IsiXhosa 1996 (XHO96)
22

UBhalaki uthumela uBhalam

221Ke kaloku amaSirayeli anduluka, aza aya kumisa kumathafa aseMowabhi, kwimpuma yeJordan, malunga neJeriko.

2Uthe ke uBhalaki, ukumkani waseMowabhi, unyana kaZipore, akuziva izigigaba zamaSirayeli phakathi kwama-Amori, 3akubuqonda nobungakanani bawo, suka yena nabantu bakhe bankwantya. 4Ke amaMowabhi athetha neenkokheli zamaMidiyan, athi: “Eli hlokondiba losuka livuthulule nje konke kule ngingqi yethu, kanye oku kwenkunzi yenkomo igramza ingca edlelweni.”

Ngoko ke ukumkani uBhalaki 5wathumela kuBhalamNtlango 31:8; 2 Pet 2:15-16; Juda 11 unyana kaBhehore owayesePetore ngakumlambo iEfrati, kumhlaba wamawabo. Umyalezo lowo wawusithi: “Ndiyakwazisa ukuba kukho isizwe esifikileyo apha siphuma eJiputa. Abantu baso banwenwele kulo lonke eli, futhi sebefike kwimida yam. 6Ngokwamanani bangaphezu kwethu; ngoko ke nceda uze kubaqalekisa. Mhlawumbi xa ubaqalekisile singanako ukuboyisa, sibadudule baphume kweli lizwe. Kaloku ndiyazi ukuba xa uthe wabathamsanqela abantu, bayathamsanqeleka; ukanti xa uthe waqalekisa, abantu bahlelwa lishwangusha.”

7Zasuka ke iinkokheli zamaMowabhi nezamaMidiyan zahamba ziphethe intlawulo kaBhalam. Zakufika kuye zawugqithisa umyalezo kaBhalaki. 8UBhalam wathi kuwo la madoda: “Lalani. Mna ndonazisa ngomso into endiyixelelwe *nguNdikhoyo.” Ngenene ke amatshawe amaMowabhi alala apho kwaBhalam.

9UThixo wafika, wabuza uBhalam, wathi: “Ngoobani la madoda unawo apha?”

10Ke yena waphendula wathi: “UBhalaki, ukumkani waseMowabhi, unyana kaZipore, uthumele kum, wathi: 11‘Kukho isizwe esifikileyo siphuma eJiputa. Ngoku sinwenwela kuwo wonke umhlaba. Yiza usiqalekise eso sizwe, khon' ukuze ndibe nako ukusoyisa ndisidudule simke.’ ”

12UThixo wathi kuBhalam: “Uze ungahambi nala madoda; uze ungabaqalekisi abo bantu, kuba bathamsanqelekile.”

13Ngengomso ke uBhalam wabandulula abathunywa bakaBhalaki, wathi: “Buyelani ezweni lenu, kuba uNdikhoyo akavumi ukuba ndihambe nani.” 14Ngoko ke bagoduka, bafika bamxelela uBhalaki ukuba uBhalam walile ukuhamba nabo.

15Ngoku ke uBhalaki waphinda wathumela iqela leenkokheli ezaziwayo elikhulu kuneliya. 16Zaya kuBhalam, zafika zathi: “UBhalaki unyana kaZipore uthi mawuncede uye kuye, ungavumeli nasiphi na isithintelo, 17kuba uza kukuhlawula, waye uzimisele ukukwenzela nayiphi na into oyifunayo. Ngoko ke nceda uye kuqalekisa abaya bantu.”

18Kambe ke uBhalam waphendula wathi: “Noba uBhalaki ubeza kundinika ibhotwe lakhe lizele yigolide nesiliva bendingeze ndawaphula umyalelo kaNdikhoyo uThixo wam. 19Kodwa ke nani khanilale kwanjengabanye abaya, ukuze ndiphinde ndibuzise, hleze uNdikhoyo andinike myalelo wumbi.”

20Ngobo busuku uThixo wafika kuBhalam, wathi: “Njengoko la madoda eze kukulanda nje, lungisa uhambe nawo. Kambe ke uze wenze loo nto ndikuxelela yona.” 21Ngentsasa elandelayo ke uBalam wabopha idonki yakhe, wakhwela, wahamba nezo nkokheli zamaMowabhi.

UBhalam nedonki yakhe

22Uthe ke uBhalam akuba ehamba, suka wavutha ngumsindo uThixo. Wayesahamba njalo ekhwele kuloo donki yakhe enezicaka zakhe ezibini, suka isithunywa *sikaNdikhoyo saxaba endleleni yakhe. 23Idonki ithe yakusibona isithunywa eso sixabile endleleni, siphethe ikrele, yacebuka endleleni, yangena emasimini. Suka ke uBhalam wayibetha, wayibuyisela endleleni.

24Ngoku ke isithunywa eso sema apho indlela imxinwa khona phakathi kwezidiliya ezibini, kwaye kukho uthango lwamatye ngapha nangapha. 25Idonki leyo ithe yakusibona isithunywa eso, yayama uthango olo, latsho lagruzuka unyawo lukaBhalam. Kwakhona uBhalam wayibetha idonki leyo.

26Kwakhona isithunywa sahambela phambilana, safika sema apho indlela yayimxinwa kangangokuba kungabikho sithuba sakudlula ngapha nangapha. 27Kwesi ke isihlandlo idonki ithe yakusibona isithunywa eso yalala phantsi. UBhalam wacaphuka, waza wayingena ngenduku idonki yakhe. 28Kwesi sithuba ke uNdikhoyo wayenza ukuba ikwazi ukuthetha idonki leyo, yaza ke yathetha yathi kuBhalam: “Kodwa kodwa ndikwenze ntoni? Yintoni kanye ondibethela yona kwezi zihlandlo zozithathu?”

29UBhalam waphendula wathi: “Kungoba uyandibhanxa! Ndiswele nje ikrele, ngendikubulele.”

30Idonki yaphendula yabuza yathi: “Andithi na kanene ndiyidonki yakho, le yasoloko ikuthwala bonke ubomi bakho? Ke, kukangaphi ndikuphatha ngolu hlobo?”

UBhalam waphendula wathi: “Zange nakanye.”

31UNdikhoyo ke wenza ukuba uBhalam asibone isithunywa eso sixabe endleleni siphethe ikrele. Akusibona ke, waziphosa phantsi ngobuso. 32Isithunywa sabuza sathi: “Ubuyibethela ntoni kangaka le donki yakho kude kube kathathu? Ndize kukunqanda, kuba uzifaka engozini ngolu hambo. 33Ke yona idonki yakho indibonile, yaza yaphambuka kwada kwakathathu. Ukuba ibingaphambukanga ngendikubulele ndasindisa kwayona.”

34UBhalam waphendula wathi: “Hayi, ndonile. Bendingaqondi ukuba uxabile endleleni yam, kambe ke ngoku xa ubona ukuba akufanelekanga ukuba ndihambe, ndiyajika, ndiyagoduka.”

35Ke sona isithunywa sathi kuye: “Hayi, sowuhamba nala madoda; kodwa ke uze uthethe loo nto ndithi thetha yona.” Ngoko ke uBhalam wahamba nazo iinkokheli zakwaBhalaki.

UBhalaki wamkela uBhalam

36UBhalaki uthe akuva ukuba uBhalam uyeza, wamhlangabeza, wadibana naye kwisixeko esiphezu komlambo iAnoni, kumda welaseMowabhi. 37UBhalaki wambuza wathi: “Kwakutheni ukuze ungezi ngokuya ndandikuthumele kuqala? Ngaba wawukrokrela ukuba sobe ndibe nako ukukuhlawula?”

38UBhalam waphendula wathi: “Andithi na kaloku ndizile? Kambe ke gunya lini endinalo? Hayi kaloku, ndothetha loo nto athi mandiyithethe uThixo.” 39Ngoko ke uBhalam wahamba noBhalaki, baya eKiriyati-huzoti. 40UBhalaki waxhela iinkabi zeenkomo ndawonye neegusha, wamkela uBhalam nezo nkokheli wayehamba nazo.

Intetho yokuqala kaBhalam

41Ngengomso ke uBhalaki wamthatha uBhalam, wamsa eBhamoti-bhali, apho wayeza kuba nako ukubona inxalenye yamaSirayeli.

23

231UBhalam waxelela uBhalaki ukuba akhe amaqonga amadini apho abe sixhenxe, aze amzisele isixhenxe seenkunzi zeenkomo ngokunjalo nesixhenxe seenkunzi zeegusha.

2UBhalaki wenza ngokomyalelo lowo, baza ke noBhalam banikela inkunzi yenkomo neyegusha kwiqonga ngalinye. 3UBhalam ke washiya uBhalaki kuloo ndawo, wathi kuye: “Yima ngakweli dini litshiswayo, ngeli lixa mna ndiza kukhe ndithi gu. Mhlawumbi *uNdikhoyo uza kudibana nam. Ndiya kukwazisa nasiphi na isityhilelo andinika sona.” Wahamba ke, wenyuka inkqantosi yenduli. 4UThixo ke wadibana naye, uBhalam wathi: “Ndakhe amaqonga asixhenxe; kulo ngalinye ndenze idini ngenkunzi yenkomo neyegusha.”

5UNdikhoyo ke waxelela uBhalam oko makakuthethe, wathi: “Buyela kuBhalaki, umazise oku.”

6Ekubuyeni kwakhe ke wamfumana uBhalaki esemi apho ngakwidini elitshiswayo, enezo nkokheli zamaMowabhi. 7UBhalam ke wathetha la mazwi andilisekileyo, wenjenje:

“Ukumkani uBhalaki wamaMowabhi undisuse kwelama-Aram;Oko kukuthi “eSiriya”

undiphuthume kwiintaba ezisempumalanga.

Uthe: ‘Yiza ushwabulele uYakobi egameni lam.

Yiza kaloku, umqalekise uSirayeli.’

8Xa bendingubani ke mna ukuba ndiqalekise ongaqalekiswanga nguThixo,

ndambathise ngeshwangusha ongashwatyulelwanga nguNdikhoyo?

9Kaloku nanko ndimbona ndisencochoyini yeentaba;

nanko ndimbukele ndiphezu kweenduli.

Ewe, luhlanga olungumth' uzimele;

lona aluzibandakanyi nezinye izizwe.

10Izizukulwana zikaYakobi yintlaninge njengentlabathi.

Ngubani ke ongamcukucezayo ambale uSirayeli?

Hayi bo! Masendisifa ukufa kwelungisa.

Ewe, isiphelo sam masibe njengesabakhe.”

11UBhalaki wabuza uBhalam wathi: “Yintoni le undenza yona? Ndingakuzisa apha ukuba uqalekise iintshaba zam, uze usuke wena uzithamsanqele!”

12Waphendula ke yena wathi: “Mandingakuthethi oko ndikuxelelwe nguNdikhoyo?”

Intetho yesibini kaBhalam

13Ke kaloku uBhalaki wathi kuBhalam: “Hamba siye kwenye indawo apho unokubona inxalenye yamaSirayeli kuphela, uze ke uthi ulapho uwaqalekise.” 14Waya naye kwintsimi kaZofim phezu kwentaba iPisga. Nalapho ke wenza amaqonga asixhenxe, waza wanikela ngenkunzi yenkomo neyegusha kwiqonga ngalinye.

15UBhalam wathi kuBhalaki: “Yima ngakweli dini litshiswayo, ngeli lixa mna ndiye kuhlangana naye qelele.”

16*UNdikhoyo ke wadibana noBhalam, wathi: “Buyela kuBhalaki, uthethe naye wenjenje.” 17Wabuyela kwakuBhalaki ke, waza wamfumana esemi ngakwelo dini litshiswayo ndawonye neenkokheli zamaMowabhi.

UBhalaki ke wambuza wathi: “Utheni uNdikhoyo?”

18Waza ke yena uBhalam wathetha la mazwi andilisekileyo, wenjenje:

“Hoyina ke, Bhalaki, khawubaz' iindlebe;

khawundiphulaphule, nyana kaZipore!

19UThixo yena akamntu;

akaxoki, akaguqu-guquki okomntu.

Akakufezekisi na akuthembisileyo?

Akakuphumelelisi na akuthethileyo?

20Nangoku ke kuthiwa mandithi jize ngentsikelelo;

ethamsanqele nje yena, mna andinakulicima.

21Akubonwa sikhwa kuYakobi;

hayi, akubonwa shwangusha kwaSirayeli.

UNdikhoyo uThixo wabo ungakubo;

ewe, kuvakala intswahla kuba uKumkani uphakathi kwawo.

22UThixo uwakhuphile eJiputa;

iimpondo zakhe zibaze okwenyathi.

23Nemilingo ingabuya nemband' esikhova kuYakobi;

nabuqili nabugqwirha buza ze kuSirayeli.

Yona ngundaba-mlonyeni ngoYakobi noSirayeli,

kusithiwa: ‘Khawubone ke imisebenzi kaThixo!

24Khawukhangele ke olu hlanga!

Lucondoba njengemaz' engonyama;

luvungama okwengwanyalal' engonyama.

Aluphumli lungazenzang' iziqweng' utshaba,

luze lulithi qongqololo igazi lamaxhoba!’ ”

25UBhalaki wabhekisa kuBhalam wenjenje: “Xa usala ke ukuwaqalekisa la maSirayeli musa ukuwathamsanqela!”

26UBhalam waphendula wathi: “Andithi na kanene ndikuxelele ukuba mna ndenza loo nto ndiyixelelwa nguNdikhoyo kuphela?”

Intetho yesithathu kaBhalam

27UBhalaki waphinda wathetha noBhalam, wathi: “Hamba siye kwenye indawo. Mhlawumbi uThixo angakuvumela uwaqalekise amaSirayeli xa ukuloo ndawo.”

28Ngoko ke wamsa phezu kwentaba iPehore evelele intlango.

29UBhalam wathi: “Yenza amaqonga abe sixhenxe apha, futhi uze nesixhenxe seenkunzi zeenkomo ngokunjalo nezeegusha.” 30Ngenene ke uBhalaki wenza ngokomyalelo kaBhalam, wanikela ngenkunzi yenkomo neyegusha kwiqonga ngalinye.

24

241Ngeli xesha ke uBhalam wayeseleqonda ukuba *uNdikhoyo uzimisele ukumthamsanqela uSirayeli, ngoko ke akabanga sabhenela kwimilingo njengangaphambili. Wajonga ngasentlango, 2waza wawabona amaSirayeli eqokelelene izindlu ngezindlu. Wasuka ke wonganyelwa nguMoya kaThixo; 3waza wadanduluka wathetha kwavokotheka wenjenje:

“Nal' udaba olundilisekileyo lukaBhalam, unyana kaBhehore,

amazwi andilisekileyo omfo obona cacileyo,

4izihlabo zomfo owevayo amazwi kaThixo,

othwetyulweyo, kambe ethe ntsho ngamehlo,

walamile, unombono kaSomandla.

5Hay' ubuhle beentente zikaYakobi!

Ewe, athe dwe amanqugwala kaSirayeli!

6Zithe tyaba okweentili;

zithe thande okomyezo ecaleni komlambo,

ngathi ngumngcelele wekhala elityalwe nguNdikhoyo,

sengathi yimisedare phezu komlambo.

7Kuwo imvula iya kuhlala ingunogumbe,

imbewu ayityale kumhlaba otofo-tofo.

Ukumkani wawo woba mkhulu kunoAgagi,

ulawulo lwakhe lubalasele ngodumo.

8UThixo wawakhupha eJiputa,

iimpondo zakhe zibaze okwenyathi.

Iintshaba zawo azithi nqwam-nqwam,

amathambo azo awacole.

Ke lona utolo lwawo luyahlabanisela.

9Luhlanga olubuthuma njengengonyama;

lunjengemaz' engonyama, lungavuswa ngubani?ZiQalo 49:9

Uthamsanqelekile osikelela uSirayeli!

Hay' ishwangusha kulowo umqalekisayo!”ZiQalo 12:3

10Ke kaloku uBhalaki wabhabhazela ngumsindo, wabetha ngenqindi phantsi, wathi kuBhalam: “Ndakulanda ukuba uze kuqalekisa iintshaba zam, kodwa ngoku kude kwakathathu uzithamsanqela! 11Yini le! Chitheka; goduka! Ndathembisa ukuba ndiya kukuvuza ungakrokri, kambe ke lo Ndikhoyo ukwalele ukuba uwufumane loo mvuzo.”

12UBhalam waphendula wathi: “Abathunywa bakho ndandibaxelele 13ukuba noba ungade undinike lonke ibhotwe lakho lizele yisiliva negolide andingekhe ndiwutsibe umyalelo kaNdikhoyo, ndenze ukuthanda kwam. Kuphela ndiya kuthetha oko athe mandikuthethe. 14Ke ngoku ndiyagoduka; ndiya kwabakowethu. Kodwa ke, phambi kokuba ndihambe, ndifuna ukukhe ndikulumkise ngento aya kuyenza uSirayeli kubantu bakho.”

Intetho yesine kaBhalam

15Wathetha ke kwavokotheka uBhalam, wathi:

“Nal' udaba olundilisekileyo lukaBhalam, unyana kaBhehore,

amazwi andilisekileyo omfo obona cacileyo,

16izihlabo zomfo owevayo amazwi kaThixo,

olwamkelayo ulwazi oluvela kuPhezukonke,

othwetyulweyo, kambe ke ethe ntsho ngamehlo,

walamile, unombono kaSomandla.

17Ewe, ndiyambona; nankuya phambili phaya.

Ndiyamalama, umgama, phambili qelele.

Ndibon' inkwenkwez' iphuma kwaYakobi;

ndiwujongile umsimbithi usithi thaphu kwaSirayeli.

Uya kuzintlekez' iinkokheli zikaMowabhi,

abafohloz' oonyana bakaSeti.

18Uya kuzivuthulula iintshaba zakhe kwaEdom;

ewe, iSeyire ibe yeyakhe,

abe ke yena uSirayeli ekhula ngokomelela.

19Kothi qhaphu umlawuli kwaYakobi,

abasindileyo e-Edom abatshayele kuthi nya.”

Ezinye iintetho zikaBhalam

20UBhalam wabona nama-Amaleki, waza wathetha kwavokotheka wathi:

“UAmaleki fudula elelona hlanga lomeleleyo,

kambe ke ekugqibeleni uya kutshabalala kuthi tu!”

21Kwangokunjalo wabona amaKeni, waza wathetha kwavokotheka wathi:

“Ikhaya lakho ngumankankela wenqaba,

ngathi yindlwana ekwiimfanta zeenkelekethe zamawa.

22Kambe ke, nani maKeni, niya kutshabalala,

akugaleleka uAsiriya anithimbe.”

23UBhalam waqhuba wathetha kwavokotheka wenjenje:

“Yaz'ba ngoobani abanokuphila engafuni uThixo?Okanye: “Yaz'ba ngamani na la aqokelelana ngasentla phaya?”

24Abahlaseli bovela ngaseKiti, behamba ngezikhephe.

Baya kumtshabalalisa uAsiriya noHebhere.

Kambe nabo ngokwabo baya kutshabalala naphakade.”

25Ke kaloku uBhalam wev' endleleni wagoduka, waza ke noBhalaki wahamba eyakhe indlela.