IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

Abafundi abalishumi elinambini

(Marko 3:13-19; Luka 6:12-16)

101UYesu wababizela kuye abafundi bakhe abalishumi elinambini, wabanika igunya lokukhupha iindimoni nelokuphilisa abantu kwizifo ngezifo. 2Nânga ke amagama abafundi abalishumi elinambini: kuqala, uSimon, lo kuthiwa nguPetros, noAndreya umntakwabo; uYakobi, noYohane umntakwabo, oonyana bakaZebhedi; 3uFilipu noBhartolomeyu; uTomas noMatewu, umqokeleli-rhafu; uYakobi, unyana ka-Alifeyu, noTadeyu; 4uSimon iTsha-ntliziyo, noJudas Sikariyoti, owayeza kungcatsha uYesu.

Ukuthunywa kwabafundi abalishumi elinambini

(Marko 6:7-13; Luka 9:1-6)

5UYesu wabathuma aba bafundi balishumi elinambini, ebayalele ngokuthi: “Ze ningayithathi indlela eya kweleentlanga, ningangeni kwiidolophu zamaSamariya. 6Yiyani kanye kwiigusha ezilahlekileyo zakwaSirayeli. 7Ekuhambeni kwenu ze nishumayele nisithi: ‘Ulawulo lukaThixo lusemnyango!’Okanye: “Ubukumkani bezulu busondele” 8Philisani abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulule abaneqhenqa, nikhuphe iindimoni. Namkelé ngesisa, ke ngoko yiphani ngesisa. 9Ze ningazameli ukuba nibe nemali emibhinqweni yenu, nokuba yigolide, nokuba yisiliva, nokuba lubhedu. 10Ze ningaphathi ngxowa, nazambatho ngazibini, nazihlangu, namsimelelo. Kaloku umvuzo ulilungelo kumntu osebenzayo.1 Kor 9:14; 1 Tim 5:18

11“Nakusiphi na isixeko okanye idolophu enithe nangena kuyo, funani lowo unokuthi anamkele, nihlale khona de nimke kuloo ndawo. 12Nakungena emzini, ze nibabulise abakuwo. 13Ukuba abantu baloo mzi bayanamkela, basikeleleni, kodwa ukuba abanamkeli, uxolo lwenu malubuyele kuni. 14Ukuba bathe àbanamkela, okanye àbawaphulaphula amazwi enu, ze nithi nakuphuma kuloo mzi, okanye kweso sixeko, nivuthulule uthuli olusezinyaweni zenu nikhalala. 15Inene, eso sixeko siya kuva ubunzima ngaphezu kweSodom neGomoraZiQalo 19:24-28; Mat 11:24 ngomhla womgwebo.”

Intshutshiso ezayo

(Marko 13:9-13; Luka 12:12-17)

16“Niyabona, ndinithuma njengeegusha phakathi kweengcuka. Ke ngoko yibani nobulumko njengeenyoka, nilulame njengamahobe. 17Balumkeleni abantu, kuba baya kuninikela ezinkundleni, nikatswe *ezindlwini zesikhungo. 18Nomiswa phambi kwabalawuli nookumkani ngenxa yam. Kulapho niya kundingqinela khona kubo nakuzo iintlanga. 19Xa bathe banisa enkundleni yamatyala, ze ningaxhaleli ukuba nothetha ntoni na, nokuba nothetha njani na; kothi, lakufika elo xesha, niyinikwe into eniya kuyithetha, 20kuba asinini abaya kuthetha, nguMoya kaYihlo oya kuthetha kuni.

21“Oonyana bomntu omnye baya kusana ekufeni, uyise anikele umntwana, bathi nabantwana babavukele abazali, babanikele ukuba babulawe. 22Niya kuthiywa ngabantu bonke ngenxa yegama lam. Ke lowo unyamezelayo kude kube sekupheleni wosindiswa. 23Xa banitshutshisayo kule dolophu, yiyani kwenye, kuba inene, aniyi kuzigqiba iidolophu zakwaSirayeli engekafiki *uNyana woLuntu.

24“Akukho mfundi mkhulu kunomfundisi wakhe, kungekho sicaka sikhulu kunenkosi yaso. 25Makaneliseke umfundi kukuphatheka njengomfundisi wakhe, nesicaka kukuphatheka njengenkosi yaso. Ukuba umninimzi babemthuka ngokuthi unguSathana,Okanye “unguBhelezabhubhe” ungáthini na ukungàthukwa ngakumbi ngoSathana umzi wakhe?”

Ofanelwe kukoyikwa

(Luka 12:2-7)

26“Musani ukuboyika abantu. Akukho nto igqunyiweyo ingayi kutyhilwa, nefihlakeleyo ingayi kwaziwa. 27Endikuthethayo kuni ebumnyameni, kuthetheni nina ekukhanyeni; enikusetyezelweyo nikubhengeze. 28Musani ukuboyika abo banibulala ngokwasenyameni, kodwa bengenako ukubulala umphefumlo. Yoyikani uThixo, yena onako ukutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esihogweni. 29Andithi, iintaka ezincinci zithengiswa ngambini ngesenti? Kanti akukho nanye kuzo iya kuwa emhlabeni engavumanga uYihlo. 30Nina ke, kwaneenwele ezi zentloko yenu zibaliwe zonke. 31Ke musani ukoyika: nixabisekile kuneentaka ezininzi nina!”

Ukuvuma nokukhanyela uKrestu

(Luka 12:8-9)

32“Wonke umntu othe wandivuma phambi kwabantu, nam ndothi ndimvume kuBawo osezulwini. 33Ke ondikhanyelayo ebantwini, nam ndiya kumkhanyela kuBawo osezulwini.2 Tim 2:12

Imbambano engoYesu

(Luka 12:51-53; 14:26-27; Marko 9:41)

34“Ze ningabi ndizise uxolo ehlabathini. Hayi, andizisanga luxolo, koko ndizise imbambano. 35Ndize kuxabanisa unyana noyise, intombi nonina, umolokazana no ninazala. 36Iintshaba zomntu zoba ngabendlu yakhe.Mika 7:6

37“Othe wathanda uyise nokuba ngunina ngaphezu kwam, akandifanelanga; nothe wathanda unyana nokuba yintombi yakhe ngaphezu kwam, akandifanelanga. 38Nalowo uthe akawuthwala umnqamlezo wakhe andilandele, akandifanelanga. 39Othe wabuzuza ubomi bakhe, wolahlekelwa bubo; nothe walahlekelwa bubomi bakhe ngenxa yam, wobuzuza.

40“Othe wanamkela nina, wamkela mna; nothe wamkela mna, wamkela lowo wandithumayo. 41Othe wamkela *umshumayeli ngokuba engumshumayeli, wofumana umvuzo womshumayeli; nothe wamkela ilungisa ngokuba lililungisa, wofumana umvuzo welungisa. 42Othe wapha nokuba mnye kwaba bancinane nekomityi le yamanzi, ngokuba engumfundi wam, inene ngekhe aphosane nomvuzo wakhe nakanjani na.”