IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Isohlwayo sabacinezeli

21Mawoo ke, nina baceba ububi –

nditsho nina bayila inkohlakalo kwiimandlalo zenu!

Kwakusa benza loo nkohlakalo,

kuba kaloku isemandleni abo.

2Bakunqwenela intsimi bayayohlutha;

bakubawela indlu bayayoxutha.

Umzi womntu bawuthatha ngobuqili,

ilifa lomfo liphelele kubo.

3Ngoko ke utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Ndiniqulunqela isithwakumbe, bantundini;

aningekhe nibe nako ukusinda kuso.

Soze nibe sahamba ngebhongo,

kuba koba kugos' okwaphukayo.

4Ngaloo mini niya kuba sisigculelo,

baphoxise ngani ngelenzila iculo, besithi:

‘Basivuthulule satshabalala mpela;

balahlula-hlule ilifa labantu bam.

UNdikhoyo ulithathile kuthi

walinikela kwabo bangabavukeli.’ ”

5Ngoko ke akuyi kubakho mntu,

nditsho ebandleni likaNdikhoyo,

oya kwaba umhlaba *ngeqashiso.

Abashumayeli abakhohlisayo

6Abashumayelayo bathi:

“Hayi, musa ukushumayela!

Sukushumayela ngayo le nto;

akukho hlazo liya kusihlela.”

7Ndlu kaYakobi, ngani ukuba kuthiwe:

“Ngaba uMoya kaNdikhoyo ukhathazekile?

Uthi angazenza izinto ezinjalo?”

“Akazali buhle na amazwi am kwabo bahamba ngokuthe ngqo?

8Abantu bam basand' ukundivukela oku kotshaba.

Abo badlulayo bengacingele nto, oku kwamajoni avela emfazweni,

nibahluba izambatho zabo ezingayiwayo.

9Niyabagxotha abafazi bakowethu,

bemke emizini elibhongo labo.

Abantwana babo nibohlutha intsikelelo yam,

bangaze bayifumane naphakade.

10Yithi thwas' uhambe,

kuba le asiyondawo yakuphumla.

Ewe, le ndawo ixabhelekile;

ifikelwa yintshabalalo engenakunqandwa.

11Ukuba kufika ixoki lomkhohlisi lisithi:

‘Mna ndishumayela indyebo;

yoba yindyikityha yewayini notywala;’

yena woba ngoyena *mshumayeli ulungileyo kwaba bantu!”

Ukubuyiswa kwamasalela

12“Ngenene ndoniqokelela nonke, nzala kaYakobi;

ewe, ndowahlanganisela ndawonye amasalela kaSirayeli.

Ndonidibanisela ndawonye ngathi ziigusha esibayeni.

Oku komhlambi osedlelweni baya kuxokozela ngokuba baninzi kwabo abantu.

13Uvulindlela wohamba phambi kwabo;

botyhoboza baphume esangweni.

Ukumkani woba yena ekhokele,

*uNdikhoyo ngokwakhe abe yintloko yabo.”

3

Kugxekwa iinkokheli zakwaSirayeli

31Suka ke mna ndathi:

“Phulaphulani, zinkokheli zakwaYakobi,

nani balawuli bendlu kaSirayeli.

Beningafanele na ukubuqonda ubulungisa?

2Kambe ke, nibuthiyil' ubulungisa, nithand' ububi.

Abantu bam nibahlubulula ulusu,

nibabhunyule inyama emathanjeni.

3Ewe, abantu bam nibadla ngathi bayinyama,

nibahlube ulusu lwabo,

amathambo abo niwakroboze,

nibanqunqe oku kwenyama elungele imbiza,

ngathi yinyama eza kuphekwa ngongxawu.”

4Boba ngakhala ke *kuNdikhoyo asuke yena angabaphenduli.

Ngelo xesha yena uya kubafulathela ngenxa yobubi ababenzileyo.

5Ngokusingisele *kubashumayeli abalahlekisa abantu bakowethu,

abalilisela ngoxolo kwabo babanika ukutya,

ukanti kwabo bangabanikiyo sele bequlele imfazwe,

utsho uNdikhoyo ukuthi: 6“Ngoko ke ubusuku buya kunigubungela, ningabi namibono;

kuya kuba mnyama, ningabi satyhilelwa nto.

Abashumayeli botshonelwa lilanga,

nemini isuke ixubayele.

7Iimboni ke zona ziya kuhlazeka,

oosiyazi baphoxeke.

Baya kuba zizishwayimbana, babufihle ubuso,

kuba bengaphendulwa nguThixo.”

8Ke mna okokwam ndomelele;

uMoya kaNdikhoyo uyandongamela,

undithe jize ngobulungisa namandla,

ukuze ndixelele uYakobi ubugwenxa bakhe,

uSirayeli ndimbonise isono sakhe.

9Yivani, zinkokheli zendlu kaYakobi,

nani balawuli bendlu kaSirayeli,

nina babuthiyileyo ubulungisa,

nina bagqwethi bolungelelwano.

10IZiyon niyakha ngobutyadidi begazi;

iJerusalem niyiseka ngenkohlakalo.

11Iinkokheli zayo zisebenza ngenxa yokunyotywa;

ababingeleli basebenzela inzuzo,

nabashumayeli benza izityhilelo khon' ukuze bazuze imali,

kodwa bayame ngoNdikhoyo besithi:

“UNdikhoyo ukho phakathi kwethu.

Ngekhe sihlelwe bububi mpela.”

12Ngoko ke, ngenxa yenu, iZiyon yolinywa njengentsimi,

iJerusalem yona ibe ngamabhodlo;

ke yona intaba yendlu kaThixo ibe ngummango wamahlathi.Jer 26:18

4

Uxolo olungaphele ndawo

(Isaya 2:1-4)

41Ke kaloku ngemihla yokugqibela

intaba emi kuyo indlu *kaNdikhoyo

iya kuba yeyona ibalaseleyo,

izikrobele zonke iinduli;

nabantu baya kugxalathelana ukuya kuyo.

2Ewe, izizwe ezininzi ziya kuza zithi:

“Yizani siye entabeni kaNdikhoyo,

endlwini kaThixo kaYakobi.

Yena wosifundisa iindlela zakhe,

ukuze thina sihambe ngazo.”

Kaloku umthetho wophuma eZiyon,

liphume eJerusalem ilizwi likaNdikhoyo.

3Nguye oya kugweba phakathi kwabantu,

abe ngumlamli phakathi kwezizwe ezikude nezomeleleyo,

wona amakrele awenze amakhuba,

yona imikhonto ibe zizitshetshe zokuthena imithi.Jow 3:10

Kaloku izizwe soze ziphinde ziqulelane ngamakrele,

zingasayi kuze ziphinde ziqeqeshelwe imfazwe.

4Bonke ngabanye bophumla phantsi kwemidiliya yabo,

umntu ahlale phantsi komkhiwane wakhe,Zakar 3:10

kungekho namntu uya kuboyikisa.

Kaloku uthethile uNdikhoyo uSomandla.

5Zonke izizwe ziya kuhamba emagameni *oothixo bazo;

ke thina siya kuhamba egameni likaNdikhoyo uThixo wethu nanini nanini.

Ukubuya ekuthinjweni

6Umlomo *kaNdikhoyo uthi:

“Ngaloo mini ndiya kuziqokelela neziqhwala,

neembacu ngokwazo ndizihlanganise,

ngokunjalo nâbo ndibabandezeleyo.

7Iziqhwala ndozenza amasalela,

iimbacu zibe sisizwe esomeleleyo,

uNdikhoyo abalawule kwintaba iZiyon

kusukela ngaloo mini kuse ephakadeni.

8Ke wena, nqaba yemboniselo yomhlambi,

wena nduli, ntombindini eyiZiyon,

wowubuyiselwa umbuso wamandulo;

ewe, ubukhosi bobuyiselwa kwintombi eyiJerusalem.”

9Ngani ke ukuba ubhomboloze?

Ngaba akunaye ukumkani?

Ngaba akusenalo na iphakathi,

sowupena-pena nje ngoku

ngathi ngumfazi efunyenwe yinimba?

10Pinyalaza uncwine, ntombindini eyiZiyon,

ube ngathi ngumfazi mhla ngenimba,

kuba uyaphuma ngoku kwesi sixeko.

Uza kuhlala empenge-mpengeni.

Uza kuya kwelaseBhabheli

apho uya kuhlangulwa khona.

Uya kukhululwa nguNdikhoyo khona,

akukhuphe esandleni seentshaba zakho.

11Ngoku ke zininzi izizwe ezihlanganisene ngawe.

Zithi: “Ewe, mayixabheleke iZiyon,

amehlo ethu akubone oko.”

12Kodwa ke bona abazazi iingcinga zikaNdikhoyo,

necebo lakhe abaliqondi.

Yena ubaqokelela njengezithungu

ingqolowa xa isiya kubhulwa.

13“Vuka kaloku ubhule, ntombindini iyiZiyon!

Ndokunika iimpondo ezingathi yintsimbi,

ube neempuphu ezinjengobhedu,

izizwe ezininzi uzinyhashe zibe ziintsali,

uze loo ngeniso yazo yobutshijolo uyinikele ibe yekaNdikhoyo,

ubutyebi bazo buye kwiNkosi yehlabathi lonke.”