IsiXhosa 1996 (XHO96)
8

81bonke abantu baqokelelana ebaleni phambi kweSango laManzi. Baza ke babiza umchazi-mthetho uEzra, bathi makeze nencwadi yomthetho kaMosis, lowo wagunyaziswa *nguNdikhoyo kumaSirayeli.

2Ngoko ke ngomhla wokuqala kwinyanga yesixhenxe umbingeleli uEzra weza nayo ebandleni incwadi yomthetho – ibandla elo ke yayingamadoda nabafazi nabo bonke ababesebeqabuke ingqondo. 3Wawufunda ukusukela kusasa kwada kwasemin' emaqanda, emile ejonge apho ebaleni phambi kweSango laManzi, esiva amadoda, abafazi, nabo bonke ababesebeqabuke ingqondo. Bonke ke abo bantu bayiphulaphula ngomdla loo ncwadi yomthetho yayifundwa.

4Ke umchazi-mthetho uEzra lo wayemi kwiqonga elenziwe ngamaplanga, lenzelwe eso siganeko. Ngasekunene kwakhe kwakumi uMatitiya, uShema, uAnaya, u-Uriya, uHilekiya, noMaseya; ngasekhohlo inguPedaya, uMishayeli, uMalkiya, uHashum, uHashbhadana, uZakariya, noMeshulam.

5UEzra wayivula ke incwadi leyo. Bonke ke abantu babembona, kuba wayemi ebavelele. Uthe ke akuyivula, bema ngeenyawo abantu. 6UEzra ke watyibela, encoma uNdikhoyo, uThixo omkhulu. Ke bona abantu baphakamisa izandla, baza bathelela bathi: “*Amen! Makube njalo!” Baza ke bagoba banqula uNdikhoyo bejonge phantsi.

7Ke abaLevi uYeshuwa, uBhani, uShrebhiya, uJamin, uAkubhi, uShabhetayi, uHodiya, uMaseya, uKelita, uAzariya, uJozabhadi, uHanani, noPelaya, babafundisa umthetho abantu, besamile njalo apho. 8Babefunda encwadini yomthetho kaThixo, baze ke batolike beyichaza ukuze ivakale ebantwini loo nto ifundwayo.

9Ke umlawuli uNehemiya, ekunye nombingeleli ongumchazi-mthetho uEzra, nabaLevi ababefundisa abantu, bathi kubo bonke: “Le yimini eyodwa kuNdikhoyo uThixo wenu. Ngoko ke musani ukulila nenze isijwili.” Kaloku bonke abantu babentywizisa ngoku bawaphulaphuleyo amazwi omthetho.

10Ke uNehemiya wathi kubo: “Hambani niyokutya izimuncu-muncu, ukutya okumnandi neziselo, nide niphe nâbo bangenakutya. Le yimini ekhethekileyo yeNkosi yethu. Ngayo musani ukuba lusizi; kaloku uNdikhoyo uza kunomeleza ngovuyo lwakhe.”

11Ke abaLevi babazolisa abantu, besithi: “Le yimini eyodwa, zolani. Sanukuba lusizi.”

12Ngoko ke bonke abantu baya kwenza itheko, batya, basela, besabelana ngokutya benemincili, kuba kaloku ngoku bewaqondile amazwi ababewacaciselwe.

13Ngomhla wesibini wenyanga leyo ke iinkulu zemizi zinababingeleli nabaLevi zaqokelelana kuEzra umchazi-mthetho ukuze ziqwalasele amazwi omthetho. 14Apho kuloo mthetho wayalelwa nguNdikhoyo ngoMosis bafumanisa kubhaliwe kwathiwa amaSirayeli makahlale kumaphempe ngethuba letheko lenyanga yesixhenxe, 15kananjalo balishumayele ilizwi elo linwenwele kuzo zonke iidolophu naseJerusalem, besithi: “Phumani niye kweleentaba, nibuye namahlamvu omnquma, nalowo wasendle, awemetile, nawesundu, naweminye imithi, ukuze ngawo kwenziwe amaphempe njengoko kubhaliweyo.”Nqulo 23:33-43; Hlaz 16:13-15

16Baphuma ke abantu, baza babuya namahlamvu emithi, bazakhela ngawo amaphempe kumaphahla abo, kwiinkundla zemizi yabo, nakwiinkundla zendlu kaThixo, ngokunjalo nasebaleni elingakwiSango laManzi nelingakwiSango likaEfrayim. 17Lonke ke elo gqiza lalibuye ekuthinjweni lazakhela amaphempe, laza lahlala kuwo. Ke ukusukela kwimihla kaYoshuwa unyana kaNune kude kube lelo thuba amaSirayeli la ayengazange alibhiyozele ngale ndlela eli theko. Ewe, ayonwabe ngovuyo olukhulu.

18Ukuqalela kwimini yokuqala mihla le uEzra wayefunda incwadi yomthetho kaThixo. Elo theko ke balibhiyozela iintsuku ezisixhenxe, baza ke ngosuku lwesibhozo bahlangana belibandla ngokommiselo womthetho.

9

AmaSirayeli ayazohlwaya

91Ke kaloku ngomhla wamashumi amabini anesine kwakuloo nyanga amaSirayeli aqokelelana, azila, anxiba ezirhwexayo, ezigalela ngomhlaba entloko. 2AmaSirayeli omthonyama azahlukanisa neentlanga, ema ngeenyawo, azivuma izono zawo ndawonye nobugwenxa booyise. 3Ema ezindaweni zawo, afunda kwincwadi yomthetho *kaNdikhoyo uThixo wawo isithuba sesahlulo sesine semini, aza ke ngesinye isahlulo sesine avuma izono enqula uNdikhoyo uThixo wawo. 4Ke bona abaLevi uYeshuwa, uBhani, uKademiyeli, uShebhaniya, uBhuni, uSherebhiya, uBhani, noKenani, bema eqongeni, bedanduluka bebiza kuNdikhoyo uThixo wabo. 5Aba baLevi bangooYeshuwa, uKademiyeli, uBhani, uHashabeneya, uSherebhiya, uHodiya, uShebhaniya, noPetaya, basuka bathi: “Phakamani nibonge uNdikhoyo uThixo wenu, umahlal' ehleli ngonaphakade kanaphakade, nithi:

“Malibongwe igama lakho elidumileyo;

ngamana laphakanyiselwa phezulu kunayo yonke intsikelelo nezibongo.

6Nguwe wedwa uMahlalekho,Okanye “uNdikhoyo”

nguwe umenzi wamazulu,

nalawo asemajuku-jukwini,

nelo hlokondiba leenkwenkwezi zawo,

nkqu nehlabathi nako konke okukulo,

oozilwandle nako konke ezikufumbathileyo.

Iinto zonke uzithi jize ngobomi,

neendimbane zamazulu zinqula wena.

7“Wena unguNdikhoyo uThixo.

Nguwe owanyula uAbram,

wamkhupha eUre yelamaKaledi,ZiQalo 11:31; 12:1

waza wamthiya elinguAbraham.ZiQalo 17:5

8Wena wamfumanisa enyanisekile,

waza wenza umnqophiso naye

wokunika izizukulwana zakhe

umhlaba wamaKanana namaHiti,

ama-Amori namaPerezi,

amaJebhusi namaGirgashi.ZiQalo 15:18-21

Waza ke waligcina elo dinga,

kuba wena ulilungisa.

9“Wakubona ukubandezeleka koobawo-mkhulu kwelaseJiputa;Mfud 3:7

phaya kuLwandle oluBomvu wasiphulaphula isikhalo sabo.Mfud 14:10-12

10Wathumela imiqondiso emangalisayo,

ukumkani waseJiputaOkanye “uFaro” igama ababesakubizwa ngalo ookumkani kwelaseJiputa wamenzela izimanga,

nawo onke amaphakathi akhe,

nabantu belizwe lakhe,Mfud 7:8 – 12:32

kuba wena uyazi inkohlakalo yawo amaJiputa kubantu bakho.

Wena wazenzela igama eliqaqambileyo unanamhlanje!

11Wena walahlula-hlula ulwandle phambi kwabo bebukele,

baza ke bona bawela kulo kumhlaba owomileyo.Mfud 14:21-29

Ke zona iintshaba zabo suka wazintywilisela enzulwini;

suka zee loce zanyamalala ngathi lilitye litshona esizibeni.Mfud 15:4-5

12Emini wabakhokela ngomqulu welifu,

ebusuku wabakhokela ngelangatye lomlilo,

suka wena wabakhanyisela kuloo ndlela babeyihamba.Mfud 13:21-22

13“Wena wehla wathi ngcu kwintaba iSinayi,

wathetha nabo usezulwini,

waza wabanika imiqathango

nemithetho elunge kwaphela,

izimiso neziyalo ezifanalekileyo.

14Wawazisa kubo umhla wakho owodwa wokuphumla,

wabathi jize ngemiyalelo,

imimiselo, kwanemithetho,

ngesicaka sakho uMosis.Mfud 19:18 – 23:33

15Bakulamba wabanika ukutya,

ukutya okuvela ezulwini.Mfud 16:4-15

Bakunxanwa wabanika amanzi,

amanzi aphuma eliweni.Mfud 17:1-7

Wena wabayalela usithi mabalithathe elo lizwe,

umhlaba owabafungela ngawoHlaz 1:21usithi sobanika isandla sakho.

16“Kodwa ke bona oobawo-mkhulu

suka bakhukhumala banenkani,

abayithobela imiyalelo yakho.

17Abavumanga kuphulaphula,

bayilibala imimangaliso yakho

owayenza phakathi kwabo.

Suka bankaniza bagwilika,

bazinyulela inkokheli,

befuna ukuphindela ebukhobokeni.Nqulo 14:1-4; Hlaz 1:26-33

Kambe ke wena unguThixo oxolelayo,

wambeth' isisa novelwano,

ucaphuka kade,

uphuphum' uthando.Mfud 34:6; Ntlango 14:18

Ewe, wena akubalahlanga.

18Nangona sebezenzele umfanekiso,

baqingqa ithole, besithi:

‘Nanko uThixo wakho

owakukhupha kwelo laseJiputa;’Mfud 32:1-4

naxa babesenza amanyundululu.

19Ngenxa yobukhulu benceba yakho

akubashiyanga kuloo ntlango;

awunqumamanga umqulu welifu.

Emini wabakhokela endleleni yabo,

lenjenjalo nelangatye lomlilo,

ebusuku labakhanyisela indlela yabo.

20“Wabathi jize ngoMoya wakho olungileyo,

Moya lowo wabafundisayo ke.

Akubavimbanga ukutya okuyimana;Mfud 16:31

suka wabanika amanzi bakunxanwa.

21Iminyaka yaba ngamashumi amane,

wena ubalondolozile kuloo ntlango.

Ewe, zange baswele lutho:

izivatho zabo zange ziguge;

azidumbanga neenyawo zabo.Hlaz 8:2-4

22“Wabanikela izizwe nezikumkani,

wababela nezo zisekudeni,

suka bawuthatha umhlaba kaSihon,

bawuthatha umhlaba kaOgi ukumkani waseBhashan.Ntlango 21:21-35

23Wena wayandisa inzala yabo, yanjengeenkwenkwezi esibhakabhakeni,ZiQalo 15:5; 22:17

waza wabangenisa kwelo lizwe wawuthe mabangene kulo balithabathe ooyise-mkhulu.Yosh 3:14-17

24Ewe, oonyana babo bangena kulo, balithabatha laza lalelabo.

Waboyisela amaKanana awayemi kwelo lizwe;

wawanikela kubo amaKanana, ndawonye nezikumkani zawo,

nezo ntlanga zaloo mhlaba, ukuze benz' unothanda kuzo.Yosh 11:23

25Bahlasela izixeko ezinqatyisiweyo,

bayithatha imihlaba yendyebo.

Ewe, bazithimba nezindlu ezazizele ngooni nooni,

oomaqula selembiwe kade,

oozidiliya noozinquma,

ooziqhamo ngendlu yazo.

Ewe, batya bathi mpu,

batsho baba ngabondlekileyo,

bexhamla ukulunga kwakho.Hlaz 6:10-11

26“Kodwa bathelela ngentswela-mbeko,

suka bavukelana nawe,

umthetho wakho bawufulathela.

Ewe, bababulala *abashumayeli bakho,

nditsho abo babebaluleka, bezama ukubabuyisela kuwe,

benza izinto ezimanyumnyezi.

27Waza ke wena wabanikezela ezintshabeni

ezasuka zabaphatha kabuhlungu.

Bathe bekuloo ngcinezelo ke,

suka bahlahlamba bazibika kuwe.

Ke wena weva usezulwini,

waza ke ngaloo mfobe yakho

wabathi jize ngabahlanguli,

ke bona babakhulula ezintshabeni.

28“Bathe ke bakuphumla,

basuka baphindela ebubini.

Suka ke wena wabalahla,

wabanikela ezintshabeni zabo,

zaza ke zona zabalawula.

Baphindile ke bazibika kuwe,

waza weva wena usezulwini

yaphindelela imfobe yakho,

ubahlangula umhla nezolo.Yosh 2:11-16

29Ke wena wabatyityimbisela umnwe,

usithi mababuyele emthethweni wakho.

Kodwa ke basuka bakhukhumala,

bazidela iziyalo zakho.

Bazinyathela ngeenyawo izimiso zakho,

ezo zibubomi bomntu wonke othi yena azithobele.Nqulo 18:5

Basuka bakufulathela bekhukhumele,

bankaniza, abakuphulaphula.

30“Yaba liqela leminyaka wena ubanyamezele.

NgoMoya wakho wena wabaluleka,

usebenzisa abashumayeli bakho.

Kodwa ke bona abakhathalanga,2 Kum 17:13-18; 2 Gan 36:15-16

waza ke wabanikezela kwizizwe ezingabamelwana.

31Kodwa ngenxa yaloo mfobe yakho wena akubatshitshisanga;

wena zange ubalahle, Thixondini onesisa nenceba.

32“Ngoko ke, Thixo wethu,

Ngangalalandini yengangamsha,

wena Thixo owoyikekayo,

uwugcinayo umnqophiso wokubonelela,

yijonge le nkxwaleko ingaka,

ingabi yintw' engento kuwe.

Nditsho iinkathazo ezasihlelayo,

ezehlela ookumkani neenkokheli zethu,

ababingeleli nabashumayeli,

oobawo kunye nabantu bakho bebonke,

ukusukela kwimihla yookumkani baseAsiriya,2 Kum 15:19,29; 17:3-6; Ezra 3:2,10

ukuza kuthi ga ngoku.

33Kwezo zinto zasihlelayo wena uhleli ulungile;

wasoloko usenza ngentembeko, ke thina sibhatyaza.

34Izikumkani neenkokheli zethu,

ababingeleli noobawo-mkhulu,

abawuthobelanga umthetho wakho,

abazikhathalelanga iziyalo zakho nezilumkiso owabanika zona.

35Nangethuba babesembusweni wabo,

bexhamla ukulunga kwakho okungaka,

kulo mhlaba uphangaleleyo wendyebo,

lo wena wabavava ngawo,

abavumanga ukukukhonza,

abajikanga ezindleleni zabo ezimbi.

36“Naku ke thina singamakhoboka namhlanje;

ewe, singamakhoboka kulo mhlaba

wawuwunike oobawo-mkhulu

ukuze baxhamle imveliso yawo

kunye namaqithi-qithi owavelisayo.

37Ngoku ngenxa yobutyala bethu

loo ntaphane yemveliso iyaxhatshazwa

zizikumkani ozibeke phezu kwethu.

Zilawula iziqu zethu nemfuyo yethu;

ewe, zenz' unothanda!

Hay' imbandezelo esikuyo!”

Isivumelwano esibhaliweyo

38“Ngenxa yale ngcombolo ingaka ke, thina ngoku sizibophelela ngesivumelwano – nasi sisibhalile – ke iinkokheli zethu, abaLevi nababingeleli bethu, basitywine ngophawu lwabo.”

10

101Owokuqala ukusayina isivumelwano ibingumlawuli uNehemiya unyana kaHakaliya, emva koko yaba nguZedekiya.

2Basayina ke naba: ababingeleli:

uSeraya noAzariya noJeremiya,

3uPashure noAmariya noMalekiya,

4uHatushe noShebhaniya noMaluki,

5uHarim noMeremoti no-Obhadiya,

6uDaniyeli noGineton noBharuki,

7uMeshulam noAbhiya noMiyamin,

8uMaziya noBhilegayi noShemaya;

9abaLevi:

uYeshuwa unyana ka-Azaniya, uBhinuwi koonyana bakaHenadadi, noKademiyeli,

10namawabo uShebhaniya noHodiya noKelita noPelaya noHanan,

11uMika noRehobhi noHashabhiya,

12uZakure noSherebhiya noShebhaniya,

13uHodiya noBhani noBheninu;

14iinkokheli zabantu:

uParoshe noPahati-mowabhi noElam noZatu noBhani,

15uBhuni noAzegadi noBhebhayi,

16uAdoniya noBhigwayi noAdin,

17uAtere noHezekiya na-Azure,

18uHodiya noHashum noBhezayi,

19uHarifi noAnatoti noNebhayi,

20uMagepiyashe noMeshulam noHezire,

21uMeshezabheli noZadoki noYaduwa,

22uPelatiya noHanan noAnaya,

23uHosheya noHananiya noHashubhi,

24uHaloheshe noPileya noShobheki,

25uRehum noHashabhena noMaseya,

26uAhiya noHanan noAnan,

27uMaluki noHarim noBhana.

28Xa bebonke ke abantu, ababingeleli, abaLevi, abalindi-masango, iimvumi, izicaka zendlu kaThixo, nabo bonke abazahluleyo kwiintlanga ezingabamelwana, loo nto beyenza ngenxa yomthetho kaThixo, bekunye nabafazi babo nabo bonke oonyana neentombi zabo, abo sebeqabuke ingqondo, 29bonke ke aba ngoku bazibandakanya namawabo azizikhulu, bazibophelela ngeshwangusha kunye nesifungo sokuthobela umthetho kaThixo awawukhupha ngesicaka sakhe uMosis, imiyalelo, imiqathango, nemimiselo yeNkosi yethu *uNdikhoyo.

30Babhambathisa besithi: “Soze iintombi zethu sizendisele kwiintlanga esimelene nazo; noonyana bethu soze bazithathe iintombi zeentlanga.Mfud 34:16; Hlaz 7:3

31“Izizwe esimelene nazo xa zishishina zisithengisela nantoni na, noba yingqolowa, *ngoMhla wokuPhumla, asisoze sithenge nto kuzo ngoMhla wokuPhumla nangaluphi na usuku olungcwele. Njalo ngonyaka wesixhenxe asiyi kuwulima umhlaba;Mfud 23:10-11; Nqulo 25:1-7 kananjalo siya kuwatshitshisa onke amatyala.Hlaz 15:1-2

32“Kunyaka ngamnye sizibophelela ngesifungo sokuthobela umyalelo wokuba sinikele ngesiliva eziigram ezintlanu ukuxhasa umsebenzi wendlu kaThixo.Mfud 30:11-16 33Sonikela ukuze sibe khona isonka esihlala sihleli etafileni, umnikelo ohlala uhleli weenkozo, namadini atshiswayo, amadini oMhla wokuPhumla, amatheko okuthwasa kwenyanga, namatheko amisiweyo, iminikelo eyodwa, amadini esono okungxengxezela uSirayeli, kwenziwe yonke imisebenzi yendlu kaThixo wethu.

34“Thina babingeleli nabaLevi noluntu luphela, siwenzile amaqashiso okumisela indlu nganye ithuba layo kunyaka ngamnye lokuzisa umrhumo weenkuni zomlilo weqonga likaNdikhoyo uThixo wethu njengoko kubhaliwe emthethweni.

35“Kunyaka ngamnye siya kuluzisa ulibo lwemveliso yamasimi ndawonye nesiqhamo somthi ngamnye endlwini kaNdikhoyo.Mfud 23:19; 34:26; Hlaz 26:2

36“Kwanjengokuba kubhaliwe emthethweni amazibulo ezindlu zethu, aweenkomo zethu, awemfuyo enkulu nemfutshane, xa ewonke siya kuwazisa endlwini kaThixo wethu, kubabingeleli abasebenza kuyo.Mfud 13:2

37“Ngaphezu koko siya kugalela koovimba bendlu kaThixo wethu, sinikezele kubabingeleli umgubo wolibo lwengqolowa, iminikelo yeenkozo, kunye neziqhamo zayo yonke imithi esinayo, kananjalo newayini entsha namafutha omnquma. Kananjalo sonikela ngesishumi semveliso yethuNtlango 18:21 kubaLevi; kaloku ngabaLevi abaqokelela izishumi kuzo zonke iidolophu esisebenza kuzo. 38Umbingeleli womlibo ka-Aron wobapheleka abaLevi xa besamkela izishumi. Ke bona abaLevi bokhupha isishumi sezo zishumiNtlango 18:26 basise endlwini kaThixo wethu, sifakwe engxoweni koovimba. 39AmaSirayeli ndawonye nabaLevi bokhupha umnikelo wokutya okuziinkozo nowolibo lwewayini namafutha omnquma, bawuse koovimba apho zigcinwa khona izinto zeNdawo eNgcwele, apho bahlala khona ababingeleli abalungiselelayo, abalindi-masango, kunye neemvumi.

“Soze siyilahle indlu kaThixo wethu.”