IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Ukuwa kweNiniva

21Nanko umchitha-chithi esiza, Niniva!

Khusela inqaba yakho!

Nendlela mayihlale yalusiwe.

Xhoba uhlale ugcisile.

Yomelela uzimisele kangangoko!

2*UNdikhoyo uyasibuyisa isidima sikaYakobi;

ewe, uyasibuyisa isidima sikaSirayeli,

nakuba iintshaba zambhukuqayo,

zatshabalalisa nesidiliya sembala.

3Amakhaka amajoni akhe abomvu;

ziinto ezivathe ngezimsobo.

Iinqwelo zawo ziyamenyezela

mhla sekusithiwa lifile;

alekuza ngemikhonto.

4Nazo iinqwelo zigaleleka ezintilini,

zibetha zibuyelela emathafeni,

zimenyeza ngathi zizibane,

ziqhwanyaza ngathi yimibane.

5Izinxiba-mxhaka ziyabizwa;

zihamba zigxalathelana.

Nazo zigaleleka kudonga lwesixeko;

ewe, zitwabulula ikhaka lokuzikhusela.

6Gengelele – avulwa amasango omlambo!

Hi-i-i – lawa ibhothwe!

7Kumiselwe ukuthinjwa kweNiniva;

izicaka zayo nazo zililisela.

Zitsho ngozungu ngathi ngamahobe,

zibek' izandl' entloko.

8INiniva suka yanjengechibi elimanzi atyhobozayo.

Bathi: “Kahleni, kahleni!”

kodwa abanyeki nokunyeka.

9Nantso isiliva, zithathele.

Zenzele, nantso negolide.

Hayi, asipheli esi sitha;

ubutyebi yimfumba koovimba.

10Bayivuthulule bayithimba bayibhodloza.

Waphukile umoya wabantu;

suka bangenelwa yingevane;

ewe, babanjwe kukungcangcazela,

ubuso butsho bambatsha.

11Iphi ke indlu yengonyama?

Siphi isikhundla apho ebesondlelwa khona amathole,

apho bezihamba khona iinkunzi neemazi namathole,

zingaphazanyiswa nto?

12Ingonyama iwazingelele amthole ayo,

oogxa bayo yabaqwengela amaxhoba;

imingxuma yayo iyizalise ngenyama,

isikhundla sayo siphuphuma okuqwengiweyo.

13Nanku umlomo kaNdikhoyo onamandla onke:

“Uyabona, ndikuchasile.

Iinqwelo zakho zokulwa ndozifaka umlilo;

iingonyama zakho eziselula zodliwa likrele.

Ndoliphelisa ehlabathini ixhoba lakho;

ilizwi lezigidimi zakho soze libuye livakale.”