IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

Iintombi zikaZelofehadi

271UMala, uNowa, uHogela, uMilika, noTiza, ziintombi zikaZelofehadi unyana kaHefere, kaGiliyadi, kaMakire, kaManase. Ngoko ke ziintombi zakwaManase unyana kaJosefu. 2Ke zona zaya kuMosis noElazare umbingeleli, benamadoda amakhulu ndawonye noSirayeli ephela. Babehlanganisene esangweni *lesibingelelo. 3Zafika zathi: “Utata wafela entlango engazalanga nyana. Akadibananga neqela likaKora elavukela *uNdikhoyo, koko yena wafela isono sakhe. 4Ngani ukuba igama likabawo liduke kwaSirayeli ngokuba wayengenanyana? Sincede usinike isabelo nathi phakathi kwamawethu.”

5Lo mcimbi uMosis wawusa kuNdikhoyo, 6waza ke yena wathi: 7“Iintombi zikaZelofehadi zenze isicelo esifanelekileyo, ngoko ke mazinikwe isabelo phakathi kwamawazo. Ilifa likayise maliwele kuzo.Ntlango 36:2

8“Yithi ke kumaSirayeli: ‘Xa indoda ife ingenanyana, ilifa layo malityiwe yintombi yayo. 9Ukuba ke ayinantombi, ilifa layo loba lelabantakwayo. 10Xa kuthe kanti ayinabantakwayo, ilifa malibe lelooyisekazi. 11Kambe ke ukuba ayinabantakwayo nayisekazi, ilifa elo malinikwe nabani na osesona sizalwana sayo sisondeleyo. Eli siko ke amaSirayeli makalithobele njengomqathango ongundoqo, alenze njengoko ndikuyaleleyo mna Ndikhoyo.’ ”

Ukunyulwa kukaYoshuwa

(Hlaz 31:1-8)

12*UNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: “Nyuka uqabele intaba iAbharim, ulijonge ulibuke elo lizwe ndiza kulinika amaSirayeli. 13Wakuba ulibonile ke, nawe uza kufa kwanjengoAron umntakwenu.Hlaz 3:23-27; 32:48-52 14Kaloku nobabini nawuvukela umyalelo wam kwintlango iZin. Wathi uSirayeli akundikhalazela ngenxa yemeko yamanzi eMeribha nina nala ukusiphuhlisa isihomo samandla am phambi kwakhe.” (IMeribha ke ngumthombo oseKadeshe kwintlango iZin.)

15Ke kaloku uMosis wathetha wenjenje: 16“Ndikhoyo, Thixo wam, wena mthombo wobomi, nceda utyumbe indoda eya kulikhokela ibandla lakho, 17enako ukungena iphuma ilikhokela, khon' ukuze usapho lwakho lungafani neegusha ezingenamalusi.”1 Kum 22:17; Hez 34:5; Mat 9:36; Marko 6:34

18UNdikhoyo wayalela uMosis wathi: “Thatha uYoshuwaNtlango 24:13 unyana kaNune, oyindoda endiyixhobise ngoMoya wam, ummisele ngokumbeka izandla. 19Biza uSirayeli ephela, nombingeleli uElazare, uze uYoshuwa ummisele angene ezihlangwini zakho apho phambi kwabo. 20Mahlulele amagunya akho, khon' ukuze ibandla lonke limthobele. 21Ke yena uya kuxhomekeka kumbingeleli uElazare, kuba kaloku yena intando yam uya kuyaziswa *ziiurim neethumim. Ngale ndlela baya kubhexeshwa nguElazare kuyo yonke imicimbi yabo.”

22Ke uMosis wenza ngokomyalelo kaNdikhoyo. UYoshuwa wammisa phambi kombingeleli uElazare ndawonye nebandla loonyana bakaSirayeli. 23Ngokunjalo uMosis wambeka izandla uYoshuwa, wammisela ukuba angene ezihlangwini zakheHlaz 31:23 ngokwelizwi likaNdikhoyo.