IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Umlibo wokuzalwa kukaYesu Krestu

(Luka 3:23-38)

11Nanku umlibo wokuzalwa kukaYesu Krestu, unyana kaDavide, unyana ka-Abraham.

2UAbraham wazala uIsake; uIsake wazala uYakobi; uYakobi wazala uJuda nabantakwabo; 3uJuda wazala uPerezi noZera, abanina wabo unguTamare; uPerezi wazala uHezeron; uHezeron wazala uAram; 4uAram wazala uAminadabhi; uAminadabhi wazala uNashon; uNashon wazala uSalman; 5uSalman wazala uBhowazi, onina unguRahabhi; uBhowazi wazala uObhedi, onina unguRute; uObhedi wazala uJese; 6uJese wazala uDavide ukumkani.

UDavide wazala uSolomon, onina wayengumka-Uriya; 7uSolomon wazala uRewobhowam; uRewobhowam wazala uAbhiya; uAbhiya wazala uAsa; 8uAsa wazala uYoshafati; uYoshafati wazala uYoram; uYoram wazala u-Uziya; 9u-Uziya wazala uYotam; uYotam wazala uAhazi; uAhazi wazala uHezekiya; 10uHezekiya wazala uManase; uManase wazala uAmon; uAmon wazala uYosiya; 11uYosiya wazala uJoyakin nabantakwabo ngemihla yokufuduselwa kwabo eBhabheli.2 Kum 14:15; 2 Gan 36:10; Jer 27:20

12Emva kokufuduselwa kwabo eBhabheli uJoyakin wazala uShalatiyeli; uShalatiyeli wazala uZerubhabheli; 13uZerubhabheli wazala uAbhihudi; uAbhihudi wazala uEliyakim; uEliyakim wazala uAzore; 14uAzore wazala uZadoki; uZadoki wazala uAkim; uAkim wazala uElihudi; 15uElihudi wazala uElazare; uElazare wazala uMatan; uMatan wazala uYakobi; 16uYakobi wazala uJosefu, umyeni kaMariya, unina kaYesu, lo kuthiwa *nguKrestu.

17Izizukulwana bezilishumi elinane ukususela kuAbraham kuye kuDavide; zilishumi elinane ukususela kuDavide kuye ekufuduselweni kwabo eBhabheli; zikwalishumi elinane ukususela ekufuduselweni kwabo eBhabheli kuye ekuzalweni kukaKrestu.

Ukuzalwa kukaYesu Krestu

(Luka 2:1-7)

18Ukuzalwa kukaYesu Krestu kwakungolu hlobo: UMariya, unina, wayesendela kuJosefu, bengekatshati, kwabonakala ukuba uMoya oyiNgcwele wenze ukuba abe nzima. 19Ke uJosefu, umyeni wakhe, wayelilungisa, engafuni ukumhlaza uMariya, waza wazimisela ukumala ngasese. 20Esazicinga ezi zinto, naso isithunywa seNkosi sibonakala kuye ephupheni, sisithi: “Josefu, nyana kaDavide, sukoyika ukumthatha uMariya abe ngumfazi wakho, kuba oko akukhawuleyo kungoMoya oyiNgcwele. 21Úya kuzala unyana, ùmthiye igama *elinguYesu, kuba nguye oya kubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo.”

22Konke oku kwênzeka ukuze lizaliseke ilizwi leNkosi elathethwa *ngumshumayeli, esithi: 23“Niyabona, intombi le iya kumitha, izale unyana, abizwe ngokuba nguImanuweli”Isaya 7:14 (oko kukuthi “uThixo unathi”).

24Akuvuka ebuthongweni uJosefu, wênza njengoko isithunywa seNkosi besitshilo kuye, wamthatha uMariya, waba ngumfazi wakhe; 25kodwa akahlangananga naye de wamzala unyana wakhe. UJosefu ke wamthiya igama elinguYesu.

2

Iingcali zeenkwenkwezi ezavela empumalanga

21Kwathi akuba uYesu ezelwe eBhetelehem kwaJuda, ngemihla kakumkani uHerode, kwabonakala kufika iingcali zeenkwenkwezi eJerusalem, zivela empumalanga, 2zisithi: “Uphi na lo kumkani wamaJuda uzelweyo? Sibone inkwenkwezi yakhe empumalanga; ke size kumnqula.”

3Akukuva oku ukumkani uHerode, wakhathazeka, nayo yonke iJerusalem. 4Ebahlanganisile ke bonke ababingeleli abaziintloko nabachazi-mthetho balapho, wabuza kubo ukuba uKrestu ubeya kuzalelwa phi na. 5Bathi kuye: “EBhetelehem kwaJuda, kuba kubhaliwe *ngumshumayeli kwathiwa:

6“ ‘Wena Bhetelehem, sithili sakwaJuda,

akunguye oyena udelekileyo kubalawuli bakwaJuda,

kuba kuwe kuya kuphuma uMlawuli

oya kuba nguMalusi wabantu bam amaSirayeli.’Mika 5:2

7UHerode ke uzibizele ngasese iingcali ezo, waqondisisa kakuhle kuzo ixesha lokubonakala kwenkwenkwezi leyo. 8Wazithumela eBhetelehem, esithi: “Hambani niye kubuzisa kakuhle ngomntwana lowo. Ze nithi ke, nakumfumana, nindixelele, ukuze nam ndiye kumnqula.”

9Zakuba zimvile ukumkani, iingcali zahamba; nantso inkwenkwezi leyo zayibonayo empumalanga, izikhokela, de yaya kuma phezu kwendawo abekuyo umntwana lowo. 10Zathi ke, zakuyibona inkwenkwezi, zavuya gqitha. 11Zingenile endlwini, zambona umntwana enoMariya unina, zaqubuda, zamnqula; zaza zathi, zivule iingxowa zazo, zanikela kuye ngezipho: igolide, intlaka yokuqhumisa, nentlaka yokuqhola.

12Zathi ke, ziyalelwe nguThixo ephupheni ukuba zingabuyi ziye kuHerode, zemka ngandlela yimbi ukuya kwelakowazo.

UYesu usiwa eJiputa

13Zakuba zimkile iingcali, kwabonakala isithunywa seNkosi kuJosefu ephupheni, sisithi: “Vuka, uthathe umntwana nonina, ubalekele eJiputa, uhlale apho de ndikuxelele, kuba uHerode uzimisele ukumbulala umntwana.” 14Wavuka ke uJosefu, wamthatha umntwana nonina ebusuku, wabalekela eJiputa, 15wahlala khona de wabhubha uHerode.

Oku kwênzeka ukuze lizaliseke ilizwi leNkosi elathethwa *ngumshumayeli, lisithi: “Ndambiza unyana wam waphuma eJiputa.”Hos 11:1

UHerode ubulala abantwana baseBhetelehem

16Ke kaloku uHerode, akubona ukuba iingcali zeenkwenkwezi zimkhohlisile, waba nomsindo kakhulu, wayalela ukuba kubulawe bonke abantwana abangamakhwenkwe abaseBhetelehem nakuwo wonke loo mmandla, abaminyaka mibini bezelwe nangaphantsi, elungelelanisa nexesha abeliqondisise kakuhle kwiingcali.

17Kwazaliseka ke ngoko okwathethwayo *ngumshumayeli uJeremiya esithi:

18“ERama kwavakala isililo nesijwili esikhulu,

uRakeli elilela abantwana bakhe,

engavumi ukuthuthuzeleka,

kuba babengasekho.”Jer 31:15

UYesu ubuyiswa eJiputa

19Akuba ebhubhile uHerode, nâko kubonakala isithunywa seNkosi kuJosefu ephupheni eseJiputa, 20sisithi: “Vuka, uthathe umntwana nonina, uye kwelakwaSirayeli, kuba bafile abo babefuna ukumbulala umntwana.” 21Wavuka, wamthatha umntwana nonina, waya kwelakwaSirayeli.

22UJosefu akuva ukuba uArkelawo ungukumkani kwelakwaJuda esikhundleni sikayise uHerode, woyika ukuya khona; wathi, eyalelwe nguThixo ephupheni, wemka waya kwiphondo laseGalili, 23waya kuhlala kwidolophu ekuthiwa yiNazarete. Oku kwênzeka ukuze kuzaliseke okwathethwayo *ngabashumayeli, besithi wobizwa ngokuba ngumNazarete.

3

UYohane umbhaptizi

(Marko 1:1-8; Luka 3:1-18; Yoh 1:19-28)

31Ke kaloku ngaloo mihla kwafika uYohane umbhaptizi eshumayela entlango yelakwaJuda, 2esithi: “Guqukani, kuba ulawulo lukaThixo lusemnyango!”Okanye “kuba ubukumkani bezulu busondele” 3Ngulo ke wayexela yena *umshumayeli uIsaya xa wayesithi:

“Kuvakala ilizwi lodandulukayo entlango, lisithi:

‘Yilungiseleleni indlela iNkosi,

niyihlahlele umgaqo wayo.’ ”Isaya 40:3

4UYohane lo wayesambatha ingubo yoboya benkamela, abhinqe ngethwathwa. Ukutya kwakhe kwakuziinkumbi nobusi.1 Kum 1:8 5Babephuma besiya kuye abantu baseJerusalem, nabakulo lonke elakwaJuda, nabommandla wonke waseJordan. 6Babezixela izono zabo, aze ababhaptize emlanjeni iJordan.

7Ke kaloku, akubona into eninzi *yabaFarasi *nabaSadusi besiza ekubhaptizeni kwakhe, uYohane wathi kubo: “Nzalandini yamarhamba, ngubani na onilumkisileyo ukuba niyibaleke ingqumbo ezayo? 8Ke ngoko velisani iziqhamo ezifanele inguquko. 9Ze ningafane nithi: ‘Siyinzala ka-Abraham.’ Ndiyanixelela mna, uThixo unako kuwo la matye ukumvelisela abantwana uAbraham. 10Kanti ke izembe selikulungele ukuyinqumla ezingcanjini imithi. Ngoko ke wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uyagawulwa utshiswe. 11Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi, ndibonisa ukuguquka kwenu; kodwa lowo uzayo emva kwam unamandla kunam. Andikufanelanga nokukhulula izihlangu ezi zakhe. Yena uya kunibhaptiza ngoMoya oyiNgcwele nangomlilo. 12Ingobozi isesandleni sakhe. Uya kukwela kuthi tu okusesandêni, ayigalele kuvimba ingqolowa. Ke wona umququ uya kuwutshisa ngomlilo ongacimiyo.”

Ukubhaptizwa kukaYesu

(Marko 1:9-11; Luka 3:21-22)

13Wafika eJordan uYesu, evela eGalili, eze kubhaptizwa nguYohane. 14UYohane ke wayengavumi, esithi: “Indim nje ofanele ukubhaptizwa nguwe, nguwe na oza kum?”

15Waphendula uYesu wathi kuye: “Vuma okwangoku, kuba kusifanele thina ukwenjenjalo, ukuze senze konke okufunwa nguThixo.” Wavuma ke uYohane.

16Ebhaptiziwe uYesu, waphuma kwangoko emanzini. Lasuka izulu lavuleka, wabona uMoya kaThixo enjengehobe esihla esiza kuye. 17Kwavakala izwi, livela ezulwini, lisithi: “Lo nguNyana wam endimthandayo; ndikholisiwe nguye.”ZiQalo 22:2; Ndum 2:7; Isaya 42:1; Mat 12:18; 17:5; Marko 1:11; Luka 9:35