IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Ubugxwayiba bamaSirayeli

71Mawoo! Hayi ubugxwayiba endikubo!

Sendifana nokhwahlaza iziqhamo,

obhikica esidiliyeni ehlotyeni.

Phi ke? Akukho nesihloko esi seediliya sokuba nditye!

Akusekho neli lolibo ikhiwane!

2Akasekho amadoda anyanisekileyo emhlabeni;

amadoda athe ngqo suka athi shwaka.

Akhoyo alalela ukuphalaza igazi;

elowo uzingela umntakwabo ngomnatha.

3Izandla zabo zozibini zinobuchule ekwenzeni ububi.

Ooziphathamandla bafunana nezicengo.

Abalawuli bathe thwanga kukunyotywa.

Izikhulu zifezekisa iminqweno yazo.

Ewe, badibene ngokufutha amayelenqe.

4Noyena ubalaseleyo kubo nqwa nokhula;

kunoyena uthembekileyo kubhetele kwabobo.

Ngoku igalelekile imini yesohlwayo;

yiphaphele oku komlindi.

Eli ngoku lixesha lokudideka kwabo.

5Musa ukuthembela ngommelwane.

Hayi, sukubambelela kumhlobo.

Ewe ngenene, wabale amazwi akho,

nditsho nkqu nakulowo ulele esifubeni sakho.

6Kaloku noonyana bayabadela ooyise;

iintombi zivukelana nabo noonina;

umolokazana uvukelana nonina-zala;

iintshaba zomntu zoba ngabendlu yakhe.Mat 10:35-36; Luka 12:53

7Kambe ke mna ndijonge *kuNdikhoyo;

ewe, ndikholosa ngoThixo olusindiso lwam.

UThixo wam yena uya kundiva.

Ukuphakanyiswa kukaSirayeli

8Nina zintshaba, sanukundivuyelela.

Nakuba ndiwile nje ndobuya ndivuke.

Ndingade ndibe ngathi ndisebumnyameni

kodwa yena *uNdikhoyo kukukhanya kwam.

9Kaloku ndimonile uNdikhoyo.

Ngoko ke ndoyithwala ingqumbo yakhe,

ade ke abuye andithethelele,

abuye andilungisele.

Yena wondibeka ekukhanyeni,

nditsho ndibubone ubulungisa bakhe.

10Notshaba lwam lotsho lubone;

luya kwambathiswa lihlazo.

Nditsho olo belufudula lusithi kum:

“Ude abe phi na lo Ndikhoyo unguThixo wakho?”

Ewe, amehlo am aya kukubona ukuwa kwalo,

lunyhashwe ngeenyawo okodaka ezitalatweni.

11Iyeza imini yokwakhiwa kweendonga zakho.

Ngaloo mini iya kwandiswa imida yakho.

12Ngaloo mini baya kufika bevela eAsiriya nakwizixeko zaseJiputa,

bethabathela eJiputa, bade baye kutsho kumlambo iEfrati,

bephuma elwandle, bee xhaxhe ngolunye ulwandle,

bethabathela entabeni, baye kuthi gaa ngenye intaba.

13Lo mhlaba wona woba yinkangala;

ewe, ngenxa yabemi bawo,

nangenxa yezinto abazenzileyo.

Uvelwano lukaNdikhoyo

14Ewe, *Ndikhoyo, baluse abantu bakho;

ngaloo ntonga yalusa ilifa lakho,

elo ke lizihlalela emahlathini

kuloo madlelo mahle kunene.Okanye “embindini wentaba iKarmele”

Mabatye eBhashan naseGiliyadi;

ewe, mabadle ngendeb' endala.

15“Njengakwimihla yokuphuma kwenu eJiputa

ndobabonisa imimangaliso yam.”

16Izizwe zothi zingabona zinyoshoze

nakuba bezisakuba namandla.

Zosuka ke zibamb' ongezantsi,

zithi ti, zivingcek' iindlebe.

17Zosuka zity' uthuli njengeenyoka;

zofana nezidalwa ezirhubuluzayo,

eziphuma emingxunyeni zingcangcazela.

Ziya kunkwantya phambi koNdikhoyo uThixo wakho,

zitsho zoyike ngenxa yakho.

18Kodwa nguwuphi uThixo onjengawe?

Nguwuphi oxolela ubugwenxa,

angazihoyi iziphoso zamasalela elifa lakhe?

Wena akuhlali uqumbile ngonaphakade;

kaloku uyimvuze-mvuze bububele.

19Nangoku wobuya uvelane nathi,

izono zethu uzinyathele ngeenyawo,

uzilahle lee iziphoso zethu,

uzintywilisele enzulwini yolwandle.

20Wena uya kunyaniseka kuYakobi,

uya kubuya ngenceba kuAbraham,

njengoko wabhambathisayo ngesifungo koobawo,

kudala-dala ngemihla yamandulo.