IsiXhosa 1996 (XHO96)
24

241Ngeli xesha ke uBhalam wayeseleqonda ukuba *uNdikhoyo uzimisele ukumthamsanqela uSirayeli, ngoko ke akabanga sabhenela kwimilingo njengangaphambili. Wajonga ngasentlango, 2waza wawabona amaSirayeli eqokelelene izindlu ngezindlu. Wasuka ke wonganyelwa nguMoya kaThixo; 3waza wadanduluka wathetha kwavokotheka wenjenje:

“Nal' udaba olundilisekileyo lukaBhalam, unyana kaBhehore,

amazwi andilisekileyo omfo obona cacileyo,

4izihlabo zomfo owevayo amazwi kaThixo,

othwetyulweyo, kambe ethe ntsho ngamehlo,

walamile, unombono kaSomandla.

5Hay' ubuhle beentente zikaYakobi!

Ewe, athe dwe amanqugwala kaSirayeli!

6Zithe tyaba okweentili;

zithe thande okomyezo ecaleni komlambo,

ngathi ngumngcelele wekhala elityalwe nguNdikhoyo,

sengathi yimisedare phezu komlambo.

7Kuwo imvula iya kuhlala ingunogumbe,

imbewu ayityale kumhlaba otofo-tofo.

Ukumkani wawo woba mkhulu kunoAgagi,

ulawulo lwakhe lubalasele ngodumo.

8UThixo wawakhupha eJiputa,

iimpondo zakhe zibaze okwenyathi.

Iintshaba zawo azithi nqwam-nqwam,

amathambo azo awacole.

Ke lona utolo lwawo luyahlabanisela.

9Luhlanga olubuthuma njengengonyama;

lunjengemaz' engonyama, lungavuswa ngubani?ZiQalo 49:9

Uthamsanqelekile osikelela uSirayeli!

Hay' ishwangusha kulowo umqalekisayo!”ZiQalo 12:3

10Ke kaloku uBhalaki wabhabhazela ngumsindo, wabetha ngenqindi phantsi, wathi kuBhalam: “Ndakulanda ukuba uze kuqalekisa iintshaba zam, kodwa ngoku kude kwakathathu uzithamsanqela! 11Yini le! Chitheka; goduka! Ndathembisa ukuba ndiya kukuvuza ungakrokri, kambe ke lo Ndikhoyo ukwalele ukuba uwufumane loo mvuzo.”

12UBhalam waphendula wathi: “Abathunywa bakho ndandibaxelele 13ukuba noba ungade undinike lonke ibhotwe lakho lizele yisiliva negolide andingekhe ndiwutsibe umyalelo kaNdikhoyo, ndenze ukuthanda kwam. Kuphela ndiya kuthetha oko athe mandikuthethe. 14Ke ngoku ndiyagoduka; ndiya kwabakowethu. Kodwa ke, phambi kokuba ndihambe, ndifuna ukukhe ndikulumkise ngento aya kuyenza uSirayeli kubantu bakho.”

Intetho yesine kaBhalam

15Wathetha ke kwavokotheka uBhalam, wathi:

“Nal' udaba olundilisekileyo lukaBhalam, unyana kaBhehore,

amazwi andilisekileyo omfo obona cacileyo,

16izihlabo zomfo owevayo amazwi kaThixo,

olwamkelayo ulwazi oluvela kuPhezukonke,

othwetyulweyo, kambe ke ethe ntsho ngamehlo,

walamile, unombono kaSomandla.

17Ewe, ndiyambona; nankuya phambili phaya.

Ndiyamalama, umgama, phambili qelele.

Ndibon' inkwenkwez' iphuma kwaYakobi;

ndiwujongile umsimbithi usithi thaphu kwaSirayeli.

Uya kuzintlekez' iinkokheli zikaMowabhi,

abafohloz' oonyana bakaSeti.

18Uya kuzivuthulula iintshaba zakhe kwaEdom;

ewe, iSeyire ibe yeyakhe,

abe ke yena uSirayeli ekhula ngokomelela.

19Kothi qhaphu umlawuli kwaYakobi,

abasindileyo e-Edom abatshayele kuthi nya.”

Ezinye iintetho zikaBhalam

20UBhalam wabona nama-Amaleki, waza wathetha kwavokotheka wathi:

“UAmaleki fudula elelona hlanga lomeleleyo,

kambe ke ekugqibeleni uya kutshabalala kuthi tu!”

21Kwangokunjalo wabona amaKeni, waza wathetha kwavokotheka wathi:

“Ikhaya lakho ngumankankela wenqaba,

ngathi yindlwana ekwiimfanta zeenkelekethe zamawa.

22Kambe ke, nani maKeni, niya kutshabalala,

akugaleleka uAsiriya anithimbe.”

23UBhalam waqhuba wathetha kwavokotheka wenjenje:

“Yaz'ba ngoobani abanokuphila engafuni uThixo?Okanye: “Yaz'ba ngamani na la aqokelelana ngasentla phaya?”

24Abahlaseli bovela ngaseKiti, behamba ngezikhephe.

Baya kumtshabalalisa uAsiriya noHebhere.

Kambe nabo ngokwabo baya kutshabalala naphakade.”

25Ke kaloku uBhalam wev' endleleni wagoduka, waza ke noBhalaki wahamba eyakhe indlela.

25

AmaSirayeli anqula izithixo ePehore

251AmaSirayeli athi xa ayemise kwintili yeShitim, asuka arheletya neentokazi zamaMowabhi. 2AmaMowabhikazi amema amaSirayeli ukuba aye kwizidlo zamadini awayesenzelwa *izithixo zamaMowabhi. AmaSirayeli akutya oko kutya, amnqula 3uBhali wasePehore. Ngoko ke *uNdikhoyo wavutha ngumsindo, 4waza wathi kuMosis: “Thatha iinkokheli zamaSirayeli, uzibulale, uzixhome esidlangalaleni phambi *kwesibingelelo, khon' ukuze udambe umsindo wam ngakumaSirayeli.”

5Ke kaloku uMosis wathi kwizikhulu zakwaSirayeli: “Ngamnye kuni makabulale amawabo azibandakanye noBhali wasePehore.”

6Omnye umSirayeli wathatha umMidiyanikazi, wangena naye kwakhe, ebonwa nguMosis nangamaSirayeli ephela, ngexesha awayesazilile esesangweni lesibingelelo. 7Uthe akuyibona le nto uPineyasi, unyana kaElazare, umzukulwana wombingeleli uAron, wee sululu, wemka apho kuloo ndibano, wathatha umkhonto, 8walandela loo ndoda naloo mfazi, wangena apho ententeni, wabinza ngomkhonto, wabadibanisa bobabini. Ngaloo ndlela ke ubhubhani owayephethe amaSirayeli wanqamka. 9Kambe ke wayeselesube wabulala abantu abangamashumi amabini anane amawaka.

10*UNdikhoyo wathi kuMosis: 11“Ngenxa yale nto yenziwe nguPineyasi, umsindo wam uthothile ngakumaSirayeli. Kaloku yena ngenxa yenzondelelo yakhe usiphuhlisile isidima sam ebandleni, ndaza ke ngoko andalitshabalalisa. 12Ngoko ke mxelele ukuba ndenza naye umnqophiso wobudlelwane. 13Yena ngokunjalo nenzala yakhe boba ngababingeleli abangasoze bathini. Kaloku yena ube nekhwele ngoThixo wakhe, waza ke ngaloo ndlela wamngxengxezela uSirayeli.”

14Igama lomSirayeli owabulawa kunye nomMidiyanikazi yayinguZimri, unyana kaSalu, inkulu yomzi othile kwindlu kaSimon. 15Lona igama lomfazi lowo yayinguKozibhi. Uyise uZure wayeyinkosi yezindlu ezithile zamaMidiyani.

16UNdikhoyo wathi kuMosis: 17“AmaMidiyani ziintshaba zenu; watshabalaliseni, 18kuba abonise ubutshaba kuni ngokunikhohlisa, nangenxa kaKozibhi owabulawa mhla ngobhubhani obangwe sisithwakumbe sasePehore.”

26

Ubalo lwesibini

261Emva kwaloo bhubhani ke *uNdikhoyo wathetha noMosis noElazare unyana wombingeleli uAron, wathi: 2“Libaleni ibandla lamaSirayeli liphela ngokwezindlu, nibale amadoda ukususela kubudala obuyiminyaka emashumi mabini ukunyuka, lawo afanelekileyo ukungena emkhosini.” 3-4Ngenene ke bawuthobela loo myalelo, bawaqokelela onke amadoda ayiloo ntanga. Ke kaloku ahlanganisana kuloo mathafa aseMowabhi phesheya kweJordan malunga neJeriko.

Lawo ke yayingamaSirayeli awayevela eJiputa:

5Indlu kaRubhen (uRhubhen ke wayeyinkulu kaSirayeli); imizi yayo: amaHanoki, amaPalu, 6amaHezeron, namaKarmi. 7Inani lamadoda ale mizi ke yayingamashumi amane anesithathu amawaka, anamakhulu asixhenxe, namashumi amathathu. 8Inzala kaPalu yayinguEliyabhi 9noonyana bakhe uNemuweli, uDatan, noAbhiram. Lo Datan nalo Abhiram ke ngabaya babenyulwe ngamaSirayeli. Bamvukela uMosis noAron, baza bazibandakanya nehlokondiba likaKora ngexesha ababevukela *uNdikhoyo. 10Kaloku umhlaba wavuleka wabaginya, baza bafa kunye noKora nabalandeli bakhe abatshatyalaliswa ngumlilo bengamakhulu amabini namashumi amahlanu amadoda. Ke bona baba sisilumkiso kumaSirayeli. 11Kambe umlibo kaKora zange uphele.

12Indlu kaSimon; imizi yayo: amaNemuweli, amaJamin, amaJakin, 13amaZera, namaShawuli. 14Inani lamadoda ale mizi ke yayingamashumi amabini anambini amawaka anamakhulu amabini.

15Indlu kaGadi; imizi yayo: amaZefon, amaHagi, amaShuni, 16amaOzeni, amaEri, 17ama-Arodi, nama-Areli. 18Inani lamadoda ale mizi yaba ngamashumi amane amawaka anamakhulu amahlanu.

19-21Indlu kaJuda; imizi yayo: amaShela, amaPerezi, namaZera. Isizukulwana samaPerezi ngamaHezeron namaHamuli. Isibini koonyana bakaJuda, uEre no-Onan, bafela eKanana. 22Ke amadoda ale mizi ayengamashumi asixhenxe anantandathu amawaka, namakhulu amahlanu.

23Indlu kaIsakare; imizi yayo: amaTola, amaPawu, 24amaYashubhi, namaShimron. 25Amadoda ale mizi ke ayengamashumi amathandathu anane amawaka, namakhulu amathathu.

26Indlu kaZebhulon; imizi yayo: amaZerede, amaElon, namaJaleli. 27Amadoda ale mizi ke aba ngamashumi amathandathu amawaka, namakhulu amahlanu.

28Indlu kaJosefu: Ke yena uJosefu wayenoonyana ababini, uManase noEfrayim.

29Indlu kaManase: uMakiri unyana kaManase wazala uGiliyadi. 30Ke yona inzala kaGiliyadi yile: amaIyezere, amaHeleki, 31ama-Aseriyeli, amaShekem, 32amaShemida, namaHefere. 33UZelofehadi unyana kaHefere wayengenanyana, iziintombi zodwa. Nanga amagama azo: uMala, uNoha, uHogela, uMilika, noTiza. 34Inani lamadoda ale ndlu yayingamashumi amahlanu anambini amawaka, namakhulu asixhenxe.

35Indlu kaEfrayim; imizi yayo: amaShutela, amaBhekeri, namaTahan. 36AmaEran ayinzala kaShutela. 37Amadoda ale mizi ke ayengamashumi amathathu anambini amawaka, mashumi amahlanu.

Le ke yinzala kaJosefu.

38Indlu kaBhenjamin; imizi yayo: amaBhela, ama-Ashbhele, ama-Ahiram, 39amaShefufam, namaHufam. 40Ama-Ardi namaNaman yinzala kaBhela. 41Inani lamadoda ale ndlu yayingamashumi amane anesihlanu amawaka, namakhulu amathandathu.

42Indlu kaDan: inzala yayo iphuma kumaShuham. 43Inani lamadoda ale ndlu yayingamashumi amathandathu anane amawaka, makhulu amane.

44Indlu ka-Ashere; imizi yayo: amaImna, amaIshvi, namaBheriya. 45AmaHebhere namaMalekiyeli yinzala kaBheriya. 46UAshere wayenentombi egama linguSera. 47Amadoda ale ndlu ke ayengamashumi amahlanu anantathu amawaka, namakhulu amane.

48Indlu kaNafetali; imizi yayo: amaJazeli, amaGuni, 49amaJezere, namaShilem. 50Inani lamadoda ale ndlu yaba ngamashumi amane anesihlanu amawaka, namakhulu amane.

51Lilonke inani lamaSirayeli angamadoda yaba ngamakhulu amathandathu ananye amawaka, namakhulu asixhenxe, anamashumi amathathu.Ntlango 1:1-46

52*UNdikhoyo wayalela uMosis wathi: 53“Umhlaba wahlulele le mizi ngokobubanzi bayo, ube lilifa layo. 54Umzi obanzi ilifa lawo malibe likhulu, elomzi onganeno libe nganeno. Umzi ngamnye uya kufumana ilifa lawo ngokwenani lababhaliweyo. 55Qiniseka ukuba umhlaba wahlulwa *ngamaqashiso. Isabelo somzi sohamba ngokobubanzi bawo. 56Ewe, ilifa elo liya kwabiwa ngamaqashiso kwimizi ebanzi nenganeno ngokunjalo.”Ntlango 34:13; Yosh 14:1-2

57Nalu uludwe lwemizi yakwaLevi: amaGershon, amaKohati, namaMerari. 58Kwinzala yayo kukho nale mizi: amaLibheni, amaHebron, amaMali, amaMushi, namaKora. UKohati nguyise ka-Amram 59owathatha umLevikazi uJokobhedi owazalelwa eJiputa. Ke yena wazalela uAmram oonyana ababini, uAron noMosis, nentombi uMiriyam. 60UAron wayenoonyana abane, uNadabhi, uAbhihu, uElazare, noItamare.Ntlango 3:2 61UNadabhi noAbhihu ke bona bafa ngokwenzela uNdikhoyo umlilo ongafanelekanga.Nqulo 10:1-2; Ntlango 3:4 62Ke bona abaLevi abangamadoda ababudala buyinyanga nangaphezulu baba ngamashumi amabini anantathu amawaka. Phofu ke bona baba noludwe lwabo bodwa, kuba zange banikwe mhlaba kwaSirayeli.

63Le ke yimizi eyadweliswa nguMosis noElazare xa babesenza ubalo lwamaSirayeli kumathafa aseMowabhi phesheya kweJordan malunga neJeriko. 64Kumadoda awayebalwe nguMosis noAron kwintlango yeSinayi, kubalo lokuqala, kwakungasekho nob' ibe nye. 65Kaloku *uNdikhoyo wayethe onke aya kufela entlango,Ntlango 14:26-35 kusinde uKalebhi unyana kaJefune, noYoshuwa unyana kaNune. Nangoku ke kwaba njalo.