IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

UYohane umbhaptizi

(Mat 3:1-12; Luka 3:1-18; Yoh 1:19-28)

11Naku ukusungulwa kweendaba ezimnandi ezingoYesu Krestu, uNyana kaThixo. 2Kunjengoko umshumayeli uIsaya walithethayo ilizwi likaThixo esithi:

“Naso isigidimi sam esiya kukwandulela

sikugabulele izigcawu.Mal 3:1

3Kuvakala ilizwi lodandulukayo entlango, lisithi:

‘Yilungiseleleni indlela iNkosi,

niyihlahlele umgaqo wayo.’Isaya 40:3

4Entlango ke kwabonakala uYohane ebhaptiza, eshumayela ukuba abantu mabaguquke babhaptizwe, aze uThixo abaxolele izono zabo. 5Babephuma besiya kuye bonke abakwaJuda nabaseJerusalem, bezixela izono zabo, aze ababhaptize emlanjeni iJordan.

6UYohane wayesambatha ingubo yoboya benkamela, abhinqe ngethwathwa. Wayesitya iinkumbi nobusi. 7Wayeshumayela esithi: “Lowo uza emva kwam unamandla kunam. Bendingubani mna kakade ukuba ndingade ndikhulule imitya yezihlangu zakhe? 8Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi, kodwa yena uya kunibhaptiza ngoMoya oyiNgcwele.”

Ukubhaptizwa kukaYesu nokulingwa kwakhe

(Mat 3:13 – 4:11; Luka 3:21-22; 4:1-13)

9Ngaloo mihla ke weza uYesu, evela eNazarete kwelaseGalili, wabhaptizwa nguYohane eJordan apho. 10Kuthe kwangoko, akuphuma uYesu emanzini, izulu lavuleka, wabona uMoya oyiNgcwele esihla phezu kwakhe njengehobe. 11Kwavakala nelizwi elivela ezulwini, lisithi: “UnguNyana wam endimthandayo wena; ndikholisiwe nguwe.”ZiQalo 22:2; Ndum 2:7; Isaya 42:1

12Kwangoko uMoya oyiNgcwele wamqhubela entlango uYesu. 13Waba lapho entlango iintsuku ezimashumi mane, elingwa nguSathana, ephakathi kwezilo zasendle. Izithunywa zezulu ke zazimlungiselela kwiintswelo zakhe.

Ukubizwa kwabafundi bokuqala

(Mat 4:12-22; Luka 4:14-15; 5:1-11)

14Emva kokubanjwa kukaYohane, uYesu waya eGalili, evakalisa iindaba ezimnandi ezivela kuThixo, 15esithi: “Lifikile ngoku ixesha. Luthwasile ulawulo lukaThixo.Okanye: “Ubukumkani bukaThixo busondele” Guqukani, nikholwe kuzo ezi ndaba zimnandi.”

16Ke kaloku kwathi ehamba ngakuLwandle lwaseGalili, wabona uSimon noAndreya umninawe wakhe bephosa umnatha elwandle. Kaloku bona babengabalobi beentlanzi. 17UYesu wathi kubo: “Yizani apha nindilandele; ndonenza nibe ngabalobi babantu.” 18Bayishiya kwangoko ke iminatha yabo, bamlandela.

19Uthe ke, ehambele phambili kancinane, wabona uYakobi noYohane umninawe wakhe, oonyana bakaZebhedi, besesikhitshaneni sabo, belungisa iminatha yabo. 20Wababiza, baza ke bamshiya uyise uZebhedi esikhitshaneni apho enabaqeshwa, balandela uYesu.

Ukuphiliswa komntu onendimoni

(Luka 4:31-37)

21Bangena ke kwidolophu yaseKapernahum, waza ke uYesu *ngoMhla wokuqala wokuPhumla wafundisa *endlwini yesikhungo. 22Bamangaliswa abantu kukufundisa kwakhe, kuba wayefundisa ngegunya, engafundisi njengabachazi-mthetho.

23Kwakukho umntu onendimoni endlwini yesikhungo apho, owayekhala esithi: 24“Ufuna ntoni kuthi, Yesu waseNazarete? Ngaba uze kusitshabalalisa na? Ndiyakwazi ukuba ungubani na: ungoyiNgcwele kaThixo!”

25UYesu wayikhalimela loo ndimoni, esithi: “Yithi tu, uphume kulo mntu!”

26Ke indimoni leyo yamxhuzula loo mntu, yaphuma kuye ibhomboloza. 27Bamangaliswa bonke abantu, babuzana besithi: “Yaz'ba yintoni na le nto! Ngaba yimfundiso entsha? Ngathi lo mfo ufundisa ngegunya! Ewe, neendimoni ezi uyazikhalimela zimthobele!”

28Lwathi ke udumo lukaYesu lwavakala kulo lonke elaseGalili.

Ukuphiliswa kwabaninzi

(Mat 8:14-17; Luka 4:38-41)

29Baphuma ke *endlwini yesikhungo, kwangoko baya kwindlu kaSimon noAndreya, benoYakobi noYohane. 30Ke umkhwekazi kaSimon wayelele, egula yifiva, baza bamxelela uYesu ukuba akaphilanga. 31Waya kuye uYesu, wamphakamisa embambe ngesandla; yaphela kwangoko loo fiva, waza wabalungiselela ukutya.

32Kwathi ke ngokuhlwa, selitshonile ilanga, abantu bazisa kuye bonke abagulayo nabaneendimoni. 33Bonke abantu baloo dolophu babehlanganisene ngasemnyango apho. 34UYesu ke waphilisa abaninzi abagula zizifo ngezifo, ekhupha neendimoni. Iindimoni ezi wayengazivumeli ukuba zithethe, kuba zazimazi.

Ukuthandaza nokushumayela kukaYesu eGalili

(Luka 4:42-44)

35Kwathi kusesekuseni kakhulu, kusemnyama, wavuka uYesu, waya kuthandaza ngasese. 36USimon nâbo babenaye baya kumfuna. 37Bakuba bemfumene, bathi kuye: “Uyafunwa ngumntu wonke.”

38Kambe ke yena wathi kubo: “Masihambe siye kwezinye iidolophu zalapha, ukuze nakhona ndizivakalise iindaba ezimnandi. Kaloku ndizele kanye loo nto.”

39Walityhutyha lonke elaseGalili, eshumayela *ezindlwini zesikhungo, ekhupha iindimoni.

Ukuphiliswa koneqhenqa

(Mat 8:1-4; Luka 5:12-16)

40Kwasuka mntu uthile uneqhenqa weza kuYesu, wambongoza eguqe phambi kwakhe, wathi: “Unako ukundihlambulula ukuba uyathanda.”

41UYesu wavelana naye, wasolula isandla, wamchukumisa, wathi kuye: “Ndiyathanda; hlambuluka.” 42Kwangoko laphela iqhenqa, wahlambuluka. 43Akuba emyale kabukhali, wamndulula kwangoko, 44esithi kuye: “Lumka ungaxeleli bani nento le. Hamba uye kuzibonisa kumbingeleli, wenze umnikelo ngezo zinto wazimiselayo uMosis, ube bubungqina ngokuhlanjululwa kwakho.”Nqulo 14:1-32

45Kodwa yena akuphuma, wasuka wayibhengeza kakhulu le nto. Ngenxa yoko uYesu akabanga saba nako ukungena edolophini ebonwa ngabantu, koko wahlala emaphandleni. Abantu ke babesiza kuye, bevela macala onke.

Ukuphiliswa kofe umzimba

(Mat 9:1-8; Luka 5:17-26)

21Kwakuba ntsuku, uYesu wabuyela eKapernahum; kwavakala ukuba usekhayeni lakhe. 2Ke kwahlanganisana into eninzi yabantu, kwada akwabikho ndawo nangasemnyango.

Kwathi ke xa uYesu wayesashumayela, 3kwafika abantu, bezise kuye umntu ofe umzimba, ethwelwe ngabané. 4Bakuba bengenakusondela kuYesu ngenxa yokuxinana kwendimbane, baqhaqhe uphahla ngakuloo ndawo wayekuyo. Begqobhozile ke, bamhlisa ngokhuko lowo ufe umzimba. 5UYesu akulubona ukholo lwabo, wathi kofe umzimba: “Nyana, izono zakho zixolelwe.”

6Abachazi-mthetho abathile, ababekhona, bathi ezintliziyweni zabo: 7“Yini na ukuba lo athethe ngolu hlobo? Uyanyelisa! Ngubani onako ukuxolela izono ingenguye uThixo kuphela?”

8Kwangoko uYesu wazazi iingcamango zabo, wathi kubo: “Yini na ukuba nibe nezi ngcamango ezintliziyweni zenu? 9Okukona kulula kukuphi na? Kukho ukuthi kofe umzimba: ‘Izono zakho zixolelwe,’ kukho nokuthi: ‘Vuka, uthathe ukhuko lwakho uhambe’? 10Ke ukuze nazi ukuba *uNyana woLuntu unalo igunya lokuxolela izono emhlabeni apha – úthi kofe umzimba – 11ndithi kuwe: ‘Vuka, uthathe ukhuko lwakho, uhambe ugoduke.’ ”

12Wavuka kwangoko ke, wathatha ukhuko, wemka. Bamangaliswa bonke, bemdumisa uThixo, besithi: “Asizange siyibone into enje!”

Ukubizwa kukaLevi

(Mat 9:9-13; Luka 5:27-32)

13UYesu wabuya waphuma waya ngaselwandle. Kwaza ke kwahlanganisana isihlwele ngakuye, wasifundisa. 14Wathi edlula wabona uLevi, unyana ka-Alifeyu, ehleli eofisini yerhafu; wathi kuye: “Ndilandele.” Waphakama ke, wamlandela.

15Kwathi, xa wayesitya kwaLevi, kwakho nento eninzi yabaqokeleli-rhafu *naboni, isitya ndawonye noYesu nabafundi bakhe, kuba babebaninzi, bemlandela. 16Ke abachazi-mthetho beqela *labaFarasi, bakumbona esitya kunye nabaqokeleli-rhafu naboni, bathi kubafundi bakhe: “Yini na ukuba atye kunye nabaqokeleli-rhafu naboni?”

17Ekuvile oko uYesu, wathi kubo: “Ugqirha akafuneki nganto kwabaphilileyo, ufuneka kwabagulayo. Andizanga kubiza malungisa, ndizé kubiza aboni.”

Ukuzila ukutya

(Mat 9:14-17; Luka 5:33-39)

18Abafundi bakaYohane *nabaFarasi babezila ukutya. Ke abantu beza kuYesu, bathi kuye: “Kutheni abafundi bakaYohane nababaFarasi besoloko bezila ukutya nje, kanti bona abakho abazili?”

19UYesu ke wathi kubo: “Ngaba abakhaphi bomyeni bangakuzila na ukutya lo gama umyeni asekunye nabo? Nakanye! Ngalo lonke ixesha asephakathi kwabo umyeni, abangekhe bakuzile! 20Kodwa lofika ixesha lokuba umyeni asuswe kubo, bandule ke ukuzila.

21“Kaloku akukho mntu uthungela isiziba esitsha kwisambatho esidala, kuba ukuba uthe wenjenjalo, sofinyela, sisikrazule ngakumbi isambatho eso. 22Kananjalo akukho mntu uyitha kwiimvaba ezindala iwayini entsha engekabili, kuba ukuba uthe wenjenjalo, zogqabhuka ziphele iimvaba, ichitheke iwayini. Kaloku iwayini engekabili ithiwa kwiimvaba ezintsha.”

Imfundiso kaYesu malunga noMhla woPhumlo

(Mat 12:1-8; Luka 6:1-5)

23Kwathi uYesu ecanda emasimini *ngoMhla wokuPhumla, abafundi bakhe basuka bakha izikhwebu zengqolowa.Hlaz 23:25 24Bathi ke kuye *abaFarasi: “Khawutsho, kungani na ukuba abafundi bakho benze okungavumelekanga ngoMhla woPhumlo?”

25Uthe ke yena kubo: “Anizange nikufunde na awakwenzayo uDavide, mhla walamba engenanto ityiwayo, yena neqela lakhe?1 Sam 21:1-6 26Kaloku wangena endlwini kaThixo ngemihla ka-Abhiyatare umbingeleli omkhulu, wazitya izonka ezazinikelwe kuThixo, wanika neqela lakhe. Kanti ngokomthetho ezi zonka azimelwe kutyiwa ngabangengobabingeleli.Nqulo 24:9

27Waza wathi ke kubo: “UMhla woPhumlo lo wabakho ngenxa yomntu, asinguye umntu owabakho ngenxa yawo. 28Ngoko ke uNyana woLuntu uyiNkosi yawo noMhla woPhumlo.”