IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Intshayelelo

11Nali ilizwi *likaNdikhoyo elafikela uMika waseMoreshete ngemihla kaJotam2 Kum 15:32-38; 2 Gan 27:1-7 noAhazi2 Kum 16:1-20; 2 Gan 28:1-27 noHezekiya,2 Kum 18:1 – 20:21; 2 Gan 29:1 – 32:33 ookumkani bakwaJuda, awalibonayo ngokusingisele kwiSamariya neJerusalem:

ISamariya neJerusalem

2Yivani, nina nonke zizwe;

phulaphulani, mhlaba nabo bonke abemiyo kuwo.

*UNdikhoyo uSomandla unika ubungqina ngawe;

yena uthetha esendlwini yakhe engcwele.

3Nanko ephuma ekhayeni lakhe;

ewe, nanko esiza ehamba ezindaweni eziphakamileyo.

4Uya kunyathela iintaba zitsho zinyibilike,

zibe ngathi ngumthwebeba emlilweni.

Uya kunyathela iintili zitsho zimke,

kube ngathi kuhl' iimpuphuma zamanzi ethambekeni –

5nto leyo ihla ngenxa yobugwenxa bukaYakobi;

ewe, le nto ingenxa yesono sendlu kaSirayeli.

Bubugwenxa buni obu bukaYakobi? AsingoSamariya na?

Yiyiphi indawo ephakamileyo yokukhonza *izithixo kwaJuda? AsiyoJerusalem na?

6“Ngoko ke iSamariya ndoyitsho ibe yimbuqe,

ibe yintili yokutyala isidiliya.

Loo matye ayo ndowaphosa entilini,

iziseko zayo zisale zize.

7Imifanekiso eqingqiweyo yezithixo zakhona yoba ziingceba;

iminikelo kwindlu yokunqula yotshiswa ngomlilo.

Ndoyitshabalalisa imifanekiso yezithixo.

Kaloku izuzwe ngobuhenyu;

yophinda ke ibuyele kwakubuhenyu bengqesho.”

Isililo

8Ngesi ke isizathu ndobhomboloza ndikhale;

ndohamba ndinganxibanga zihlangu, ndizé,

nditsho ngomkhulungwane ngathi ngudyakalashe,

ndigqumshele ngathi yinciniba.

9Kaloku inxeba leSamariya alinyangeki,

ngoku selisosulela noJuda lo.

Selikumasango abantu bam;

ewe, kwiJerusalem ngenkqu.

10Le nto ze ningayibiki eGati;NgesiHebhere (isiJuda) igama elithi iGati livakala lisondele kwelithi ukubika

ze ningakhe nigixe konke-konke.

Ze nizibhuqa-bhuqe eluthulini eBhete-leafra.Oko kukuthi “eMzini woThuli.” IBhete-leafra nezinye iidolophu ekuthethwa zona kwesi sahluko zingqonge iJerusalem. Ngoko ke beziya kuhlaselwa lutshaba oluya eJerusalem

11Dlulani nihamba zé nilihlazo, nina bemi baseShafire.Oko kukuthi “baseMyolisi”

AbaseZananNgesiHebhere igama elithi iZanan livakala lisondele kwelithi ukuphuma abacingi baphume.

IBhete-ezeleOko kukuthi “uMzi oSondeleyo” ikwinzilo;

akukho ndawo isondele kuyo yokuzikhusela.

12AbaseMarotiNgesiHebhere igama elithi iMaroti livakala lisondele kwelithi ubukrakra bayapena-pena ziintlungu,

belangazelela okulungileyo,

kuba isithwakumbe sivele *kuNdikhoyo,

sathi gaxa kumasango eJerusalem.

13Nina bemi baseLakishe,NgesiHebhere igama elithi iLakishe livakala lisondele kwelithi isipani samahashe bophelan' amahash' enqwelweni.

Yaba nini abangcamli besono,

neZiyon nayikhokelela kwakuso;

ubugwenxa bukaSirayeli bufunyenwe kuni.

14Nangoku nab' izipho zokwahlukana,

ninikezele kwiMoresheti yaseGati.

IAkezibhiOko kukuthi “uMkhohlisi” yona ngumkhohlisi;

ibagqibile ookumkani bakwaSirayeli.

15Ke nina, bemi baseMaresha,NgesiHebhere igama elithi iMaresha livakala lisondele kwelithi ukudla ilifa ndiya kunizisela oya kunidla ilifa.

Yena lowo usisidima sikaSirayeli uza kufika eAdulam.

16Zilani nigugule nitsho ngeenkqayi ngenxa yabantwana enibathandayo.

Chengezelisani ngeempandla ngathi lixhalanga;

kaloku baza kuthathwa basiwe ekuthinjweni.