IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

UNdikhoyo umangalela amaSirayeli

61Phulaphulani oko *uNdikhoyo akuthethayo:

“Phakama uxoxe, zive neentaba;

neenduli mazilive ilizwi lakho.

2Kuveni ukubambana kukaNdikhoyo, zintaba.

Phulaphulani, ziseko ezingatshitshiyo zehlabathi.

UNdikhoyo ubabeka ityala abantu bakhe;

ewe, ubeka isityholo kuSirayeli.

3“Ngaba ndinenze ntoni, bantu bam?

Kodwa-kodwa ndinidinise ngantoni?

Hayi kaloku, ndiphenduleni!

4Andithi ndanikhupha kwelaseJiputa;Mfud 12:50-51

ndanikhulula kwilizwe lobukhoboka;

ndaninika uMosisMfud 4:10-16 ukuba anikhokele,

enoAronMfud 4:10-16 noMiriyam?Mfud 15:20

5Bantu bam, senikulibele na ukucetyiswa kukaBhalaki ukumkani waseMowabhi?

Aniyikhumbuli na impendulo kaBhalam unyana kaBhehore?Ntlango 22:2 – 24:25

Zona izigigaba zaseShitim naseGiligali?Yosh 3:1 – 4:19

Yiqiqeni imisebenzi elungileyo kaNdikhoyo.”

Oko uNdikhoyo akufunayo emntwini

6Ndoya nantoni kodwa phambi *koNdikhoyo?

Ndokhahlela ndinantoni kuThixo uPhezukonke?

Ngaba ndoya namadini atshiswayo,

ndiye namathole anyaka mnye?

7Ngaba uNdikhoyo wokholiswa na ngamawaka-waka eenkunzi zeegusha,

nangawo amawaka alishumi emilambo yamafutha omnquma?

Ubugwenxa bam ndingabungxengxezela na ngezibulo lam,

isono sam ngesiqhamo somzimba wam?

8Ukuxelelwe, mntundini, oko kulungileyo –

nditsho oko uNdikhoyo akufunayo kuwe:

kukwenza ngobulungisa, uthande ububele,

uhambe ngokuthobileyo kunye noThixo wakho.

9UNdikhoyo ubhekisa ilizwi lakhe esixekweni.

Bubulumko ukuthobela igama lakhe.

Yigqaleni intonga yakhe nalowo wayimiselayo.

10“Soze ndibulibale, ndlundini yenkohlakalo,

ubutyebi obuzuze ngobuqhophololo.

Ziqalekisiwe izilinganiso zakho zobuqhetseba.

11Andimxoleli umntu osikali sinexanasi,

osebenzisa amatye okuveyisha anenkohliso.

12Izinhanha zakho zizibhoja,

kanti abantu bakho bayaxoka,

batsho ngolwimi olukhohlisayo.

13Ngoko ke ndiqalile ukukutshabalalisa;

ndokutshitshisa ngenxa yezono zakho.

14Uya kuba ngatya, unganeliseki;

isisu sakho sosala sithe nca.

Uya kuba ngabeka, kungagcinakali nto;

oovimba bakho bochithwa yimfazwe.

15Uya kuba ngalima, tu isivuno.

Uya kuwukhama wona umnquma

kodwa ungaze ube nawo amafutha.

Uya kuyixovula yona idiliya,

kodwa soze usele wayini.

16Kaloku ulandele imikhuba kaOmri,1 Kum 16:23-28

uhamba ngezenzo zendlu ka-Ahabhi.1 Kum 16:29-34; 21:25-26

Ewe, uthene nca nezithethe zabo.

Ngoko ke ndosuka ndikutshabalalise,

abantu bakho bona babe yintlekisa.

Uya kukuthwala ukungcikivwa kwabantu bam.”

7

Ubugxwayiba bamaSirayeli

71Mawoo! Hayi ubugxwayiba endikubo!

Sendifana nokhwahlaza iziqhamo,

obhikica esidiliyeni ehlotyeni.

Phi ke? Akukho nesihloko esi seediliya sokuba nditye!

Akusekho neli lolibo ikhiwane!

2Akasekho amadoda anyanisekileyo emhlabeni;

amadoda athe ngqo suka athi shwaka.

Akhoyo alalela ukuphalaza igazi;

elowo uzingela umntakwabo ngomnatha.

3Izandla zabo zozibini zinobuchule ekwenzeni ububi.

Ooziphathamandla bafunana nezicengo.

Abalawuli bathe thwanga kukunyotywa.

Izikhulu zifezekisa iminqweno yazo.

Ewe, badibene ngokufutha amayelenqe.

4Noyena ubalaseleyo kubo nqwa nokhula;

kunoyena uthembekileyo kubhetele kwabobo.

Ngoku igalelekile imini yesohlwayo;

yiphaphele oku komlindi.

Eli ngoku lixesha lokudideka kwabo.

5Musa ukuthembela ngommelwane.

Hayi, sukubambelela kumhlobo.

Ewe ngenene, wabale amazwi akho,

nditsho nkqu nakulowo ulele esifubeni sakho.

6Kaloku noonyana bayabadela ooyise;

iintombi zivukelana nabo noonina;

umolokazana uvukelana nonina-zala;

iintshaba zomntu zoba ngabendlu yakhe.Mat 10:35-36; Luka 12:53

7Kambe ke mna ndijonge *kuNdikhoyo;

ewe, ndikholosa ngoThixo olusindiso lwam.

UThixo wam yena uya kundiva.

Ukuphakanyiswa kukaSirayeli

8Nina zintshaba, sanukundivuyelela.

Nakuba ndiwile nje ndobuya ndivuke.

Ndingade ndibe ngathi ndisebumnyameni

kodwa yena *uNdikhoyo kukukhanya kwam.

9Kaloku ndimonile uNdikhoyo.

Ngoko ke ndoyithwala ingqumbo yakhe,

ade ke abuye andithethelele,

abuye andilungisele.

Yena wondibeka ekukhanyeni,

nditsho ndibubone ubulungisa bakhe.

10Notshaba lwam lotsho lubone;

luya kwambathiswa lihlazo.

Nditsho olo belufudula lusithi kum:

“Ude abe phi na lo Ndikhoyo unguThixo wakho?”

Ewe, amehlo am aya kukubona ukuwa kwalo,

lunyhashwe ngeenyawo okodaka ezitalatweni.

11Iyeza imini yokwakhiwa kweendonga zakho.

Ngaloo mini iya kwandiswa imida yakho.

12Ngaloo mini baya kufika bevela eAsiriya nakwizixeko zaseJiputa,

bethabathela eJiputa, bade baye kutsho kumlambo iEfrati,

bephuma elwandle, bee xhaxhe ngolunye ulwandle,

bethabathela entabeni, baye kuthi gaa ngenye intaba.

13Lo mhlaba wona woba yinkangala;

ewe, ngenxa yabemi bawo,

nangenxa yezinto abazenzileyo.

Uvelwano lukaNdikhoyo

14Ewe, *Ndikhoyo, baluse abantu bakho;

ngaloo ntonga yalusa ilifa lakho,

elo ke lizihlalela emahlathini

kuloo madlelo mahle kunene.Okanye “embindini wentaba iKarmele”

Mabatye eBhashan naseGiliyadi;

ewe, mabadle ngendeb' endala.

15“Njengakwimihla yokuphuma kwenu eJiputa

ndobabonisa imimangaliso yam.”

16Izizwe zothi zingabona zinyoshoze

nakuba bezisakuba namandla.

Zosuka ke zibamb' ongezantsi,

zithi ti, zivingcek' iindlebe.

17Zosuka zity' uthuli njengeenyoka;

zofana nezidalwa ezirhubuluzayo,

eziphuma emingxunyeni zingcangcazela.

Ziya kunkwantya phambi koNdikhoyo uThixo wakho,

zitsho zoyike ngenxa yakho.

18Kodwa nguwuphi uThixo onjengawe?

Nguwuphi oxolela ubugwenxa,

angazihoyi iziphoso zamasalela elifa lakhe?

Wena akuhlali uqumbile ngonaphakade;

kaloku uyimvuze-mvuze bububele.

19Nangoku wobuya uvelane nathi,

izono zethu uzinyathele ngeenyawo,

uzilahle lee iziphoso zethu,

uzintywilisele enzulwini yolwandle.

20Wena uya kunyaniseka kuYakobi,

uya kubuya ngenceba kuAbraham,

njengoko wabhambathisayo ngesifungo koobawo,

kudala-dala ngemihla yamandulo.