IsiXhosa 1996 (XHO96)
24

UYesu uthetha ngokudilizwa kwendlu kaThixo

(Marko 13:1-2; Luka 21:5-6)

241Xa uYesu wayephuma *endlwini kaThixo bafika abafundi bakhe, bambonisa isakhiwo sendlu leyo. 2Waphendula wathi kubo: “Niyazibona zonke ezi zinto? Ndithi kuni, inene, akuyi kusala litye phezu kwelitye apha elingayi kudilizwa.”

Ukuqala kwentshutshiso

(Marko 13:3-13; Luka 21:7-19)

3Kwathi, xa uYesu wayehleli phantsi eNtabeni yemiNquma, beza kuye bebodwa abafundi, bathi: “Sixelele ukuba ziya kubakho nini na ezo zinto, nokuba uya kuba yintoni na umqondiso wokuza kwazo nowokupheliswa kweli phakade?”

4Waza waphendula uYesu wathi: “Lumkani, ningàlahlekiswa bani, 5kuba baninzi abaya kuza besebenzisa igama lam, besithi banguye *uKrestu, balahlekise into eninzi yabantu. 6Niya kuthi nive iimfazwe, namarhe eemfazwe; kodwa lumkani, ningabi navuso, kuba ezo zinto zimelwe kukubakho, kanti ke akukabi kuko ukuphela oko. 7Uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nokumkani avukelane nokumkani; kuya kubakho iindlala, neenyikima zomhlaba kwiindawo ngeendawo. 8Kunjengokuqala kwenimba ke konke oku.

9“Ngelo xesha baya kunibamba, baninikele ekutshutshisweni, banibulale. Niya kuthiywa ziintlanga zonke ngenxa yegama lam. 10Ngelo xesha abaninzi baya kurhoxa elukholweni, bangcatshane, bathiyane. 11Kuya kuvela *abashumayeli abaxokayo, balahlekise abantu abaninzi. 12Ububi buya kwanda kangangokuba luphole uthando lwabaninzi. 13Ke lowo uzingisa kude kube sekupheleni wosindiswa. 14Ezi ndaba zimnandi zolawulo lukaThixo ziya kushunyayelwa kulo lonke ihlabathi, zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga, size ke sifike isiphelo.”

Imbandezelo enkulu

(Marko 13:14-23; Luka 21:20-24)

15“Xa ke ngoko nithe nalibona ‘isikizi elimanyumnyezi, mhla ngophanziso;’ elo *umshumayeli uDaniyeli athetha ngalo, limi ‘endaweni engcwele’ (ofundayo makaqiqe),Dan 9:27; 11:31; 12:11 16mabathi ngelo xesha abakwelakwaJuda babalekele ezintabeni. 17Ophezu kwendlu ke makangehli ukuya kuthatha nto endlwini yakhe. 18Nalowo usentsimini makangabi sayiphuthuma ingubo yakhe. 19Hayi ke kwabanzima nabadlezane ngaloo mihla! 20Thandazelani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika okanye *ngoMhla woPhumlo, 21kuba ngelo xesha kuya kubakho imbandezelo engazange ibekho ukususela ekudalweni kwehlabathi kude kube ngoku, kwaye ingasayi kuphinda ibekho enjalo.Dan 12:1; siTyh 7:14 22Ke ukuba uThixo ebengayicuthanga loo mihla, bekungayi kubakho bani usindayo; kodwa ngenxa yâbo banyuliweyo, uThixo woyicutha loo mihla.

23“Ngelo xesha ke, ukuba ubani uthe kuni: ‘Nanku apha uKrestu;’ nokuba uthe: ‘Nankuya phaya;’ musani ukuyamkela loo nto; 24kuba kuya kuvela abathi banguKrestu, abangenguye; kuvele *nabashumayeli abangengabo, benze imiqondiso nemimangaliso emikhulu kangangokuba bade babalahlekise, ukuba bekunokwenzeka oko, kwanabanyulwa bakaThixo. 25Niyabona, ndinixelela ezi zinto zingekenzeki.

26“Ukuba ke kuthiwa kuni: ‘Nankuya entlango,’ ze ningayi; nokuba kuthiwa: ‘Nankuya endlwini,’ ze ningakwamkeli oko; 27kuba ukufika *koNyana woLuntu kuya kuba njengombane omenyezela empumalanga, ubonakale kude kuse entshonalanga.

28“Apho sikhona isidumbu, kulapho aya kuhlanganisana khona amaxhalanga.”

Ukuza koNyana woLuntu

(Marko 13:24-27; Luka 21:25-28)

29“Kwangoko emva kwembandezelo yaloo mihla, ilanga liya kwenziwa mnyama, ithi nenyanga ingakhanyi,Isaya 13:10; Hez 32:7; Jow 2:10,31; 3:15; siTyh 6:12 zithi neenkwenkwezi zivuthuluke ezulwini,Isaya 34:4; siTyh 6:13 nako konke okunamandla esibhakabhakeni kudunga-dungeke.Jow 2:10 30Ngelo xesha uya kubonakala ezulwini umqondiso *woNyana woLuntu, zize zonke iintlanga zehlabathi zenze isijwili, zimbona uNyana woLuntu esiza esemafini enamandla nobuqaqawuli obukhulu.Dan 7:13; siTyh 1:7 31Liya kuvakala ke ixilongo elikhulu, azithumele eziphelweni zehlabathi izithunywa zakhe, zibahlanganisele ndawonye abanyulwa bakhe, bevela kumacala omane omhlaba, kususela esiphelweni somhlaba, kuye esiphelweni sawo.”

Umzekeliso ngomkhiwane

(Marko 13:28-31; Luka 21:29-33)

32“Fundani kuwo umkhiwane ongumzekelo kuni. Xa sewuthe wathamba amasebe, wahluma amagqabi, niyazi ukuba ihlobo likufuphi. 33Ngokukwanjalo ke, xa nithe nazibona ezo zinto zisenzeka, yazini ukuba kukufuphi, sekusemnyango. 34Ndithi kuni, inene, esi sizukulwana asiyi kudlula zingadanga zenzeke zonke ezi zinto. 35Liya kudlula izulu nehlabathi; ke wona amazwi am akasayi kuze adlule.”

Phaphani nilinde!

(Marko 13:32-37; Luka 17:26-30,34-36)

36“Ke akukho bani uwaziyo loo mhla nelo xesha. Kwanezithunywa ezisezulwini azazi, engazi naye uNyana lo. Kuphela nguYise owaziyo. 37Njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa,ZiQalo 6:5-8 koba kwanjalo ukufika kwakhe uNyana woLuntu. 38Njengokuba babesithi ngemihla yangaphambi konogumbe badle, basele, bazeke, bendise, kwada kwayimini yokungena kukaNowa enqanaweni, 39bengaqondi, wada wafika unogumbe wabakhukulisa bonke,ZiQalo 7:6-24 koba kwanjalo ukufika kwakhe uNyana woLuntu. 40Ngelo xesha kothi ababini besentsimini, omnye athathwe, omnye ashiywe. 41Abafazi ababini boba besila elityeni lokusila, omnye athathwe, omnye ashiywe.

42“Phaphani ngoko, kuba ningàwazi umhla wokufika kweNkosi yenu. 43Kakade ukuba umninimzi ebesazi ukuba isela lofika nini na ebusuku, nge-egadile, waza àkavuma ukuba kuqhekezwe endlwini yakhe. 44Nani ke ngoko hlalani nizilungiselele, kuba uNyana woLuntu wofika ngexesha eningalilindelanga.”

Umzekeliso ngokuthembeka okanye ukungathembeki kwesicaka

(Luka 12:41-48)

45“Ngubani na oseso sicaka sithembekileyo siqondayo, eyathi inkosi yaso yasimisa phezu kwabendlu yayo, ukuze sibanike umxhesho wabo ngexesha elililo? 46Siyachulumacha eso sicaka eyothi inkosi yaso yakufika isifumane sisenjenjalo. 47Ndithi kuni, inene, eso sicaka inkosi yosiphathisa yonke impahla yayo. 48Kodwa ukuba eso sicaka sikhohlakele, sisuke sicinge sithi: ‘Inkosi yam ilibele;’ 49size sisuke sibabethe abazizicaka kunye naso, sidle sisele kunye namanxila; 50yofika inkosi yeso sicaka ngemini esingayilindelanga, nangelixa esingalaziyo, 51ize isixabele kubini njengokuba kusenziwa kwabangathembekanga. Kuya kubakho ukulila nokungcungcutheka apho.”

25

Umzekeliso ngeentombi ezilishumi

251“Ngelo xesha ulawulo lukaThixoOkanye “ubukumkani bezulu” luya kufana nokweentombi ezilishumi, ezazithathayo izibane zazo, zaya kuhlangabeza umyeni. 2Ke ezintlanu kuzo zazizizidenge, ezintlanu zizizilumko. 3Ezizizidenge zazithatha izibane zazo, kodwa azayipatha ioyile yokongeza. 4Zona ezizizilumko zathi kunye nezibane zazo zahamba ziphethe ioyile ngezitya. 5Umyeni walibazisa ukufika, zaza iintombi ezi zonke zozela zalala.

6“Ezinzulwini zobusuku kwamenyezwa kusithiwa: ‘Nanko umyeni; phumani niye kumhlangabeza!’ 7Zavuka ke zonke iintombi ezo, zazilungisa izibane zazo. 8Zaza ezizizidenge zathi kwezizizilumko: ‘Sipheni kwioyile yenu leyo, kuba izibane zethu ziyacima.’ 9Kodwa zalandula ezizizilumko, zisithi: ‘Hleze inganeli kuthi nakuni, yiyani kwabayithengisayo, nizithengele.’ 10Kwathi ke, zisaya, wafika umyeni, zaza ezo ntombi bezisezilungile zangena kunye naye emsithweni, kwaza kwavalwa emnyango.

11“Kamva zafika nezinye iintombi ezo, zathi: ‘Nkosi, sivulele.’ 12Yaphendula yona yathi: ‘Ndithi kuni, inene, nina àndinazi.’

13“Phaphani ke ngoko, ngokuba ningayazi imini kwanalo ilixa.”

Umzekeliso ngezicaka ezazigciniswe imali

(Luka 19:11-27)

14“Kuya kuba njengomntu owathi, eza kuhambela kwelinye ilizwe, wazibiza izicaka zakhe, wayigcinisa kuzo impahla yakhe. 15Esinye usinike imali ekumawaka amahlanu eerandi, esinye ekumawaka amabini, nesinye ekwiwaka elinye, ezinika ngokwamandla azo. Wahamba ke. 16Eso sanikwa ekumawaka amahlanu, sithe kwangoko sasebenza ngawo, sazuza amanye amahlanu. 17Ngokukwanjalo neso sanikwa ekumawaka amabini, sazuza amanye amabini. 18Ke sona eso sasinikwe ekwiwaka elinyé, semka saya kuyimbela siyifihla imali yenkosi yaso.

19“Emva kwexesha elide yabuya inkosi yezi zicaka, yafuna ingxelo kuzo. 20Seza eso sasinikwe ekumawaka amahlanu, siphethe kwanamanye amahlanu, sathi: ‘Nkosi, ubundigcinise imali ekumawaka amahlanu eerandi. Nantsi ke enye, mhlekazi, ekumawaka amahlanu endithe ndayizuza.’ 21Yaza yathi kuso inkosi yaso: ‘Ngxatsho ke, sicaka sam esilungileyo, esithembekileyo! Ubuthembekile kwizinto ezimbalwa; ndiya kukuphathisa izinto ezininzi. Ngena uchwayite kunye nenkosi yakho.’

22“Seza neso sicaka sasinikwe ekumawaka amabini, sathi: ‘Nkosi, ubundigcinise imali ekumawaka amabini eerandi. Nantsi ke, mhlekazi, enye ekumawaka amabini endithe ndayizuza.’ 23Yaza yathi kuso inkosi yaso: ‘Ngxatsho ke, sicaka sam esilungileyo, esithembekileyo! Ubuthembekile kwizinto ezimbalwa; ndiya kukuphathisa izinto ezininzi. Ngena uchwayite kunye nenkosi yakho.’

24“Seza ke neso sicaka sasinikwe ekwiwaka elinyé, sathi: ‘Nkosi, bendikwazi wena ukuba ungumntu ongqongqo, ovuna ongakuhlwayelanga, uqokelele ongakulimanga. 25Bendisoyika, ndaza ndaya kuyembela ndayifihla imali yakho. Nantsi ke imali yakho, mhlekazi.’ 26Yaphendula inkosi yaso, yathi kuso: ‘Sicakandini esikhohlakeleyo, esilivila, ubusazi nje ukuba ndingumntu ovuna apho angahlwayelanga khona, aqokelele apho angachithanga khona. 27Ubumelwe ke ngoko ukuyifaka ebhankini imali yam, ndize ndithi, ndakufika, ndiyifumane inenzala. 28Ke ngoko esi sicaka sihlutheni iwaka elo, nilinike eso siphethe ekumawaka alishumi. 29Wonke umntu onolutho uya kunikwa, abe nezinto ngakumbi; kodwa lowo ungenanto uya kuhluthwa naloo nto anayo. 30Ke sona esi sifede sesicaka siphoseni phandle lee ebumnyameni, apho kuya kubakho ukulila nokungcungcutheka.’ ”

Imini yomgwebo

31“Xa athe wafika *uNyana woLuntu esebuqaqawulini bakhe, enazo zonke izithunywa zezulu, uya kuhlala enkundleni yakhe yobungangamsha, 32zihlanganiselwe phambi kwakhe zonke iintlanga. Wothi ke abahlule abanye kwabanye ngokomalusi esahlula iigusha ezibhokhweni. 33Zona iigusha wozibeka ngasekunene kwakhe, iibhokhwe ngasekhohlo. 34Ukumkani ke uya kuthi kwabangasekunene: ‘Yizani, nina basikelelweyo nguBawo, nixhamle uyolo lolawulo enalulungiselelwayo kwasekusekweni kwehlabathi; 35kuba ndandilambile, nandipha ukutya; ndandinxaniwe, nandipha amanzi; ndandingowasemzini, nandamkela; 36ndandihamba ze, nandambathisa; ndandigula, nandihambela; ndandisentolongweni, nandivelela.’

37“Omphendula ke amalungisa esithi: ‘Nkosi, ngaba sakubona nini na ulambile, sakupha ukutya; unxaniwe, sakunika amanzi? 38Ngaba sakubona nini na ungowasemzini, sakwamkela; uhamba ze, sakwambathisa? 39Ngaba sakubona nini na ugula, okanye usentolongweni, sakuhambela?’ 40Wophendula ukumkani athi kuwo: ‘Ndithi kuni, inene, ekubeni nithe nenjenjalo nakomnye kula mawethu angawona agqusha eluthulini, nithe nenjenjalo nakum.’

41“Wothi ke kwabo bangasekhohlo: ‘Mkani kum, nina baqalekisiweyo nguThixo, niye emlilweni ongunaphakade, olungiselelwe umtyholi nezithunywa zakhe; 42kuba ndandilambile, naza ànandipha kutya; ndandinxaniwe, naza anandipha manzi; 43ndandingowasemzini, naza anandamkela; ndandihamba ze, naza anandambathisa; ndandigula, ndandisentolongweni, naza ànandihambela.’

44“Bophendula ke bathi: ‘Nkosi, ngaba sakubona nini na ulambile, unxaniwe, ungowasemzini, uhamba ze, ugula, okanye usentolongweni, saza àsakunceda?’ 45Wobaphendula ke athi: ‘Ndithi kuni, inene, ekubeni ningenzanga njalo nakumnye waba bangabona bancinane, anenzanga njalo nakum.’ 46Baya kumka aba, baye esohlwayweni esingunaphakade. Ke wona amalungisa aya kuya ebomini obungunaphakade.”Dan 12:2

26

UYesu uyabhungwa

(Marko 14:1-2; Luka 22:1-2; Yoh 11:45-53)

261Xa uYesu wayewagqibile onke la mazwi, wathi kubafundi bakhe: 2“Niyazi ukuba emva kweentsuku ezimbini iza kuba *yiPasika. Wothi ke *uNyana woLuntu anikelwe ukuba abethelelwe emnqamlezweni.”

3Ngelo xesha ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu abantu babehlanganisene emzini kaKayafa, umbingeleli omkhulu. 4Babebhunga iqhinga lokumbamba uYesu, bambulale. 5Kodwa babesithi: “Oku makungenziwa ngePasika, hleze kubekho isiphithi-phithi.”

Ukuthanjiswa kukaYesu eBhetani

(Marko 14:3-9; Yoh 12:1-8)

6Kwathi uYesu eseBhetani, endlwini kaSimon uZitshangubana, 7kwafika umntu obhinqileyo eneqhaga lelitye lelabhastile, linesiqholo esixabiso likhulu kunene. Kwathi, uYesu esetafileni, le ntokazi yamgalela entloko ngesiqholo eso. 8Bekubona oku, abafundi bakaYesu bakhathazeka, bathi: “Bekutheni ukuze kwenziwe le nkcitho ingaka? 9Esi siqholo ngesithengiswe ngemali eninzi, kwaphiwa amahlwempu.”

10UYesu, ekwazi abakuthethayo, wathi kubo: “Niyikhathazelani na le ntokazi? Indenzele into entle. 11Kaloku amahlwempu nisoloko ninawo;Hlaz 15:11 ke mna anisoloko ninam. 12Le ntokazi ithe ngokwenjenje yawuthambisela ukungcwatywa umzimba wam. 13Ndithi kuni, inene, naphi na apho zithe zavakaliswa khona ezi ndaba zimnandi kulo lonke ihlabathi, iya kuxelwa nayo le nto iyenzileyo yona, ibe sisikhumbuzo ngayo.”

UJudas uceba ukungcatsha uYesu

(Marko 14:10-11; Luka 22:3-6)

14Ngelo xesha uJudas Sikariyoti, omnye wabafundi abalishumi elinambini, waya kubabingeleli abaziintloko, 15wathi: “Nondinika ntoni na ukuba ndithe uYesu ndamnikela kuni?” Ke bamnika amaqhosha amashumi mathathu emali yesiliva.Zakar 11:12 16Ukususela ngoko uJudas wazungula ukufumana ithuba lokumbambisa uYesu.

UYesu nabafundi bakhe batya iPasika

(Marko 14:12-21; Luka 22:7-14,21-23; Yoh 13:21-30)

17Ke kaloku ngowokuqala umhla *wetheko lezonka ezingenagwele, abafundi bakaYesu beza kuye, bathi: “Ufuna ukuba siye kuyilungiselela phi na *iPasika?”

18Waza wathi: “Hambani niye esixekweni kumntu othile, nithi kuye: ‘UMfundisi uthi: Ixesha lam lisondele. Mna nabafundi bam siya kuyityela kwakho iPasika.’ ”

19Benza ke abafundi njengoko uYesu wayebayalele ngako, bayilungiselela iPasika.

20Kwakuhlwa ke, uYesu waya kuhlala etafileni, enabafundi bakhe abalishumi elinambini. 21Xa babesitya, uYesu wathi: “Ndithi kuni, inene, omnye kuni uya kundingcatsha.”

22Baza ke baba buhlungu, besithi kuye ngabanye: “Ngaba iya kuba ndim na, Nkosi?”

23Wabaphendula wathi: “Lowo usithi nkxu esityeni isonka kunye nam, nguye oya kundingcatsha.Ndum 41:9 24Okunene yena *uNyana woLuntu uyemka, njengoko zitshoyo ngaye *iziBhalo; kodwa hayi loo mntu angcatshwa nguye uNyana woLuntu! Ngekumlungele loo mntu ukuba ebengazalwanga.”

25Waphendula uJudas, lowo wayeza kumngcatsha, wathi: “Ngaba iya kuba ndim na, Mfundisi?”

UYesu wathi: “Nawe utsho.”

Ukusungulwa komthendeleko

(Marko 14:22-26; Luka 22:15-20; 1 Kor 11:23-25)

26Xa babesitya uYesu wathatha isonka, wabulela, wasiqhekeza, wabanika abafundi bakhe, wathi: “Thathani nitye; ngumzimba wam lo.”

27Wathatha nendebe, wabulela, wabanika, wathi: “Selani kuyo nonke; 28kuba ligazi lam eli elisisiqinisekiso somnqophiso,Mfud 24:8; Jer 31:31-34 eliphalazelwa abaninzi, ukuze baxolelwe izono. 29Ndithi kuni, andiyi kuphinda ndisele kwincindi yeediliya, kude kube yiloo mini ndiyisela kunye nani iyentsha kwikomkhulu likaBawo.Okanye “ebukumkanini bukaBawo”

30Bakuba becule indumiso, baphuma baya eNtabeni yemiNquma.

UYesu ulumkisa uPetros

(Marko 14:27-31; Luka 22:31-34; Yoh 13:36-38)

31Ngelo xesha uYesu wathi kubo: “Ngobu busuku nonke niya kukhubeka ngenxa yam, kuba *iziBhalo zithi: ‘Ndiya kubulala umalusi, zichithakale iigusha.’Zakar 13:7 32Xa ke ndithe ndavuswa ekufeni, ndiya kunandulela, ndiye kwelaseGalili.”

33Waphendula uPetros, wathi kuye: “Nokuba baya kukhubeka bonke, mna andingekhe!”

34UYesu ke wathi kuye: “Ndithi kuwe, inene, kwangobu busuku, ingekakhali inkuku, uya kundikhanyela kathathu.”

35UPetros wathi kuye: “Nokuba ndingade ndibe ndiza kufa kunye nawe, andingekhe ndikukhanyele!” Batsho bonke ke abafundi.

UYesu uthandaza eGetsemane

(Marko 14:32-42; Luka 22:39-46)

36Ke uYesu nabafundi bakhe bafika kwisitiya ekuthiwa yiGetsemane, wathi kubo: “Hlalani apha, ndikhe ndiye kuthandaza phaya.” 37Wahamba noPetros noonyana ababini bakaZebhedi, waza waba buhlungu, wadandatheka, 38wathi kubo: “Intliziyo yam ibuhlungu ukufa, iligazi. Hlalani apha nilinde kunye nam.”

39Esukile kubo wathi qelele, wawa emhlabeni, wathandaza esithi: “Bawo, ukuba kunokwenzeka, yidlulise kum le ntlungu. Noko ke, makungabi kokuthandwa ndim, makube kukuthanda kwakho.”

40Wafika ke, wabafumana abo bafundi belele, wathi kuPetros: “Ubungenakulinda na nokweli thutyana? 41Lindani nithandaze, ukuze ningangeni ekuhendweni. Intliziyo yona okunene inentumekelelo, ke wona umzimba ubuthathaka.”

42Wabuya wemka, waya kuthandaza, esithi: “Bawo, ukuba le ntlungu ayinako ukudlula kum ndingathanga ndayiva, makwenzeke ukuthanda kwakho.” 43Kwathi, akubuya kwakhona, wabafumana abo bafundi belele, kuba babesoyiswa bubuthongo.

44Wabashiya kwakhona uYesu, waya kuthandaza okwesithathu kwangaloo mazwi. 45Wabuya waya kwabo bafundi, wathi kubo: “Nisalele? Nisaphumle na? Niyabona, lifikile ixesha! *UNyana woLuntu unikelwa ezandleni zaboni. 46Vukani sihambe. Nanko; ufikile lowo undinikelayo.”

Ukubanjwa kukaYesu

(Marko 14:43-50; Luka 22:47-53; Yoh 18:3-12)

47Kwathi, uYesu esathetha, wathi gqi uJudas ongomnye wabafundi abalishumi elinambini, ehamba nendimbane inamakrele neentonga, iphuma kubabingeleli abaziintloko nakumadoda amakhulu. 48Ke kaloku umngcatshi lowo wayevumelene nabo ngomqondiso, esithi: “Lowo ndithe ndamanga, nguye. Mbambeni.”

49UJudas ke waya kuYesu kwangoko, wathi: “Aa, Mfundisi!” Wamanga.

50Waza uYesu wathi kuye: “Mfondini, uzokwenza ntoni apha?”

Basondela ke, bambamba uYesu. 51Wasuka omnye wâbo babenoYesu warhola ikrele, waxabela isicaka sombingeleli omkhulu, wasinqumla indlebe. 52Waza uYesu wathi kuye: “Libuyisele endaweni yalo ikrele lakho. Bonke abasebenzisa ikrele, baya kutshabalala ngekrele. 53Ngaba ùba andinako ukumcela uBawo, aze kwangoku andikhuphele amawaka-waka ezithunywa zezulu eziyimikhosi engaphezu kweshumi elinambini? 54Bezinokuthini ke ngoko *iziBhalo ukungazaliseki, zona zithi kumele ukuba kube nje?”

55UYesu ke ngelo xesha wathi kwindimbane: “Niphumele ukuza kubamba mna na, ninamakrele neentonga nje, ngokungathi niphumele isihange? Bendinani ndifundisa imihla ngemihla *endlwini kaThixo, naza anandibamba. 56Kodwa kunje ukuze kuzaliseke okwabhalwayo *ngabashumayeli bamandulo.”

Emva koko ke babaleka bonke abafundi bakhe, bamshiya.

UYesu phambi kweBhunga

(Marko 14:53-65; Luka 22:54-55,63-71; Yoh 18:13-14,19-24)

57Abo babembambile uYesu, bamsa kuKayafa, umbingeleli omkhulu, apho babehlanganisene khona abachazi-mthetho namadoda amakhulu. 58Ke yena uPetros wamlandela uYesu, ebekele kude, wada waya kungena eyadini yomzi wombingeleli omkhulu, wahlala phantsi ndawonye nezicaka, ukuze abone ukuba kuya kuphelela phi na. 59Ke ababingeleli abaziintloko nalo lonke *iBhunga babefuna ubungqina bobuxoki ngoYesu, ukuze bambulalise, 60kodwa ababufumananga, nangona babebaninzi ababengqina ubuxoki ngaye. Ekugqibeleni kwavela ababini, 61bathi: “Lo mntu uthe: ‘Mna ndingayichitha indlu kaThixo, ndibuye ndiyakhe ngeentsuku ezintathu.’ ”

62Waphakama ke umbingeleli omkhulu, wathi kuYesu: “Akuphenduli nento le na? Yintoni kanye le aba bayingqinayo ngawe?” 63Kodwa uYesu wahlala wathi tu. Waphinda umbingeleli omkhulu wathi kuye: “Ndikufungisa uThixo ophilayo okokuba usixelele ukuba unguye na *uKrestu, uNyana kaThixo.”

64Wamphendula uYesu wathi: “Nawe utsho. Ke ndithi kuni, ukususela ngoku niya kumbona uNyana woLuntu ehleli ewongeni kwaSomandla, nimbone esiza ngamafu ezulu.Dan 7:13

65Wazikrazula ke izambatho zakhe umbingeleli omkhulu, esithi: “Únyelise uThixo!Nqulo 24:16 Sisawafunelani na amangqina? Niyabona, nikuvile ngoku ukunyelisa kwakhe. 66Nithini nina?”

Baphendula bathi: “Úfanele ukufa.”

67Bamtshicela ebusweni ke, bemxhimfa, baza abanye bembetha, 68bathi: “Sixelele, Krestu; ngubani lo ukubethileyo?”Isaya 50:6

UPetros ukhanyela uYesu

(Marko 14:66-72; Luka 22:56-62; Yoh 18:15-18,25-27)

69UPetros ke wayehleli ngaphandle eyadini. Seza kuye esinye sezicakazana, sathi: “Nawe ubunaye uYesu waseGalili.”

70Kodwa yena wakhanyela phambi kwabo bonke, esithi: “Andazani konke nale nto uyithethayo.”

71Waphuma ke, esiya ngasesangweni, wabonwa sesinye isicakazana, esathi kwababelapho: “Naye lo wayenaye uYesu waseNazarete.”

72Waphinda ke wakhanyela uPetros, wathi: “Inene, andimazi loo mntu.”

73Kwakuba mzuzwana, abo babemi apho baya kuPetros, bathi: “Inene, ungomnye wabo. Nokuthetha oku kwakho kuyakudiza.”

74Wasuka waziqalekisa efunga esithi: “Andimazi loo mntu!”

Kwathi ke kwangoko yakhala inkuku. 75Walikhumbula ke uPetros ilizwi awayelithethe kuye uYesu, esithi: “Ingekakhali inkuku, woba undikhanyele kathathu.” Waphuma waya phandle, walila kabuhlungu.