IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

101Owokuqala ukusayina isivumelwano ibingumlawuli uNehemiya unyana kaHakaliya, emva koko yaba nguZedekiya.

2Basayina ke naba: ababingeleli:

uSeraya noAzariya noJeremiya,

3uPashure noAmariya noMalekiya,

4uHatushe noShebhaniya noMaluki,

5uHarim noMeremoti no-Obhadiya,

6uDaniyeli noGineton noBharuki,

7uMeshulam noAbhiya noMiyamin,

8uMaziya noBhilegayi noShemaya;

9abaLevi:

uYeshuwa unyana ka-Azaniya, uBhinuwi koonyana bakaHenadadi, noKademiyeli,

10namawabo uShebhaniya noHodiya noKelita noPelaya noHanan,

11uMika noRehobhi noHashabhiya,

12uZakure noSherebhiya noShebhaniya,

13uHodiya noBhani noBheninu;

14iinkokheli zabantu:

uParoshe noPahati-mowabhi noElam noZatu noBhani,

15uBhuni noAzegadi noBhebhayi,

16uAdoniya noBhigwayi noAdin,

17uAtere noHezekiya na-Azure,

18uHodiya noHashum noBhezayi,

19uHarifi noAnatoti noNebhayi,

20uMagepiyashe noMeshulam noHezire,

21uMeshezabheli noZadoki noYaduwa,

22uPelatiya noHanan noAnaya,

23uHosheya noHananiya noHashubhi,

24uHaloheshe noPileya noShobheki,

25uRehum noHashabhena noMaseya,

26uAhiya noHanan noAnan,

27uMaluki noHarim noBhana.

28Xa bebonke ke abantu, ababingeleli, abaLevi, abalindi-masango, iimvumi, izicaka zendlu kaThixo, nabo bonke abazahluleyo kwiintlanga ezingabamelwana, loo nto beyenza ngenxa yomthetho kaThixo, bekunye nabafazi babo nabo bonke oonyana neentombi zabo, abo sebeqabuke ingqondo, 29bonke ke aba ngoku bazibandakanya namawabo azizikhulu, bazibophelela ngeshwangusha kunye nesifungo sokuthobela umthetho kaThixo awawukhupha ngesicaka sakhe uMosis, imiyalelo, imiqathango, nemimiselo yeNkosi yethu *uNdikhoyo.

30Babhambathisa besithi: “Soze iintombi zethu sizendisele kwiintlanga esimelene nazo; noonyana bethu soze bazithathe iintombi zeentlanga.Mfud 34:16; Hlaz 7:3

31“Izizwe esimelene nazo xa zishishina zisithengisela nantoni na, noba yingqolowa, *ngoMhla wokuPhumla, asisoze sithenge nto kuzo ngoMhla wokuPhumla nangaluphi na usuku olungcwele. Njalo ngonyaka wesixhenxe asiyi kuwulima umhlaba;Mfud 23:10-11; Nqulo 25:1-7 kananjalo siya kuwatshitshisa onke amatyala.Hlaz 15:1-2

32“Kunyaka ngamnye sizibophelela ngesifungo sokuthobela umyalelo wokuba sinikele ngesiliva eziigram ezintlanu ukuxhasa umsebenzi wendlu kaThixo.Mfud 30:11-16 33Sonikela ukuze sibe khona isonka esihlala sihleli etafileni, umnikelo ohlala uhleli weenkozo, namadini atshiswayo, amadini oMhla wokuPhumla, amatheko okuthwasa kwenyanga, namatheko amisiweyo, iminikelo eyodwa, amadini esono okungxengxezela uSirayeli, kwenziwe yonke imisebenzi yendlu kaThixo wethu.

34“Thina babingeleli nabaLevi noluntu luphela, siwenzile amaqashiso okumisela indlu nganye ithuba layo kunyaka ngamnye lokuzisa umrhumo weenkuni zomlilo weqonga likaNdikhoyo uThixo wethu njengoko kubhaliwe emthethweni.

35“Kunyaka ngamnye siya kuluzisa ulibo lwemveliso yamasimi ndawonye nesiqhamo somthi ngamnye endlwini kaNdikhoyo.Mfud 23:19; 34:26; Hlaz 26:2

36“Kwanjengokuba kubhaliwe emthethweni amazibulo ezindlu zethu, aweenkomo zethu, awemfuyo enkulu nemfutshane, xa ewonke siya kuwazisa endlwini kaThixo wethu, kubabingeleli abasebenza kuyo.Mfud 13:2

37“Ngaphezu koko siya kugalela koovimba bendlu kaThixo wethu, sinikezele kubabingeleli umgubo wolibo lwengqolowa, iminikelo yeenkozo, kunye neziqhamo zayo yonke imithi esinayo, kananjalo newayini entsha namafutha omnquma. Kananjalo sonikela ngesishumi semveliso yethuNtlango 18:21 kubaLevi; kaloku ngabaLevi abaqokelela izishumi kuzo zonke iidolophu esisebenza kuzo. 38Umbingeleli womlibo ka-Aron wobapheleka abaLevi xa besamkela izishumi. Ke bona abaLevi bokhupha isishumi sezo zishumiNtlango 18:26 basise endlwini kaThixo wethu, sifakwe engxoweni koovimba. 39AmaSirayeli ndawonye nabaLevi bokhupha umnikelo wokutya okuziinkozo nowolibo lwewayini namafutha omnquma, bawuse koovimba apho zigcinwa khona izinto zeNdawo eNgcwele, apho bahlala khona ababingeleli abalungiselelayo, abalindi-masango, kunye neemvumi.

“Soze siyilahle indlu kaThixo wethu.”