IsiXhosa 1996 (XHO96)
23

UYesu ulumkisa ngabachazi-mthetho nabaFarasi

(Marko 12:38-39; Luka 11:43,46; 20:45-46)

231Waza uYesu wathetha nesihlwele nabafundi bakhe, 2esithi: “Abachazi-mthetho *nabaFarasi banegunya lokuchaza *umthetho kaMosis. 3Ke ngoko kuveni nikwenze konke abanokuthi banixelele kona; kodwa ukwenza ze ningenzi ngokwezenzo zabo, kuba bayathetha baze kwabona bangakwenzi oko bakuthethileyo. 4Kaloku iimfundiso zabo ziyimithwalo enzima, abayibeka emagxeni abantu, kanti bona ngokwabo abafuni ukuyichukumisa nangomnwe lo. 5Konke okulungileyo abakwenzayo, bakwenzela ukuze babonwe ngabantu. Bawabopha ngemixwayo ebanzi amaqhaga anezicatshulwa zomthetho;Hlaz 6:8 bazenze nde iintshinga zezambatho zabo;Ntlango 15:38 6bathande iindawo zamawonga ezidlweni, nezihlalo eziphambili ezindlwini zesikhungo; 7bathande ukuba kukhahlelwe kubo emabaleni embutho, bethanda nokuba abantu bathi kubo: ‘Mfundisi!’ 8Ke kuni ze kungathiwa ‘mfundisi,’ kuba mnye uMfundisi eninaye, nibe nina nonke niyimilowo. 9Ze ningabizi mntu emhlabeni apha ngokuthi nguyihlo, kuba mnye uYihlo, lowo ke usezulwini. 10Ngokukwanjalo ze kungàthiwa niziinkokheli, kuba mnye uMkhokeli wenu, *uKrestu ke. 11Omkhulu kuni makabe sisicaka senu. 12Lowo uziphakamisayo uya kuthotywa, athi lowo uzithobayo aphakanyiswe.”

UYesu ukhalimela abachazi-mthetho nabaFarasi

(Marko 12:40; Luka 11:39-42,44,52; 20:47)

13“Mawoo, nina bachazi-mthetho nani *baFarasi, mamenemenendini! Niyabathintela abantu ekulawulweni nguThixo, kuba nina ngokwenu anivumi ukulawulwa nguye, nize nibanqande nâbo bafuna ukulawulwa nguye.Okanye: “Niyabuvala ubukumkani bezulu, abantu bangabi nako ukungena, kuba nina ngokwenu aningeni, nize ningabavumeli ukuba bangene abo bafuna ukungena.”

[ 14“Mawoo, nina bachazi-mthetho nani baFarasi, mamenemenendini! Niyayiphanga imizi yabahlolokazi, nize nihanahanise nitsho ngemilembelele yemithandazo. Ngenxa yoko niya kufumana esona sohlwayo sikhulu.]

15“Mawoo, nina bachazi-mthetho nani baFarasi, mamenemenendini! Nityhutyha ulwandle nomhlaba ukuze nizuze nokuba mnye ongenayo ebuJudeni; kuthi ke, nakuba nimzuzile, nimenze ofanelwe sisihogo ngokuphindiweyo kunani.

16“Mawoo, nina zinkokheli ziziimfama, nina enithi: ‘Ofunge *indlu kaThixo, akunto oko; kodwa ofunge igolide yendlu leyo, ubotshiwe sisifungo sakhe.’ 17Zidengendini zeemfama, kanene yintoni na enkulu? Ngaba yigolide leyo, okanye yindlu eyenza ibaluleke loo golide? 18Kwakhona nithi: ‘Ofunge iqonga lamadini, akunto oko; kodwa ofunge umnikelo ophezu kweqonga, ubotshiwe sisifungo sakhe.’ 19Zimfamandini, ngaba yintoni na enkulu? Ngaba ngumnikelo lowo, okanye liqonga lamadini elenza ubaluleke loo mnikelo? 20Ngoko ke, othe wafunga iqonga lamadini, ufunga lona kwanako konke okuphezu kwalo; 21nalowo uthe wafunga indlu kaThixo, ufunga yona kwanalowo iyindlu yakhe. 22Othe wafunga izulu, ufunga ikomkhulu likaThixo, efunga lowo uphetheyo apho.

23“Mawoo, nina bachazi-mthetho nani baFarasi, mamenemenendini! Ninikela kuThixo ngesishumi sayo imifuno enjengetyeleba nedile nekumin,Nqulo 27:30 kanti niyazityeshela ezona zinto zizizo zomthetho: ubulungisa, inceba, nentembeko. Ezi zinto benimelwe kukuzenza, nithi neziya ningazityesheli. 24Zinkokhelindini eziziimfama, nihluza imbuzane, nisuke niginye isilo esingangenkamela.

25“Mawoo, nina bachazi-mthetho nani baFarasi, mamenemenendini! Nihlamba umphandle wendebe nesitya, kanti ngaphakathi zizele kokufunyenwe ngokuphanga nokunyoluka. 26MFarasindini oyimfama, kuqala hlambulula umphakathi wendebe, wothi ke nomphandle ube uhlambulukile.

27“Mawoo, nina bachazi-mthetho nani baFarasi, mamenemenendini! Nifana namangcwaba avetiweyo, ambonakalo intle, kanti ngaphakathi azele ngamathambo ezidumbu nako konke okungcolileyo. 28Ngokukwanjalo nani okunene nibonakala ebantwini ngathi ningamalungisa, kanti ngaphakathi ezintliziyweni nizele luhanahaniso nenkcaso-mthetho.”

UYesu uthetha ngesohlwayo sabachazi-mthetho nabaFarasi

(Luka 11:47-51)

29“Mawoo, nina bachazi-mthetho nani *baFarasi, mamenemenendini! Nakha amangcwaba *abashumayeli, nizihombise iindawo zokufihlwa kwamalungisa. 30Nithi: ‘Ukuba sasikho thina kwimihla yoobawo, ngesingahambisananga nabo ngokubulawa kwabashumayeli.’ 31Ngokutsho nina ngokwenu niyangqina ukuba ningoonyana bâbo bababulalayo abashumayeli. 32Qhubelani phambili ke, nikufeze oko kwaqalwayo ngooyihlo. 33Zinyokandini, nzalandini yamarhamba, nothini na ukusinda ningàgwetyelwa isihogo? 34Ke ngoko, niyabona, ndonithumela abashumayeli, nezilumko, nabachazi-mthetho. Inxenye yabo niya kuyibulala, niyibethelele eminqamlezweni; inxenye niyikatse *ezindlwini zenu zesikhungo, nibatshutshisa kwizixeko ngezixeko. 35Ngako oko lobizwa kuni igazi lawo onke amalungisa elithe laphalazwa emhlabeni, ukususela kwelika-Abheli olilungisa, kuse kwelikaZakariya, unyana kaBherekiya, enambulalela endlwini kaThixo phakathi kwengcwele neqonga lamadini.ZiQalo 4:8; 2 Gan 24:20-21 36Ndithi kuni, inene, isohlwayo sazo zonke ezo zinto siya kuba phezu kwabantu besi sizukulwana.”

UYesu usizela iJerusalem

(Luka 13:34-35)

37“Jerusalem, Jerusalem, wena mbulali *wabashumayeli, ubaxuluba ngamatye abo bathunywe kuwe nguThixo! Kunini na ndifuna ukubawola abantu bakho ngokwesikhukukazi esigquma amantshontsho aso ngamaphiko, waza àwavuma! 38Niyabona ke, uThixo uyanifulathela nomzi wenu. 39Ndithi kuni, ukususela ngoku anisayi kuba sandibona, de nithi: ‘Makabongwe lowo uzayo egameni leNkosi.’Mat 21:9

24

UYesu uthetha ngokudilizwa kwendlu kaThixo

(Marko 13:1-2; Luka 21:5-6)

241Xa uYesu wayephuma *endlwini kaThixo bafika abafundi bakhe, bambonisa isakhiwo sendlu leyo. 2Waphendula wathi kubo: “Niyazibona zonke ezi zinto? Ndithi kuni, inene, akuyi kusala litye phezu kwelitye apha elingayi kudilizwa.”

Ukuqala kwentshutshiso

(Marko 13:3-13; Luka 21:7-19)

3Kwathi, xa uYesu wayehleli phantsi eNtabeni yemiNquma, beza kuye bebodwa abafundi, bathi: “Sixelele ukuba ziya kubakho nini na ezo zinto, nokuba uya kuba yintoni na umqondiso wokuza kwazo nowokupheliswa kweli phakade?”

4Waza waphendula uYesu wathi: “Lumkani, ningàlahlekiswa bani, 5kuba baninzi abaya kuza besebenzisa igama lam, besithi banguye *uKrestu, balahlekise into eninzi yabantu. 6Niya kuthi nive iimfazwe, namarhe eemfazwe; kodwa lumkani, ningabi navuso, kuba ezo zinto zimelwe kukubakho, kanti ke akukabi kuko ukuphela oko. 7Uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nokumkani avukelane nokumkani; kuya kubakho iindlala, neenyikima zomhlaba kwiindawo ngeendawo. 8Kunjengokuqala kwenimba ke konke oku.

9“Ngelo xesha baya kunibamba, baninikele ekutshutshisweni, banibulale. Niya kuthiywa ziintlanga zonke ngenxa yegama lam. 10Ngelo xesha abaninzi baya kurhoxa elukholweni, bangcatshane, bathiyane. 11Kuya kuvela *abashumayeli abaxokayo, balahlekise abantu abaninzi. 12Ububi buya kwanda kangangokuba luphole uthando lwabaninzi. 13Ke lowo uzingisa kude kube sekupheleni wosindiswa. 14Ezi ndaba zimnandi zolawulo lukaThixo ziya kushunyayelwa kulo lonke ihlabathi, zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga, size ke sifike isiphelo.”

Imbandezelo enkulu

(Marko 13:14-23; Luka 21:20-24)

15“Xa ke ngoko nithe nalibona ‘isikizi elimanyumnyezi, mhla ngophanziso;’ elo *umshumayeli uDaniyeli athetha ngalo, limi ‘endaweni engcwele’ (ofundayo makaqiqe),Dan 9:27; 11:31; 12:11 16mabathi ngelo xesha abakwelakwaJuda babalekele ezintabeni. 17Ophezu kwendlu ke makangehli ukuya kuthatha nto endlwini yakhe. 18Nalowo usentsimini makangabi sayiphuthuma ingubo yakhe. 19Hayi ke kwabanzima nabadlezane ngaloo mihla! 20Thandazelani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika okanye *ngoMhla woPhumlo, 21kuba ngelo xesha kuya kubakho imbandezelo engazange ibekho ukususela ekudalweni kwehlabathi kude kube ngoku, kwaye ingasayi kuphinda ibekho enjalo.Dan 12:1; siTyh 7:14 22Ke ukuba uThixo ebengayicuthanga loo mihla, bekungayi kubakho bani usindayo; kodwa ngenxa yâbo banyuliweyo, uThixo woyicutha loo mihla.

23“Ngelo xesha ke, ukuba ubani uthe kuni: ‘Nanku apha uKrestu;’ nokuba uthe: ‘Nankuya phaya;’ musani ukuyamkela loo nto; 24kuba kuya kuvela abathi banguKrestu, abangenguye; kuvele *nabashumayeli abangengabo, benze imiqondiso nemimangaliso emikhulu kangangokuba bade babalahlekise, ukuba bekunokwenzeka oko, kwanabanyulwa bakaThixo. 25Niyabona, ndinixelela ezi zinto zingekenzeki.

26“Ukuba ke kuthiwa kuni: ‘Nankuya entlango,’ ze ningayi; nokuba kuthiwa: ‘Nankuya endlwini,’ ze ningakwamkeli oko; 27kuba ukufika *koNyana woLuntu kuya kuba njengombane omenyezela empumalanga, ubonakale kude kuse entshonalanga.

28“Apho sikhona isidumbu, kulapho aya kuhlanganisana khona amaxhalanga.”

Ukuza koNyana woLuntu

(Marko 13:24-27; Luka 21:25-28)

29“Kwangoko emva kwembandezelo yaloo mihla, ilanga liya kwenziwa mnyama, ithi nenyanga ingakhanyi,Isaya 13:10; Hez 32:7; Jow 2:10,31; 3:15; siTyh 6:12 zithi neenkwenkwezi zivuthuluke ezulwini,Isaya 34:4; siTyh 6:13 nako konke okunamandla esibhakabhakeni kudunga-dungeke.Jow 2:10 30Ngelo xesha uya kubonakala ezulwini umqondiso *woNyana woLuntu, zize zonke iintlanga zehlabathi zenze isijwili, zimbona uNyana woLuntu esiza esemafini enamandla nobuqaqawuli obukhulu.Dan 7:13; siTyh 1:7 31Liya kuvakala ke ixilongo elikhulu, azithumele eziphelweni zehlabathi izithunywa zakhe, zibahlanganisele ndawonye abanyulwa bakhe, bevela kumacala omane omhlaba, kususela esiphelweni somhlaba, kuye esiphelweni sawo.”

Umzekeliso ngomkhiwane

(Marko 13:28-31; Luka 21:29-33)

32“Fundani kuwo umkhiwane ongumzekelo kuni. Xa sewuthe wathamba amasebe, wahluma amagqabi, niyazi ukuba ihlobo likufuphi. 33Ngokukwanjalo ke, xa nithe nazibona ezo zinto zisenzeka, yazini ukuba kukufuphi, sekusemnyango. 34Ndithi kuni, inene, esi sizukulwana asiyi kudlula zingadanga zenzeke zonke ezi zinto. 35Liya kudlula izulu nehlabathi; ke wona amazwi am akasayi kuze adlule.”

Phaphani nilinde!

(Marko 13:32-37; Luka 17:26-30,34-36)

36“Ke akukho bani uwaziyo loo mhla nelo xesha. Kwanezithunywa ezisezulwini azazi, engazi naye uNyana lo. Kuphela nguYise owaziyo. 37Njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa,ZiQalo 6:5-8 koba kwanjalo ukufika kwakhe uNyana woLuntu. 38Njengokuba babesithi ngemihla yangaphambi konogumbe badle, basele, bazeke, bendise, kwada kwayimini yokungena kukaNowa enqanaweni, 39bengaqondi, wada wafika unogumbe wabakhukulisa bonke,ZiQalo 7:6-24 koba kwanjalo ukufika kwakhe uNyana woLuntu. 40Ngelo xesha kothi ababini besentsimini, omnye athathwe, omnye ashiywe. 41Abafazi ababini boba besila elityeni lokusila, omnye athathwe, omnye ashiywe.

42“Phaphani ngoko, kuba ningàwazi umhla wokufika kweNkosi yenu. 43Kakade ukuba umninimzi ebesazi ukuba isela lofika nini na ebusuku, nge-egadile, waza àkavuma ukuba kuqhekezwe endlwini yakhe. 44Nani ke ngoko hlalani nizilungiselele, kuba uNyana woLuntu wofika ngexesha eningalilindelanga.”

Umzekeliso ngokuthembeka okanye ukungathembeki kwesicaka

(Luka 12:41-48)

45“Ngubani na oseso sicaka sithembekileyo siqondayo, eyathi inkosi yaso yasimisa phezu kwabendlu yayo, ukuze sibanike umxhesho wabo ngexesha elililo? 46Siyachulumacha eso sicaka eyothi inkosi yaso yakufika isifumane sisenjenjalo. 47Ndithi kuni, inene, eso sicaka inkosi yosiphathisa yonke impahla yayo. 48Kodwa ukuba eso sicaka sikhohlakele, sisuke sicinge sithi: ‘Inkosi yam ilibele;’ 49size sisuke sibabethe abazizicaka kunye naso, sidle sisele kunye namanxila; 50yofika inkosi yeso sicaka ngemini esingayilindelanga, nangelixa esingalaziyo, 51ize isixabele kubini njengokuba kusenziwa kwabangathembekanga. Kuya kubakho ukulila nokungcungcutheka apho.”

25

Umzekeliso ngeentombi ezilishumi

251“Ngelo xesha ulawulo lukaThixoOkanye “ubukumkani bezulu” luya kufana nokweentombi ezilishumi, ezazithathayo izibane zazo, zaya kuhlangabeza umyeni. 2Ke ezintlanu kuzo zazizizidenge, ezintlanu zizizilumko. 3Ezizizidenge zazithatha izibane zazo, kodwa azayipatha ioyile yokongeza. 4Zona ezizizilumko zathi kunye nezibane zazo zahamba ziphethe ioyile ngezitya. 5Umyeni walibazisa ukufika, zaza iintombi ezi zonke zozela zalala.

6“Ezinzulwini zobusuku kwamenyezwa kusithiwa: ‘Nanko umyeni; phumani niye kumhlangabeza!’ 7Zavuka ke zonke iintombi ezo, zazilungisa izibane zazo. 8Zaza ezizizidenge zathi kwezizizilumko: ‘Sipheni kwioyile yenu leyo, kuba izibane zethu ziyacima.’ 9Kodwa zalandula ezizizilumko, zisithi: ‘Hleze inganeli kuthi nakuni, yiyani kwabayithengisayo, nizithengele.’ 10Kwathi ke, zisaya, wafika umyeni, zaza ezo ntombi bezisezilungile zangena kunye naye emsithweni, kwaza kwavalwa emnyango.

11“Kamva zafika nezinye iintombi ezo, zathi: ‘Nkosi, sivulele.’ 12Yaphendula yona yathi: ‘Ndithi kuni, inene, nina àndinazi.’

13“Phaphani ke ngoko, ngokuba ningayazi imini kwanalo ilixa.”

Umzekeliso ngezicaka ezazigciniswe imali

(Luka 19:11-27)

14“Kuya kuba njengomntu owathi, eza kuhambela kwelinye ilizwe, wazibiza izicaka zakhe, wayigcinisa kuzo impahla yakhe. 15Esinye usinike imali ekumawaka amahlanu eerandi, esinye ekumawaka amabini, nesinye ekwiwaka elinye, ezinika ngokwamandla azo. Wahamba ke. 16Eso sanikwa ekumawaka amahlanu, sithe kwangoko sasebenza ngawo, sazuza amanye amahlanu. 17Ngokukwanjalo neso sanikwa ekumawaka amabini, sazuza amanye amabini. 18Ke sona eso sasinikwe ekwiwaka elinyé, semka saya kuyimbela siyifihla imali yenkosi yaso.

19“Emva kwexesha elide yabuya inkosi yezi zicaka, yafuna ingxelo kuzo. 20Seza eso sasinikwe ekumawaka amahlanu, siphethe kwanamanye amahlanu, sathi: ‘Nkosi, ubundigcinise imali ekumawaka amahlanu eerandi. Nantsi ke enye, mhlekazi, ekumawaka amahlanu endithe ndayizuza.’ 21Yaza yathi kuso inkosi yaso: ‘Ngxatsho ke, sicaka sam esilungileyo, esithembekileyo! Ubuthembekile kwizinto ezimbalwa; ndiya kukuphathisa izinto ezininzi. Ngena uchwayite kunye nenkosi yakho.’

22“Seza neso sicaka sasinikwe ekumawaka amabini, sathi: ‘Nkosi, ubundigcinise imali ekumawaka amabini eerandi. Nantsi ke, mhlekazi, enye ekumawaka amabini endithe ndayizuza.’ 23Yaza yathi kuso inkosi yaso: ‘Ngxatsho ke, sicaka sam esilungileyo, esithembekileyo! Ubuthembekile kwizinto ezimbalwa; ndiya kukuphathisa izinto ezininzi. Ngena uchwayite kunye nenkosi yakho.’

24“Seza ke neso sicaka sasinikwe ekwiwaka elinyé, sathi: ‘Nkosi, bendikwazi wena ukuba ungumntu ongqongqo, ovuna ongakuhlwayelanga, uqokelele ongakulimanga. 25Bendisoyika, ndaza ndaya kuyembela ndayifihla imali yakho. Nantsi ke imali yakho, mhlekazi.’ 26Yaphendula inkosi yaso, yathi kuso: ‘Sicakandini esikhohlakeleyo, esilivila, ubusazi nje ukuba ndingumntu ovuna apho angahlwayelanga khona, aqokelele apho angachithanga khona. 27Ubumelwe ke ngoko ukuyifaka ebhankini imali yam, ndize ndithi, ndakufika, ndiyifumane inenzala. 28Ke ngoko esi sicaka sihlutheni iwaka elo, nilinike eso siphethe ekumawaka alishumi. 29Wonke umntu onolutho uya kunikwa, abe nezinto ngakumbi; kodwa lowo ungenanto uya kuhluthwa naloo nto anayo. 30Ke sona esi sifede sesicaka siphoseni phandle lee ebumnyameni, apho kuya kubakho ukulila nokungcungcutheka.’ ”

Imini yomgwebo

31“Xa athe wafika *uNyana woLuntu esebuqaqawulini bakhe, enazo zonke izithunywa zezulu, uya kuhlala enkundleni yakhe yobungangamsha, 32zihlanganiselwe phambi kwakhe zonke iintlanga. Wothi ke abahlule abanye kwabanye ngokomalusi esahlula iigusha ezibhokhweni. 33Zona iigusha wozibeka ngasekunene kwakhe, iibhokhwe ngasekhohlo. 34Ukumkani ke uya kuthi kwabangasekunene: ‘Yizani, nina basikelelweyo nguBawo, nixhamle uyolo lolawulo enalulungiselelwayo kwasekusekweni kwehlabathi; 35kuba ndandilambile, nandipha ukutya; ndandinxaniwe, nandipha amanzi; ndandingowasemzini, nandamkela; 36ndandihamba ze, nandambathisa; ndandigula, nandihambela; ndandisentolongweni, nandivelela.’

37“Omphendula ke amalungisa esithi: ‘Nkosi, ngaba sakubona nini na ulambile, sakupha ukutya; unxaniwe, sakunika amanzi? 38Ngaba sakubona nini na ungowasemzini, sakwamkela; uhamba ze, sakwambathisa? 39Ngaba sakubona nini na ugula, okanye usentolongweni, sakuhambela?’ 40Wophendula ukumkani athi kuwo: ‘Ndithi kuni, inene, ekubeni nithe nenjenjalo nakomnye kula mawethu angawona agqusha eluthulini, nithe nenjenjalo nakum.’

41“Wothi ke kwabo bangasekhohlo: ‘Mkani kum, nina baqalekisiweyo nguThixo, niye emlilweni ongunaphakade, olungiselelwe umtyholi nezithunywa zakhe; 42kuba ndandilambile, naza ànandipha kutya; ndandinxaniwe, naza anandipha manzi; 43ndandingowasemzini, naza anandamkela; ndandihamba ze, naza anandambathisa; ndandigula, ndandisentolongweni, naza ànandihambela.’

44“Bophendula ke bathi: ‘Nkosi, ngaba sakubona nini na ulambile, unxaniwe, ungowasemzini, uhamba ze, ugula, okanye usentolongweni, saza àsakunceda?’ 45Wobaphendula ke athi: ‘Ndithi kuni, inene, ekubeni ningenzanga njalo nakumnye waba bangabona bancinane, anenzanga njalo nakum.’ 46Baya kumka aba, baye esohlwayweni esingunaphakade. Ke wona amalungisa aya kuya ebomini obungunaphakade.”Dan 12:2