IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Ukutshatyalaliswa kweNiniva

31Mawoo, sixekondini samagazi,

ntondini ephuphuma ubuxoki,

into emaxhoba maninzi kunene,

ekuxhaphaza kungenalo nekhefu!

2Naso sihlwahlwaz' isabhokhwe,

atsho akraxalaza namavili.

Ewe, ayagqabadul' amahashe;

zigoqoza ngamandla iinqwelo.

3Umkhosi wabamahashe ugalelekile,

utsho ngaloo makrele akhazimlayo.

Hayi ukumenyezela kwemikhonto!

Ewe, kujub' ugodo ngapha nangapha.

Hayi, akuzidumbu zibelekene!

Yinyambalala imizimba yabafi;

uba ngahamba ukhubeka kuyo.

4Yonke loo nto kukuphum' izandla kobuhenyu behenyukazi elinombizane,

igcisa lemilingo elazikhobozayo izizwe,

ngobuthi balo lazichan' iintlanga.

5Nanku umlomo kaNdikhoyo onamandla onke:

“Ndichasene nawe, Niniva!

Ndokuhluba izambatho zakho ziye kufika ebusweni,

iintlanga ndizivezele ubuze bakho,

izikumkani zilibone ihlazo lakho.

6Ndiza kukubhaxeka ngobunyhuku-nyhuku,

Ewe, ndokuphatha ngolunya,

ndikutsho ube sisigculelo.

7Abakubonayo bongcachela phaya,

besithi: ‘Kaloku iNiniva seyingamabhodlo.

Yaz'ba ingalilelwa ngubani na?

Ndingambhaqa phi onokukuthuthuzela?’ ”

8Ngaba wena ungcono kuneNo-amonOko kukuthi “iThebhesi”

eyayimi phezu kweNayile,

leyo yayijikelezwe ngamanzi

afana nolwandle olulixhadi layo,

manzi lawo aludonga lwayo?

9Amandlakazi ayo inguKushe noJiputa,

intong' esekhosi inguPuti noLibhiya.

10Nakuba kunjalo yathinjwa,

bahamba baya kutshona ebukhobokeni,

ke bona oozimveku yaba ziziqwenga;

ube ngajikela kule kona ibe zizo.

Izikhulu zaqashwa oku kwenyama,

amadoda azivayo suka akhonkxwa.

11Nawe kambe uza kushusha,

uzame ukuzimela,

ufune ukuzikhusela ezintshabeni zakho.

12Iinqaba zakho zofana nemikhiwane;

nditsho leyo ilulibo luvuthiweyo.

Umthi lowo uthi ungashukunyiswa

amakhiwane adibane nokutyiwa.

13Khawujonge imikhosi yakho!

Awu, bafazi bakwabani!

Amasango elizwe lakho avulwe gabalala;

usesichengeni seentshaba zakho;

imivalo ilenywe ngumlilo.

14Zikhelele amanzi – ilizwe lifile!

Khawuzomeleze iinqaba zakho;

ewe, xonkxa udongwe,

uxovule udaka,

wenze izitena ezomeleleyo.

15Wokutshisela apho umlilo,

ikrele likungqengqise phantsi.

Lokugeqa ngathi ziinkumbi,

noba unganda njengeentothoviyane,

unyakazele njengeentethe.

16Abarhwebi bakho bandile;

bangaphezu kwazo neenkwenkwezi.

Njengeenkumbi banqunqa konke, bemke.

17Abalindi bakho nqwa neenkumbi;

amagosa akho anjengebubu leentethe

elihlala eludongeni mhla ngengqele,

kwakuvela ilanga lisabe,

lingaze laziwe mntu.

18Ke wena, kumkani waseAsiriya,

abelusiOko kukuthi “abalawuli” bakho bona balele,

izikhulu zakho zilel' obentlombe.

Abantu bakho bathe saa ezintabeni;

ewe, abanaye namqokeleli.

19Uduma lwakho alunakunyangeka;

awenzakalanga ungxwelerhekile!

Abazivayo iindaba zokuwa kwakho basuka baqhwabe izandla.

Ngubani ongayingcamlanga inkohlakalo yakho engenasiphelo?