IsiXhosa 1996 (XHO96)
17

UYesu wenziwa kumila kumbi

(Marko 9:2-13; Luka 9:28-36)

171Emva kweentsuku ezintandathu uYesu wathatha uPetros noYakobi noYohane, banyuka intaba ephakamileyo bebodwa. 2UYesu wênziwa kumila kumbi phambi kwabo, ubuso bakhe babengezela ngokwelanga, izambatho zakhe zaqaqamba njengokukhanya. 3Nâko kubonakala uMosis noEliya bethetha noYesu. 4Wasuka ke uPetros wathi kuYesu: “Nkosi, kulungile ukuba sibe lapha. Ukuba uyafuna masakhe apha amaphempe abe mathathu: elinye libe lelakho, elinye libe lelikaMosis, elinye libe lelikaEliya.”

5Esathetha kwabakho ilifu elibengezelayo, labasibekela; kwavakala nelizwi livela efini apho, lisithi: “Lo nguNyana wam endimthandayo; yivani yena.”Isaya 42:1; Hlaz 18:15; ziQalo 22:2; Mat 3:17; 12:18; Marko 1:11; Luka 3:22; 2 Pet 1:17-18

6Bakukuva oko abafundi bawa phantsi ngobuso, besoyika kakhulu. 7Waya kubo uYesu, wabavusa esithi: “Phakamani! Musani ukoyika!” 8Bawaphakamisa ke amehlo abo, àbabona mntu ngaphandle koYesu.

9Xa babesihla entabeni, uYesu wabayala esithi: “Ze ningawuxeleli bani lo mbono, ade *uNyana woLuntu avuke kwabafileyo.”

10Bambuza ke uYesu abafundi, besithi: “Kungani na ukuba abachazi-mthetho bathi uEliya umelwe kukufika kuqala?” 11Waphendula wathi: “Ewe, okunene nguEliya omelwe kukufika kuqala, azilungise zonke izinto.Mal 4:5 12Mna ke ndithi kuni: uEliya selefikile, baza abantu àbamazi, koko bênza kuye konke abakuthandayo. Ngokukwanjalo naye uNyana woLuntu seleza kuviswa ubunzima ngabo.” 13Baqonda ke abafundi okokuba wayethetha ngoYohane umbhaptizi.

Ukuphiliswa komntwana onamafufunyana

(Marko 9:14-29; Luka 9:37-43a)

14Bakubuyela esihlweleni, kweza indoda kuYesu, yaguqa phambi kwakhe, 15yathi: “Nkosi, menzele inceba unyana wam. Uphethwe kakubi sisithuthwane. Usoloko esiwa emlilweni okanye emanzini. 16Ke bendimzisile kubafundi bakho, kodwa àbaba nako ukumphilisa.”

17Waphendula uYesu wathi: “Sizukulwanandini esingàkholwayo, esigwenxa, koda kube nini ndinani, ndininyamezele? Mziseni apha kum!” 18Wayikhalimela uYesu indimoni leyo, yaza yaphuma kumntwana lowo, waphila kwangoko.

19Abafundi bakaYesu bêza kuye bucala, bathi: “Bekutheni kakade ukuze thina singabi nako ukuyikhupha le ndimoni?” 20Wathi kubo: “Kungenxa yokulambatha kokholo lwenu. Ndithi kuni, inene, ukuba beninokholo olungangokhozo lwemostade, beninokuthi kule ntaba: ‘Suka apha, uye phaya,’ ize iye, kungabikho nto ininqabelayo.

[ 21“Olu lona uhlobo alunako ukuphuma kungengako ukuthandaza nokuzila ukutya.”]

UYesu ufundisa okwesibini ngokufa nokuvuka kwakhe

(Marko 9:30-32; Luka 9:43b-45)

22Xa babelityhutyha elaseGalili, uYesu wathi kubafundi bakhe: “*UNyana woLuntu seleza kunikelwa ezandleni zabantu. 23Baya kumbulala, aze abuye avuke ngomhla wesithathu.”

Baba buhlungu kakhulu ke.

UYesu uhlawula umrhumo wendlu kaThixo

24Kwathi uYesu nabafundi bakhe bakufika eKapernahum, kweza kuPetros abo bamkela umrhumo *wendlu kaThixo,Mfud 30:13; 38:26 bathi kuye: “Umfundisi wenu akawurholi na umrhumo wendlu kaThixo?”

25Wathi: “Ewe, uyawurhola.”

UPetros akungena endlwini, kwathi engekathethi, uYesu wathi kuye: “Simon, ubona njani? Ookumkani beli hlabathi barhafisa bani? Ngaba barhafisa oonyana babo, okanye abasemzini?”

26Waphendula wathi: “Abasemzini.”

Waza uYesu wathi kuye: “Bakhululekile ke erhafini oonyana, 27kodwa ukuze singabakhubekisi, yiya elwandle, uphose umlobothi, uvule umlomo waloo ntlanzi uthe wayibamba kuqala. Wothi ke emlonyeni wayo ufumane iqhosha lemali elanele umrhumo wam nowakho. Yithathe ubanike, urhumele mna nawe.”