IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Iingcali zeenkwenkwezi ezavela empumalanga

21Kwathi akuba uYesu ezelwe eBhetelehem kwaJuda, ngemihla kakumkani uHerode, kwabonakala kufika iingcali zeenkwenkwezi eJerusalem, zivela empumalanga, 2zisithi: “Uphi na lo kumkani wamaJuda uzelweyo? Sibone inkwenkwezi yakhe empumalanga; ke size kumnqula.”

3Akukuva oku ukumkani uHerode, wakhathazeka, nayo yonke iJerusalem. 4Ebahlanganisile ke bonke ababingeleli abaziintloko nabachazi-mthetho balapho, wabuza kubo ukuba uKrestu ubeya kuzalelwa phi na. 5Bathi kuye: “EBhetelehem kwaJuda, kuba kubhaliwe *ngumshumayeli kwathiwa:

6“ ‘Wena Bhetelehem, sithili sakwaJuda,

akunguye oyena udelekileyo kubalawuli bakwaJuda,

kuba kuwe kuya kuphuma uMlawuli

oya kuba nguMalusi wabantu bam amaSirayeli.’Mika 5:2

7UHerode ke uzibizele ngasese iingcali ezo, waqondisisa kakuhle kuzo ixesha lokubonakala kwenkwenkwezi leyo. 8Wazithumela eBhetelehem, esithi: “Hambani niye kubuzisa kakuhle ngomntwana lowo. Ze nithi ke, nakumfumana, nindixelele, ukuze nam ndiye kumnqula.”

9Zakuba zimvile ukumkani, iingcali zahamba; nantso inkwenkwezi leyo zayibonayo empumalanga, izikhokela, de yaya kuma phezu kwendawo abekuyo umntwana lowo. 10Zathi ke, zakuyibona inkwenkwezi, zavuya gqitha. 11Zingenile endlwini, zambona umntwana enoMariya unina, zaqubuda, zamnqula; zaza zathi, zivule iingxowa zazo, zanikela kuye ngezipho: igolide, intlaka yokuqhumisa, nentlaka yokuqhola.

12Zathi ke, ziyalelwe nguThixo ephupheni ukuba zingabuyi ziye kuHerode, zemka ngandlela yimbi ukuya kwelakowazo.

UYesu usiwa eJiputa

13Zakuba zimkile iingcali, kwabonakala isithunywa seNkosi kuJosefu ephupheni, sisithi: “Vuka, uthathe umntwana nonina, ubalekele eJiputa, uhlale apho de ndikuxelele, kuba uHerode uzimisele ukumbulala umntwana.” 14Wavuka ke uJosefu, wamthatha umntwana nonina ebusuku, wabalekela eJiputa, 15wahlala khona de wabhubha uHerode.

Oku kwênzeka ukuze lizaliseke ilizwi leNkosi elathethwa *ngumshumayeli, lisithi: “Ndambiza unyana wam waphuma eJiputa.”Hos 11:1

UHerode ubulala abantwana baseBhetelehem

16Ke kaloku uHerode, akubona ukuba iingcali zeenkwenkwezi zimkhohlisile, waba nomsindo kakhulu, wayalela ukuba kubulawe bonke abantwana abangamakhwenkwe abaseBhetelehem nakuwo wonke loo mmandla, abaminyaka mibini bezelwe nangaphantsi, elungelelanisa nexesha abeliqondisise kakuhle kwiingcali.

17Kwazaliseka ke ngoko okwathethwayo *ngumshumayeli uJeremiya esithi:

18“ERama kwavakala isililo nesijwili esikhulu,

uRakeli elilela abantwana bakhe,

engavumi ukuthuthuzeleka,

kuba babengasekho.”Jer 31:15

UYesu ubuyiswa eJiputa

19Akuba ebhubhile uHerode, nâko kubonakala isithunywa seNkosi kuJosefu ephupheni eseJiputa, 20sisithi: “Vuka, uthathe umntwana nonina, uye kwelakwaSirayeli, kuba bafile abo babefuna ukumbulala umntwana.” 21Wavuka, wamthatha umntwana nonina, waya kwelakwaSirayeli.

22UJosefu akuva ukuba uArkelawo ungukumkani kwelakwaJuda esikhundleni sikayise uHerode, woyika ukuya khona; wathi, eyalelwe nguThixo ephupheni, wemka waya kwiphondo laseGalili, 23waya kuhlala kwidolophu ekuthiwa yiNazarete. Oku kwênzeka ukuze kuzaliseke okwathethwayo *ngabashumayeli, besithi wobizwa ngokuba ngumNazarete.

3

UYohane umbhaptizi

(Marko 1:1-8; Luka 3:1-18; Yoh 1:19-28)

31Ke kaloku ngaloo mihla kwafika uYohane umbhaptizi eshumayela entlango yelakwaJuda, 2esithi: “Guqukani, kuba ulawulo lukaThixo lusemnyango!”Okanye “kuba ubukumkani bezulu busondele” 3Ngulo ke wayexela yena *umshumayeli uIsaya xa wayesithi:

“Kuvakala ilizwi lodandulukayo entlango, lisithi:

‘Yilungiseleleni indlela iNkosi,

niyihlahlele umgaqo wayo.’ ”Isaya 40:3

4UYohane lo wayesambatha ingubo yoboya benkamela, abhinqe ngethwathwa. Ukutya kwakhe kwakuziinkumbi nobusi.1 Kum 1:8 5Babephuma besiya kuye abantu baseJerusalem, nabakulo lonke elakwaJuda, nabommandla wonke waseJordan. 6Babezixela izono zabo, aze ababhaptize emlanjeni iJordan.

7Ke kaloku, akubona into eninzi *yabaFarasi *nabaSadusi besiza ekubhaptizeni kwakhe, uYohane wathi kubo: “Nzalandini yamarhamba, ngubani na onilumkisileyo ukuba niyibaleke ingqumbo ezayo? 8Ke ngoko velisani iziqhamo ezifanele inguquko. 9Ze ningafane nithi: ‘Siyinzala ka-Abraham.’ Ndiyanixelela mna, uThixo unako kuwo la matye ukumvelisela abantwana uAbraham. 10Kanti ke izembe selikulungele ukuyinqumla ezingcanjini imithi. Ngoko ke wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uyagawulwa utshiswe. 11Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi, ndibonisa ukuguquka kwenu; kodwa lowo uzayo emva kwam unamandla kunam. Andikufanelanga nokukhulula izihlangu ezi zakhe. Yena uya kunibhaptiza ngoMoya oyiNgcwele nangomlilo. 12Ingobozi isesandleni sakhe. Uya kukwela kuthi tu okusesandêni, ayigalele kuvimba ingqolowa. Ke wona umququ uya kuwutshisa ngomlilo ongacimiyo.”

Ukubhaptizwa kukaYesu

(Marko 1:9-11; Luka 3:21-22)

13Wafika eJordan uYesu, evela eGalili, eze kubhaptizwa nguYohane. 14UYohane ke wayengavumi, esithi: “Indim nje ofanele ukubhaptizwa nguwe, nguwe na oza kum?”

15Waphendula uYesu wathi kuye: “Vuma okwangoku, kuba kusifanele thina ukwenjenjalo, ukuze senze konke okufunwa nguThixo.” Wavuma ke uYohane.

16Ebhaptiziwe uYesu, waphuma kwangoko emanzini. Lasuka izulu lavuleka, wabona uMoya kaThixo enjengehobe esihla esiza kuye. 17Kwavakala izwi, livela ezulwini, lisithi: “Lo nguNyana wam endimthandayo; ndikholisiwe nguye.”ZiQalo 22:2; Ndum 2:7; Isaya 42:1; Mat 12:18; 17:5; Marko 1:11; Luka 9:35

4

Ukuhendwa kukaYesu

(Marko 1:12-13; Luka 4:1-13)

41Waza uYesu wakhokelelwa entlango nguMoya, ukuba ahendwe ngumtyholi.Hebh 2:18; 4:15 2Uthe ke, ezile ukutya iintsuku ezimashumi mane, walamba ekupheleni kwazo. 3Wafika umhendi, wathi kuye: “Ukuba unguye uNyana kaThixo, yitsho la matye abe zizonka.”

4Waphendula yena wathi: “*IziBhalo zithi: ‘Umntu akaphili ngasonka sodwa; uphila ngamazwi onke athethwa nguThixo.’Hlaz 8:3

5Umtyholi ke wasa uYesu kwisiXeko esiNgcwele, wammisa phezu *kwendlu kaThixo, 6wathi kuye: “Ukuba unguye uNyana kaThixo, ziphose ezantsi phaya; kuba iziBhalo zithi:

“ ‘UThixo uya kuziwisela umthetho ngawe izithunywa zakhe;

ziya kukufunqula, hleze ukhubeke elityeni.’Ndum 91:11-12

7UYesu wathi kuye: “IziBhalo zikwathi: ‘Uze ungayilingi iNkosi uThixo wakho.’Hlaz 6:16

8Kwakhona umtyholi wasa uYesu entabeni ephakame kakhulu, wambonisa onke amazwe ezikumkani zehlabathi, nobuhle bazo, 9wathi kuye: “Zonke ezi zinto ndokunika, ukuba uthe wazithoba wandinqula.”

10Waza wathi kuye uYesu: “Hamb' umke, Sathana; kuba iziBhalo zithi: ‘Uze unqule iNkosi uThixo wakho, ukhonze yona yodwa.’Hlaz 6:13

11Waza umtyholi wamyeka uYesu, zafika izithunywa zezulu zamlungiselela.

UYesu uyaqala ukufundisa

(Marko 1:14-15; Luka 4:14-15)

12Ke uYesu akuva ukuba uYohane ubanjiwe, wahamba waya kwelaseGalili. 13Wemka ke eNazarete, wafudukela eKapernahum ngaselwandle, emideni yakwaZebhulon neyakwaNafetali. 14Kwazaliseka ke ngoko okwathethwayo *ngumshumayeli uIsaya esithi:

15“Wena sithili sakwaZebhulon, nawe sithili sakwaNafetali,

nina eningakwindlela yaselwandle, phesheya kweJordan,

nina baseGalili yeentlanga,

16bantu ababehleli ebumnyameni,

niboné ukukhanya okukhulu;

nina enanihleli ezweni nasethunzini lokufa,

nivelelwe kukukhanya.”Isaya 9:1-2

17Ukususela ngoko uYesu washumayela esithi: “Guqukani, kuba ulawulo lukaThixo lusemnyango.”Okanye “kuba ubukumkani bezulu busondele”

Ukubizwa kwabafundi bokuqala

(Marko 1:16-20; Luka 5:1-11)

18Kuthe uYesu ehamba ngakuLwandle lwaseGalili wabona abantu ababini, uSimon, lo kuthiwa nguPetros, noAndreya, umninawe wakhe, bephosa umnatha elwandle, kuba babengabalobi. 19Wathi kubo: “Ndilandeleni; ndonenza abalobi babantu.” 20Bayishiya kwangoko ke iminatha yabo, bamlandela.

21Uthe ke, ehambele phambili esuka apho, wabona omnye umntu nomntakwabo, uYakobi unyana kaZebhedi, noYohane umninawe wakhe, besesikhitshaneni noZebhedi uyise, belungisa iminatha yabo; wababiza ke. 22Basishiya kwangoko isikhitshana noyise, balandela uYesu.

UYesu uyafundisa aphilise

(Luka 6:17-19)

23UYesu wayelityhutyha lonke elaseGalili, efundisa *ezindlwini zesikhungo, evakalisa iindaba ezimnandi zolawulo lukaThixo,Okanye “zobukumkani bezulu” ephilisa abantu kwizifo zonke nemikhuhlane yonke. 24Lwaphuma udumo lwakhe, lwavakala kulo lonke elaseSiriya, babazisa kuye bonke abagulayo, benezifo neentuthumbo, nabaphethwe ziindimoni, nabanesithuthwane, nabafe umzimba, waza wabaphilisa. 25Ke izihlwele zabantu zazimlandela uYesu, zivela eGalili, nakwiiDolophu eziliShumi, naseJerusalem, nakwelakwaJuda, naphesheya kweJordan.