IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Isingeniso

11Le yincwadi yombono kaNahum wase-Elkoshe. Ludaba olundilisekileyo olumayela neNiniva.Isaya 10:5-34; 14:24-27; Zefan 2:13-15

Umsindo kaNdikhoyo ngenxa yeNiniva

2*UNdikhoyo nguThixo onekhwele nophindezelayo.

UNdikhoyo ngumbuyekezi; yena ngumalawul' inqumbo.

Ewe, uyaziphindezela kwabamchasayo;

ingqumbo yakhe ihlala ihleli kwiintshaba zakhe.

3Umsindo kaNdikhoyo uza kade,

kodwa ke yena ngumandla-makhulu.

Umntu owonileyo akaphuncuki kwisohlwayo sakhe.

Indlela yakhe sisivungu-vungu noqhwithela;

amafu luthuli lweenyawo zakhe.

4Ulwandle ulukhalimela lome qoko,

imilambo itshe ikhotheke.

IBhashan neKarmele iyatshaza;

iintyatyambo zaseLebhanon ziyeketheke.

5Phambi kwakhe iintaba ziyaqhaqhamba;

ke zona iinduli zitsho zinyibilike.

Akuvela umhlaba uyarhwaqela,

ngokunjalo nehlabathi nabemi balo.

6Ngubani onokumelana nengqumbo yakhe,

ingubani onokujongana nomsindo wakhe ovuthayo?

Ingqumbo yakhe iphokoka njengomlilo;

phambi kwakhe namawa ayaqhaqheka.

7Ewe, uNdikhoyo ulungile:

ungumqolomba ngamaxesha eenkathazo;

ubakhathalele abo bathembele kuye.

8Ngeempuphuma ezikhukhulisayo uyayigubungela iNiniva,

aye kuzitshonisa ebumnyameni iintshaba zakhe.

9Nimjikeleza ngantoni uNdikhoyo?

Wosuka yena anitshabalalise;

inkathazo soze iphindelele.

10Noba sebebhijeleke okobobo,

noba sebemanzi ngokwamanxila,

bofana nomququ owomileyo,

bovutha baphele kuthi nya.

11Apho kuwe kuthe gqi umfo

owenzela uNdikhoyo ubugwenxa,

umfo ofutha inkohlakalo.

12Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Nangona bomelele beyinyambalala,

baya kunqanyulwa bathi shwaka.

Nangona ndakubandezelayo, Juda,

ngoku andiyi kuphinda.

13Idyokhwe yabo ndiza kuyaphula;

ewe, ndoyisusa entanyeni yakho,

ndiziqhawule iimbophelelo zakho.”

14UNdikhoyo umisele umyalelo ngawe, Niniva:

“Wena akuyi kuba nasizukulwana;

igama lakho aliyi kuhlwayeleka.

Ndoyitshabalalisa imifanekiso eqingqiweyo netyhidiweyo

apho kuloo ndlu yothixo wakho.

Sendikumbela ingcwaba,

kuba uphuthile.”

15Khawukhangele phaya ezintabeni;

nazo iinyawo zalowo uzisa iindaba ezimnandi,

lowo uvakalisa uxolo.Isaya 52:7

Xhamlani imibhiyozo yenu, maJuda;

zifezekiseni izibhambathiso zenu.

Anisayi kuphinda nihlaselwe sisikhohlakali;

sona sitshatyalaliswe kwaphela.