IsiXhosa 1996 (XHO96)
15

Isithethe samanyange

(Marko 7:1-13)

151Kwafika *abaFarasi nabachazi-mthetho kuYesu, bevela eJerusalem, bambuza besithi: 2“Kutheni abafundi bakho bengasilandeli nje isithethe samanyange, le nto batya isonka ngezandla ezingahlanjwanga?”

3Wabaphendula wathi: “Nina, kutheni ukuba nithi ngenxa yesithethe senu, ningawenzi umthetho kaThixo? 4Kaloku uThixo wathi: ‘Beka uyihlo nonyoko,’Mfud 20:12 watsho nokuthi: ‘Othuka uyise, nokuba ngunina, makabulawe.’Mfud 21:17 5Kanti nina nithi ukuba ubani unento angamnceda ngayo uyise nokuba ngunina, kodwa asuke athi loo nto ingumnikelo kuThixo, 6akasavumelekanga ukumenzela nto ngaloo nto uyise nokuba ngunina. Ngokwenjenjalo nithi ngenxa yesithethe senu, nilenze into engento ilizwi likaThixo. 7Bahanahanisindini, uIsaya wayenyanisile ukushumayela ngani, esithi:

8“ ‘Aba bantu bandibeka ngomlomo,

kanti yona intliziyo ikude lee kum,’ itsho iNkosi.

9‘Bafumana bendihlonela,

kuba bafundisa iimfundiso eziyimithetho nje yabantu.’Isaya 29:13

Ezona zinto zimngcolisayo umntu

(Marko 7:14-23)

10UYesu, eyibizele kuye indimbane, wathi: “Phulaphulani niqonde. 11Umntu akangcoliswa yiloo nto ingena kuye ngomlomo; zizinto azithetha ziphume kuye ngomlomo ezimngcolisayo.”

12Basondela kuYesu abafundi bakhe, bathi kuye: “Uyazi nje ukuba *abaFarasi bakhutyekisiwe yintetho yakho?”

13Waphendula wathi: “Zonke izityalo ezingatyalwanga nguBawo osezulwini ziya kuncothulwa. 14Bayekeni; baziinkokheli eziziimfama. Ke ukuba imfama ikhokela enye imfama, ziya kweyela zombini ezindongeni.”

15Waza uPetros wathi: “Khawusicacisele lo mzekeliso.”

16UYesu wathi kubo: “Kanti nani nikwanje na ukungaqondi? 17Aniqondi na ukuba konke okungena emlonyeni, kuya esiswini, kuze kulahlwe ngasese? 18Ke zona izinto ezithethwa ngomlomo, zisuka entliziyweni. Zezo zinto ke ezimenza angcole umntu. 19Kaloku ziphuma entliziyweni iingcamango ezimbi. Kusentliziyweni apho kuphuma khona ukubulala, ukukrexeza, ubuhenyu, ubusela, ukungqina ubuxoki, nokunyelisa. 20Zezi zinto ezimenza angcole umntu; kodwa ukutya ngezandla ezingahlanjwanga akumenzi angcole umntu.”

Ukukholwa komKananekazi

(Marko 7:24-30)

21Emkile apho uYesu, waya kummandla waseTire naseSidon. 22Kwathi thu umKananekazi, evela kuloo mimandla, ekhala esithi: “Nkosi, Nyana kaDavide, yiba nenceba kum. Intombi yam iphethwe kakubi yindimoni.”

23Kodwa uYesu akamphendulanga tu. Basondela abafundi bakhe, bambongoza besithi: “Mvumele, kuba nanku ekhwaza emva kwethu.”

24Waphendula wathi: “Ndithunyelwe kuphela kwiigusha ezilahlekileyo zakwaSirayeli.”

25Weza ke, waqubuda kuye, wathi: “Nkosi, ndincede.”

26Yena waphendula wathi: “Akufanelekanga ukuba ukutya kuthathwe kubantwana, kunikwe iinjana.”

27Waphendula yena wathi: “Kunjalo, Nkosi, kodwa noko iinjana ziyatya kwimvuthuluka ewayo etafileni yabaninizo.”

28Ke ngoko uYesu waphendula wathi kuye: “Mfazindini, lukhulu ukholo lwakho. Makwenzeke kuwe ngokomnqweno wakho.” Yaphiliswa ke intombi yakhe kwangelo xesha.

UYesu uphilisa abantu abaninzi

29Akumka apho, uYesu wafika ngakuLwandle lwaseGalili, wenyuka intaba, wahlala phantsi. 30Kweza kuye ke izihlwele zabantu, zizisa iziqhwala, neemfama, nezilima, nezimumu, nabanye abaninzi ababeyimilwelwe, zababeka phambi koYesu, waza yena wabaphilisa. 31Zamangaliswa ke izihlwele ezo, zakubona izimumu zithetha, izilima ziphilile, iziqhwala zihamba, neemfama zibona; zaza zamdumisa uThixo kaSirayeli.

UYesu wandisa ukutya kwakhona

(Marko 8:1-10)

32UYesu, ebabizele kuye abafundi bakhe, wathi: “Ndiyasivela esi sihlwele saba bantu bangakanana, kuba sekuziintsuku ezintathu bekunye nam, yaye ke àbasenanto ityiwayo. Andifuni ukubandulula bengatyanga, hleze baphelelwe endleleni.”

33Baza bathi kuye abafundi: “Zingafumaneka phi na entlango apha izonka ezinokubanela abantu abangaka?”

34Waza wathi kubo uYesu: “Zingaphi izonka eninazo?”

Bathi ke bona: “Zisixhenxe, neentlanzi ezimbalwa.”

35UYesu ke wasiyalela ukuba sihlale phantsi isihlwele; 36wazithatha ezo zonka zisixhenxe nezo ntlanzi, wabulela, waziqhekeza, wazinika abafundi bakhe, baza bona banika isihlwele. 37Batya bonke, bahlutha, kwaza kwaqokelelwa iibhaskiti ezisixhenxe zizele yintsalela. 38Amadoda atyáyo aba kumawaka amane, bengekho kwelo nani abafazi nabantwana.

39Wasindulula ke uYesu isihlwele, wakhwela esikhitshaneni, wafika kummandla waseMagadan.