IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

Uxolo olungaphele ndawo

(Isaya 2:1-4)

41Ke kaloku ngemihla yokugqibela

intaba emi kuyo indlu *kaNdikhoyo

iya kuba yeyona ibalaseleyo,

izikrobele zonke iinduli;

nabantu baya kugxalathelana ukuya kuyo.

2Ewe, izizwe ezininzi ziya kuza zithi:

“Yizani siye entabeni kaNdikhoyo,

endlwini kaThixo kaYakobi.

Yena wosifundisa iindlela zakhe,

ukuze thina sihambe ngazo.”

Kaloku umthetho wophuma eZiyon,

liphume eJerusalem ilizwi likaNdikhoyo.

3Nguye oya kugweba phakathi kwabantu,

abe ngumlamli phakathi kwezizwe ezikude nezomeleleyo,

wona amakrele awenze amakhuba,

yona imikhonto ibe zizitshetshe zokuthena imithi.Jow 3:10

Kaloku izizwe soze ziphinde ziqulelane ngamakrele,

zingasayi kuze ziphinde ziqeqeshelwe imfazwe.

4Bonke ngabanye bophumla phantsi kwemidiliya yabo,

umntu ahlale phantsi komkhiwane wakhe,Zakar 3:10

kungekho namntu uya kuboyikisa.

Kaloku uthethile uNdikhoyo uSomandla.

5Zonke izizwe ziya kuhamba emagameni *oothixo bazo;

ke thina siya kuhamba egameni likaNdikhoyo uThixo wethu nanini nanini.

Ukubuya ekuthinjweni

6Umlomo *kaNdikhoyo uthi:

“Ngaloo mini ndiya kuziqokelela neziqhwala,

neembacu ngokwazo ndizihlanganise,

ngokunjalo nâbo ndibabandezeleyo.

7Iziqhwala ndozenza amasalela,

iimbacu zibe sisizwe esomeleleyo,

uNdikhoyo abalawule kwintaba iZiyon

kusukela ngaloo mini kuse ephakadeni.

8Ke wena, nqaba yemboniselo yomhlambi,

wena nduli, ntombindini eyiZiyon,

wowubuyiselwa umbuso wamandulo;

ewe, ubukhosi bobuyiselwa kwintombi eyiJerusalem.”

9Ngani ke ukuba ubhomboloze?

Ngaba akunaye ukumkani?

Ngaba akusenalo na iphakathi,

sowupena-pena nje ngoku

ngathi ngumfazi efunyenwe yinimba?

10Pinyalaza uncwine, ntombindini eyiZiyon,

ube ngathi ngumfazi mhla ngenimba,

kuba uyaphuma ngoku kwesi sixeko.

Uza kuhlala empenge-mpengeni.

Uza kuya kwelaseBhabheli

apho uya kuhlangulwa khona.

Uya kukhululwa nguNdikhoyo khona,

akukhuphe esandleni seentshaba zakho.

11Ngoku ke zininzi izizwe ezihlanganisene ngawe.

Zithi: “Ewe, mayixabheleke iZiyon,

amehlo ethu akubone oko.”

12Kodwa ke bona abazazi iingcinga zikaNdikhoyo,

necebo lakhe abaliqondi.

Yena ubaqokelela njengezithungu

ingqolowa xa isiya kubhulwa.

13“Vuka kaloku ubhule, ntombindini iyiZiyon!

Ndokunika iimpondo ezingathi yintsimbi,

ube neempuphu ezinjengobhedu,

izizwe ezininzi uzinyhashe zibe ziintsali,

uze loo ngeniso yazo yobutshijolo uyinikele ibe yekaNdikhoyo,

ubutyebi bazo buye kwiNkosi yehlabathi lonke.”

5

Umlawuli oya kuphuma eBhetelehem

51Hlanganisa umkhosi, wena sixeko sihlaselwayo!

Kaloku thina basingqingile.

Ke yena umlawuli kaSirayeli

baya kumbetha ngentonga esidleleni.

2“Kambe ke nawe, Bhetelehem yase-Efrata,

udeleke unjalo kwizindlu zakwaJuda,

kanti ke kwalapha kuwe ndiza kuvelisa

lowo uya kuba ngumlawuli kaSirayeli,Mat 2:6; Yoh 7:42

omveli yakhe isukela kwamandulo,

kwimihla yasephakadeni.”

3Ke uSirayeli yena uya kulahlwa

ade ke lowo ulunywayo abeleke,

ke bona abantakwabo babuye

beze bazibandakanye namaSirayeli.

4Uya kumiselwa ukwalusa umhlambi,

enamandla *kaNdikhoyo,

enobungangamsha begama likaNdikhoyo uThixo wakhe.

Ewe, bona bohlala bekhuselekile

kuba kaloku ubungangalala bakhe

bofikelela nakwiziphelo zehlabathi.

5Kaloku yena uya kuzisa uxolo.

Ukuhlangulwa nokutshatyalaliswa

Xa ama-Asiriya elihlasela ilizwe lethu,

egaleleka kwiinqaba zethu,

sowakhuphela isixhenxe sabelusi –

hayi, yoba sisibhozo samatshawe.

6Ilizwe laseAsiriya aya kulilawula ngekrele,

elakwaNimrodeZiQalo 10:8-11 alilawule ngamakrele angxashiweyo.

Yena uya kusihlangula kuma-Asiriya

xa wona ehlasela ilizwe lethu,

xa wona engqisha kwimida yethu.

7Amasalela kaYakobi oba phakathi kwezizwe ezininzi;

oku kombethe ovela kuNdikhoyo,

oku komvimbi engceni;

kaloku wona awujongi mntu,

wona awubalindi oonyana babantu.

8Amasalela kaYakobi oba phakathi kweentlanga –

ewe, wona aya kuhlala phakathi kwezizwe ezininzi –

oku kwengonyama phakathi kwamarhamncwa ehlathini,

oku kwethole lengonyama phakathi kwemihlambi yeegusha –

nditsho elihamba linyhasha,

liqwenga-qwenga kungekho mhlanguli.

9Isandla sakho siya kuboyisa ababandezeli bakho,

uzitshabalalise zonke iintshaba zakho.

10Umlomo kaNdikhoyo uthi:

“Ngaloo mini ndowatshabalalisa amahashe akho,

neenqwelo zakho ndizifohloze.

11Ndiya kuzivuthulula izixeko zelizwe lakho,

ke zona iinqaba ndizibhodloze.

12Ndiya kuziphuthisa izixhobo zemilingo ezisesandleni sakho,

ungabi saba nabo abantu abavumisayo.

13Ndoyitshabalalisa imifanekiso eqingqiweyo neentsika zonqulo eziphakathi kwenu.

Akuyi kuba saguqa kumsebenzi wezandla zakho.

14Ndozincothula neentsika zika-Ashera phakathi kwenu;

izixeko zakho zona ndizibhodloze.

15Ndiya kuziphindezela ndinomsindo nengqumbo

kwezo zizwe zingandithobelanga.”

6

UNdikhoyo umangalela amaSirayeli

61Phulaphulani oko *uNdikhoyo akuthethayo:

“Phakama uxoxe, zive neentaba;

neenduli mazilive ilizwi lakho.

2Kuveni ukubambana kukaNdikhoyo, zintaba.

Phulaphulani, ziseko ezingatshitshiyo zehlabathi.

UNdikhoyo ubabeka ityala abantu bakhe;

ewe, ubeka isityholo kuSirayeli.

3“Ngaba ndinenze ntoni, bantu bam?

Kodwa-kodwa ndinidinise ngantoni?

Hayi kaloku, ndiphenduleni!

4Andithi ndanikhupha kwelaseJiputa;Mfud 12:50-51

ndanikhulula kwilizwe lobukhoboka;

ndaninika uMosisMfud 4:10-16 ukuba anikhokele,

enoAronMfud 4:10-16 noMiriyam?Mfud 15:20

5Bantu bam, senikulibele na ukucetyiswa kukaBhalaki ukumkani waseMowabhi?

Aniyikhumbuli na impendulo kaBhalam unyana kaBhehore?Ntlango 22:2 – 24:25

Zona izigigaba zaseShitim naseGiligali?Yosh 3:1 – 4:19

Yiqiqeni imisebenzi elungileyo kaNdikhoyo.”

Oko uNdikhoyo akufunayo emntwini

6Ndoya nantoni kodwa phambi *koNdikhoyo?

Ndokhahlela ndinantoni kuThixo uPhezukonke?

Ngaba ndoya namadini atshiswayo,

ndiye namathole anyaka mnye?

7Ngaba uNdikhoyo wokholiswa na ngamawaka-waka eenkunzi zeegusha,

nangawo amawaka alishumi emilambo yamafutha omnquma?

Ubugwenxa bam ndingabungxengxezela na ngezibulo lam,

isono sam ngesiqhamo somzimba wam?

8Ukuxelelwe, mntundini, oko kulungileyo –

nditsho oko uNdikhoyo akufunayo kuwe:

kukwenza ngobulungisa, uthande ububele,

uhambe ngokuthobileyo kunye noThixo wakho.

9UNdikhoyo ubhekisa ilizwi lakhe esixekweni.

Bubulumko ukuthobela igama lakhe.

Yigqaleni intonga yakhe nalowo wayimiselayo.

10“Soze ndibulibale, ndlundini yenkohlakalo,

ubutyebi obuzuze ngobuqhophololo.

Ziqalekisiwe izilinganiso zakho zobuqhetseba.

11Andimxoleli umntu osikali sinexanasi,

osebenzisa amatye okuveyisha anenkohliso.

12Izinhanha zakho zizibhoja,

kanti abantu bakho bayaxoka,

batsho ngolwimi olukhohlisayo.

13Ngoko ke ndiqalile ukukutshabalalisa;

ndokutshitshisa ngenxa yezono zakho.

14Uya kuba ngatya, unganeliseki;

isisu sakho sosala sithe nca.

Uya kuba ngabeka, kungagcinakali nto;

oovimba bakho bochithwa yimfazwe.

15Uya kuba ngalima, tu isivuno.

Uya kuwukhama wona umnquma

kodwa ungaze ube nawo amafutha.

Uya kuyixovula yona idiliya,

kodwa soze usele wayini.

16Kaloku ulandele imikhuba kaOmri,1 Kum 16:23-28

uhamba ngezenzo zendlu ka-Ahabhi.1 Kum 16:29-34; 21:25-26

Ewe, uthene nca nezithethe zabo.

Ngoko ke ndosuka ndikutshabalalise,

abantu bakho bona babe yintlekisa.

Uya kukuthwala ukungcikivwa kwabantu bam.”