IsiXhosa 1996 (XHO96)
9

AmaSirayeli ayazohlwaya

91Ke kaloku ngomhla wamashumi amabini anesine kwakuloo nyanga amaSirayeli aqokelelana, azila, anxiba ezirhwexayo, ezigalela ngomhlaba entloko. 2AmaSirayeli omthonyama azahlukanisa neentlanga, ema ngeenyawo, azivuma izono zawo ndawonye nobugwenxa booyise. 3Ema ezindaweni zawo, afunda kwincwadi yomthetho *kaNdikhoyo uThixo wawo isithuba sesahlulo sesine semini, aza ke ngesinye isahlulo sesine avuma izono enqula uNdikhoyo uThixo wawo. 4Ke bona abaLevi uYeshuwa, uBhani, uKademiyeli, uShebhaniya, uBhuni, uSherebhiya, uBhani, noKenani, bema eqongeni, bedanduluka bebiza kuNdikhoyo uThixo wabo. 5Aba baLevi bangooYeshuwa, uKademiyeli, uBhani, uHashabeneya, uSherebhiya, uHodiya, uShebhaniya, noPetaya, basuka bathi: “Phakamani nibonge uNdikhoyo uThixo wenu, umahlal' ehleli ngonaphakade kanaphakade, nithi:

“Malibongwe igama lakho elidumileyo;

ngamana laphakanyiselwa phezulu kunayo yonke intsikelelo nezibongo.

6Nguwe wedwa uMahlalekho,Okanye “uNdikhoyo”

nguwe umenzi wamazulu,

nalawo asemajuku-jukwini,

nelo hlokondiba leenkwenkwezi zawo,

nkqu nehlabathi nako konke okukulo,

oozilwandle nako konke ezikufumbathileyo.

Iinto zonke uzithi jize ngobomi,

neendimbane zamazulu zinqula wena.

7“Wena unguNdikhoyo uThixo.

Nguwe owanyula uAbram,

wamkhupha eUre yelamaKaledi,ZiQalo 11:31; 12:1

waza wamthiya elinguAbraham.ZiQalo 17:5

8Wena wamfumanisa enyanisekile,

waza wenza umnqophiso naye

wokunika izizukulwana zakhe

umhlaba wamaKanana namaHiti,

ama-Amori namaPerezi,

amaJebhusi namaGirgashi.ZiQalo 15:18-21

Waza ke waligcina elo dinga,

kuba wena ulilungisa.

9“Wakubona ukubandezeleka koobawo-mkhulu kwelaseJiputa;Mfud 3:7

phaya kuLwandle oluBomvu wasiphulaphula isikhalo sabo.Mfud 14:10-12

10Wathumela imiqondiso emangalisayo,

ukumkani waseJiputaOkanye “uFaro” igama ababesakubizwa ngalo ookumkani kwelaseJiputa wamenzela izimanga,

nawo onke amaphakathi akhe,

nabantu belizwe lakhe,Mfud 7:8 – 12:32

kuba wena uyazi inkohlakalo yawo amaJiputa kubantu bakho.

Wena wazenzela igama eliqaqambileyo unanamhlanje!

11Wena walahlula-hlula ulwandle phambi kwabo bebukele,

baza ke bona bawela kulo kumhlaba owomileyo.Mfud 14:21-29

Ke zona iintshaba zabo suka wazintywilisela enzulwini;

suka zee loce zanyamalala ngathi lilitye litshona esizibeni.Mfud 15:4-5

12Emini wabakhokela ngomqulu welifu,

ebusuku wabakhokela ngelangatye lomlilo,

suka wena wabakhanyisela kuloo ndlela babeyihamba.Mfud 13:21-22

13“Wena wehla wathi ngcu kwintaba iSinayi,

wathetha nabo usezulwini,

waza wabanika imiqathango

nemithetho elunge kwaphela,

izimiso neziyalo ezifanalekileyo.

14Wawazisa kubo umhla wakho owodwa wokuphumla,

wabathi jize ngemiyalelo,

imimiselo, kwanemithetho,

ngesicaka sakho uMosis.Mfud 19:18 – 23:33

15Bakulamba wabanika ukutya,

ukutya okuvela ezulwini.Mfud 16:4-15

Bakunxanwa wabanika amanzi,

amanzi aphuma eliweni.Mfud 17:1-7

Wena wabayalela usithi mabalithathe elo lizwe,

umhlaba owabafungela ngawoHlaz 1:21usithi sobanika isandla sakho.

16“Kodwa ke bona oobawo-mkhulu

suka bakhukhumala banenkani,

abayithobela imiyalelo yakho.

17Abavumanga kuphulaphula,

bayilibala imimangaliso yakho

owayenza phakathi kwabo.

Suka bankaniza bagwilika,

bazinyulela inkokheli,

befuna ukuphindela ebukhobokeni.Nqulo 14:1-4; Hlaz 1:26-33

Kambe ke wena unguThixo oxolelayo,

wambeth' isisa novelwano,

ucaphuka kade,

uphuphum' uthando.Mfud 34:6; Ntlango 14:18

Ewe, wena akubalahlanga.

18Nangona sebezenzele umfanekiso,

baqingqa ithole, besithi:

‘Nanko uThixo wakho

owakukhupha kwelo laseJiputa;’Mfud 32:1-4

naxa babesenza amanyundululu.

19Ngenxa yobukhulu benceba yakho

akubashiyanga kuloo ntlango;

awunqumamanga umqulu welifu.

Emini wabakhokela endleleni yabo,

lenjenjalo nelangatye lomlilo,

ebusuku labakhanyisela indlela yabo.

20“Wabathi jize ngoMoya wakho olungileyo,

Moya lowo wabafundisayo ke.

Akubavimbanga ukutya okuyimana;Mfud 16:31

suka wabanika amanzi bakunxanwa.

21Iminyaka yaba ngamashumi amane,

wena ubalondolozile kuloo ntlango.

Ewe, zange baswele lutho:

izivatho zabo zange ziguge;

azidumbanga neenyawo zabo.Hlaz 8:2-4

22“Wabanikela izizwe nezikumkani,

wababela nezo zisekudeni,

suka bawuthatha umhlaba kaSihon,

bawuthatha umhlaba kaOgi ukumkani waseBhashan.Ntlango 21:21-35

23Wena wayandisa inzala yabo, yanjengeenkwenkwezi esibhakabhakeni,ZiQalo 15:5; 22:17

waza wabangenisa kwelo lizwe wawuthe mabangene kulo balithabathe ooyise-mkhulu.Yosh 3:14-17

24Ewe, oonyana babo bangena kulo, balithabatha laza lalelabo.

Waboyisela amaKanana awayemi kwelo lizwe;

wawanikela kubo amaKanana, ndawonye nezikumkani zawo,

nezo ntlanga zaloo mhlaba, ukuze benz' unothanda kuzo.Yosh 11:23

25Bahlasela izixeko ezinqatyisiweyo,

bayithatha imihlaba yendyebo.

Ewe, bazithimba nezindlu ezazizele ngooni nooni,

oomaqula selembiwe kade,

oozidiliya noozinquma,

ooziqhamo ngendlu yazo.

Ewe, batya bathi mpu,

batsho baba ngabondlekileyo,

bexhamla ukulunga kwakho.Hlaz 6:10-11

26“Kodwa bathelela ngentswela-mbeko,

suka bavukelana nawe,

umthetho wakho bawufulathela.

Ewe, bababulala *abashumayeli bakho,

nditsho abo babebaluleka, bezama ukubabuyisela kuwe,

benza izinto ezimanyumnyezi.

27Waza ke wena wabanikezela ezintshabeni

ezasuka zabaphatha kabuhlungu.

Bathe bekuloo ngcinezelo ke,

suka bahlahlamba bazibika kuwe.

Ke wena weva usezulwini,

waza ke ngaloo mfobe yakho

wabathi jize ngabahlanguli,

ke bona babakhulula ezintshabeni.

28“Bathe ke bakuphumla,

basuka baphindela ebubini.

Suka ke wena wabalahla,

wabanikela ezintshabeni zabo,

zaza ke zona zabalawula.

Baphindile ke bazibika kuwe,

waza weva wena usezulwini

yaphindelela imfobe yakho,

ubahlangula umhla nezolo.Yosh 2:11-16

29Ke wena wabatyityimbisela umnwe,

usithi mababuyele emthethweni wakho.

Kodwa ke basuka bakhukhumala,

bazidela iziyalo zakho.

Bazinyathela ngeenyawo izimiso zakho,

ezo zibubomi bomntu wonke othi yena azithobele.Nqulo 18:5

Basuka bakufulathela bekhukhumele,

bankaniza, abakuphulaphula.

30“Yaba liqela leminyaka wena ubanyamezele.

NgoMoya wakho wena wabaluleka,

usebenzisa abashumayeli bakho.

Kodwa ke bona abakhathalanga,2 Kum 17:13-18; 2 Gan 36:15-16

waza ke wabanikezela kwizizwe ezingabamelwana.

31Kodwa ngenxa yaloo mfobe yakho wena akubatshitshisanga;

wena zange ubalahle, Thixondini onesisa nenceba.

32“Ngoko ke, Thixo wethu,

Ngangalalandini yengangamsha,

wena Thixo owoyikekayo,

uwugcinayo umnqophiso wokubonelela,

yijonge le nkxwaleko ingaka,

ingabi yintw' engento kuwe.

Nditsho iinkathazo ezasihlelayo,

ezehlela ookumkani neenkokheli zethu,

ababingeleli nabashumayeli,

oobawo kunye nabantu bakho bebonke,

ukusukela kwimihla yookumkani baseAsiriya,2 Kum 15:19,29; 17:3-6; Ezra 3:2,10

ukuza kuthi ga ngoku.

33Kwezo zinto zasihlelayo wena uhleli ulungile;

wasoloko usenza ngentembeko, ke thina sibhatyaza.

34Izikumkani neenkokheli zethu,

ababingeleli noobawo-mkhulu,

abawuthobelanga umthetho wakho,

abazikhathalelanga iziyalo zakho nezilumkiso owabanika zona.

35Nangethuba babesembusweni wabo,

bexhamla ukulunga kwakho okungaka,

kulo mhlaba uphangaleleyo wendyebo,

lo wena wabavava ngawo,

abavumanga ukukukhonza,

abajikanga ezindleleni zabo ezimbi.

36“Naku ke thina singamakhoboka namhlanje;

ewe, singamakhoboka kulo mhlaba

wawuwunike oobawo-mkhulu

ukuze baxhamle imveliso yawo

kunye namaqithi-qithi owavelisayo.

37Ngoku ngenxa yobutyala bethu

loo ntaphane yemveliso iyaxhatshazwa

zizikumkani ozibeke phezu kwethu.

Zilawula iziqu zethu nemfuyo yethu;

ewe, zenz' unothanda!

Hay' imbandezelo esikuyo!”

Isivumelwano esibhaliweyo

38“Ngenxa yale ngcombolo ingaka ke, thina ngoku sizibophelela ngesivumelwano – nasi sisibhalile – ke iinkokheli zethu, abaLevi nababingeleli bethu, basitywine ngophawu lwabo.”