IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

Izafobe zikaSolomon

101Nazi izafobe zikaSolomon:

Unyana osisilumko ulibhongo likayise,

ke yena osisityhakala ungumva-ndedwa kanina.

2Ubutyebi obufunyenwe ngobuqhophololo abuphumelelisi,

kodwa ke kona ukuziphatha kakuhle kuhlangula ekufeni.

3*UNdikhoyo soze abayeke abantu abalungileyo balambe,

kambe ke zona izikhohlakali uyazithintela ingafezeki iminqweno yazo.

4Umntu oqhokrwe izandla uba lihlwempu;

ke yena okhutheleyo uba sisityebi.

5Unyana oxakekayo evuna ngexesha lokuvuna ukhaliphile;

kambe ke yena olalayo xa isivuno silungile lihlazo.

6Amalungisa athiwa jize ngesithsaba sentsikelelo,

ke zona izikhohlakali ubundlobongela zibufihla ngokuthetha.

7Kuyintsikelelo ukukhumbula amalungisa,

kambe ke lona igama lezikhohlakali liyaphutha.

8Umntu onengqondo uyayiphulaphula imiyalelo;

kambe ke sona isityhakala esilavuzayo siya kubhanga.

9Umntu onyanisekileyo uhamba engaxhalele nto;

ke yena onamaqhinga uya kubhaqwa.

10Umntu oyivalela amehlo inkohlakalo ubangela intlupheko,

kambe ke isityhala esilavuzayo siya kubhanga.

11Amazwi omntu olilungisa angumthombo wobomi;

kanti ke zona izikhohlakali ubundlobongela zibufihla ngokuthetha.

12Intiyo iphembelela ingxabano;

ke lona uthando luyazingcwaba zonke izono.Yak 5:20; 1 Pet 4:8

13Umntu oqondayo uthetha ubulumko,

kanti ke umhlana wesinyabi ufanelwe yintonga.

14Isilumko siyaluqoqosha ulwazi,

kanti ke kona ukuthetha kwesityhakala kuza nentshabalalo.

15Ubutyebi besinhanha lixhadi laso;

ke bona ubuhlwempu yintshabalalo yosweleyo.

16Ilungisa lixhamla ubomi ngemigudu yalo;

ke yona inzuzo yesikhohlakali iphelela esonweni.

17Umntu oyithobelayo ingqeqesho usekhondweni lobomi;

ke yena ongaphulaphuliyo ulahlekene nendlela.

18Umntu oyifihlayo intiyo lixoki;

ke yena osasaza iindaba zolwimi sisiyatha.

19Ekuthetheni kakhulu isono sidla ngokubakho,

kambe ke ozibambayo ekuthetheni unengqiqo.

20Amazwi elungisa afana nesiliva ecwengileyo;

ke zona iingcinga zesikhohlakali ziphuthile.

21Amazwi omntu onengqondo ayinzuzo kwabaninzi;

kanti ke zona izityhakala zibulawa kukungayisebenzisi ingqondo.

22Yintsikelelo kaNdikhoyo enika umntu ubutyebi;

kambe ke yona ayihambi nazintsizi.

23Isiyatha siyavuya xa sisenza ubugwenxa;

phofu ke yena umntu onengqondo uyabuvuyela ubulumko.

24Umntu okhohlakeleyo uzuza kanye le nto imnxunguphalisayo,

kodwa yena olilungisa unikwa oko akufunayo.

25Zakufika iinkqwithela zimka nabo abantu abakhohlakeleyo;

kanti ke bona abanyanisekileyo bema ngxishi ngonaphakade.

26Asinto umdintsi ukusetyenzelwa livila,

nqwa neviniga emazinyweni okanye umsi emehlweni.

27Ukuthobela uNdikhoyo kuyabongeza ubomi bomntu;

kanti ke yona iminyaka yezibhoja iyanqanyulwa.

28Ithemba lelungisa liza novuyo;

ke lona ithemba lesikhohlakali liphelel' emoyeni.

29Indlela kaNdikhoyo yinqaba yamalungisa;

kodwa ke yintshabalalo kwabenza ububi.

30Ilungisa alisoze libhukuqwe;

ke yena okhohlakeleyo ngekhe eme elizweni.

31Umntu obhadlileyo uphuphuma ubulumko,

kambe ke yena umntu ogqwethayo uya kunqunyulwa ulwimi.

32Umntu onengqondo uthetha amazwi afanelekileyo;

kambe ke sona isikhohlakali sithetha amazwi akrwempayo.

11

111UNdikhoyo umthiyile umntu osebenzisa isilinganiso esinegobe;

kambe ke uyamthanda lowo usebenzisa isilinganiso esingenaxanasi.

2Umntu ozigwagwisayo uyakhawuleza ukuhlazeka;

kambe ke kona ukuzithoba kuhamba nobulumko.

3Ukunyaniseka kuyamalusa umntu othe ngqo,

kodwa ke bona ubuqhokolo buyawabhangisa amaqhophololo.

4Ubutyebi bomntu abumsindisi kwingqumbo kaThixo;

sisimo esisulungekileyo kuphela esimhlangulayo umntu ekufeni.

5Indlela yabantu abamsulwa igudiswa sisimo sabo;

ke bona abakhohlakeleyo bawiswa yinkohlakalo yabo.

6Isimilo siyamsindisa umntu othe ngqo;

kodwa bona abangcatshi babhajiswa kukunyoluka.

7Akufa umntu okhohlakeleyo amathemba akhe ayadaka,

nokukholosa kwakhe ngamandla akhe kuyaphutha.

8Umntu olilungisa uyahlangulwa enkathazweni –

endaweni yakhe iwa phezu kwesikhohlakali.

9Umlomo womntu ongakhathalele Thixo wenzakalisa ummelwane wakhe;

ke bona abathobela uThixo balondolozwa lulwazi.

10Inkqubela yamalungisa itsho uchulumance umzi wonke;

kanti ke ukufa kwezikhohlakali kutsho kuhlokome yimivuyo.

11Isixeko siyaphakanyiswa sakuthamsanqelwa ngabantu abathe ngqo;

kambe ke wona amazwi ezikhohlakali ayasitshabalalisa isixeko.

12Umntu ongenangqondo uyabanyemba abanye abantu;

ke yona ingqondi ithi cwaka.

13Umntu ongenasifuba uyazidiza iimfihlelo;

kambe ke yena othembekileyo uyaligcina ihlebo.

14Isizwe esingenamcebisi siyawa;

kanti ke xa sinabacebisi abaninzi siba luqilima.

15Umntu omela omnye angamaziyo uyenzakala;

ke yena ongavumiyo ukubamba isandla somnye ebhambathisa ukhuselekile.

16Umfazi onesimilo uyahlonitshwa;

ke wona amadoda aziindlavini azizuzela kuphela ubutyebi.

17Umntu onobubele uyazimaseka;

kambe ke yena ongqwabalala uyazenzakalisa.

18Okuzuzwa ngumntu okhohlakeleyo ngenkohliso kuyaphela,

phofu ke ohlala esenza okulungileyo ufumana umvuzo oqinisekileyo.

19Ubulungisa obububo busingisa ebomini;

ke yena oleqa ububi usingisa ekufeni.

20UNdikhoyo ubathiyile abantu abantliziyo zinenkohlakalo;

kanti ke ukholiswa ngabasimo sisulungekileyo.

21Ngokuqinisekileyo baya kohlwaywa abantu abenza izinto ezimbi;

kambe ke bona abenza izinto ezilungileyo baya kusinda.

22Ubunzwakazi bomfazi ongenangqiqo

bufana nomsesane wegolide empumlweni yehagu.

23Umnqweno womntu olilungisa uzala ubuhle;

ke lona ithemba lesikhohlakali liza nengqumbo.

24Abanye abantu banezinwe kodwa bahambela phambili ngenkqubela;

kanti ke bambi abasoluli isandla noko baya beswela ngokuswela.

25Umntu ophayo uba nenkqubela;

ukuba ùyabanceda abanye abantu nawe uya kuncedwa.

26Abantu bayamshwabulela umntu okubandezayo ukudla;

kanti ke bayamthamsanqela lowo ukuthengisayo.

27Umntu ofuna okuhle uzuza okulungileyo;

phofu ke yena ozungula ububi uzuza kwabona.

28Umntu okholosa ngobutyebi bakhe uvuthuluka njengamagqabi ebusika;

ke yena umntu ofanelekileyo uhluma njengamagqabi entlakohlaza.

29Umntu oyinkathazo ekhayeni udla ilifa elingumoya;

sona isiyatha siba sisicaka sesilumko.

30Isiqhamo sâbo balungisayo ngumthi onika ubomi;

umntu onobulumko uhlangula imiphefumlo yabantu.

31Umntu olilungisa umvuzo wakhe uwuzuza kwalapha emhlabeni;

kobeka phi ke ukohlwaywa komqhankqalazi nomoni?1 Pet 4:18

12

121Umntu oyithandayo ingqeqesho uthanda ulwazi;

kodwa ke yena ongafuni kululekwa usisityhakala.

2Umntu oziphethe kakuhle uyathandwa nguNdikhoyo,

kambe ke akamfuni umntu onamayelenqe.

3Akakho umntu onokuzinza eqamele ngenkohlakalo;

kambe ke wona amalungisa amila abe neengcambu ezingenakugungqiswa.

4Umfazi ofanelekileyo yintshinga yendoda yakhe;

ke yena umfazi oyithwalela amahlazo indoda yakhe ufana nempehla emathanjeni ayo.

5Iingcinga zamalungisa zinyanisekile;

ke wona amacebo ezikhohlakali yinkohliso.

6Amazwi abantu abakhohlakeleyo ngawokulalela igazi;

kambe ke wona amazwi abantu abathe ngqo ayasindisa.

7Sakukhiqwa isikhohlakali iyaphela intw' ebithethwa;

kambe ke yona indlu yamalungisa ima imi.

8Umntu onengqondo uxatyisiwe;

phofu ke yena osisidodo ngengqondo akazelwe nto.

9Kulungile ukuba ngongenagama, kodwa noko unaso isicaka,

kunokuzenza isinhanha kodwa ulamba.

10Umntu olilungisa uyazazelelela iimfuno zezilwanyana zakhe;

kodwa nezona zenzo zingathi zihle zesikhohlakali ziba ngqwabalala.

11Umntu olima amasimi akhe akasweli kutya;

kambe ke bubuyatha ukulibala ngumsebenzi ongaphumi nto.

12Umntu okhohlakeleyo usoloko efuna amaxhoba azuzwe ngabantu abanobubi;

ke yona ingcambu yezityalo zamalungisa iyachuma.

13Umntu ongento ubanjiswa kwangamazwi akhe agwenxa;

ke lona ilungisa liyazikhulula enkathazweni.

14Umntu ufumana ulutho aneliswe sisiqhamo sokuthetha kwakhe;

kananjalo umsebenzi womntu ubuyela kwakuye.

15Indlela yesityhakala ibonakala ilungile kwawaso amehlo;

ke sona isilumko siyeva sakucetyiswa.

16Umntu osisiyatha uzibonakalisa kwangoko xa ecaphukile;

kanti ke yena umntu oqiqayo akazidubi ngezithuko.

17Ingqina elinyanisekileyo lithetha inyaniso;

ukanti ke ingqina elixokayo lisasaza ulwimi.

18Amazwi okulavuza ahlabanisela njengekrele;

kambe ke wona amazwi ezilumko ayaphilisa.

19Inyaniso ima ngonaphakade;

ke bona ubuxoki bobomzuzwana.

20Abo bantliziyo zinenkohliso ngabo abacebi bobubi;

kambe ke abakhuthaza uxolo bazuza ulonwabo.

21Amalungisa akahlelwa bubi;

ke bona abakhohlakeleyo baphahlwe ziinkathazo.

22UNdikhoyo uyamcaphukela umntu oxokayo,

kodwa uyakholiswa ngonyanisekileyo.

23Umntu oqiqayo akalubhengezi ulwazi lwakhe;

ke sona isiyatha sihamba sivakalisa ubudenge baso.

24Abakhutheleyo ngabo abaya kulawula;

ke wona amavila aphelela kumsebenzi wobukhoboka.

25Amaxhala ayamtyhafisa umntu;

ke wona amazwi enkuthazo ayahlaziya.

26Ilungisa limalathisa indlela ummelwane;

ke yona indlela yabakhohlakeleyo iyabalahlekisa.

27Umntu onqenayo akayosi nenyamakazi le ayizingelayo;

kodwa ke osebenzayo uzuza impahla exabisekileyo.

28Indlela yobulungisa isinga ebomini;

ewe, yiyo leyo indlela engasingisi ekufeni.