IsiXhosa 1996 (XHO96)
15

UYesu phambi koPilato

(Mat 27:1-2,11-14; Luka 23:1-5; Yoh 18:28-38)

151Kwakusa ke, ababingeleli abaziintloko benza isigqibo, benamadoda amakhulu nabachazi-mthetho *neBhunga liphela. Bambopha ke uYesu, bemka naye, bamnikela kuPilato. 2UPilato wambuza esithi: “Unguye na ukumkani wamaJuda?”

Waphendula yena wathi kuye: “Nawe utsho.”

3Bammangalela ke uYesu ngeendawo ezininzi ababingeleli abaziintloko. 4Waphinda uPilato wambuza esithi: “Akuphenduli nento le na? Khangela ukuba ninzi kwazo iindawo abakumangalela ngazo.”

5Noko ke uYesu akaphendulanga nento le, ngokokude amangaliswe uPilato.

UYesu ugwetyelwa ukufa

(Mat 27:15-26; Luka 23:13-25; Yoh 18:39 – 19:16)

6Ke kaloku *ngePasika uPilato wayedla ngokubakhululela umbanjwa abe mnye – lowo ke babethi bamcele. 7Ke kwakukho mbanjwa uthile unguBharabha owayebanjwe kunye nabanye abenzi besaqunge, ababebanjwe ngokubulala xa kwakukho isidubedube. 8Safika ke isihlwele, saza sacela ukuba uPilato enze ngokwesiqhelo. 9Waphendula uPilato esithi: “Nithanda ukuba ndinikhululele ukumkani wamaJuda na?” 10Wayesazi ukuba ababingeleli abaziintloko bamnikele ngomona uYesu.

11Ke bona ababingeleli abaziintloko basifunza isihlwele ukuba sicele ukuba asikhululele uBharabha, ingabi nguYesu. 12Waphinda wabuza uPilato, esithi: “Ndimthini na ke lowo nina nithi ngukumkani wamaJuda?”

13Baphendula bekhwaza besithi: “Mbethelele emnqamlezweni!”

14Wathi ke kubo uPilato: “Kuba enze bubi buni na?”

Kodwa kwaba kukhona bankqangazayo, besithi: “Mbethelele emnqamlezweni!”

15UPilato ke, efuna ukusikholisa isihlwele, wamkhulula uBharabha, uYesu yena wamnikela ukuba akatswe, abethelelwe emnqamlezweni.

Amajoni ahlekisa ngoYesu

(Mat 27:27-31; Yoh 19:2-3)

16Amajoni amsa uYesu ngaphakathi kweyadi yomzi werhuluneli, alibizela ndawonye ibutho lawo liphela. 17Amambathisa ingubo ebomvu uYesu, athi, eluke isithsaba sameva, amthi jize ngaso, 18aza akhahlela esithi: “Aa, kumkani wamaJuda!” 19Ambetha entloko ngengcongolo, amtshicela, akhahlela. 20Athi ke akuba ehlekise ngaye, amhluba loo ngubo ibomvu, amambathisa kwaezakhe, aphuma naye esiya kumbethelela emnqamlezweni.

UYesu ubethelelwa emnqamlezweni

(Mat 27:32-44; Luka 23:26-43; Yoh 19:17-27)

21Amajoni ke anyanzela umntu othile, owayedlula evela emaphandleni, ukuba athwale umnqamlezo kaYesu. Lowo wayenguSimon waseKirene, uyise ka-Alesandire noRufo. 22Amsa ke uYesu endaweni ekuthiwa yiGolgota (oko kukuthi, xa kuguqulwayo, iNdawo yoKhakhayi). 23Apho ke amnika iwayini enesiyobisi, kodwa akavumanga ukuyisela. 24Ambethelela ke emnqamlezweni uYesu, aza abelana ngeengubo zakhe, esenza *amaqashiso ngazo, ukuze othile athathe ethile.Ndum 22:18

25Ke kaloku kwakungentsimbi yethoba kusasa ukumbethelela kwabo emnqamlezweni. 26Phezulu emnqamlezweni kwakubhalwe ityala lakhe, kwathiwa: “UKumkani wamaJuda.” 27Kwakubethelelwe kunye naye eminqamlezweni izihange ezibini, esinye ngasekunene, esinye ngasekhohlo. [ 28Kwazaliseka ke okubhalwe *eziBhalweni kusithiwa: “Wabalelwa kwabachasene nomthetho.”Isaya 53:12]

29Abadlulayo babemnyelisa uYesu, behlunguzela iintloko, besithi: “Tshotsho! Wena uchitha *indlu kaThixo, uyakhe ngeentsuku ezintathu, 30zisindise uhle emnqamlezweni!”

31Ngokukwanjalo nababingeleli abaziintloko babehlekisa ngaye, bezithethela bekunye nabachazi-mthetho, besithi: “Abanye wabasindisa, kodwa yena ngokwakhe akanako ukuzisindisa. 32*UKrestu, uKumkani wakwaSirayeli, makehle kaloku emnqamlezweni, sibone, size sikholwe.”

Kwanâbo babebethelelwe eminqamlezweni kunye naye babemenza isigculelo.

Ukufa kukaYesu

(Mat 27:45-56; Luka 23:44-49; Yoh 19:28-30)

33Ke kaloku ngentsimbi yeshumi elinambini emini, kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba, kwada kwayintsimbi yesithathu emva kwemini. 34Ngentsimbi yesithathu ke, uYesu wakhala ngezwi elikhulu, esithi: “Eloyi, Eloyi, lama sabaktani?” (Oko kukuthi xa kuguqulwayo: “Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na?”)Ndum 22:1

35Ithe ke inxenye yababekho, yakukuva oko, yathi: “Yivani, ubiza uEliya.” 36Wabaleka omnye, wazalisa imfunxa ngewayini emuncu, wayibeka engcongolweni, wamseza,Ndum 69:21 esithi: “Kahleni, khe sibone ukuba uEliya woza kumthula na.”

37UYesu ke wakhala ngezwi elikhulu, waphuma umphefumlo.

38Lathi ikhuselo legumbi elingcwele *endlwini kaThixoMfud 26:31-33 lakrazuka kubini, kususela phezulu kuye ezantsi. 39Ekubonile ukufa kukaYesu, umphathi-butho wamajoni, owayemi malunga naye, wathi: “Inyaniso, lo mntu ebenguNyana kaThixo.”

40Kwakukho nabafazi, bekhangele bemgama. Kubo apho kwakukho uMariya waseMagadala, noMariya unina kaYakobi omncinci noYose, ekho noSalomi. 41Bona bâmlandela uYesu eseseGalili, bemlungiselela. Kwakukho nabanye abafazi abaninzi ababenyuke naye ukuya eJerusalem.

Ukungcwatywa kukaYesu

(Mat 27:57-61; Luka 23:50-56; Yoh 19:38-42)

42-43Kuthe ke kwakuba kuhlwile, kwafika uJosefu waseArimati. Yena wayelilungu elibekekileyo *leBhunga, elulindele naye ulawulo lukaThixo. Ekubeni ke kwakuyimini yokulungiselela (oko kukuthi umhla ophambi *kowokuPhumla), yena waya kungena ngobuganga kuPilato, wawucela umzimba kaYesu. 44Wamangaliswa ke uPilato akuva ukuba uYesu selefile, waza wabiza umphathi-butho wamajoni, wambuza ukuba uYesu selenexesha na efile. 45Wathi ke, akuqonda kumphathi-butho lowo, wamnika uJosefu umzimba kaYesu. 46UJosefu ke, ethenge ilinen, wamthula uYesu, wamsongela kuyo, wambeka engcwabeni elalixholwe eliweni, waqengqela ilitye, walivala ingcwaba. 47Babona ke ooMariya waseMagadala noMariya unina kaYose apho wayebekwe khona uYesu.

16

Ukuvuka kukaYesu

(Mat 28:1-8; Luka 24:1-12; Yoh 20:1-10)

161Ekupheleni *koMhla wokuPhumla ooMariya waseMagadala noMariya unina kaYakobi, noSalomi, bathenga iziqholo, ukuze baye kuwuqhola umzimba kaYesu. 2Bona ke bathi, ukuthi chapha kwelanga, kusekusasa kakhulu ngeCawe, baya engcwabeni. 3Babethetha bodwa, besithi: “Ngubani na oya kusiqengqela ilitye lisuke engcwabeni?” 4Elo litye lalilikhulu kakhulu, baza bathi bakukhangela babona ukuba liqengqiwe lesuka engcwabeni. 5Bangena ke engcwabeni, babona indodana ehleli ngasekunene, izithe wambu ngengubo ende emhlophe, baza bamangaliswa.

6Yathi ke yona kubo: “Musani ukumangaliseka. Nifuna uYesu umNazarete, owayebethelelwe emnqamlezweni. Uvukile; akakho apha. Nantsi indawo abebembeke kuyo. 7Hambani niye kubaxelela abafundi bakhe noPetros ukuba uyanandulela ukuya kwelaseGalili. Nombona khona apho njengoko wayetshilo kuni.”

8Baphuma ke engcwabeni bebaleka, bengcangcazela besoyika. Abathetha nto ke nakubani, kuba babesoyika.

UYesu uzibonakalisa kuMariya waseMagadalaIziqendwana ze-9 ukuya kwesama-20 sisihlomelo esafakelwayo mandulo

(Mat 28:9-10; Yoh 20:11-18)

[ 9Ekuseni ngeCawe, akuba uYesu evukile ekufeni, wabonakala kuqala kuMariya waseMagadala. Ke yena ngulo uYesu wayekhuphe iindimoni ezisixhenxe kuye. 10UMariya ke waya kubaxelela abalandeli bakaYesu, ababekhedamile belila. 11Bona ke, bakuva ukuba uYesu uhleli, nokuba ukhe wabonwa nguMariya, basuka àbakholwa.]

UYesu uzibonakalisa kubafundi ababini

(Luka 24:13-35)

[ 12Emva koko wabonakaliswa ngolunye uhlobo kubafundi ababini ababehamba besiya emaphandleni. 13Kwanabo ke baya kubaxelela abanye abafundi, kodwa àbakholwa nangabo.]

UYesu uzibonakalisa kubafundi abalishumi elinanye

(Mat 28:16-20; Luka 24:36-49; Yoh 20:19-23; Mseb 1:6-8)

[ 14Emva koko uYesu wazibonakalisa kubafundi abalishumi elinanye besetafileni. Wabakhalimela ngenxa yokungakholwa kwabo nangenxa yokuba lukhuni kweentliziyo zabo, kuba bengakholwa kubo abo babembonile evukile. 15Wathi ke kubo: “Hambani niye kulo lonke ihlabathi, nizivakalise iindaba ezimnandi kulo lonke elimiweyo. 16Lowo ukholwayo abhaptizwe wosindiswa; ke yena ongakholwayo wogwetywa. 17Nantsi imiqondiso eya kulandelana nâbo bakholwayo: baya kuthi egameni lam bakhuphe iindimoni; baya kuthetha ngeelwimi ezintsha; 18baya kuziphatha ngesandla iinyoka; nokuba bathe basela into ebulalayo, ayiyi kukha ibenzakalise; baya kuyibeka izandla imilwelwe, iphile.”]

UYesu unyuselwa ezulwini

(Luka 24:50-53; Mseb 1:9-11)

[ 19Emva kokuthetha nabo, iNkosi uYesu yanyuselwa ezulwini, yaya kuhlala ewongeni kwaThixo. 20Ke bona abafundi bâya kushumayela kuzo zonke iindawo, iNkosi isebenza kunye nabo, iwangqina amazwi abo ngemiqondiso.]