IsiXhosa 1996 (XHO96)
26

UYesu uyabhungwa

(Marko 14:1-2; Luka 22:1-2; Yoh 11:45-53)

261Xa uYesu wayewagqibile onke la mazwi, wathi kubafundi bakhe: 2“Niyazi ukuba emva kweentsuku ezimbini iza kuba *yiPasika. Wothi ke *uNyana woLuntu anikelwe ukuba abethelelwe emnqamlezweni.”

3Ngelo xesha ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu abantu babehlanganisene emzini kaKayafa, umbingeleli omkhulu. 4Babebhunga iqhinga lokumbamba uYesu, bambulale. 5Kodwa babesithi: “Oku makungenziwa ngePasika, hleze kubekho isiphithi-phithi.”

Ukuthanjiswa kukaYesu eBhetani

(Marko 14:3-9; Yoh 12:1-8)

6Kwathi uYesu eseBhetani, endlwini kaSimon uZitshangubana, 7kwafika umntu obhinqileyo eneqhaga lelitye lelabhastile, linesiqholo esixabiso likhulu kunene. Kwathi, uYesu esetafileni, le ntokazi yamgalela entloko ngesiqholo eso. 8Bekubona oku, abafundi bakaYesu bakhathazeka, bathi: “Bekutheni ukuze kwenziwe le nkcitho ingaka? 9Esi siqholo ngesithengiswe ngemali eninzi, kwaphiwa amahlwempu.”

10UYesu, ekwazi abakuthethayo, wathi kubo: “Niyikhathazelani na le ntokazi? Indenzele into entle. 11Kaloku amahlwempu nisoloko ninawo;Hlaz 15:11 ke mna anisoloko ninam. 12Le ntokazi ithe ngokwenjenje yawuthambisela ukungcwatywa umzimba wam. 13Ndithi kuni, inene, naphi na apho zithe zavakaliswa khona ezi ndaba zimnandi kulo lonke ihlabathi, iya kuxelwa nayo le nto iyenzileyo yona, ibe sisikhumbuzo ngayo.”

UJudas uceba ukungcatsha uYesu

(Marko 14:10-11; Luka 22:3-6)

14Ngelo xesha uJudas Sikariyoti, omnye wabafundi abalishumi elinambini, waya kubabingeleli abaziintloko, 15wathi: “Nondinika ntoni na ukuba ndithe uYesu ndamnikela kuni?” Ke bamnika amaqhosha amashumi mathathu emali yesiliva.Zakar 11:12 16Ukususela ngoko uJudas wazungula ukufumana ithuba lokumbambisa uYesu.

UYesu nabafundi bakhe batya iPasika

(Marko 14:12-21; Luka 22:7-14,21-23; Yoh 13:21-30)

17Ke kaloku ngowokuqala umhla *wetheko lezonka ezingenagwele, abafundi bakaYesu beza kuye, bathi: “Ufuna ukuba siye kuyilungiselela phi na *iPasika?”

18Waza wathi: “Hambani niye esixekweni kumntu othile, nithi kuye: ‘UMfundisi uthi: Ixesha lam lisondele. Mna nabafundi bam siya kuyityela kwakho iPasika.’ ”

19Benza ke abafundi njengoko uYesu wayebayalele ngako, bayilungiselela iPasika.

20Kwakuhlwa ke, uYesu waya kuhlala etafileni, enabafundi bakhe abalishumi elinambini. 21Xa babesitya, uYesu wathi: “Ndithi kuni, inene, omnye kuni uya kundingcatsha.”

22Baza ke baba buhlungu, besithi kuye ngabanye: “Ngaba iya kuba ndim na, Nkosi?”

23Wabaphendula wathi: “Lowo usithi nkxu esityeni isonka kunye nam, nguye oya kundingcatsha.Ndum 41:9 24Okunene yena *uNyana woLuntu uyemka, njengoko zitshoyo ngaye *iziBhalo; kodwa hayi loo mntu angcatshwa nguye uNyana woLuntu! Ngekumlungele loo mntu ukuba ebengazalwanga.”

25Waphendula uJudas, lowo wayeza kumngcatsha, wathi: “Ngaba iya kuba ndim na, Mfundisi?”

UYesu wathi: “Nawe utsho.”

Ukusungulwa komthendeleko

(Marko 14:22-26; Luka 22:15-20; 1 Kor 11:23-25)

26Xa babesitya uYesu wathatha isonka, wabulela, wasiqhekeza, wabanika abafundi bakhe, wathi: “Thathani nitye; ngumzimba wam lo.”

27Wathatha nendebe, wabulela, wabanika, wathi: “Selani kuyo nonke; 28kuba ligazi lam eli elisisiqinisekiso somnqophiso,Mfud 24:8; Jer 31:31-34 eliphalazelwa abaninzi, ukuze baxolelwe izono. 29Ndithi kuni, andiyi kuphinda ndisele kwincindi yeediliya, kude kube yiloo mini ndiyisela kunye nani iyentsha kwikomkhulu likaBawo.Okanye “ebukumkanini bukaBawo”

30Bakuba becule indumiso, baphuma baya eNtabeni yemiNquma.

UYesu ulumkisa uPetros

(Marko 14:27-31; Luka 22:31-34; Yoh 13:36-38)

31Ngelo xesha uYesu wathi kubo: “Ngobu busuku nonke niya kukhubeka ngenxa yam, kuba *iziBhalo zithi: ‘Ndiya kubulala umalusi, zichithakale iigusha.’Zakar 13:7 32Xa ke ndithe ndavuswa ekufeni, ndiya kunandulela, ndiye kwelaseGalili.”

33Waphendula uPetros, wathi kuye: “Nokuba baya kukhubeka bonke, mna andingekhe!”

34UYesu ke wathi kuye: “Ndithi kuwe, inene, kwangobu busuku, ingekakhali inkuku, uya kundikhanyela kathathu.”

35UPetros wathi kuye: “Nokuba ndingade ndibe ndiza kufa kunye nawe, andingekhe ndikukhanyele!” Batsho bonke ke abafundi.

UYesu uthandaza eGetsemane

(Marko 14:32-42; Luka 22:39-46)

36Ke uYesu nabafundi bakhe bafika kwisitiya ekuthiwa yiGetsemane, wathi kubo: “Hlalani apha, ndikhe ndiye kuthandaza phaya.” 37Wahamba noPetros noonyana ababini bakaZebhedi, waza waba buhlungu, wadandatheka, 38wathi kubo: “Intliziyo yam ibuhlungu ukufa, iligazi. Hlalani apha nilinde kunye nam.”

39Esukile kubo wathi qelele, wawa emhlabeni, wathandaza esithi: “Bawo, ukuba kunokwenzeka, yidlulise kum le ntlungu. Noko ke, makungabi kokuthandwa ndim, makube kukuthanda kwakho.”

40Wafika ke, wabafumana abo bafundi belele, wathi kuPetros: “Ubungenakulinda na nokweli thutyana? 41Lindani nithandaze, ukuze ningangeni ekuhendweni. Intliziyo yona okunene inentumekelelo, ke wona umzimba ubuthathaka.”

42Wabuya wemka, waya kuthandaza, esithi: “Bawo, ukuba le ntlungu ayinako ukudlula kum ndingathanga ndayiva, makwenzeke ukuthanda kwakho.” 43Kwathi, akubuya kwakhona, wabafumana abo bafundi belele, kuba babesoyiswa bubuthongo.

44Wabashiya kwakhona uYesu, waya kuthandaza okwesithathu kwangaloo mazwi. 45Wabuya waya kwabo bafundi, wathi kubo: “Nisalele? Nisaphumle na? Niyabona, lifikile ixesha! *UNyana woLuntu unikelwa ezandleni zaboni. 46Vukani sihambe. Nanko; ufikile lowo undinikelayo.”

Ukubanjwa kukaYesu

(Marko 14:43-50; Luka 22:47-53; Yoh 18:3-12)

47Kwathi, uYesu esathetha, wathi gqi uJudas ongomnye wabafundi abalishumi elinambini, ehamba nendimbane inamakrele neentonga, iphuma kubabingeleli abaziintloko nakumadoda amakhulu. 48Ke kaloku umngcatshi lowo wayevumelene nabo ngomqondiso, esithi: “Lowo ndithe ndamanga, nguye. Mbambeni.”

49UJudas ke waya kuYesu kwangoko, wathi: “Aa, Mfundisi!” Wamanga.

50Waza uYesu wathi kuye: “Mfondini, uzokwenza ntoni apha?”

Basondela ke, bambamba uYesu. 51Wasuka omnye wâbo babenoYesu warhola ikrele, waxabela isicaka sombingeleli omkhulu, wasinqumla indlebe. 52Waza uYesu wathi kuye: “Libuyisele endaweni yalo ikrele lakho. Bonke abasebenzisa ikrele, baya kutshabalala ngekrele. 53Ngaba ùba andinako ukumcela uBawo, aze kwangoku andikhuphele amawaka-waka ezithunywa zezulu eziyimikhosi engaphezu kweshumi elinambini? 54Bezinokuthini ke ngoko *iziBhalo ukungazaliseki, zona zithi kumele ukuba kube nje?”

55UYesu ke ngelo xesha wathi kwindimbane: “Niphumele ukuza kubamba mna na, ninamakrele neentonga nje, ngokungathi niphumele isihange? Bendinani ndifundisa imihla ngemihla *endlwini kaThixo, naza anandibamba. 56Kodwa kunje ukuze kuzaliseke okwabhalwayo *ngabashumayeli bamandulo.”

Emva koko ke babaleka bonke abafundi bakhe, bamshiya.

UYesu phambi kweBhunga

(Marko 14:53-65; Luka 22:54-55,63-71; Yoh 18:13-14,19-24)

57Abo babembambile uYesu, bamsa kuKayafa, umbingeleli omkhulu, apho babehlanganisene khona abachazi-mthetho namadoda amakhulu. 58Ke yena uPetros wamlandela uYesu, ebekele kude, wada waya kungena eyadini yomzi wombingeleli omkhulu, wahlala phantsi ndawonye nezicaka, ukuze abone ukuba kuya kuphelela phi na. 59Ke ababingeleli abaziintloko nalo lonke *iBhunga babefuna ubungqina bobuxoki ngoYesu, ukuze bambulalise, 60kodwa ababufumananga, nangona babebaninzi ababengqina ubuxoki ngaye. Ekugqibeleni kwavela ababini, 61bathi: “Lo mntu uthe: ‘Mna ndingayichitha indlu kaThixo, ndibuye ndiyakhe ngeentsuku ezintathu.’ ”

62Waphakama ke umbingeleli omkhulu, wathi kuYesu: “Akuphenduli nento le na? Yintoni kanye le aba bayingqinayo ngawe?” 63Kodwa uYesu wahlala wathi tu. Waphinda umbingeleli omkhulu wathi kuye: “Ndikufungisa uThixo ophilayo okokuba usixelele ukuba unguye na *uKrestu, uNyana kaThixo.”

64Wamphendula uYesu wathi: “Nawe utsho. Ke ndithi kuni, ukususela ngoku niya kumbona uNyana woLuntu ehleli ewongeni kwaSomandla, nimbone esiza ngamafu ezulu.Dan 7:13

65Wazikrazula ke izambatho zakhe umbingeleli omkhulu, esithi: “Únyelise uThixo!Nqulo 24:16 Sisawafunelani na amangqina? Niyabona, nikuvile ngoku ukunyelisa kwakhe. 66Nithini nina?”

Baphendula bathi: “Úfanele ukufa.”

67Bamtshicela ebusweni ke, bemxhimfa, baza abanye bembetha, 68bathi: “Sixelele, Krestu; ngubani lo ukubethileyo?”Isaya 50:6

UPetros ukhanyela uYesu

(Marko 14:66-72; Luka 22:56-62; Yoh 18:15-18,25-27)

69UPetros ke wayehleli ngaphandle eyadini. Seza kuye esinye sezicakazana, sathi: “Nawe ubunaye uYesu waseGalili.”

70Kodwa yena wakhanyela phambi kwabo bonke, esithi: “Andazani konke nale nto uyithethayo.”

71Waphuma ke, esiya ngasesangweni, wabonwa sesinye isicakazana, esathi kwababelapho: “Naye lo wayenaye uYesu waseNazarete.”

72Waphinda ke wakhanyela uPetros, wathi: “Inene, andimazi loo mntu.”

73Kwakuba mzuzwana, abo babemi apho baya kuPetros, bathi: “Inene, ungomnye wabo. Nokuthetha oku kwakho kuyakudiza.”

74Wasuka waziqalekisa efunga esithi: “Andimazi loo mntu!”

Kwathi ke kwangoko yakhala inkuku. 75Walikhumbula ke uPetros ilizwi awayelithethe kuye uYesu, esithi: “Ingekakhali inkuku, woba undikhanyele kathathu.” Waphuma waya phandle, walila kabuhlungu.

27

UYesu usiwa kuPilato

(Marko 15:1; Luka 23:1-2; Yoh 18:28-32)

271Kwakusa, bonke ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu babhunga ngoYesu ngenjongo yokuba abulawe. 2Bambopha ke uYesu, bemka naye, bamnikela kwirhuluneli uPilato.

Ukuzibulala kukaJudas

(Mseb 1:18-19)

3UJudas, lowo wangcatsha uYesu, akubona ukuba uYesu ugwetyiwe, usuke wazohlwaya, wawabuyisela kubabingeleli abaziintloko namadoda amakhulu loo maqhosha amashumi mathathu emali yesiliva, 4esithi: “Ndonile ngokungcatsha igazi elingenatyala.”

Kodwa bona bathi kuye: “Iyintoni ke loo nto kuthi? Zibonele ngokwakho.”

5Wayiphosa phantsi *endlwini kaThixo apho loo mali, wemka, waya kuzixhoma.

6Ababingeleli abaziintloko bayichola-chola loo mali, bathi: “Akuvumelekanga ukuba siyifake kweyeminikelo, kuba le mali yethenge igazi lomntu.” 7Babhunga ke, baza ngaloo mali bathenga umhlaba owawungowombumbi-zitya, ukuze ube yindawo yokungcwabela abasemzini. 8Kungoko nanamhla oku lo mhlaba ubizwa ngokuba nguMhlaba weGazi.

9Kwazaliseka ke okwathethwayo *ngumshumayeli uJeremiya, esithi: “Bâwathatha loo maqhosha amashumi mathathu emali yesiliva, wona alixabiso lomntu (kuba lilo elo ixabiso lemali awamiselwa lona umntu ngoonyana bakaSirayeli), 10baza bathenga umhlaba wombumbi-zitya ngawo, njengoko yandiyalelayo iNkosi.”Zakar 11:12-13

UPilato uncina uYesu

(Marko 15:2-5; Luka 23:3-5; Yoh 18:33-38)

11Wema ke uYesu phambi kwerhuluneli, yambuza isithi: “Unguye na ukumkani wamaJuda?”

UYesu wathi: “Nawe utsho.”

12Baza bammangalela ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu, kodwa yena akaphendula nento le. 13Waza wathi kuye uPilato: “Akuziva na ezi zinto zininzi bakumangalela ngazo?”

14Kodwa uYesu akaphendulanga konke, kangangokuba yada yamangaliseka mpela irhuluneli.

UYesu ugwetyelwa ukufa

(Marko 15:6-15; Luka 23:13-25; Yoh 18:39 – 19:16)

15Ke kaloku *ngePasika irhuluneli yayidla ngokusikhululela isihlwele umbanjwa abe mnye – lowo ke sasisithi simcele. 16Babenombanjwa owayesaziwa kakhulu, ekuthiwa nguBharabha. 17Sakuba ke isihlwele sihlanganisene, uPilato wathi kuso: “Nifuna ndinikhululele bani na: uBharabha okanye uYesu ekuthiwa nguKrestu?” 18Watsho kuba esazi ukuba bamnikele ngomona uYesu.

19Kwathi, uPilato ehleli esihlalweni sokugweba, inkosikazi yakhe yathumela kuye, isithi: “Uze ungamenzi nto loo mntu ulilungisa. Andonwabanga mpela namhlanje ngenxa yephupha endiliphuphe ngaye.”

20Ke bona ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu basifunza isihlwele ukuba sicele uBharabha, yena uYesu atshatyalaliswe. 21Yabuza irhuluneli yathi kuso: “Nguwuphi na kwaba babini enifuna ndinikhululele yena?”

Sathi sona: “UBharabha.”

22UPilato wathi kuso: “Ndimenze ntoni na ke uYesu ekuthiwa nguKrestu?”

Isihlwele sonke sathi: “Makabethelelwe emnqamlezweni!”

23Kodwa yena wathi: “Ngenxa yokuba enze bubi buni na?”

Kodwa kwaba kokukhona isihlwele sidanduluka ngakumbi sisithi: “Makabethelelwe emnqamlezweni!”

24UPilato, akubona ukuba akuncedi nto, kungathi kungasuka kubekho isiphithi-phithi, uthathe amanzi, wahlamba izandla zakhe phambi kwesihlwele, esithi: “Ndimsulwa egazini lalo mntu. Ziboneleni ngokwenu.”Hlaz 21:6-9

25Baphendula ke bonke abo bantu babelapho, bathi: “Igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu.”

26Wabakhululela uBharabha ke, waza yena uYesu wanikelwa ukuba akatswe, abethelelwe emnqamlezweni.

Amajoni ahlekisa ngoYesu

(Marko 15:16-20; Yoh 19:2-3)

27Amajoni ke amsa uYesu eyadini yomzi werhuluneli, aza alibizela apho ibutho lawo liphela. 28Amhluba izambatho uYesu, amambathisa ezibomvu, 29athi, eluke isithsaba sameva, amthi jize ngaso entloko, amphathisa ingcongolo ngesandla sokunene, aza aqubuda phambi kwakhe, ahlekisa ngaye, esithi: “Aa, kumkani wamaJuda!” 30Amtshicela, ayithatha ingcongolo, ambetha entloko. 31Athi ke akuba ehlekise ngaye, amhluba loo ngubo, amambathisa kwaezakhe, aphuma naye, esiya kumbethelela emnqamlezweni.

UYesu ubethelelwa emnqamlezweni

(Marko 15:21-32; Luka 23:26-43; Yoh 19:17-27)

32Ekuphumeni kwamajoni noYesu, afumana umntu waseKirene, ogama linguSimon, aza amnyanzela ukuba athwale umnqamlezo kaYesu. 33Afika ke kwindawo ekuthiwa yiGolgota (oko kukuthi iNdawo yoKhakhayi), 34amnika iwayini exutywe nenyongo, ukuba ayisele.Ndum 69:21 Akuyiva akavumanga ukuyisela.

35Ambethelela ke emnqamlezweni uYesu, aza abelana ngezambatho zakhe, esenza amaqashiso ngazo.Ndum 22:18 36Ahlala phantsi ke, amgada apho. 37Ngasentla kwentloko yakhe abeka ityala lakhe, kubhalwe kwathiwa: “Lo nguYesu uKumkani wamaJuda.” 38Kunye naye kwabethelelwa nezihange ezibini eminqamlezweni, esinye ngasekunene esinye ngasekhohlo.

39Abadlulayo babemnyelisa uYesu, behlunguzela iintloko,Ndum 22:7; 109:25 40besithi: “Wena ochitha *indlu kaThixo, uyakhe ngeentsuku ezintathu, zisindise, ukuba unguye uNyana kaThixo. Yihla emnqamlezweni.”

41Ngokukwanjalo nababingeleli abaziintloko bahlekisa ngaye, bekunye nabachazi-mthetho namadoda amakhulu, besithi: 42“Abanye wabasindisa, kodwa yena ngokwakhe akanako ukuzisindisa. Ukuba únguKumkani wakwaSirayeli makehle kaloku emnqamlezweni; sothi ke sikholwe kuye. 43Wayekholosa ngoThixo, esithi unguNyana wakhe; uThixo makamsindise ke ngoku ukuba uyamthanda.”Ndum 22:8

44Nezihange ezazibethelelwe eminqamlezweni kunye naye zazimngcikiva.

Ukufa kukaYesu

(Marko 15:33-41; Luka 23:44-49; Yoh 19:28-30)

45Kuthe ke, ukususela kwintsimbi yeshumi elinambini emini, kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba, kwada kwayintsimbi yesithathu emva kwemini. 46Malunga nentsimbi yesithathu uYesu wakhala ngezwi elikhulu, esithi: “Eli, Eli, lama sabhaktani?” (Oko kukuthi: “Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na?”)Ndum 22:1

47Ithe ke inxenye yababekho, yakukuva oko, yathi: “Lo ubiza uEliya.” 48Wabaleka kwangoko omnye, wathatha imfunxa, wayithi nkxu kwiwayini emuncu, wayincula ngoluthi, waza wambambela ukuba ayifunxe.Ndum 69:21 49Kodwa abanye bathi: “Khawuyeke, sibone ukuba uEliya uza kumsindisa na.” 50UYesu ke wakhala kwakhona ngezwi elikhulu, wawunikela umphefumlo wakhe.

51Lasuka ke lakrazuka kubini ikhuselo legumbi elingcwele *endlwini kaThixoMfud 26:31-33 ukususela phezulu kuye ezantsi; umhlaba wanyikima, namawa acandeka, 52namangcwaba avuleka, bathi nabantu abaninzi bakaThixo ababefile bavuka, 53baza baphuma emangcwabeni emva kokuvuka kukaYesu ekufeni, bangena kuso isiXeko esiNgcwele, babonakala kubantu abaninzi.

54Umphathi-butho wamajoni, namajoni awayegade uYesu kunye naye, bathi bakubona ukunyikima komhlaba nokunye okwenzekayo, boyika kakhulu, besithi: “Inene, lo mntu ebenguNyana kaThixo.”

55Kwakukho nabafazi abaninzi, bekhangele bemgama. Bona babengabalandeli bakaYesu ukususela eGalili, bemlungiselela. 56Kubo kwakukho uMariya waseMagadala, noMariya unina kaYakobi noYose, ekho kwanonina woonyana bakaZebhedi.

Ukungcwatywa kukaYesu

(Marko 15:42-47; Luka 23:50-56; Yoh 19:38-42)

57Kuthe ke lakutshona ilanga, kwafika umntu waseArimati owayesisityebi, ogama linguJosefu. Wayengumfundi kaYesu naye. 58Yena waya kuPilato, wawucela umzimba kaYesu; waza uPilato wayalela ngokuthi makawunikwe. 59Wawuthatha ke uJosefu umzimba kaYesu, wawusongela ngelinen ecocekileyo, 60wawubeka kwelakhe ingcwaba awayesand' ukulixhola eliweni; waza waqengqa ilitye elikhulu, walivala ngalo ingcwaba, wemka. 61Babelapho ngasengcwabeni ooMariya waseMagadala nomnye uMariya, behleli phantsi bebukele.

Ukunqatyiswa kwengcwaba likaYesu

62Ngengomso, ngemini elandela eyokulungiselela *iPasika, ababingeleli abaziintloko *nabaFarasi badibana noPilato, 63bathi: “Nkosi, sikhumbule okokuba esahleli umlahlekisi lowa wathi: ‘Emva kweentsuku ezintathu ndiya kuvuka ekufeni.’ 64Ke ngoko yalela okokuba ingcwaba linqatyiswe de kube lusuku lwesithathu, hleze abafundi bakhe beze bambe, ze bathi ebantwini uvukile ekufeni, luze olu lahlekiso lokugqibela lube ngaphezulu kunolokuqala.”

65Waza uPilato wathi kubo: “Ningáwafumana amajoni okugada. Yiyani, nilitywine ingcwaba kangangoko nazi ngako.”

66Baya ke, balinqabisa ingcwaba ngokulitywina, laza lalindwa ngoomantshingilane.

28

Ukuvuka kukaYesu

(Marko 16:1-10; Luka 24:1-12; Yoh 20:1-10)

281Wakuba udlule *uMhla woPhumlo, ekuseni ngeCawe, kwafika uMariya waseMagadala nomnye uMariya, beze kukhangela ingcwaba. 2Kwasuka kwabakho ukunyikima okukhulu komhlaba, kuba isithunywa seNkosi sehla ezulwini, saza saliqengqa ilitye, sahlala phezu kwalo. 3Imbonakalo yaso yayinjengombane, izambatho zaso zimhlophe ngokwekhephu. 4Bathi ke ababegadile basoyika kangangokuba babe njengabafileyo.

5Isithunywa sathi kubafazi abo: “Sanukoyika nina. Ndiyazi ukuba nifuna uYesu obebethelelwe emnqamlezweni. 6Akakho apha. Uvukile, njengoko watshoyo. Yizani apha, niyibone indawo awayekuyo. 7Khawulezani ke, niye kubaxelela abafundi bakhe okokuba uvukile kwelabafileyo. Niyabona, uyanandulela ukuya eGalili, apho niya kumbona khona. Nivile ke, ndinixelele.”

8Bemka ke engcwabeni ngokukhawuleza, babaleka bephethwe luloyiko naluvuyo olukhulu, besiya kuxelela abafundi bakhe.

9Nanko uYesu ebahlangabeza, ebabulisa. Baza baya kuye, baqubuda, babambelela ezinyaweni zakhe. 10Waza wathi kubo uYesu: “Sanukoyika. Yiyani kuxelela amawethu ukuba makaye eGalili, apho aya kundibona khona.”

Ubuxoki obâsasazwa phakathi kwamaJuda

11Bakuba bemkile abo bafazi, gqi amajoni athile kulawo awayegade ingcwaba, angena esixekweni, axelela ababingeleli abaziintloko konke okwenzekileyo. 12Ababingeleli abaziintloko bacebisana namadoda amakhulu, baza bathatha imali eninzi, bayinika amajoni lawo, 13bathi: “Ze nithi abafundi bakhe beze ebusuku, bamba nilele. 14Ukuba le nto ithe yavakala kwirhuluneli, thina soyithomalalisa, ningabi naxhala nina.”

15Amajoni ayithatha loo mali, enza njengoko ayexelelwe. Eli bali ke lasasazwa kumaJuda kwada kwaba namhlanje.

Umyalezo wokugqibela kaYesu

(Marko 16:14-18; Luka 24:36-49; Yoh 20:19-23; Mseb 1:6-8)

16Bahamba ke abafundi abalishumi elinanye, baya eGalili kuloo ntaba uYesu wayebayalele ngayo. 17Bathi bakumbona, baqubuda kuye, kodwa abanye babethandabuza. 18Wasondela uYesu, wathi kubo: “Anikwe mna onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. 19Ke ngoko hambani niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptize egameni loYise, neloNyana, neloMoya oyiNgcwele; 20nibafundisa ukuba bazenze zonke izinto endiniyalele ngazo. Niyabona, mna ndinani yonke imihla, kude kube sekuphelisweni kwephakade eli.”