IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

UNdikhoyo umangalela amaSirayeli

61Phulaphulani oko *uNdikhoyo akuthethayo:

“Phakama uxoxe, zive neentaba;

neenduli mazilive ilizwi lakho.

2Kuveni ukubambana kukaNdikhoyo, zintaba.

Phulaphulani, ziseko ezingatshitshiyo zehlabathi.

UNdikhoyo ubabeka ityala abantu bakhe;

ewe, ubeka isityholo kuSirayeli.

3“Ngaba ndinenze ntoni, bantu bam?

Kodwa-kodwa ndinidinise ngantoni?

Hayi kaloku, ndiphenduleni!

4Andithi ndanikhupha kwelaseJiputa;Mfud 12:50-51

ndanikhulula kwilizwe lobukhoboka;

ndaninika uMosisMfud 4:10-16 ukuba anikhokele,

enoAronMfud 4:10-16 noMiriyam?Mfud 15:20

5Bantu bam, senikulibele na ukucetyiswa kukaBhalaki ukumkani waseMowabhi?

Aniyikhumbuli na impendulo kaBhalam unyana kaBhehore?Ntlango 22:2 – 24:25

Zona izigigaba zaseShitim naseGiligali?Yosh 3:1 – 4:19

Yiqiqeni imisebenzi elungileyo kaNdikhoyo.”

Oko uNdikhoyo akufunayo emntwini

6Ndoya nantoni kodwa phambi *koNdikhoyo?

Ndokhahlela ndinantoni kuThixo uPhezukonke?

Ngaba ndoya namadini atshiswayo,

ndiye namathole anyaka mnye?

7Ngaba uNdikhoyo wokholiswa na ngamawaka-waka eenkunzi zeegusha,

nangawo amawaka alishumi emilambo yamafutha omnquma?

Ubugwenxa bam ndingabungxengxezela na ngezibulo lam,

isono sam ngesiqhamo somzimba wam?

8Ukuxelelwe, mntundini, oko kulungileyo –

nditsho oko uNdikhoyo akufunayo kuwe:

kukwenza ngobulungisa, uthande ububele,

uhambe ngokuthobileyo kunye noThixo wakho.

9UNdikhoyo ubhekisa ilizwi lakhe esixekweni.

Bubulumko ukuthobela igama lakhe.

Yigqaleni intonga yakhe nalowo wayimiselayo.

10“Soze ndibulibale, ndlundini yenkohlakalo,

ubutyebi obuzuze ngobuqhophololo.

Ziqalekisiwe izilinganiso zakho zobuqhetseba.

11Andimxoleli umntu osikali sinexanasi,

osebenzisa amatye okuveyisha anenkohliso.

12Izinhanha zakho zizibhoja,

kanti abantu bakho bayaxoka,

batsho ngolwimi olukhohlisayo.

13Ngoko ke ndiqalile ukukutshabalalisa;

ndokutshitshisa ngenxa yezono zakho.

14Uya kuba ngatya, unganeliseki;

isisu sakho sosala sithe nca.

Uya kuba ngabeka, kungagcinakali nto;

oovimba bakho bochithwa yimfazwe.

15Uya kuba ngalima, tu isivuno.

Uya kuwukhama wona umnquma

kodwa ungaze ube nawo amafutha.

Uya kuyixovula yona idiliya,

kodwa soze usele wayini.

16Kaloku ulandele imikhuba kaOmri,1 Kum 16:23-28

uhamba ngezenzo zendlu ka-Ahabhi.1 Kum 16:29-34; 21:25-26

Ewe, uthene nca nezithethe zabo.

Ngoko ke ndosuka ndikutshabalalise,

abantu bakho bona babe yintlekisa.

Uya kukuthwala ukungcikivwa kwabantu bam.”