungile ukuba ngongenagama, kodwa noko unaso isicaka,

kunokuzenza isinhanha kodwa ulamba.

10Umntu olilungisa uyazazelelela iimfuno zezilwanyana zakhe;

kodwa nezona zenzo zingathi zihle zesikhohlakali ziba ngqwabalala.

11Umntu olima amasimi akhe akasweli kutya;

kambe ke bubuyatha ukulibala ngumsebenzi ongaphumi nto.

12Umntu okhohlakeleyo usoloko efuna amaxhoba azuzwe ngabantu abanobubi;

ke yona ingcambu yezityalo zamalungisa iyachuma.

13Umntu ongento ubanjiswa kwangamazwi akhe agwenxa;

ke lona ilungisa liyazikhulula enkathazweni.

14Umntu ufumana ulutho aneliswe sisiqhamo sokuthetha kwakhe;

kananjalo umsebenzi womntu ubuyela kwakuye.

15Indlela yesityhakala ibonakala ilungile kwawaso amehlo;

ke sona isilumko siyeva sakucetyiswa.

16Umntu osisiyatha uzibonakalisa kwangoko xa ecaphukile;

kanti ke yena umntu oqiqayo akazidubi ngezithuko.

17Ingqina elinyanisekileyo lithetha inyaniso;

ukanti ke ingqina elixokayo lisasaza ulwimi.

18Amazwi okulavuza ahlabanisela njengekrele;

kambe ke wona amazwi ezilumko ayaphilisa.

19Inyaniso ima ngonaphakade;

ke bona ubuxoki bobomzuzwana.

20Abo bantliziyo zinenkohliso ngabo abacebi bobubi;

kambe ke abakhuthaza uxolo bazuza ulonwabo.

21Amalungisa akahlelwa bubi;

ke bona abakhohlakeleyo baphahlwe ziinkathazo.

22UNdikhoyo uyamcaphukela umntu oxokayo,

kodwa uyakholiswa ngonyanisekileyo.

23Umntu oqiqayo akalubhengezi ulwazi lwakhe;

ke sona isiyatha sihamba sivakalisa ubudenge baso.

24Abakhutheleyo ngabo abaya kulawula;

ke wona amavila aphelela kumsebenzi wobukhoboka.

25Amaxhala ayamtyhafisa umntu;

ke wona amazwi enkuthazo ayahlaziya.

26Ilungisa limalathisa indlela ummelwane;

ke yona indlela yabakhohlakeleyo iyabalahlekisa.

27Umntu onqenayo akayosi nenyamakazi le ayizingelayo;

kodwa ke osebenzayo uzuza impahla exabisekileyo.

28Indlela yobulungisa isinga ebomini;

ewe, yiyo leyo indlela engasingisi ekufeni.