IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Isingeniso

11Le yincwadi yombono kaNahum wase-Elkoshe. Ludaba olundilisekileyo olumayela neNiniva.Isaya 10:5-34; 14:24-27; Zefan 2:13-15

Umsindo kaNdikhoyo ngenxa yeNiniva

2*UNdikhoyo nguThixo onekhwele nophindezelayo.

UNdikhoyo ngumbuyekezi; yena ngumalawul' inqumbo.

Ewe, uyaziphindezela kwabamchasayo;

ingqumbo yakhe ihlala ihleli kwiintshaba zakhe.

3Umsindo kaNdikhoyo uza kade,

kodwa ke yena ngumandla-makhulu.

Umntu owonileyo akaphuncuki kwisohlwayo sakhe.

Indlela yakhe sisivungu-vungu noqhwithela;

amafu luthuli lweenyawo zakhe.

4Ulwandle ulukhalimela lome qoko,

imilambo itshe ikhotheke.

IBhashan neKarmele iyatshaza;

iintyatyambo zaseLebhanon ziyeketheke.

5Phambi kwakhe iintaba ziyaqhaqhamba;

ke zona iinduli zitsho zinyibilike.

Akuvela umhlaba uyarhwaqela,

ngokunjalo nehlabathi nabemi balo.

6Ngubani onokumelana nengqumbo yakhe,

ingubani onokujongana nomsindo wakhe ovuthayo?

Ingqumbo yakhe iphokoka njengomlilo;

phambi kwakhe namawa ayaqhaqheka.

7Ewe, uNdikhoyo ulungile:

ungumqolomba ngamaxesha eenkathazo;

ubakhathalele abo bathembele kuye.

8Ngeempuphuma ezikhukhulisayo uyayigubungela iNiniva,

aye kuzitshonisa ebumnyameni iintshaba zakhe.

9Nimjikeleza ngantoni uNdikhoyo?

Wosuka yena anitshabalalise;

inkathazo soze iphindelele.

10Noba sebebhijeleke okobobo,

noba sebemanzi ngokwamanxila,

bofana nomququ owomileyo,

bovutha baphele kuthi nya.

11Apho kuwe kuthe gqi umfo

owenzela uNdikhoyo ubugwenxa,

umfo ofutha inkohlakalo.

12Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Nangona bomelele beyinyambalala,

baya kunqanyulwa bathi shwaka.

Nangona ndakubandezelayo, Juda,

ngoku andiyi kuphinda.

13Idyokhwe yabo ndiza kuyaphula;

ewe, ndoyisusa entanyeni yakho,

ndiziqhawule iimbophelelo zakho.”

14UNdikhoyo umisele umyalelo ngawe, Niniva:

“Wena akuyi kuba nasizukulwana;

igama lakho aliyi kuhlwayeleka.

Ndoyitshabalalisa imifanekiso eqingqiweyo netyhidiweyo

apho kuloo ndlu yothixo wakho.

Sendikumbela ingcwaba,

kuba uphuthile.”

15Khawukhangele phaya ezintabeni;

nazo iinyawo zalowo uzisa iindaba ezimnandi,

lowo uvakalisa uxolo.Isaya 52:7

Xhamlani imibhiyozo yenu, maJuda;

zifezekiseni izibhambathiso zenu.

Anisayi kuphinda nihlaselwe sisikhohlakali;

sona sitshatyalaliswe kwaphela.

2

Ukuwa kweNiniva

21Nanko umchitha-chithi esiza, Niniva!

Khusela inqaba yakho!

Nendlela mayihlale yalusiwe.

Xhoba uhlale ugcisile.

Yomelela uzimisele kangangoko!

2*UNdikhoyo uyasibuyisa isidima sikaYakobi;

ewe, uyasibuyisa isidima sikaSirayeli,

nakuba iintshaba zambhukuqayo,

zatshabalalisa nesidiliya sembala.

3Amakhaka amajoni akhe abomvu;

ziinto ezivathe ngezimsobo.

Iinqwelo zawo ziyamenyezela

mhla sekusithiwa lifile;

alekuza ngemikhonto.

4Nazo iinqwelo zigaleleka ezintilini,

zibetha zibuyelela emathafeni,

zimenyeza ngathi zizibane,

ziqhwanyaza ngathi yimibane.

5Izinxiba-mxhaka ziyabizwa;

zihamba zigxalathelana.

Nazo zigaleleka kudonga lwesixeko;

ewe, zitwabulula ikhaka lokuzikhusela.

6Gengelele – avulwa amasango omlambo!

Hi-i-i – lawa ibhothwe!

7Kumiselwe ukuthinjwa kweNiniva;

izicaka zayo nazo zililisela.

Zitsho ngozungu ngathi ngamahobe,

zibek' izandl' entloko.

8INiniva suka yanjengechibi elimanzi atyhobozayo.

Bathi: “Kahleni, kahleni!”

kodwa abanyeki nokunyeka.

9Nantso isiliva, zithathele.

Zenzele, nantso negolide.

Hayi, asipheli esi sitha;

ubutyebi yimfumba koovimba.

10Bayivuthulule bayithimba bayibhodloza.

Waphukile umoya wabantu;

suka bangenelwa yingevane;

ewe, babanjwe kukungcangcazela,

ubuso butsho bambatsha.

11Iphi ke indlu yengonyama?

Siphi isikhundla apho ebesondlelwa khona amathole,

apho bezihamba khona iinkunzi neemazi namathole,

zingaphazanyiswa nto?

12Ingonyama iwazingelele amthole ayo,

oogxa bayo yabaqwengela amaxhoba;

imingxuma yayo iyizalise ngenyama,

isikhundla sayo siphuphuma okuqwengiweyo.

13Nanku umlomo kaNdikhoyo onamandla onke:

“Uyabona, ndikuchasile.

Iinqwelo zakho zokulwa ndozifaka umlilo;

iingonyama zakho eziselula zodliwa likrele.

Ndoliphelisa ehlabathini ixhoba lakho;

ilizwi lezigidimi zakho soze libuye livakale.”