IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

UYohane umbhaptizi uthumela abafundi kuYesu

(Luka 7:18-35)

111Kwathi uYesu akugqiba ukubayalela abafundi bakhe abalishumi elinambini, wemka apho, waya kushumayela kwiidolophu zalapho.

2UYohane, esentolongweni, weva ngemisebenzi kaKrestu, waza wathumela abafundi bakhe, 3ukuba babuze kuye, bathi: “Ungulowo uzayo na wena, okanye masilinde omnye?”

4Waphendula uYesu, wathi kubo: “Hambani niye kumbalisela uYohane ezi zinto nizibonayo nenizivayo; 5okokuba iimfama zibuya zibone, iziqhwala ziyahamba, abaneqhenqa bayahlanjululwa, izithulu ziyeva, abafileyo bayavuswa, abasweleyo bayazishunyayezwa iindaba ezimnandi.Isaya 35:5-6; 61:1; Mal 3:1 6Unoyolo othe akakhutyekiswa ndim!”

7Bakuba bemkile ke abathunywa bakaYohane, uYesu wathetha ngoYohane kwisihlwele, esithi: “Naniphume nisiya kubona ntoni na entlango? Yayiyingcongolo na izanya-zanyiswa ngumoya? 8Naniphume nisiya kubona ntoni na kakade? Yayingumntu ohombileyo na? Niyabona, abo bahombayo basezindlwini zookumkani. 9Ngaba naniphumele ntoni kakade? *Yayingumshumayeli? Ewe, ndithi kuni, nibone oyena ungumshumayeli ngokupheleleyo. 10UYohane ngulowo uThixo atshoyo ngaye *eziBhalweni ukuthi:

“ ‘Naso isigidimi sam esiya kukwandulela,

sikugabulele izigcawu.’Mal 3:1

11“Ndithi kuni, inene, kubo bonke abazelwe kweli hlabathi akukho bani mkhulu kunoYohane umbhaptizi; kanti noyena mncinane ùphantsi kolawulo olutsha lukaThixo,Okanye “ùsebukumkanini bezulu” mkhulu kunaye. 12Ukususela kwimihla kaYohane umbhaptizi, kude kube ngoku, abantu babegxalathelana ukuya kulo ulawulo lukaThixo,Okanye “kubo ubukumkani bezulu” abazimiseleyo bengena benyathelana. 13Kwakuvakaliswa izibhalo zabo bonke *abashumayeli *nomthetho kaMosis, de kwafika uYohane. 14UYohane nguye uEliya olindelweyo – ukuba ngaba niyavuma ukukwamkela oko.Mal 4:5; Mat 17:10-13; Marko 9:11-13 15Oneendlebe zokuva makeve.

16“Ndiya kubafanisa nantoni na ke abantu besi sizukulwana? Bafana nabantwana abahleli ebaleni lembutho, abanye bebhekisa kwabanye besithi:

17“ ‘Sanombelela, naza nina anaxhentsa;

sanihlabelela ingoma yesililo, naza nina analila!’

18“Kuba kaloku wafika uYohane umbhaptizi, ezila ukutya, engaseli wayini, kwaza kwathiwa: ‘Unendimoni.’ 19Wafika yena uNyana woLuntu esidla esela; kwaza kwathiwa: ‘Khanibone, umntu onyolukileyo, indlamanzi, umhlobo wabaqokeleli-rhafu naboni!’ Noko ke ubulumko bukaThixo bubonakala buyinyaniso ngayo yonke imisebenzi esisiqhamo sabo.”

Kunyembelekile kwiidolophu zabangakholwayo

(Luka 10:13-15)

20Waza uYesu wazisola ngokungaguquki kwazo iidolophu apho wayesenza khona inkoliso yemimangaliso yakhe, esithi: 21“Mawoo, wena Korazin! Mawoo, wena Bhetesayida! Ukuba imimangaliso eyenzeke kuni yayenzeke eTire naseSidon,Isaya 23; Hez 26 – 28; Jow 3:4-8; Amos 1:9-10; Zakar 9:2-4 abemi bakhona ngebaguqukayo kwakudala, bambatha ezirhwexayo, bazigalela uthuthu. 22Ewe, ndithi kuni, ngomhla womgwebo koba nokunyamezeleka okweTire nokweSidon kunokwenu. 23Wena Kapernahum, unga ungaphakanyiselwa ezulwini na? Hayi, uya kuphoswa phantsi kwelabafileyo.Isaya 14:13-15 Ukuba yayithe yenzeka eSodomZiQalo 19:24-28 imimangaliso eyenzeke kuwe, ngeyisekho nanamhla. 24Ewe, ndithi kuni, ngomhla womgwebo koba nokunyamezeleka okweSodom kunokwenu.”

Isimemo kobulalekayo

(Luka 10:21-22)

25Ngelo xesha uYesu wathi: “Ndiyakudumisa, wena Bawo, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuzifihla kwakho ezi zinto kwizilumko neengqondi, wazityhilela iintsana. 26Ewe, Bawo, wênjenje kuba kukholekile kuwe.

27“Zonke izinto ziphathiswe mna nguBawo; kananjalo akukho bani umaziyo uNyana, ngaphandle koYise, kungekho bani umaziyo uYise ngaphandle koNyana, nalowo uNyana athanda ukumtyhilela.

28“Yizani kum, nina nonke nisindwayo, nibulalekayo; ndoniphumza. 29Ngenani edyokhweni yam, nifunde kum, kuba mna ndilulamile, ndingontliziyo ithobekileyo. Nothi ke nizifumanele ukuphumla iintliziyo zenu, 30kuba idyokhwe yam ayityabuli, nomthwalo wam ulula.”

12

Imfundiso kaYesu malunga noMhla wokuPhumla

(Marko 2:23-28; Luka 6:1-5)

121Ngelo xesha uYesu wacanda emasimini *ngoMhla wokuPhumla baza bathi abafundi bakhe belambile, bakha izikhwebu zengqolowa, batya.Hlaz 23:25 2*AbaFarasi, bekubona oko, bathi kuye: “Khangela, abafundi bakho benza okungavumelekanga ngoMhla wokuPhumla.”

3Wathi kubo: “Anizange nikufunde na awakwenzayo uDavide mhla walamba yena neqela lakhe? 4Kaloku wangena endlwini kaThixo, wazitya izonka ezazinikelwe kuThixo.1 Sam 21:1-6 Kanti ngokomthetho ezi zonka yena neqela lakhe babengamelwe kuzitya. Ngababingeleli kuphela ababenelo lungelo.Nqulo 24:9 5Khona, anifundanga na *emthethweni kaMosis okokuba ababingeleli bayawaphula umthetho woMhla wokuPhumla endlwini kaThixo, bangabi natyala noko?Ntlango 28:9-10 6Ke ndithi kuni, lo ulapha mkhulu kunendlu. 7Ukuba benisazi okokuba ithetha ukuthini na le ndawo ithi *eziBhalweni: ‘Ndithanda inceba, andithandi mbingelelo,’Hos 6:6; Mat 9:13 ngeningabagwebanga abangenatyala. 8Kaloku *uNyana woLuntu uyiNkosi yawo noMhla wokuPhumla.”

Ukuphiliswa kowome isandla

(Marko 3:1-6; Luka 6:6-11)

9Emkile apho uYesu, waya kungena *kwindlu yesikhungo. 10Apho babona umntu owome isandla. Abantu abathile, benenjongo yokummangalela uYesu, bambuza besithi: “Ngaba kuvumelekile na ukuphilisa *ngoMhla wokuPhumla?”

11Waza wathi kubo: “Ukuba ngaba kukho ubani kuni enegusha, yaza loo gusha yeyela emngxunyeni ngoMhla wokuPhumla, akayi kuyirhola na? 12Ubeke phi ke umntu ukuxabiseka kunegusha? Ngoko ke kulungile ukwenza inceba ngoMhla wokuPhumla.” 13Wathi ke kuloo mntu: “Solule isandla sakho.”

Wasolula, saza saphila isandla sakhe, safana nesinye. 14Baphuma ke abaFarasi, babhunga ukumbulala uYesu. 15Ekwazile oko, uYesu wemka apho.

Esona siCaka sikaThixo

UYesu walandelwa ngabantu abaninzi, waza wabaphilisa bonke, 16ebayala ukuba bangaxeleli bani ngaye, 17ukuze lizaliseke ilizwi likaThixo elathethwa *ngumshumayeli uIsaya lisithi:

18“Naso isiCaka sam endisinyulileyo,

eso sisenyongweni kum, endikholiweyo siso.

Ndosifaka uMoya wam,

sizazise isigwebo iintlanga.

19Asiyi kuba nephike sikhwaze,

lingayi kuviwa bani ezitalatweni izwi laso.

20Ingcongolo eyaphukileyo asiyi kuyiqhawula,

nesibane esilozizayo asiyi kusicima.

Siya kubuzinzisa bude bongame ubulungisa.

21Kananjalo iintlanga zokholosa ngaso.”Isaya 42:1-4

UYesu uyaphoxwa

(Marko 3:20-30; Luka 11:14-23)

22Kwathi kwaziswa kuYesu umntu ophethwe yindimoni, eyimfama, esisimumu. UYesu wamphilisa loo mntu, wathetha, wabona nokubona. 23Samangaliswa sonke isihlwele, sathi: “Akungebi nguNyana kaDavide lo?”

24Kodwa bona *abaFarasi, bakukuva oku, bathi: “Iindimoni ezi uzikhupha ngoSathana, umphathi weendimoni.”

25UYesu, ezazi iingcamango zabo, wathi kubo: “Bonke uburhulumente obuvukelana bodwa buyabhanga; nedolophu, nokuba ngumzi, ovukelana wodwa, awunakuba nankqubela. 26Ke ukuba uSathana ukhupha uSathana, evukelene kwayedwa nje, lothini na ukungawi ulawulo lwakhe? 27Ukuba iindimoni ndizikhupha ngoSathana,Okanye “ngoBhelazabhubhe” bazikhupha ngabani bona oonyana benu? Mabaphendule, nigwetywe ngabo. 28Ukuba ke ndizikhupha ngoMoya kaThixo iindimoni, ulawulo lukaThixo aluthwasanga, lugalelekile kuni.Okanye “ubukumkani bukaThixo bufikile kuni”

29“Angathini umntu ukungena endlwini yegorha, ahluthe impahla yalo, engathanga kuqala alibophe igorha elo, aze ke andule ukuyiphanga indlu leyo.

30“Lowo ungekho kwicala lam, uchasene nam, nalowo ungandincedisiyo ukuqokelela, uyachitha. 31Ke ngoko, ndithi kuni, zonke izono nezinyeliso baya kuzixolelwa abantu, kodwa kona ukunyelisa uMoya oyiNgcwele akuyi kuxolelwa. 32Othe wathetha ilizwi elichasene naye *uNyana woLuntu uya kuxolelwa, kodwa othe wathetha elichasene noMoya oyiNgcwele akayi kuxolelwa kweli phakade nakwelizayo.”

Umthi neziqhamo zawo

(Luka 6:43-45)

33“Ukuba nithi umthi ulungile, mawuvelise iziqhamo ezilungileyo; ukuba ke nithi ngumthi ombi, mawuvelise iziqhamo ezibi. Kaloku umthi uqondwa ngeziqhamo zawo. 34Nzalandini yamarhamba, ningáthini na ukuba nako ukuthetha okulungileyo, nikhohlakele nje? Kaloku umlomo womntu uphuphuma oko intliziyo izele kuko. 35Umntu olungileyo uvelisa ukulunga okukuye. Ke okhohlakeleyo uvelisa inkohlakalo ekuye.

36“Ke, ndithi kuni, ngomhla womgwebo abantu baya kuziphendulela ngelizwi ngalinye eliphuthileyo abathe balithetha. 37Umntu uya kugwetywa, okanye akhululwe, ngokwamazwi akhe.”

Umqondiso kaJona

(Marko 8:11-12; Luka 11:29-32)

38Abathile kubachazi-mthetho *nabaFarasi bathi kuYesu: “Mfundisi, sicela ukuba usibonise umqondiso.”

39Wabaphendula wathi kubo: “Sisizukulwana esikhohlakeleyo, esikrexezayo ngokunganyaniseki kuThixo, esifuna umqondiso; kanti asiyi kunikwa mqondiso, ingenguwo umqondiso kaJona; 40kuba njengokuba uJona wayemihla mithathu nabusuku buthathu esiswini sesilo esikhulu solwandle,Jona 1:17 wothi naye *uNyana woLuntu abe mihla mithathu nabusuku buthathu emathunjini omhlaba. 41Ngomhla womgwebo abantu baseNiniva bophakama babamangalele abantu besi sizukulwana, kuba bona bâguquka ngentshumayelo kaJona,Jona 3:5 kanti ke omkhulu kunoJona nanku phakathi kwenu. 42Ngomhla womgwebo ukumkanikazi wasezantsi wophakama abamangalele abantu besi sizukulwana, kuba wavela eziphelweni zomhlaba, esiza kuva ubulumko bukaSolomon, kanti ke omkhulu kunoSolomon1 Kum 10:1-10; 2 Gan 9:1-12 nanku phakathi kwenu.”

Ukubuya kwendimoni

(Luka 11:24-26)

43“Xa indimoni ithe yaphuma emntwini, icanda ezinkqantosini, ifuna indawo yokuphumla; ize yakuba ingayifumani, 44isuke ithi: ‘Ndiya kubuyela endlwini yam endaphuma kuyo.’ Ithi yakufika, iyifumane izé, itshayelwe, ilungisiwe; 45ize ke ijike iye kuphuthuma ezinye iindimoni ezisixhenxe ezikhohlakeleyo kunayo, zingene ke zihlale khona; ize imeko yamva yaloo mntu ibe mbi kuneyakuqala. Kuya kuba njalo nakwesi sizukulwana singendawo.”

Ezona zizalwana zikaYesu

(Marko 3:31-35; Luka 8:19-21)

46Kwathi uYesu esathetha nesihlwele, kwafika abantakwabo nonina, bema phandle, befuna ukuthetha naye. 47Kwaza kwakho othi kuye: “Nanku unyoko nabantakwenu phandle, befuna ukuthetha nawe.”

48Waphendula wathi kulowo wayesitsho: “Ngubani umama? Ngoobani bona abantakwethu?” 49Esalatha abafundi bakhe ngesandla, wathi: “Nanku umama, naba abantakwethu. 50Kaloku lowo uyenzayo intando kaBawo osezulwini nguye ongumntakwethu, nodade wethu, nomama.”

13

Umzekeliso ngomhlwayeli

(Marko 4:1-9; Luka 8:4-8)

131Kwangaloo mini uYesu waphuma endlwini, waya kuhlala ngaselwandle. Sahlanganisana ngakuye isihlwele, 2saba sikhulu kangangokuba yena waya kukhwela esikhitshaneni, wahlala kuso. Isihlwele sona sema elunxwemeni.

3UYesu ke wasifundisa isihlwele izinto ezininzi ngemizekeliso, esithi: “Kwakukho umhlwayeli owaphuma waya kuhlwayela. 4Ekuhlwayeleni kwakhe inxenye yembewu yawa endleleni, zeza iintaka zayichola zayigqiba. 5Enye imbewu yawa endaweni elulwalwa, apho ibingenamhlaba waneleyo; yantshula ke kwangoko, ngenxa yokungabi nabunzulu bamhlaba. 6Kuthe ke, lakuba shushu ilanga, yatsha, yathi ngenxa yokuba ingenazingcambu zendeleyo, yoma kwaphela. 7Enye yawa endaweni enokhula, olwathi lwakukhula lwayiminxa. 8Enye yawa kumhlaba olungileyo, yavelisa isiqhamo: enye yanika ikhulu, enye amashumi amathandathu, nenye amashumi amathathu. 9Oneendlebe zokuva makeve.”

Injongo yemizekeliso

(Marko 4:10-12; Luka 8:9-10)

10Beza kuYesu abafundi bakhe, bathi kuye: “Kutheni na ukuba uthethe nabo ngemizekeliso?”

11Waphendula wathi: “Kungenxa yokuba nina nikunikiwe ukuzazi iimfihlelo ezingolawulo lukaThixo,Okanye “iimfihlelo zobukumkani bezulu” kodwa bona abakunikwanga. 12Lowo unako uya kunikwa, abe nako nangaphezulu; kodwa lowo ungenako uya kuhluthwa kwanoko anako. 13Ngenxa yoko ndithetha nabo ngemizekeliso. Kaloku bebona nje, ababoni; besiva nje abeva, bengaqondi nakuqonda. 14Kwenzeka kubo njengoko *umshumayeli uIsaya walithethayo ilizwi likaThixo esithi:

“ ‘Nàkuphulaphula niphulaphule, ningaqondi noko;

nàkujonga nijonge, ningaboni nto.

15Kuba ingqiqo yaba bantu ibuthuntu,

bazivingcile iindlebe zabo, bawavala namehlo abo.

Kungenjalo babeya kubona,

beve ngeendlebe zabo, baqonde ngeengqondo zabo,

baze babuyele kum, ndize ndibaphilise.’Isaya 6:9-10

16“Kodwa nina ninoyolo, kuba ninamehlo abonayo, kwaneendlebe ezivayo. 17Ke ndithi kuni, inene, baninzi *abashumayeli nabantu abangamalungisa ababenqwenela ukuzibona izinto enizibonayo, àbazibona, nokuziva izinto enizivayo, àbaziva.”

Ingcaciso yomzekeliso ngomhlwayeli

(Marko 4:13-20; Luka 8:11-15)

18“Nina ke, yiveni ingcaciso yomzekeliso ngomhlwayeli. 19Ukuba ubani uthi azive iindaba ezingolawulo lukaThixo,Okanye “ezingobukumkani bezulu” angàziqondi, uyeza ongendawo akuhluthe oko kwakuhlwayelwe entliziyweni yakhe. Yiyo leyo imbewu ehlwayelwe endleleni. 20Imbewu eyahlwayelwa elulwalweni ifanekisa lowo uzivayo iindaba ezi, athi kwangoko azamkele ngovuyo. 21Onjalo akanazingcambu zendeleyo; uma okomzuzwana kuphela, athi kwakufika imbandezelo okanye intshutshiso ngenxa yeendaba ezi, oyisakale kwangoko. 22Eyahlwayelwa endaweni enokhula izekelisa lowo uzivayo iindaba ezi, aze ke amaxhala eli phakade, nokulukuhla kobutyebi, kuziminxe iindaba, kungabikho siqhamo. 23Eyahlwayelwa emhlabeni olungileyo ifanekisa lowo uzivayo aziqonde iindaba ezi, aze avelise isiqhamo, omnye ikhulu, omnye amashumi amathandathu, nomye amashumi amathathu.”

Umzekeliso ngokhula

24Wabenzela nomnye umzekeliso uYesu, esithi: “Ukulawula kukaThixo kunokufaniswa,Okanye: “Ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nomntu owahlwayela imbewu elungileyo entsimini yakhe. 25Kwathi ke, xa baleleyo abantu, kwafika utshaba lwakhe, lwahlwayela ukhula phakathi kwengqolowa, lwemka. 26Yakudubula ke ingqolowa, iqala ukuba neenkozo, lwabonakala ukhula. 27Zaza izicaka zaya kumnini-mzi, zathi kuye: ‘Nkosi, ibingeyombewu ilungileyo na oyihlwayeleyo entsimini yakho? Ngaba luvela phi na ke ukhula?’ 28Wathi kuzo: ‘Le nto yenziwe lutshaba.’ Zaza izicaka zathi kuye: ‘Ngaba ufuna siye kuluncothula na ukhula?’ 29Kodwa yena wathi: ‘Hayi, hleze kuthi xa nincothula ukhula, nincothule kwanengqolowa. 30Luyekeni ukhula, lukhule kunye nengqolowa, kude kube lixesha lokuvuna. Xa kuvunwayo ke, ndothi kubavuni: “Kuqala qokelelani ukhula, nilubophe izithungu, nilutshise, nize ke ingqolowa niyiqokelelele esiseleni sam.” ’ ”

Umzekeliso ngokhozo lwembewu yemostade

(Marko 4:30-32; Luka 13:18-19)

31Wabenzela nomnye umzekeliso uYesu, esithi: “Ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye: “Ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nokhozo lwembewu yemostade, athe ubani waluthatha, waluhlwayela entsimini yakhe. 32Ukhozo lwemostade lolona luncinane kunazo zonke iintlobo zembewu, kanti lwakukhula luba lukhulu kunayo yonke imifuno, lube ngumthi omkhulu kangangokuba neentaka zifike, zakhele emasebeni awo.”

Umzekeliso ngegwele

(Luka 13:20-21)

33UYesu wabenzela nomnye umzekeliso, esithi: “Ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye: “Ubukumkani bezulu bunokufaniswa” negwele awalithathayo umfazi, walixovulela kumgubo ozizitya ezithathu, laza layinyusa intlama.”

UYesu uyazekelisa

(Marko 4:33-34)

34Zonke ezi zinto uYesu wazithetha kwizihlwele ngemizekeliso. Akathethanga nto kuzo kungengamizekeliso. 35Ngokwenjenjalo wakuzalisekisa okwathethwayo *ngumshumayeli esithi:

“Ndiya kuthetha ngemizekeliso,

ndizityhile izinto ezazifihlakele kwasekusekweni kwehlabathi.”Ndum 78:2

Ingcaciso yomzekeliso ngokhula

36Wazindulula ke izihlwele uYesu, wangena endlwini. Beza kuye abafundi bakhe, bathi: “Khawusicacisele umzekeliso ngokhula olusentsimini.”

37Waphendula wathi: “Lowo uhlwayela imbewu elungileyo *nguNyana woLuntu. 38Intsimi le lihlabathi. Yona imbewu elungileyo ngabantu abalawulwa nguThixo.Okanye “ngabantu bobukumkani bezulu” Ke lona ukhula ngabantu bongendawo. 39Utshaba oluluhlwayelayo ngumtyholi. Ukuvuna kukupheliswa kweli phakade. Abavuni zizithunywa zezulu. 40Njengoko luqokelelwayo ukhula, lutshiswe, koba njalo ekuphelisweni kweli phakade. 41UNyana woLuntu wozithuma izithunywa zakhe, zibaqokelele bangabikho apho alawula khonaOkanye “bangabikho ebukumkanini bakhe” bonke abalahlekisayo, nabo bonke abenza okuchasene nomthetho, 42zibaphose kwiziko elivutha umlilo, apho kuya kubakho ukulila nokungcungcutheka. 43Bothi ke abangamalungisa baqaqambe ngokwelanga bekwikomkhulu likaYise.Okanye “besebukumkanini bukaYise” Oneendlebe zokuva makeve.”

Umzekeliso ngobutyebi obufihlwe entsimini

44“Ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye “ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nobutyebi obufihlwe entsimini, waza ubani wabubhaqa, wabugqumelela kwakhona, wathi, evuya kakhulu, waya kuthengisa konke anako, wayithenga loo ntsimi.”

Umzekeliso ngeperile exabisekileyo

45“Kananjalo ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye “ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nomrhwebi ohamba efuna *iiperile ezintle, 46othi akubhaqa perile ithile ixabisekileyo, aye kuthengisa konke anako, ayithenge loo perile.”

Umzekeliso ngomnatha

47“Kananjalo ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye “ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nomnatha owaphoswa elwandle, wabambisa iintlobo ngeentlobo zeentlanzi; 48ekuthe, wakuzala, watsalelwa elunxwemeni, kwahlalwa phantsi, ezilungileyo zaqokelelwa esityeni, ezimbi zalahlwa. 49Kuya kuba njalo ekuphelisweni kweli phakade. Zophuma izithunywa zezulu, zibakhethe abakhohlakeleyo kwabalungileyo, 50zibaphose kwiziko elivutha umlilo, apho kuya kubakho ukulila nokungcungcutheka.”

Okutsha nokudala

51UYesu wathi: “Ngaba nikuqondile na konke oku?”

Baphendula bathi: “Ewe.”

52Waza wathi kubo: “Ke ngoko, umchazi-mthetho ngamnye othe waba ngumfundi wezolawulo lukaThixo,Okanye “othe waba ngumfundi wezobukumkani bezulu” ufana nomninimzi onokukhupha izinto ezintsha kwanezindala kuvimba wakhe.”

Ukudelwa kukaYesu eNazarete

(Marko 6:1-6; Luka 4:16-30)

53Kwathi, uYesu akugqiba ukuyenza le mizekeliso, wemka apho. 54Efikile kowabo, wafundisa endlwini yesikhungo. Bâmangaliseka kakhulu abo bamváyo, besithi: “Ngaba ubufumene phi na obu bulumko? Le mimangaliso yona? 55Akanguye na unyana womchweli? Unina akanguye na uMariya? Abantakwabo asingabo na ooYakobi, noYose, noSimon, noJuda? 56Noodade wabo àbahlali apha bonke na? Ngaba lo mntu uzifumene phi zonke ezi zinto?” 57Ngenxa yale nto ke bambukula.

Waza uYesu wathi kubo: “Kakade umshumayeli uyayinikwa imbeko; kukwelakowabo kuphela, ekhayeni lakhe, apho angayifumani khona.” 58Ngenxa yokungakholwa kwabo akenzanga mimangaliso mininzi apho.