IsiXhosa 1996 (XHO96)
28

Amadini emihla ngemihla

(Mfud 29:38-46)

281*UNdikhoyo wathi uMosis 2makayalele amaSirayeli athi: “Ngamathuba amisiweyo ndinikeni amadini akukutya okunikelwa kum ngomlilo, idini elivumba limnandi.

3“Nanga ke loo madini okutya kufuneka anikelwe ngomlilo kuNdikhoyo: amadini atshiswayo emihla ngemihla, isibini samaxhwane angamaduna angenasiphako. 4Elokuqala malinikelwe kusasa, lize elesibini linikelwe ngorhatya. 5Ixhwane ngalinye ke malihambe nomnikelo weenkozo ongumgubo wengqolowa obunzima buyikhilogram enye, udityaniswe nelitha yamafutha omnquma acwengileyo. 6Elo ke lidini lomlilo lemihla ngemihla; laqala ukwenziwa entabeni iSinayi, ilidini lokutya elivumba likholekileyo kuNdikhoyo. 7Kumnikelo wewayini ohamba neli dini lokuqala kothathwa ilitha yewayini ithululwe phambi koNdikhoyo. 8Ngorhatya kothathwa elaa xhwane liseleyo, kuqhutywe njengakusasa; ngokunjalo nangomnikelo othululwayo ohamba nalo. Elo ke lidini lomlilo elivumba liyolileyo kuNdikhoyo.”

Idini loMhla wokuPhumla

9“*NgoMhla wokuPhumla makwenziwe idini ngesibini samaxhwane angamaduna angenasiphako: iikhilogram ezimbini zomgubo wengqolowa udityaniswe namafutha omnquma ube ngumnikelo weenkozo, ngokunjalo nomnikelo wewayini. 10Eli dini litshiswayo ke malenziwe ngayo yonke imihla yokuphumla, lisongeza kwidini elitshiswayo lemihla ngemihla elihamba nomnikelo othululwayo.”Mat 12:5

Idini lomhla wokuqala kwenyanga

11“Ekuqaleni kwenyanga nganye makwenzelwe *uNdikhoyo idini elitshiswayo: iinkunzi zeenkomo eziselula zibe mbini, inkunzi yegusha, isixhenxe samaxhwane angamaduna angenasiphako onke. 12Umnikelo weenkozo mawube ngumgubo wengqolowa odityaniswe namafutha omnquma. Inkunzi nganye yenkomo yohamba neekhilogram ezintathu zomgubo wengqolowa; ize inkunzi yegusha yona ihambe neekhilogram ezimbini; 13ke lona ixhwane ngalinye lohamba nekhilogram enye. La ngamadini atshiswayo; angumnikelo wokutya osondezwa ngomlilo, ivumba elithandekayo kuNdikhoyo. 14Inkunzi yenkomo ihamba nomnikelo oziilitha ezimbini zewayini; inkunzi yegusha ihamba nomnikelo oyilitha enesiqingatha sewayini; lize lona ixhwane ngalinye lihambe nomnikelo oyilitha yewayini. Lowo ke ngummiselo mayela nedini elitshiswayo lomhla wokuqala wokuthwasa kwenyanga nganye enyakeni. 15Ngaphezu kwelo dini litshiswayo lemihla ngemihla ke lihamba nomnikelo othululwayo, makwenziwe idini lesono ngebhokhwe eliduna.”

Amadini ngethuba lePasika

(Nqulo 23:5-14)

16“Umbhiyozo *kaNdikhoyo ngethuba *lePasika mawube ngomhla weshumi elinesine kwinyanga yokuqala.Mfud 12:1-13; Hlaz 16:1-2 17Ngomhla weshumi elinesihlanu koqala umbhiyozo. Ke kwiintsuku ezisixhenxe kosetyenziswa isonka esinganyuswanga. 18Ngomhla wokuqala yoba yintlanganiso eyodwa yokunqula, kungàsetyenzwa. 19UNdikhoyo makenzelwe idini lomlilo, libe lidini elitshiswayo. Yoba ziinkunzi zeenkomo eziselula zibe mbini, inkunzi yegusha, nesixhenxe samaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 20Makwenziwe umnikelo weenkozo ngomgubo wengqolowa oxutywe namafutha omnquma: iikhilogram ezintathu zohamba nenkunzi yenkomo nganye; iikhilogram ezimbini zihambe nenkunzi yegusha, 21ize ikhilogram ihambe nexhwane ngalinye. 22Ngokunjalo ke makwenziwe idini lesono ngebhokhwe eliduna, khon' ukuze ibe ngumsitho wokucamagushela amaSirayeli. 23La ke ongeza kwelaa dini litshiswayo lemihla ngemihla kusasa. 24Kwangaloo ndlela ke, isithuba seentsuku ezisixhenxe, nikelani kuNdikhoyo idini lomlilo elivumba likholekileyo kuye. Eli ke longeza kwidini elitshiswayo lemihla ngemihla elihamba nomnikelo othululwayo. 25Ke ngomhla wesixhenxe makube yintlanganiso eyodwa yokunqula, kungàsetyenzwa.”Mfud 12:14-20; 23:15; 34:18; Hlaz 16:3-8

Amadini ngethuba lesivuno

(Nqulo 23:15-22)

26“Iiveki ezisixhenxe emva *kwePasika ngosuku lokuqala kumsitho wesivuno xa ninikela ulibo oluziinkozo *kuNdikhoyo, makube yintlanganiso yokunqula, kungàsetyenzwa. 27Makwenziwe idini elitshiswayo elivumba likholekileyo kuNdikhoyo: Yoba ziinkunzi zeenkomo eziselula zibe mbini, inkunzi yegusha, kunye nesixhenxe samaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 28Makwenziwe umnikelo weenkozo ngomgubo wengqolowa oxutywe namafutha omnquma; iikhilogram ezintatu zohamba nenkunzi yenkomo, zize iikhilogram ezimbini zihambe nenkunzi yegusha; 29ke yona ikhilogram ihambe nexhwane ngalinye. 30Ngokunjalo ke makwenziwe idini lesono ngebhokhwe eliduna. Niya kucanyagushelwa ngaloo ndlela ke. 31La ke, kunye nomnikelo othululwayo, ongeza idini elitshiswayo lemihla ngemihla ngokunjalo nedini leenkozo.Mfud 23:16; 34:22; Hlaz 16:9-12 Ngenene ezi zilwanyana mazingabi nasiphako.”