IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

71Emva kokugqitywa kodonga ndafakela iingcango ezindaweni zazo, kwaza kwamiselwa abalindi-masango, iimvumi, nabaLevi. 2Ndamisela umntakwethu uHanani ukuba avelele iJerusalem, ekunye noHananiya ingqwayi-ngqwayi yenqaba, kuba wayengumfo onentembeko, uThixo emhlonela ngaphezu koninzi lwabantu. 3Kubo ke ndathi: “Makangavulwa amasango aseJerusalem ide ibe seyiqinile imini. Ngethuba besekhona abalindi-masango mabawavale mba amasango ngemivalo. Kananjalo miselani abemi baseJerusalem babe ngabalindi; abanye kwiindawo ezithile, abanye ke kufuphi nezindlu zabo.”

Uludwe lwabathinjwa ababuyileyo

4Ke kaloku isixeko esi sasisikhulu sithe gabalala, kodwa bembalwa abantu ngaphakathi, nezindlu ke zingekakhiwa. 5Ngoku ke uThixo wam wathetha nam, ndaza ke ndaziqokelela izikhulu, amaphakathi noluntu luphela, ndamisela ukuba bonke babhalwe ngokwemizi yabo. Ndalufumana uludwe lwemilibo yokuzalwa kwâbo babebuye kuqala. Ke lona lwalumi ngolu hlobo: 6Naba ke abantu beli phondo ababuyileyo ekuthinjweni ababethinjwe ngukumkani uNabhukadenezare waseBhabheli. Babuyela eJerusalem nakwaJuda, yangulowo nalowo waphindela kwidolophu yakowabo, 7ndawonye noZerubhabheli, uYeshuwa, uNehemiya, uAzariya, uRamiya, uNamani, uModekayi, uBhileshan, uMisperete, uBhigwayi, uNehum noBhana.

Nalu ke uludwe lwamanani amadoda akwaSirayeli awabuyayo ekuthinjweni:

8 2 172
9 372
10 652
11 2 818
12 1 254
13 845
14 760
15 648
16 628
17 2 322
18 667
19 2 067
20 655
21 98
22 328
23 324
24 112
25 95
26 188
27 128
28 42
29 743
30 621
31 122
32 123
33 52
34 1 254
35 320
36 345
37 721
38 3 930

39Nalu uludwe lwababingeleli ababuyileyo ekuthinjweni:

inzala kaYedaya wendlu kaYeshuwa 973
40 1 052
41 1 247
42 1 017

43Nalu uludwe lwabaLevi ababuyileyo ekuthinjweni:

inzala kaYeshuwa noKademiyeli bendlu kaHodeva 74
44 148
45 38

46Inzala yezicaka zendlu kaThixo ezibuyileyo ekuthinjweni:

inzala kaZiya noHasufa noTabhayoti,

47inzala kaKerosi noSiya noPadon,

48inzala kaLebhana noHagabha noShalmayi,

49inzala kaHanan noGidele noGahare,

50inzala kaRaya noRezin noNekoda,

51inzala kaGazam noUza noPaseya,

52inzala kaBhesayi noMewunim noNefusim,

53inzala kaBhakebhuki noHakufa noHarure,

54inzala kaBhezeliti noMehida noHasha,

55inzala kaBhakose noSisera noTema,

56inzala kaNeziya noHatifa

57Kwinzala yezicaka zikaSolomon ezibuyileyo ekuthinjweni:

inzala kaSotayi noSoferete noPerida,

58inzala kaJala noDakon noGidele,

59inzala kaShefatiya noHatili noPokerete-zebhayim noAmon

60 392

61Nanga amadoda abuyileyo ekuthinjweni evela eTele-mela, eTele-hasha, eKerubhi, eAdoni, naseImere, angabanga nako ukuzilanda izindlu zooyise nomlibo wokuzalwa kwawo, khon' ukuze kuqondakale ukuba azelwe ngamaSirayeli na:

62 642

63Kubabingeleli: inzala kaHabhaya noHakozi noBhazilayi (ondlu yakhe ibisekwe yindoda eyathatha intombi kaBhazilayi umGiliyadi, yaza yabizwa ngegama likaBhazilayi)

64Aba bafunisisa ezincwadini zemilibo yokuzalwa, koko awulandekanga umlibo wokuzalwa kwabo. Ngenxa yoko abathatyathwanga njengabahlambulukileyo, baza abavunyelwa ukwenza umsebenzi wobubingeleli. 65Ke ngoko umlawuli wamaJuda wathi kubo mabangatyi kwinyama eyodwa eyinxaxheba yababingeleli eminikelweni de kuvele umbingeleli owayenokuqonda intando kaThixo ngalo mba ngokusebenzisa *iiurim neethumim.Mfud 28:30; Hlaz 33:866Ekubuyeni ekuthinjweni amanani ayemi ngolu hlobo:

amaSirayeli ewonke 42 360
67 7 337
iimvumi neemvumikazi 245
68 736
iimeyile 245
69 435
iidonki 6 720

70Inxenye yeentloko zezindlu yanikela ixhasa umsebenzi wokuhlaziywa kwendlu kaThixo. Le minikelo yayimi ngolu hlobo:

Umlawuli:

iikhilogram zegolide 8
izitya zokutshiza 50
izambatho zababingeleli 530

71Iintloko zezindlu:

iikhilogram zegolide 168
iikhilogram zesiliva 1 250

72Abanye abantu:

iikhilogram zegolide 168
iikhilogram zesiliva 140
izambatho zababingeleli 67

73Ke amaSirayeli ewonke – ababingeleli, abaLevi, abagcini-masango, iimvumi, abanye abantu, nezicaka zendlu kaThixo – bahlala ezidolophini zakowabo.1 Gan 9:2; Neh 11:3

UEzra ufunda umthetho

Ke kaloku yathi yakufika inyanga yesixhenxe, amaSirayeli selezinzile ezidolophini zawo,