IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

AmaSirayeli anqula izithixo ePehore

251AmaSirayeli athi xa ayemise kwintili yeShitim, asuka arheletya neentokazi zamaMowabhi. 2AmaMowabhikazi amema amaSirayeli ukuba aye kwizidlo zamadini awayesenzelwa *izithixo zamaMowabhi. AmaSirayeli akutya oko kutya, amnqula 3uBhali wasePehore. Ngoko ke *uNdikhoyo wavutha ngumsindo, 4waza wathi kuMosis: “Thatha iinkokheli zamaSirayeli, uzibulale, uzixhome esidlangalaleni phambi *kwesibingelelo, khon' ukuze udambe umsindo wam ngakumaSirayeli.”

5Ke kaloku uMosis wathi kwizikhulu zakwaSirayeli: “Ngamnye kuni makabulale amawabo azibandakanye noBhali wasePehore.”

6Omnye umSirayeli wathatha umMidiyanikazi, wangena naye kwakhe, ebonwa nguMosis nangamaSirayeli ephela, ngexesha awayesazilile esesangweni lesibingelelo. 7Uthe akuyibona le nto uPineyasi, unyana kaElazare, umzukulwana wombingeleli uAron, wee sululu, wemka apho kuloo ndibano, wathatha umkhonto, 8walandela loo ndoda naloo mfazi, wangena apho ententeni, wabinza ngomkhonto, wabadibanisa bobabini. Ngaloo ndlela ke ubhubhani owayephethe amaSirayeli wanqamka. 9Kambe ke wayeselesube wabulala abantu abangamashumi amabini anane amawaka.

10*UNdikhoyo wathi kuMosis: 11“Ngenxa yale nto yenziwe nguPineyasi, umsindo wam uthothile ngakumaSirayeli. Kaloku yena ngenxa yenzondelelo yakhe usiphuhlisile isidima sam ebandleni, ndaza ke ngoko andalitshabalalisa. 12Ngoko ke mxelele ukuba ndenza naye umnqophiso wobudlelwane. 13Yena ngokunjalo nenzala yakhe boba ngababingeleli abangasoze bathini. Kaloku yena ube nekhwele ngoThixo wakhe, waza ke ngaloo ndlela wamngxengxezela uSirayeli.”

14Igama lomSirayeli owabulawa kunye nomMidiyanikazi yayinguZimri, unyana kaSalu, inkulu yomzi othile kwindlu kaSimon. 15Lona igama lomfazi lowo yayinguKozibhi. Uyise uZure wayeyinkosi yezindlu ezithile zamaMidiyani.

16UNdikhoyo wathi kuMosis: 17“AmaMidiyani ziintshaba zenu; watshabalaliseni, 18kuba abonise ubutshaba kuni ngokunikhohlisa, nangenxa kaKozibhi owabulawa mhla ngobhubhani obangwe sisithwakumbe sasePehore.”

26

Ubalo lwesibini

261Emva kwaloo bhubhani ke *uNdikhoyo wathetha noMosis noElazare unyana wombingeleli uAron, wathi: 2“Libaleni ibandla lamaSirayeli liphela ngokwezindlu, nibale amadoda ukususela kubudala obuyiminyaka emashumi mabini ukunyuka, lawo afanelekileyo ukungena emkhosini.” 3-4Ngenene ke bawuthobela loo myalelo, bawaqokelela onke amadoda ayiloo ntanga. Ke kaloku ahlanganisana kuloo mathafa aseMowabhi phesheya kweJordan malunga neJeriko.

Lawo ke yayingamaSirayeli awayevela eJiputa:

5Indlu kaRubhen (uRhubhen ke wayeyinkulu kaSirayeli); imizi yayo: amaHanoki, amaPalu, 6amaHezeron, namaKarmi. 7Inani lamadoda ale mizi ke yayingamashumi amane anesithathu amawaka, anamakhulu asixhenxe, namashumi amathathu. 8Inzala kaPalu yayinguEliyabhi 9noonyana bakhe uNemuweli, uDatan, noAbhiram. Lo Datan nalo Abhiram ke ngabaya babenyulwe ngamaSirayeli. Bamvukela uMosis noAron, baza bazibandakanya nehlokondiba likaKora ngexesha ababevukela *uNdikhoyo. 10Kaloku umhlaba wavuleka wabaginya, baza bafa kunye noKora nabalandeli bakhe abatshatyalaliswa ngumlilo bengamakhulu amabini namashumi amahlanu amadoda. Ke bona baba sisilumkiso kumaSirayeli. 11Kambe umlibo kaKora zange uphele.

12Indlu kaSimon; imizi yayo: amaNemuweli, amaJamin, amaJakin, 13amaZera, namaShawuli. 14Inani lamadoda ale mizi ke yayingamashumi amabini anambini amawaka anamakhulu amabini.

15Indlu kaGadi; imizi yayo: amaZefon, amaHagi, amaShuni, 16amaOzeni, amaEri, 17ama-Arodi, nama-Areli. 18Inani lamadoda ale mizi yaba ngamashumi amane amawaka anamakhulu amahlanu.

19-21Indlu kaJuda; imizi yayo: amaShela, amaPerezi, namaZera. Isizukulwana samaPerezi ngamaHezeron namaHamuli. Isibini koonyana bakaJuda, uEre no-Onan, bafela eKanana. 22Ke amadoda ale mizi ayengamashumi asixhenxe anantandathu amawaka, namakhulu amahlanu.

23Indlu kaIsakare; imizi yayo: amaTola, amaPawu, 24amaYashubhi, namaShimron. 25Amadoda ale mizi ke ayengamashumi amathandathu anane amawaka, namakhulu amathathu.

26Indlu kaZebhulon; imizi yayo: amaZerede, amaElon, namaJaleli. 27Amadoda ale mizi ke aba ngamashumi amathandathu amawaka, namakhulu amahlanu.

28Indlu kaJosefu: Ke yena uJosefu wayenoonyana ababini, uManase noEfrayim.

29Indlu kaManase: uMakiri unyana kaManase wazala uGiliyadi. 30Ke yona inzala kaGiliyadi yile: amaIyezere, amaHeleki, 31ama-Aseriyeli, amaShekem, 32amaShemida, namaHefere. 33UZelofehadi unyana kaHefere wayengenanyana, iziintombi zodwa. Nanga amagama azo: uMala, uNoha, uHogela, uMilika, noTiza. 34Inani lamadoda ale ndlu yayingamashumi amahlanu anambini amawaka, namakhulu asixhenxe.

35Indlu kaEfrayim; imizi yayo: amaShutela, amaBhekeri, namaTahan. 36AmaEran ayinzala kaShutela. 37Amadoda ale mizi ke ayengamashumi amathathu anambini amawaka, mashumi amahlanu.

Le ke yinzala kaJosefu.

38Indlu kaBhenjamin; imizi yayo: amaBhela, ama-Ashbhele, ama-Ahiram, 39amaShefufam, namaHufam. 40Ama-Ardi namaNaman yinzala kaBhela. 41Inani lamadoda ale ndlu yayingamashumi amane anesihlanu amawaka, namakhulu amathandathu.

42Indlu kaDan: inzala yayo iphuma kumaShuham. 43Inani lamadoda ale ndlu yayingamashumi amathandathu anane amawaka, makhulu amane.

44Indlu ka-Ashere; imizi yayo: amaImna, amaIshvi, namaBheriya. 45AmaHebhere namaMalekiyeli yinzala kaBheriya. 46UAshere wayenentombi egama linguSera. 47Amadoda ale ndlu ke ayengamashumi amahlanu anantathu amawaka, namakhulu amane.

48Indlu kaNafetali; imizi yayo: amaJazeli, amaGuni, 49amaJezere, namaShilem. 50Inani lamadoda ale ndlu yaba ngamashumi amane anesihlanu amawaka, namakhulu amane.

51Lilonke inani lamaSirayeli angamadoda yaba ngamakhulu amathandathu ananye amawaka, namakhulu asixhenxe, anamashumi amathathu.Ntlango 1:1-46

52*UNdikhoyo wayalela uMosis wathi: 53“Umhlaba wahlulele le mizi ngokobubanzi bayo, ube lilifa layo. 54Umzi obanzi ilifa lawo malibe likhulu, elomzi onganeno libe nganeno. Umzi ngamnye uya kufumana ilifa lawo ngokwenani lababhaliweyo. 55Qiniseka ukuba umhlaba wahlulwa *ngamaqashiso. Isabelo somzi sohamba ngokobubanzi bawo. 56Ewe, ilifa elo liya kwabiwa ngamaqashiso kwimizi ebanzi nenganeno ngokunjalo.”Ntlango 34:13; Yosh 14:1-2

57Nalu uludwe lwemizi yakwaLevi: amaGershon, amaKohati, namaMerari. 58Kwinzala yayo kukho nale mizi: amaLibheni, amaHebron, amaMali, amaMushi, namaKora. UKohati nguyise ka-Amram 59owathatha umLevikazi uJokobhedi owazalelwa eJiputa. Ke yena wazalela uAmram oonyana ababini, uAron noMosis, nentombi uMiriyam. 60UAron wayenoonyana abane, uNadabhi, uAbhihu, uElazare, noItamare.Ntlango 3:2 61UNadabhi noAbhihu ke bona bafa ngokwenzela uNdikhoyo umlilo ongafanelekanga.Nqulo 10:1-2; Ntlango 3:4 62Ke bona abaLevi abangamadoda ababudala buyinyanga nangaphezulu baba ngamashumi amabini anantathu amawaka. Phofu ke bona baba noludwe lwabo bodwa, kuba zange banikwe mhlaba kwaSirayeli.

63Le ke yimizi eyadweliswa nguMosis noElazare xa babesenza ubalo lwamaSirayeli kumathafa aseMowabhi phesheya kweJordan malunga neJeriko. 64Kumadoda awayebalwe nguMosis noAron kwintlango yeSinayi, kubalo lokuqala, kwakungasekho nob' ibe nye. 65Kaloku *uNdikhoyo wayethe onke aya kufela entlango,Ntlango 14:26-35 kusinde uKalebhi unyana kaJefune, noYoshuwa unyana kaNune. Nangoku ke kwaba njalo.

27

Iintombi zikaZelofehadi

271UMala, uNowa, uHogela, uMilika, noTiza, ziintombi zikaZelofehadi unyana kaHefere, kaGiliyadi, kaMakire, kaManase. Ngoko ke ziintombi zakwaManase unyana kaJosefu. 2Ke zona zaya kuMosis noElazare umbingeleli, benamadoda amakhulu ndawonye noSirayeli ephela. Babehlanganisene esangweni *lesibingelelo. 3Zafika zathi: “Utata wafela entlango engazalanga nyana. Akadibananga neqela likaKora elavukela *uNdikhoyo, koko yena wafela isono sakhe. 4Ngani ukuba igama likabawo liduke kwaSirayeli ngokuba wayengenanyana? Sincede usinike isabelo nathi phakathi kwamawethu.”

5Lo mcimbi uMosis wawusa kuNdikhoyo, 6waza ke yena wathi: 7“Iintombi zikaZelofehadi zenze isicelo esifanelekileyo, ngoko ke mazinikwe isabelo phakathi kwamawazo. Ilifa likayise maliwele kuzo.Ntlango 36:2

8“Yithi ke kumaSirayeli: ‘Xa indoda ife ingenanyana, ilifa layo malityiwe yintombi yayo. 9Ukuba ke ayinantombi, ilifa layo loba lelabantakwayo. 10Xa kuthe kanti ayinabantakwayo, ilifa malibe lelooyisekazi. 11Kambe ke ukuba ayinabantakwayo nayisekazi, ilifa elo malinikwe nabani na osesona sizalwana sayo sisondeleyo. Eli siko ke amaSirayeli makalithobele njengomqathango ongundoqo, alenze njengoko ndikuyaleleyo mna Ndikhoyo.’ ”

Ukunyulwa kukaYoshuwa

(Hlaz 31:1-8)

12*UNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: “Nyuka uqabele intaba iAbharim, ulijonge ulibuke elo lizwe ndiza kulinika amaSirayeli. 13Wakuba ulibonile ke, nawe uza kufa kwanjengoAron umntakwenu.Hlaz 3:23-27; 32:48-52 14Kaloku nobabini nawuvukela umyalelo wam kwintlango iZin. Wathi uSirayeli akundikhalazela ngenxa yemeko yamanzi eMeribha nina nala ukusiphuhlisa isihomo samandla am phambi kwakhe.” (IMeribha ke ngumthombo oseKadeshe kwintlango iZin.)

15Ke kaloku uMosis wathetha wenjenje: 16“Ndikhoyo, Thixo wam, wena mthombo wobomi, nceda utyumbe indoda eya kulikhokela ibandla lakho, 17enako ukungena iphuma ilikhokela, khon' ukuze usapho lwakho lungafani neegusha ezingenamalusi.”1 Kum 22:17; Hez 34:5; Mat 9:36; Marko 6:34

18UNdikhoyo wayalela uMosis wathi: “Thatha uYoshuwaNtlango 24:13 unyana kaNune, oyindoda endiyixhobise ngoMoya wam, ummisele ngokumbeka izandla. 19Biza uSirayeli ephela, nombingeleli uElazare, uze uYoshuwa ummisele angene ezihlangwini zakho apho phambi kwabo. 20Mahlulele amagunya akho, khon' ukuze ibandla lonke limthobele. 21Ke yena uya kuxhomekeka kumbingeleli uElazare, kuba kaloku yena intando yam uya kuyaziswa *ziiurim neethumim. Ngale ndlela baya kubhexeshwa nguElazare kuyo yonke imicimbi yabo.”

22Ke uMosis wenza ngokomyalelo kaNdikhoyo. UYoshuwa wammisa phambi kombingeleli uElazare ndawonye nebandla loonyana bakaSirayeli. 23Ngokunjalo uMosis wambeka izandla uYoshuwa, wammisela ukuba angene ezihlangwini zakheHlaz 31:23 ngokwelizwi likaNdikhoyo.