IsiXhosa 1996 (XHO96)
20

Umzekeliso ngabasebenzi-sidiliyeni

201“Ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye “ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nomninimzi owaphuma kusasa, waya kuqesha abantu bokusebenza esidiliyeni sakhe. 2Akuba evumelene nabo ukubanika loo mali baqhele ukuyamkela ngemini, wabathumela ke esidiliyeni sakhe. 3Emva kwexesha uphinde waya ebaleni lembutho, wabona amanye amadoda emi apho engasebenzi, 4waza wathi kuwo: ‘Nani yiyani kusebenza esidiliyeni sam. Ndonamkelisa umvuzo ofanelekileyo.’ 5Aya ke. Uphinde wenjenjalo nasemini, nasemva kwemini. 6Emalanga uphinde waya, wabona amanye amadoda emi apho, wathi kuwo: ‘Kutheni na ukuba nime apha imini yonke ningasebenzi?’ 7Athi kuye: ‘Kungenxa yokuba kungekho mntu usiqeshileyo.’ Waza wathi kuwo: ‘Nani yiyani kusebenza esidiliyeni sam.’

8“Kwakuhlwa ke umninimzi wathi kunobhalana wakhe: ‘Babize abasebenzi, ubamkelise,Nqulo 19:13; Hlaz 24:15 uqale ngabafike ekugqibeleni, uye kwabafike kuqala.’ 9Beza ke abo babeqeshwe emalanga, baza banikwa loo mali baqhele ukuyamkela ngemini. 10Bakufika ke abo babeqeshwe kuqala, baba baya kwamkeliswa ngaphezulu, kodwa kwanabo banikwa loo mali baqhele ukuyamkela ngemini. 11Beyamkele ke basuke bamkhalazela umninimzi, 12besithi: ‘La madoda afike mva asebenza nje ixeshana, kanti wena uwamkelise ngokulingana nathi, thina esibulaleke kangaka ngumsebenzi, sitshiswa lilanga imini yonke!’ 13Umninimzi wabhekisa komnye, wathi: ‘Mfondini, andiqhathanga mntu. Besingavumelananga na ngemali eqhele ukwamkeliswa umntu ngemini? 14Thatha imali yakho, uhambe. Ndizithandele okokuba lo mntu ufike mva ndimamkelise njengawe. 15Kakade ndingenza nayiphi na into endiyithandayo ngemali yam. Kutheni ukuba wena ube nomona ngenxa yokuba mna ndinenceba?’

16“Kwangokunjalo ke abokugqibela boba ngabokuqala, nabokuqala babe ngabokugqibela.”

UYesu ufundisa okwesithathu ngokufa nokuvuka kwakhe

(Marko 10:32-34; Luka 18:31-34)

17Kwathi, xa uYesu wayeza kuya eJerusalem, wababizela ecaleni abafundi bakhe abalishumi elinambini, wathetha nabo behamba endleleni, wathi: 18“Niyabona, siya eJerusalem, apho *uNyana woLuntu aya kunikelwa khona kubabingeleli abaziintloko nakubachazi-mthetho. Baya kumgwebela ukufa, 19bamnikele ezandleni zeentlanga. Zona ke ziya kumenza intlekisa, zimkatse, zimbethelele emnqamlezweni; aze athi ngomhla wesithathu abuye avuke ekufeni.”

Umka-Zebhedi ucelela oonyana bakhe

(Marko 10:35-45)

20Ngelo xesha unina woonyana bakaZebhedi weza kuYesu, ehamba noonyana bakhe; wafika wavova phambi kwakhe enesicelo. 21UYesu wathi kuye: “Ufuna ntoni?”

Wathi yena: “Ndicela ukuba aba nyana bam babini ubanike ezona zikhundla ziphezulu xa wena ungukumkani.”

22Waphendula uYesu wathi: “Aniyazi into eniyicelayo. Ninako ukuyinyamezela intlungu endiza kuyiva mna?”

Bathi ke bona kuye: “Sinako.”

23Wathi kubo uYesu: “Okunene, intlungu yam niya kuyiva; kodwa kona ukwaba izikhundla akulolungelo lam. Ezo zikhundla zezabo bazilungiselelweyo nguBawo.”

24Bekuvile oku abafundi abalishumi, bakhathazeka yile nto yaba bafo bakaZebhedi. 25Waza uYesu wababizela kuye, wathi: “Niyazi ukuba ezintlangeni abo balawulayo banobukhosi; nâbo bazizikhulu zazo benza ngegunya. 26Kodwa ke ze kungabi njalo phakathi kwenu. Ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu, makabe ngumkhonzi wenu; 27nofuna ukuba ngowokuqala kuni, makabe sisicaka senu; 28abe njengaye *uNyana woLuntu, yena ongezanga kukhonzwa, koko oweza kukhonza nokuncama ubomi bakhe bube yintlawulelo yokukhulula abaninzi.”

Ukuphiliswa kweemfama ezimbini zaseJeriko

(Marko 10:46-52; Luka 18:35-43)

29Ekuphumeni kwabo eJeriko, uYesu walandelwa sisihlwele esikhulu sabantu. 30Kwakukho iimfama ezimbini zihleli ngasendleleni, ezathi, zakuva ukuba kugqitha uYesu, zadanduluka zisithi: “Nkosi, Nyana kaDavide, senzele inceba!” 31Isihlwele sazikhalimela ukuba zithi tu, kodwa zadanduluka ngakumbi zisithi: “Nkosi, Nyana kaDavide, senzele inceba!”

32Wema ke uYesu, wazibiza, wathi: “Nifuna ndinenzele ntoni na?”

33Zona zathi kuye: “Nkosi, sicela ukuba kuvulwe amehlo ethu sibone.”

34Wavelana nazo ke uYesu, wawachukumisa amehlo azo, zaza kwangoko zaba nokubona, zamlandela.

21

UYesu ungena eJerusalem ekhwele idonki

(Marko 11:1-11; Luka 19:28-40; Yoh 12:12-19)

211Kwathi bakusondela eJerusalem, befikile eBhetefage ngaseNtabeni yemiNquma, uYesu wathuma ababini kubafundi bakhe, 2esithi kubo: “Hambani niye kule dolophana nikhangelene nayo. Nothi ke kwangoko nifumane idonki ibotshelelwe, inenkonyane yayo. Yikhululeni, nizizise kum. 3Ukuba kukho umntu othethayo, yithini kuye: ‘Ziyafuneka eNkosini. Ziza kubuyiswa kwangoku.’ ”

4Oku kwênzeka ukuze kuzaliseke okwathethwayo *ngumshumayeli, esithi:

5“Yithini kwisixeko saseZiyon:

‘Khangela, uKumkani wakho uza kuwe,

elulamile, ekhwele idonki,

ekhwele inkonyane, ithole lento ebotshwayo.’ ”Zakar 9:9

6Baya ke abo bafundi, benza njengoko uYesu wayebayalele, 7beza nayo idonki nenkonyane yayo, baza babeka izambatho zabo phezu kwayo, uYesu wakhwela. 8Isihlwele esikhulu sabantu sazandlala izambatho zaso endleleni. Abanye baqhuzula amasebe emithini, bawandlala endleleni. 9Izihlwele ezazihamba phambi koYesu nezazimlandela zazidanduluka zisithi: “Camagu! Nyana kaDavide! Makabongwe lo uzayo egameni leNkosi! Sithi: ‘Bayethe!’ kuPhezukonke!”Ndum 118:25-26

10Akungena uYesu eJerusalem, isixeko sonke saphithizela, sisithi: “Ngubani na lo?”

11Izihlwele zathi: “Lo *ngumshumayeli uYesu waseNazarete eGalili.”

UYesu uvala urhwebo endlwini kaThixo

(Marko 11:15-19; Luka 19:45-48; Yoh 2:13-22)

12UYesu wangena *endlwini kaThixo, waza wabakhupha abathengayo nabathengisayo, wathi neetafile zabatshintshi bemali nezihlalo zabathengisa ngamahobe wazibhukuqa; 13waza wathi kubo: “*EziBhalweni uThixo uthi: ‘Indlu yam yindlu yokuthandaza.’Isaya 56:7 Ke nina niyenze umqolomba wezihange.Jer 7:11

14Beza kuye ke endlwini kaThixo apho abaziimfama nabaziziqhwala, waza wabaphilisa. 15Bona ababingeleli abaziintloko nabachazi-mthetho bahlabeka bakuyibona imimangaliso ayenzayo, bebona nabantwana endlwini kaThixo bekhwaza besithi: “Camagu! Nyana kaDavide!” 16Baza ke bathi kuYesu: “Uyayiva na le nto bayithethayo aba?”

UYesu wathi kubo: “Ewe. Aniyifundanga na eziBhalweni indawo ethi: ‘Wênza ukuba udunyiswe ngabantwana naziintsana.’Ndum 8:217Wabashiya, waphuma esixekweni, waya eBhetani, walala khona.

Umqondiso womkhiwane

(Marko 11:12-14,20-24)

18Ngentsasa elandelayo, xa wayebuyela esixekweni, walamba. 19Wathi ebone umkhiwane ngasendleleni, waya kuwo, kodwa akafumana siqhamo, yaba ngamagqabi kuphela. Wathi kuwo: “Makungaze kubekho siqhamo kuwe naphakade.” Waza woma kwangoko umkhiwane lowo.

20Bekubonile oku, abafundi bakaYesu bamangaliswa, bathi: “Kutheni ukuba usuke wome ngokukhawuleza kangaka lo mkhiwane?”

21Waphendula uYesu wathi kubo: “Ndithi kuni, inene, ukuba niyakholwa, ningathandabuzi, niya kuba nako ukuyenza le nto ndiyenzé kulo mkhiwane, ngaphezu koko nibe nokuthi nakule ntaba: ‘Funquka, uphoseke elwandle,’ ize yenzeke loo nto. 22Konke enikucelayo ngomthandazo nikholwa, nokwamkela.”

Igunya likaYesu

(Marko 11:27-33; Luka 20:1-8)

23UYesu wangena endlwini kaThixo wafundisa. Beza kuye ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu, bathi: “Ezi zinto uzenza ngagunya lini? Ngubani okunike eli gunya?”

24UYesu wabaphendula esithi: “Nam ndiya kunibuza umbuzo ube mnye. Ukuba nithe nandiphendula, ndonixelela ukuba ndizenza ngagunya lini na ezi zinto. 25Ngaba igunya likaYohane lokubhaptiza laliphuma ezulwini, okanye laliphuma ebantwini?”

Baxoxa ke bodwa, besithi: “Ukuba sithe: ‘Laliphuma ezulwini,’ wothi: ‘Bekungani na phofu ukuba ningàkholwa kuye?’ 26Kodwa ukuba sithe: ‘Laphuma ebantwini,’ soyika isihlwele kuba bonke bathi uYohane *ungumshumayeli.” 27Baphendula bathi kuYesu: “Asazi.”

Waza yena wathi kubo: “Nam ke andinixeleli ukuba ndizenza ngagunya lini na ezi zinto.”

Umzekeliso ngoonyana ababini

28“Kwakukho umntu enoonyana ababini. Wathi kowokuqala: ‘Mntanam, yiya kusebenza esidiliyeni namhlanje.’ 29Wasuka waphendula wathi: ‘Andicingi.’ Kodwa kamva wazohlwaya, waya. 30UYise lowo wathetha kwaloo nto nakomnye unyana, waza yena wathi: ‘Ewe, tata.’ Kodwa àkaya. 31Khanitsho, nguwuphi kwaba bantwana oyenzileyo intando kayise?”

Baza bathi: “Ngowokuqala.”

Ke uYesu wathi kubo: “Ndithi kuni, inene, abaqokeleli-rhafu namahenyukazi baxhamla ubuncwane bokulawulwa nguThixo ningekabuva nina. 32Kaloku uYohane weza kuni ekweyona ndlela iyiyo, naza nina ànamamkela. Ke bona abaqokeleli-rhafu namahenyukazi bâmamkela. Naxa nakubonáyo oko, anizange nide nizohlwaye, nimamkele.Luka 3:12; 7:29-30

Umzekeliso ngesidiliya nabaqeshi baso

(Marko 12:1-12; Luka 20:9-19)

33“Nangu omnye umzekeliso. Kwakukho umninimzi owatyala isidiliya,Isaya 5:1-2 wasibiyela, wemba isixovulelo seediliya, wakha imboniselo, wasiqeshisa kubalimi, wahambela kwelinye ilizwe. 34Lakufika ixesha lokuvuthwa kweziqhamo, wathumela izicaka zakhe kwabo balimi, ukuze amkele esakhe isabelo eziqhameni zesidiliya eso. 35Basuka bona abalimi basibetha esinye isicaka, esinye basibulala, esinye basigibisela ngamatye. 36Wabuya ke wathuma ezinye izicaka, zizininzi kunezokuqala, baza benza kwaloo nto nakuzo. 37Emva koko wathumela unyana wakhe kubo, esithi: ‘Noko bomhlonela yena unyana wam.’ 38Kodwa abalimi, bakumbona unyana, bathethana bodwa, besithi: ‘Yindlalifa le. Yizani siyibulale, ilifa libe lelethu.’ 39Bambamba, bamphosa ngaphandle kwesidiliya, bambulala.

40“Akufika ke umnini-sidiliya, uya kubathini abo balimi?”

41Baza bathi kuye: “Uya kubatshabalalisa kakubi abo bantu bakhohlakeleyo, isidiliya eso asiqeshise kwabanye abalimi, abaya kumnika isabelo sakhe seziqhamo ngexesha lokuvuthwa kwazo.”

42UYesu wathi kubo: “Aniyifundanga na *eziBhalweni le ndawo ithi:

“ ‘Ilitye abalidelayo abakhi

lilo elaba lelona libalulekileyo lesiseko.

Oku kwênzeka kuvela eNkosini;

kungummangaliso emehlweni ethu.’Ndum 118:22-23

43“Ke ngoko, ndithi kuni, ukulawulwa nguThixo kuya kuniphosa, kufunyanwe luhlanga oluzivelisayo iziqhamo zolawulo lukaThixo. [ 44Bonke abathe bawa phezu kweli litye botyumka; ke bona elithe labawela bocoleka.]”

45Bakuyiva imizekeliso kaYesu, ababingeleli abaziintloko *nabaFarasi baqonda okokuba uthetha ngabo, 46baza bafuna ukumbamba, kodwa babesoyika isihlwele esasisithi uYesu *ungumshumayeli.

22

Umzekeliso ngesidlo esikhulu

(Luka 14:15-24)

221Waphinda uYesu wathetha nabo ngemizekeliso, esithi: 2“Ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye “ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nokumkani owamenzela umsitho unyana wakhe. 3Wazithuma izicaka zakhe ukuba ziye kubabiza abamenyiweyo, beze emsithweni. Kodwa bona abavumanga; 4waphinda wathuma ezinye izicaka, esithi mazithi kwâbo bamenyiweyo: ‘Niyabona, isidlo sam sendisilungisile. Iinkomo zam nempahla yam etyetyisiweyo sezixheliwe. Konke sekulungile; yizani emsithweni.’ 5Kodwa nangoko abo bamenyiweyo abayikhathalelanga loo nto, basuka omnye waya emasimini akhe, omnye waya evenkileni yakhe; 6baza bathi abanye bazibamba izicaka ezi, baziphatha kakubi, bazibulala. 7Waba nomsindo ke ukumkani, wathuma amajoni akhe, wabatshabalalisa abo babulali, wayitshisa idolophu yabo. 8Waza wathi kwizicaka zakhe: ‘Okunene umsitho sewulungile, kodwa abamenyiweyo abafanelekanga. 9Ke ngoko yiyani apho zihlangana khona iindlela, nibamemele emsithweni bonke abantu enibafumanayo.’ 10Zaphuma ezo zicaka, zaya ezindleleni, zabahlanganisa bonke abo zabafumanáyo, abakhohlakeleyo kwanabalungileyo. Indlu yomsitho yazala yema ngeembambo.

11“Kwathi, akungena ukumkani, esiya kubona abasemsithweni, wabona kukho umntu ongayambathanga ingubo yomsitho, 12waza wathi kuye: ‘Mfondini, ungene njani na apha ungenáyo ingubo yomsitho?’ Wakhohlwa kukuphendula. 13Waza ukumkani wathi kwizicaka: ‘Mbopheni izandla neenyawo, nimphose phandle ebumnyameni lee, apho kuya kubakho ukulila nokungcungcutheka.’ 14Kaloku baninzi abamenyiweyo, kodwa bambalwa abanyuliweyo.”

Umbuzo ngerhafu

(Marko 12:13-17; Luka 20:20-26)

15Bâya kubhunga ke *abaFarasi, becebisana ngokumbambisa ngamazwi uYesu. 16Bathumela abafundi babo kuye, *benamaHerode, bathi: “Mfundisi, siyazi ukuba uthembekile, uyifundisa ngenyaniso indlela kaThixo, kuba akucengi bani, ungenamkhethe. 17Khawutsho ke, ngaba kuvumelekile na ukurhafa *kuKhesare, okanye akuvumelekanga?”

18Ke uYesu, eyazi inkohlakalo yabo, wathi kubo: “Bahanahanisindini, nindilingelani na? 19Ndiboniseni imali ekurhafwa ngayo.”

Bayizisa ke, 20waza wathi kubo: “Ngokabani lo mfanekiso neli gama?”

Bathi kuye: “NgokaKhesare.”

21Waza uYesu wathi kubo: “Ke, nikani uKhesare okufanele uKhesare, ninike uThixo okufanele uThixo.”

22Bakuva bamangaliswa, bamyeka bemka.

Umbuzo ngovuko lwabafileyo

(Marko 12:18-27; Luka 20:27-40)

23Kwangaloo mini kweza *abaSadusi kuYesu (bona abo bathi akukho luvuko lwabafileyo), bambuza 24besithi: “Mfundisi, uMosis wathi: ‘Ukuba ubani uthe wafa engekabi nabantwana, makathi umntakwabo amngene umfazi womfi lowo, azalelwe abantwana.’Hlaz 25:5 25Ke kaloku, phakathi kwethu kwakukho oonyana bomntu omnye abasixhenxe, yaza inkulu yazeka umfazi, yasweleka ingenabantwana, waza umfazi lowo waba ngowomninawa. 26Nomninawa lowo wabhubha kungekho mntwana, umfazi waba ngowowesithathu. Kwaba ngokunjalo nakulo mninawa, kwada kwaya kowesixhenxe. 27Emva kwabo bonke wasweleka naye umfazi. 28Ke ngoko eluvukweni lwabafileyo uya kuba ngumfazi wawuphi kubo? Kuba kaloku bosixhenxe babenaye.”

29Waphendula uYesu, wathi kubo: “Nilahlekiswa kukuba ningaziqondi *iziBhalo, ningawazi namandla kaThixo. 30Kaloku xa abafileyo bathe babuya bavuka àbazeki, àbendiswa; banjengezithunywa ezisezulwini. 31Ngokusingisele kukuvuswa kwabafileyo, aniyifundanga na into ethethwe kuni nguThixo, esithi: 32‘Mna ndinguThixo ka-Abraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi’?Mfud 3:6 UThixo ke akaThixo wabafileyo, ungowabaphilayo.”

33Zathi izihlwele, zakukuva oku, zamangaliswa yimfundiso yakhe.

Owona myalelo mkhulu

(Marko 12:28-34; Luka 10:25-28)

34*AbaFarasi, bakuva ukuba uYesu ubavale umlomo *abaSadusi, bahlanganisana, 35waza omnye kubo, onolwazi ngomthetho, wambuza emlinga, 36wathi: “Mfundisi, owona myalelo mkhulu emthethweni nguwuphi?”

37Waza uYesu wathi: “ ‘Uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, nangomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela.’Hlaz 6:5 38Nguwo lowo owokuqala nomkhulu umthetho. 39Owesibini ke ufana nawo: ‘Uze umthande ummelwane wakho kanye ngale ndlela uzithanda ngayo nawe.’Nqulo 19:18 40Wonke umthetho kaMosis nako konke okufundiswa ngabashumayeli bamandulo kuxhomekeke kule miyalelo mibini.”

UKrestu unyana kaDavide

(Marko 12:35-37; Luka 20:41-44)

41Xa babehlanganisene *abaFarasi, uYesu wababuza esithi: 42“Nithini na nina ngaye *uKrestu? Úyinto kabani?”

Baza bathi: “NgokaDavide.”

43Waza wathi kubo: “Kutheni na ke phofu ukuba ngamandla oMoya uDavide abize uKrestu ngokuthi ‘Nkosi’, apho athi:

44“ ‘Yathi iNkosi eNkosini yam:

Hlala ngakum kweli wonga,

lo gama ndikoyisela iintshaba zakho’?Ndum 110:1

45“Ukuba uDavide uthi uKrestu yiNkosi, angathini na ukuba ngunyana wakhe?” 46Akubangakho namnye unako ukuphendula nelizwi eli; kwathi, ukususela kuloo mini, akwaba sabakho bani unesibindi sakumbuza nento le.