IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

111UNdikhoyo umthiyile umntu osebenzisa isilinganiso esinegobe;

kambe ke uyamthanda lowo usebenzisa isilinganiso esingenaxanasi.

2Umntu ozigwagwisayo uyakhawuleza ukuhlazeka;

kambe ke kona ukuzithoba kuhamba nobulumko.

3Ukunyaniseka kuyamalusa umntu othe ngqo,

kodwa ke bona ubuqhokolo buyawabhangisa amaqhophololo.

4Ubutyebi bomntu abumsindisi kwingqumbo kaThixo;

sisimo esisulungekileyo kuphela esimhlangulayo umntu ekufeni.

5Indlela yabantu abamsulwa igudiswa sisimo sabo;

ke bona abakhohlakeleyo bawiswa yinkohlakalo yabo.

6Isimilo siyamsindisa umntu othe ngqo;

kodwa bona abangcatshi babhajiswa kukunyoluka.

7Akufa umntu okhohlakeleyo amathemba akhe ayadaka,

nokukholosa kwakhe ngamandla akhe kuyaphutha.

8Umntu olilungisa uyahlangulwa enkathazweni –

endaweni yakhe iwa phezu kwesikhohlakali.

9Umlomo womntu ongakhathalele Thixo wenzakalisa ummelwane wakhe;

ke bona abathobela uThixo balondolozwa lulwazi.

10Inkqubela yamalungisa itsho uchulumance umzi wonke;

kanti ke ukufa kwezikhohlakali kutsho kuhlokome yimivuyo.

11Isixeko siyaphakanyiswa sakuthamsanqelwa ngabantu abathe ngqo;

kambe ke wona amazwi ezikhohlakali ayasitshabalalisa isixeko.

12Umntu ongenangqondo uyabanyemba abanye abantu;

ke yona ingqondi ithi cwaka.

13Umntu ongenasifuba uyazidiza iimfihlelo;

kambe ke yena othembekileyo uyaligcina ihlebo.

14Isizwe esingenamcebisi siyawa;

kanti ke xa sinabacebisi abaninzi siba luqilima.

15Umntu omela omnye angamaziyo uyenzakala;

ke yena ongavumiyo ukubamba isandla somnye ebhambathisa ukhuselekile.

16Umfazi onesimilo uyahlonitshwa;

ke wona amadoda aziindlavini azizuzela kuphela ubutyebi.

17Umntu onobubele uyazimaseka;

kambe ke yena ongqwabalala uyazenzakalisa.

18Okuzuzwa ngumntu okhohlakeleyo ngenkohliso kuyaphela,

phofu ke ohlala esenza okulungileyo ufumana umvuzo oqinisekileyo.

19Ubulungisa obububo busingisa ebomini;

ke yena oleqa ububi usingisa ekufeni.

20UNdikhoyo ubathiyile abantu abantliziyo zinenkohlakalo;

kanti ke ukholiswa ngabasimo sisulungekileyo.

21Ngokuqinisekileyo baya kohlwaywa abantu abenza izinto ezimbi;

kambe ke bona abenza izinto ezilungileyo baya kusinda.

22Ubunzwakazi bomfazi ongenangqiqo

bufana nomsesane wegolide empumlweni yehagu.

23Umnqweno womntu olilungisa uzala ubuhle;

ke lona ithemba lesikhohlakali liza nengqumbo.

24Abanye abantu banezinwe kodwa bahambela phambili ngenkqubela;

kanti ke bambi abasoluli isandla noko baya beswela ngokuswela.

25Umntu ophayo uba nenkqubela;

ukuba ùyabanceda abanye abantu nawe uya kuncedwa.

26Abantu bayamshwabulela umntu okubandezayo ukudla;

kanti ke bayamthamsanqela lowo ukuthengisayo.

27Umntu ofuna okuhle uzuza okulungileyo;

phofu ke yena ozungula ububi uzuza kwabona.

28Umntu okholosa ngobutyebi bakhe uvuthuluka njengamagqabi ebusika;

ke yena umntu ofanelekileyo uhluma njengamagqabi entlakohlaza.

29Umntu oyinkathazo ekhayeni udla ilifa elingumoya;

sona isiyatha siba sisicaka sesilumko.

30Isiqhamo sâbo balungisayo ngumthi onika ubomi;

umntu onobulumko uhlangula imiphefumlo yabantu.

31Umntu olilungisa umvuzo wakhe uwuzuza kwalapha emhlabeni;

kobeka phi ke ukohlwaywa komqhankqalazi nomoni?1 Pet 4:18