IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Ubalo lokuqala eSinayi

11Ke kaloku kwathi amaSirayeli eselapho kwintlango yeSinayi *uNdikhoyo wathetha noMosis *esesibingelelweni. Lo ke yayingumhla wokuqala wenyanga yesibini kunyaka wesibini amaSirayeli andulukayo eJiputa. Wamyalela wenjenje: 2-3“Wena noAron yenzani ubalo, niwabale onke amaSirayeli ngokwezindlu nemizi yawo. Ewe, balani onke amadoda ayintanga yokuphuma aye emfazweni, oko kukuthi lawo akumashumi amabini eminyaka nangaphezulu. 4Kwindlu nganye thathani inkulu inincedise.”

5-15Nanga ke amagama ezo nkulu zakhethelwa lo msebenzi:

Indlu Inkulu
KwaRubhen uElizure kaShedeyure
KwaSimon uShelumiyeli kaZurishadayi
KwaJuda uNashon ka-Aminadabhi
KwaIsakare uNataniyeli kaZuware
KwaZebhulon uEliyabhi kaHelon
KwaEfrayim (kaJosefu) uElishama ka-Amihudi
KwaManase (kaJosefu) uGamaliyeli kaPedazure
KwaBhenjamin uAbhidan kaGidiyoni
KwaDan uAhiyezere ka-Amishadayi
Kwa-Ashere uPagiyeli kaOkran
KwaGadi uEliyasafu kaDuweli
KwaNafetali uAhira kaEnan

16Ngawo ke la amadoda âkhethwáyo ebandleni beziinkulu zezindlu zakowawo, izindlu zakwaSirayeli ukutsho.

17UMosis noAron ke benala madoda 18bawaqokelela onke amaSirayeli ngomhla wokuqala kwinyanga yesibini, baza bawabala ngokwezindlu nemizi yawo. Bawabhalisa bawabala onke amadoda akumashumi amabini eminyaka nangaphezulu 19ngokomlomo kaNdikhoyo kuMosis. Le nto ke yenzeka kwintlango yeSinayi. 20-46Ke kaloku onke amadoda ayintanga yokuya emfazweni, lawo aneminyaka emashumi mabini nangaphezulu, abhaliswa ngokwezindlu nemizi yawo, kuqalelwa kwaRubhen inkulu kaSirayeli.

Ngokwamanani kwindlu nganye ayemi ngolu hlobo:

Indlu Inani
KwaRubhen 46 500
KwaSimon 59 300
KwaGadi 45 650
KwaJuda 74 600
KwaIsakare 54 400
KwaZebhulon 57 400
KwaEfrayim kaJosefu 40 500
KwaManase kaJosefu 32 200
KwaBhenjamin 35 400
KwaDan 62 700
Kwa-Ashere 41 500
KwaNafetali 53 400
Bebonke: 603 550

47Yona indlu yakwaLevi zange ibalwe, 48kuba uNdikhoyo wayemyalile uMosis wathi: 49“Xa ubala amadoda afanele imfazwe uze ungababandakanyi abaLevi. 50Ndaweni yaloo nto bona uze ubamisele umsebenzi wesibingelelo. Kuya kuxhomekeka kubo ukufuduswa kwesibingelelo ndawonye nomsebenzi waso. Futhi ke apho simise khona siya kungqongwa kwangabo. 51Nanini na nifuduka, isibingelelo sona siya kuxhomekeka kubaLevi. Ngabo abaya kusichitha xa nindulukayo, baze baphinde basakhe apho nimise khona. Ngoko ke umntu ongomnye osondela esibingelelweni makabulawe. 52Amanye amaSirayeli la aya kuma ngokwezindlu zawo, amathile ephantsi kwembasa yawo. 53Ke bona abaLevi ukuma kwabo baya kuphahla isibingelelo esiqulethe ubungqina bomnqophiso, basaluse, khon' ukuze kungabikho bani usondelayo kuso, avusele amaSirayeli umsindo wam.” 54Ngenene ke amaSirayeli enza ngokomyalelo kaNdikhoyo kuMosis.

2

AmaSirayeli ngezindlu zawo

21Nantsi imiyalelo eyanikwa uMosis noAron *nguNdikhoyo: 2“Kolu hambo lwenu apho nimisa khona hlalani ngolu hlobo: Indoda nganye mayime kummandla wembasa yakowayo phantsi kwentshinga kayise. Ukuma kwawo amaSirayeli makajikeleze isibingelelo.

3-9“Kwicala lasempuma kuya kuma abembasa yendlu kaJuda ngokwemizi yabo, bephantsi kweenkulu zabo, ngolu hlobo:

Indlu Inkulu Inani
AbakwaJuda uNashon ka-Aminadabhi 74 600
AbakwaIsakare uNataniyeli kaZuware 54 400
AbakwaZebhulon uEliyabhi kaHelon 57 400
Bebonke: 186 400

“AbakwaJuda ke baya kusuka kuqala.

10-16“Kwicala langasezantsi kuya kuma abembasa yendlu kaRubhen ngokwemizi yabo, bephantsi kweenkulu zabo, ngolu hlobo:

Indlu Inkulu Inani
AbakwaRubhen uElizure kaShedeyure 46 500
AbakwaSimon uShelumiyeli kaZurishadayi 59 300
AbakwaGadi uEliyasafu kaDuweli 45 650
Bebonke: 151 450

“AbakwaRubhen ke baya kulandela.

17“Ke bona abakwaLevi baya kuhamba bephethe intente *yesibingelelo. Baya kuhamba phakathi embindini wezi zindlu xa zizonke. Onke amaqela aya kuhamba kwangalaa ndlela abemi ngayo, iqela ngalinye phantsi kwembasa yalo.

18-24“Kwicala lasentshona kuya kuma abembasa yendlu kaEfrayim ngokwemizi yabo, bephantsi kweenkulu zabo, ngolu hlobo:

Indlu Inkulu Inani
AbakwaEfrayim uElishama ka-Amihudi 40 500
AbakwaManase uGamaliyeli kaPedazure 32 200
AbakwaBhenjamin uAbhidan kaGidiyoni 35 400
Bebonke: 108 100

“Kolo ludwe ke abakwaEfrayim boba ngabesithathu.

25-31“Kwicala langasentla kuya kuma abembasa yendlu kaDan ngokwemizi yabo, bephantsi kweenkulu zabo, ngolu hlobo:

Indlu Inkulu Inani
AbakwaDan uAhizere ka-Amishadayi 62 700
Abakwa-Ashere uPagiyeli kaOkran 41 500
AbakwaNafetali uAhira kaEnan 53 400
Bebonke: 157 600

“Kolu ludwe ke bona abakwaDan baya kuba ngumsila.”

32Lilonke ke inani lamaSirayeli âbhalisáyo apho kuloo maqela laba ngamakhulu amathandathu anantathu amawaka anamakhulu amahlanu namashumi amahlanu. 33Ngokomlomo kaNdikhoyo kuMosis bona abaLevi abakho kweli nani lamaSirayeli.

34Ngoko ke amaSirayeli yonke into ayenza ngokwelizwi likaNdikhoyo kuMosis. Ayesima ngokweembasa zawo, aze ahambe ngokwemizi yawo.

3

Oonyana baka-Aron

31Nantsi ke ingcombolo ngoonyana baka-Aron noMosis ngexesha *uNdikhoyo ethetha noMosis entabeni iSinayi. 2UAron wayenoonyana abane: uNadabhi omkhulu, uAbhihu, uElazare, noItamare.Ntlango 26:60 3Bona ke bathanjiswa bamiselwa baba ngababingeleli. 4Kambe ke bona ooNadabhi noAbhihu bafela apho kwintlango yeSinayi, ngenxa yokuba benikele ngomlilo ongafanelekanga kuNdikhoyo.Nqulo 10:1-2; Ntlango 26:61 Babengekabi nabantwana, ngoko ke uElazare noItamare baba kumsebenzi wobubingeleli ngexesha lika-Aron.

AbaLevi benziwa abaququzeleli bababingeleli

5*UNdikhoyo wathi kuMosis: 6“Thatha indlu kaLevi, uyimisele ibe ngabaququzeleli bombingeleli uAron. 7AbaLevi mabasebenze *esibingelelweni, bancedise ababingeleli, bamele ibandla lamaSirayeli liphela. 8Mabajongane nazo zonke izixhobo ezisetyenziswa esibingelelweni, wonke umsebenzi bewenzela amaSirayeli ephela. 9Kuphela umsebenzi wabaLevi kukuba ngabaququzeleli baka-Aron noonyana bakhe. 10UAron noonyana bakhe bamisele basebenze ezobubingeleli; nabani na ke ongomnye ophatha impahla yesibingelelo uya kubulawa.”

11UNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: 12-13“Ngoku abakwaLevi ndibathathile; ngabam. Ekuwabulaleni kwam amazibulo amaJiputa ndazibekela bucala izibulo ngalinye lamaSirayeli ndawonye nawemfuyo yawo.Mfud 13:2 Ngoku ke, endaweni yamazibulo amaSirayeli, ndibanga abakwaLevi; ngabam nqo. NdinguNdikhoyo kaloku.”

Ukubalwa kwabaLevi

14Kwintlango yeSinayi *uNdikhoyo wathi kuMosis: 15“Babale abaLevi ngokwezindlu nemizi yabo; ubhalise bonke abangamadoda, ukuqalela kubudala obuyinyanga enye nangaphezulu.” 16Ke uMosis wayenza le nto.

17-20ULevi ke wayenoonyana abathathu: uGershon, uKohati, noMerari. Ngabo ookhokho bezi zindlu zibizwa ngabo. UGershon yena waba noonyana ababini: uLibheni noShimeyi. Bona abakaKohati babebane: uAmram, uIzare, uHebron, noUziyeli. AbakwaMerari ke bona babebabini: uMali noMushi. Bona bangookhokho bezi zindlu zibizwa ngabo.

21Indlu kaGershon ke imi ngemizi kaLibheni noShimeyi. 22Bebonke ke abangamadoda ababudala buyinyanga nangaphezulu abâbhaliswáyo babengamawaka asixhenxe anamakhulu amahlanu. 23Le ke yona indlu yema ngasentshona, ngasemva *kwesibingelelo. 24Inkulu yayo yanguEliyasafu, unyana kaLayeli. 25Owabo ke umsebenzi yayikukujongana nesibingelelo, isigqubuthelo saso sangaphakathi nesangaphandle, umkhusane wesango legumbi eliphakathi, 26nomkhusane wenkundla, ngokunjalo nomkhusane weqonga lamadini, kunye nomkhusane wesango lenkundla, neentsontelo, nako konke okunxulumene nezi zinto.

27Indlu kaKohati ke yona imi ngemizi ka-Amram, uIzare, uHebron, noUziyeli. 28Bebonke ke abangamadoda ababudala buyinyanga nangaphezulu abâbhaliswáyo babesisibhozo samawaka namakulu amathandathu, bonke beququzelela esibingelelweni. 29Le ke yona indlu yema kwicala langasezantsi lesibingelelo. 30Inkulu yayo yayinguElizafan, unyana kaUziyeli. 31Owabo umsebenzi yayikukujongana netyesi yomnqophiso, itafile, isiphatho-zibane, amaqonga, nezixhobo ezisetyenziswa ngababingeleli egumbini eliyingcwele, nomkhusane wokufihla igumbi eliyingcwele kangcwele. Ewe, babejongene nako konke okunxulumene nezi zinto.

32Intloko yabaLevi ke yayinguElazare unyana ka-Aron umbingeleli. Yena wayengumveleli kwabo basebenza esibingelelweni.

33Ke yona indlu kaMerari imi ngemizi kaMali noMushi. 34Bebonke ke abangamadoda ababudala buyinyanga nangaphezulu abâbhaliswáyo babengamawaka amathandathu namakhulu amabini. 35Le ndlu ke yona yema ngasentla kwesibingelelo. Inkulu yayo yayinguZuriyeli unyana ka-Abhihayili. 36Umsebenzi wabo yaba kukujongana nesakhelo sesibingelelo, imiqobo, iintsika, iziseko, nazo zonke izixhobo zaso. Ewe, babejongene nako konke okunxulumene nezi zinto. 37Ngokunjalo babejongene nezibonda, iintsika, izikhonkwane, neentsontela zenkundla.

38Ke yena uMosis noAron noonyana bakhe bema phambi kwesibingelelo ngasempuma. Umsebenzi wabo yayikukubusa ngaphakathi egumbini eliyingcwele, bemele amaSirayeli. Nabani na ongomnye owenza lo msebenzi wabo uya kubulawa.

39Lilonke inani labaLevi abudala buyinyanga nangaphezulu abathi babhaliswa nguMosis ngokwelizwi likaNdikhoyo laba ngamashumi amabini anambini amawaka.

AbaLevi bangena endaweni yoonyana bamazibulo

40-41*UNdikhoyo wathi kuMosis: “Onke amazibulo angoonyana bamaSirayeli ngawam. Ngoko ke wabhalise onke amazibulo angoonyana bamaSirayeli abudala buyinyanga nangaphezulu. Kambe ke endaweni yawo ndibanga bonke abaLevi – ndinguNdikhoyo kaloku! Ngokunjalo nasendaweni yamazibulo eenkomo zamaSirayeli ndibanga zonke iinkomo zabaLevi.” 42UMosis ke wawuthobela lo myalelo kaNdikhoyo, wawabala onke loo mazibulo 43abudala buyinyanga nangaphezulu, aza aba ngamashumi amabini anambini amawaka anamakhulu amabini namashumi asixhenxe anantathu.

44UNdikhoyo wayala uMosis wathi: 45“Ngoku ke babekele bucala ubamisele abaLevi, babe ngabam, bathathe indawo yoonyana bamazibulo bamaSirayeli. Ngokunjalo ke neenkomo zabaLevi mazithathe indawo yamazibulo eenkomo zamaSirayeli. 46Amazibulo angoonyana bamaSirayeli athe kratya ngamakhulu amabini anamashumi asixhenxe anantathu kubaLevi; eli nani badlula ngalo ke malihlawulelwe. 47Kweli nani ke unyana ngamnye makahlawulelwe iisiliva ezintlanu ngokomlinganiselo ovunyiweyo. 48Le mali ke mayinikwe uAron noonyana bakhe.” 49Ngoko ke uMosis wayiqokelela imali yokhululo yokukhulula abo babegqithile kwinani labakhululwe ngabaLevi. 50Waqokelela iisiliva eziliwaka elinamakhulu amathathu namashumi amathandathu anantlanu. Le mali uyithathe kuwo onke amazibulo, 51waza wayinikezela kuAron noonyana bakhe njengoko wayeyalelwe nguNdikhoyo.