IsiXhosa 1996 (XHO96)
22

UYesu uyabhungwa

(Mat 26:1-5; Marko 14:1-2; Yoh 11:45-53)

221Ke kaloku lalisondele itheko lezonka ezingenagwele, ekuthiwa *yiPasika. 2Ke ababingeleli abaziintloko nabachazi-mthetho babefuna indlela efihlakeleyo yokumbulala uYesu, kuba babesoyika abantu.

UJudas uceba ukungcatsha uYesu

(Mat 26:14-16; Marko 14:10-11)

3Wangena ke uSathana kuJudas ekuthiwa nguSikariyoti, owayengomnye wabafundi abalishumi elinambini. 4Wesuka waya kubhunga nababingeleli abaziintloko nabagcini *bendlu kaThixo, wacebisana nabo ngeyona nto anokuyenza ukuze babe nokumbamba uYesu. 5Bavuya ke bona, bagqiba kwelokuba bamnike imali, 6waza wavuma, waba soloko ezungula ukufumana ithuba lokumbambisa kungekho sihlwele.

UYesu ulungiselela ukutya iPasika

(Mat 26:17-25; Marko 14:12-21; Yoh 13:21-30)

7Wafika ke loo mhla wesidlo sezonka ezingenagwele ekwakumele ukuxhelwa ngawo ixhwane *lePasika. 8UYesu ke wathuma uPetros noYohane, esithi: “Hambani niye kusilungiselela iPasika.”

9Baza bathi kuye: “Ufuna ukuba siyilungiselele phi na?”

10Wathi kubo: “Khangelani, nakungena esixekweni, nodibana nomfo ophethe ingqayi yamanzi. Ze nimlandele, niye kuloo ndlu angena kuyo; 11nize nithi kumnini-mzi: ‘Úthi uMfundisi: Liphi na igumbi leendwendwe apho ndingayidlela khona iPasika nabafundi bam?’ 12Yena wonibonisa igumbi elikhulu eliphezulu, elinempahla yalo. Lungisani apho ke.”

13Bemka, bafika kunjengoko ebetshilo kubo, baza bayilungiselela iPasika.

Umthendeleko weNkosi

(Mat 26:26-30; Marko 14:22-26; 1 Kor 11:23-25)

14Lakufika ixesha, uYesu uye kuhlala etafileni enabathunywa bakhe; 15waza wathi kubo: “Bendilangazelela kakhulu ukuyitya kunye nani le Pasika, ndingekabuva ubunzima. 16Inene, andiyi kuba sayidla konke, de ibe izalisekile kulawulo olutsha lukaThixo.”Okanye “ebukumkanini bukaThixo”

17UYesu ke wathatha indebe, wabulela, waza wathi: “Yithatheni, nabelane ngayo. 18Inene, andisayi kusela kwincindi yomdiliya lude luthwase ulawulo olutsha lukaThixo.” 19Wathatha isonka ke, wabulela, wasiqhekeza, wabanika esithi: “Ngumzimba wam lo [onikelwa ngenxa yenu. Oku kwenzeleni ukundikhumbula.” 20Bakugqiba ukutya wayithatha kwangokunjalo nendebe, wathi: “Le ndebe ingumnqophiso omtshaJer 31:31-34 osungulwa kukuphalala kwegazi lam.]

21“Kodwa, niyabona, lowo undingcatshayo ukunye nam apha etafileni.Ndum 41:9 22Okunene yena uNyana woLuntu uyemka njengoko amiselweyo nguThixo; kodwa hayi ilishwa laloo mntu uNyana woLuntu angcatshwa nguye!”

23Baza ke bona babuzana bodwa ukuba ngaba ngubani na kubo oza kuyenza le nto.

Oyena mkhulu

24Ke kaloku kwabakho ukubangisana phakathi kwabafundi ngokuba nguwuphi na kubo ekunokuthiwa ngoyena mkhulu. 25UYesu wathi kubo: “Ookumkani beentlanga balawula ngegqudu, kanti ke kwabona kuthiwa ngoothandabantu. 26Ke nina ze ningabi njalo; omkhulu kuni makabe njengomncinci, nokhokelayo afane nokhonzayo. 27Nguwuphi na kakade omkhulu: ngulowo uhleli etafileni, nokuba ngulowo uzisa ukutya etafileni? Asingulowo uhleli etafileni na? Ke mna phakathi kwenu ndinjengesicaka.

28“Nina nahlala nihleli nam ekulingweni kwam. 29Kwanjengokuba uBawo endinike igunya lokulawula, nam ndininika elo gunya, 30ukuze nitye, nisele, etafileni yam kwikomkhulu lam,Okanye “ebukumkanini bam” nihlale ezikhundleni zokulawula, nigweba izindlu ezilishumi elinambini zakwaSirayeli.”

UYesu ulumkisa uPetros

(Mat 26:31-35; Marko 14:27-31; Yoh 13:36-38)

31UYesu wathi: “Uyabona, wena Simon, uSathana ebenibanga efuna ukunihlungula okwengqolowa, 32kodwa mna ndikuthandazele ukuba ukholo lwakho lungapheli. Nawe ke, xa uthe waguquka, uze uwomeleze amakholwa.”

33UPetros ke wathi kuye: “Nkosi, ndixolèlè nokuya kunye nawe entolongweni nokuba kusekufeni.”

34UYesu wathi: “Inene, Petros, kothi namhlanje ingekakhali inkuku, ube wena sewukhanyele kathathu ukuba uyandazi.”

Isipaji nengxowa yomphako nekrele

35Ke uYesu wathi kubo: “Ngôkúyâ ndandinithume ningenasipaji, nangxowa yamphako, nazihlangu, nakha naswela nto na?”

Bathi ke bona: “Nento le.”

36Waza wathi kubo: “Ke ngoku lowo unesipaji makasithathe, enjenjalo nonengxowa yomphako, aze nalowo ungenakrele athengise ingubo yakhe alithenge. 37Inene, kuya kwenzeka kum oko kubhaliweyo *eziBhalweni kwathiwa: ‘Wabalelwa kwizaphula-mthetho,’Isaya 53:12 kuba oko kubhaliweyo ngam akunakungenzeki.”

38Ke bona bathi: “Nkosi, nanga amakrele amabini.”

Waza wathi kubo: “Kwanele.”

UYesu uyathandaza

(Mat 26:36-46; Marko 14:32-42)

39UYesu waphuma waza ngokwesiqhelo sakhe waya eNtabeni yemiNquma. Bamlandela ke abafundi bakhe. 40Akufika apho, uYesu wathi kubo: “Thandazani ukuze ningangeni ekulingweni.”

41Wasuka kubo, wathi qelele, waguqa ngamadolo, wathandaza 42esithi: “Bawo, ukuba uyavuma, yisuse kum le ntlungu. Noko ke, makungabi kokuthandwa ndim, makube kokuthandwa nguwe okwenzekayo.” [ 43Ke kwabonakala isithunywa kuye, sivela ezulwini, simomeleza. 44Edandathekile kakhulu uYesu, kwaba kukhona athandaza ngenyameko, kwada ukubila kwakhe kwangathi ngamathontsi egazi esiwa emhlabeni.]

45UYesu ke waphakama ekuthandazeni, waya kubafundi bakhe, wafika belele, bedakumbile; 46waza wathi kubo: “Yini na ukuba nilale? Vukani, nithandaze, ukuze ningangeni ekulingweni.”

Ukubanjwa kukaYesu

(Mat 26:47-56; Marko 14:43-50; Yoh 18:3-11)

47UYesu esathandaza, kwathi gqi indimbane, ikhokelwa nguJudas, ongomnye wabafundi abalishumi elinambini. Yena wasondela kuYesu ukuba amange. 48Waza uYesu wathi kuye: “Judas, umngcatsha ngokumanga na *uNyana woLuntu?”

49Abo babemngqongile uYesu, bakukubona okuza kwenzeka, bathi kuye: “Nkosi, sibaxabele na ngekrele?” 50Omnye kubo waxabela isicaka sombingeleli omkhulu, wasinqumla indlebe yokunene.

51Waza ke uYesu wathi: “Yekani; kwanele!” Wayichukumisa indlebe yesicaka eso, yaphila.

52Ke uYesu wathi kumadoda amakhulu nababingeleli abaziintloko, nabagcini *bendlu kaThixo, ababeze kumbamba: “Nindiphathele amakrele neentonga, ngathi nize esihangeni? 53Bendinani imihla ngemihla endlwini kaThixo, anandibamba. Eli lithuba lenu, kuba kulawula igunya lobumnyama ngoku.”

UPetros ukhanyela uYesu

(Mat 26:57-58,69-75; Marko 14:53-54,66-72; Yoh 18:12-18,25-27)

54Bembambile uYesu, bamqhuba bamsa endlwini yombingeleli omkhulu. UPetros wayelandela ekude. 55Kwakubaswe umlilo eyadini, kusothiwa, noPetros ke waya kotha kunye nabo. 56Isicakazana esithile simbonile uPetros ehleli ngasemlilweni, samqwalasela, sathi: “Naló ebekunye naye!”

57Wakhanyela ke yena esithi: “Ntokazindini, andimazi loo mntu!”

58Kwakuba mzuzwana, wabonwa ngomnye owathi: “Nawe ungowabo.”

Waza wathi uPetros: “He mfondini, andinguye!”

59Malunga neyure emva koko omnye watsho eqinisekile wathi: “Inene, nalo ikwanguwabo, kuba ukwangowaseGalili.”

60Wathi uPetros: “Mfondini, andazani tu nale nto uyithethayo!”

Kwathi kwangoko, esathetha, yakhala inkuku. 61Yajika iNkosi, yakhangela kuPetros. Walikhumbula ke uPetros ilizwi leNkosi elithi: “Namhlanje ingekakhali inkuku, wondikhanyela kathathu.” 62Waphuma phandle uPetros, watsho esikrakra.

UYesu wenziwa intlekisa

(Mat 26:67-68; Marko 14:65)

63Amadoda awayembambile uYesu, ayemenza intlekisa, emntlitha, 64emgquma amehlo ambuze esithi: “Xela okubethileyo!” 65Babethetha nezinye izinto ezininzi bemnyelisa.

UYesu phambi kweBhunga

(Mat 26:59-66; Marko 14:55-64; Yoh 18:19-24)

66Kwakusa yahlanganisana intlanganiso yamadoda amakhulu, nababingeleli abaziintloko, nabachazi-mthetho, uYesu bamsa entlanganisweni *yeBhunga labo, 67bathi: “Ukuba wena unguye *uKrestu sixelele.”

Wathi yena kubo: “Ukuba ndithe ndanixelela aniyi kukholwa. 68Nokuba ke ndithe ndanibuza aniyi kundiphendula. 69Ukususela ngoku *uNyana woLuntu uya kuhlala ewongeni kwaThixo uSomandla.”

70Bathi bona: “Ùnguye na uNyana kaThixo?”

Wathi kubo: “Kutsho nina ngokwenu.”

71Bathi ke bona: “Sisabufunelani na obunye ubungqina? Kaloku sizivele ngokwethu amazwi akhe.”

23

UYesu phambi koPilato

(Mat 27:1-2,11-14; Marko 15:1-5; Yoh 18:28-38)

231Loo mpi yonke yamsa kuPilato uYesu; 2yammangalela isithi: “Lo simfumene elahlekisa uhlanga, engavumi ukuba sirhafe *kuKhesare, esithi yena unguye *uKrestu uKumkani.”

3UPilato ke wambuza esithi: “Unguye na uKumkani wamaJuda?”

Waphendula yena wathi: “Nawe utsho.”

4UPilato wathi kubabingeleli abaziintloko nakwisihlwele: “Andifumani tyala kulo mntu.”

5Kwaba kukhona bazingisayo besithi: “Údungadunga abantu, efundisa kulo lonke elakwaJuda, ukususela kwelaseGalili, kude kube lapha.”

UYesu phambi koHerode

6Akuva kukhankanywa elaseGalili, uPilato wabuza ukuba uYesu ngowalapho na; 7waza wathi, akuqonda ukuba ungowommandla ophethwe nguHerode, wamthumela kuHerode, owayeseJerusalem naye ngelo xesha. 8UHerode akumbona uYesu, wavuya kunene; kwakukade efuna ukumbona, kuba wayeve kuthethwa lukhulu ngaye. Wayenqwenela nokubona umqondiso usenziwa nguYesu. 9UHerode ke wabuza imibuzo emininzi, kodwa uYesu wathi tu. 10Baphakama ababingeleli abaziintloko nabachazi-mthetho, bamtyhola ngolunya uYesu. 11UHerode nempi yakhe bamenza into engento uYesu, behlekisa ngaye, bemthe wambu ngengubo eqaqambileyo, waza uHerode wambuyisela kuPilato. 12Ngaloo mini baba zizihlobo uPilato noHerode, kuba babefudula bejongene ngezikhondo zamehlo.

UYesu ugwetyelwa ukufa

(Mat 27:15-26; Marko 15:6-15; Yoh 18:39 – 19:16)

13Ke kaloku uPilato wababizela ndawonye ababingeleli abaziintloko nabaphathi bamaJuda, nabantu, 14wathi kubo: “Nizise lo mntu kum nisithi udungadunga abantu. Ke ndimncinile phambi kwenu, ndaza andafumana tyala kuye kwezo zinto nimmangalela ngazo. 15NoHerode akafumananga tyala kuye, kuba naku embuyisela kum. Niyabona, akukho nto ayenzileyo ingabangela ukuba afe. 16Ndothi ke ngoko ndimbethe, ndimkhulule.”

[ 17Ke kaloku ngetheko *lePasika wayedla ngokubakhululela umbanjwa abe mnye.] 18Bankqangaza ke bonke besithi: “Mbulale lo, usikhululele uBharabha!” 19UBharabha lo wayephoswe entolongweni ngenxa yesiphithi-phithi esithile esabakho esixekweni apho, kwanangokubulala.

20Waphinda ngoko uPilato wathetha nabo, efuna ukumkhulula uYesu. 21Kodwa bona bankqangaza besithi: “Mbethelele! Mbethelele emnqamlezweni!”

22UPilato wathi kubo okwesithathu: “Ngoba enze bubi buni na? Andifumani tyala lingabangela ukuba afe. Ndothi ngoko ndimbethe, ndimkhulule.” 23Bamxina ke uPilato, bekhwaza ngamandla, becela ukuba uYesu abethelelwe emnqamlezweni. Kwema ngabo ke. 24Wasuka uPilato wagweba ngelithi masenziwe isicelo sabo. 25Wabakhululela lowo babemcela, owayethe ngenxa yesiphithi-phithi nokubulala waphoswa entolongweni. Ke yena uYesu wanikelwa ukuba kwenziwe kuye ngokwesicelo sabo.

UYesu ubethelelwa emnqamlezweni

(Mat 27:32-44; Marko 15:21-32; Yoh 19:17-27)

26Kwemkiwa ke noYesu, aza amajoni athi xhakamfu Simon uthile waseKirene, owayevela emaphandleni, awubeka phezu kwakhe umnqamlezo, ukuba awuthwale emva koYesu.

27Wayelandelwa yinto eninzi yabantu, kukho nabafazi ababesenza isijwili, bemlilela. 28Ejikile ke uYesu, wabakhangela, wathi: “Zintombi zaseJerusalem, sanukundililela mna; koko zilileleni nina nabantwana benu; 29kuba, niyabona, iyeza imihla ekuya kuthiwa ngayo: ‘Banoyolo abangazalanga, abangancancisanga mntwana.’ 30Ngelo xesha baya kuthi ezintabeni: ‘Siweleni, nisifihle!’ ezindulini bathi: ‘Sigqumeleleni!’Hos 10:8 31Xa utsha kangaka umthi oluhlaza, kobeka phi ke kowomileyo?”

32Amadoda amabini, awayezizihange, ayeqhutywa esiya kubulawa kunye noYesu. 33Bakufika kuloo ndawo kuthiwa luKhakhayi, bambethelela emnqamlezweni khona apho uYesu, bezibethelela kwanezihange ezo, esinye ngasekunene, nesinye ngasekhohlo. 34UYesu wathi: “Bawo, baxolele, kuba abayazi into abayenzayo.”

Baza benza *amaqashiso, besabelana ngeengubo zakhe.Ndum 22:18 35Abantu babebonela, abaphathi bamaJuda bemgculela, besithi: “Wabasindisa abanye; makazisindise ke naye, ukuba unguye *uKrestu, umnyulwa kaThixo.” 36Ayemphoxa ke namajoni, esiza asondeze iwayini emuncu kuye, 37esithi: “Ukuba wena unguye uKumkani wamaJuda, zisindise.”

38Kwakubhalwe nombhalo wetyala lakhe phezulu emnqamlezweni, kwathiwa: “Lo nguKumkani wamaJuda.”

39Esinye isihange kwezo zazixhonywe kunye noYesu, sasimnyelisa, sisithi: “Akunguye na uKrestu? Zisindise ke, nathi usisindise.”

40Sasikhalimela esinye, sisithi: “Akumoyiki na wena uThixo, ukwawiselwe esi sigwebo nje? 41Esi sigwebo okunene sisifanele thina, kuba sivuzwa ngezenzo zethu; kodwa yena lo akenzanga nto imbi.” 42Saza sathi kuYesu: “Uzundikhumbule, Yesu, xa uthe weza kulawula.”

43UYesu wathi kuso: “Ndithi kuwe, inene, kwanamhlanje uya kuba nam emyezweni wakwaThixo.”

Ukufa kukaYesu

(Mat 27:45-56; Marko 15:33-41; Yoh 19:28-30)

44Ke kaloku kwakumalunga nentsimbi yeshumi elinambini emini, laza lasuka latshona emini ilanga, kwaba mnyama phezu kwawo wonke umhlaba, kwada kwayintsimbi yesithathu emva kwemini. 45Ikhuselo legumbi eliyingcwele *yendlu kaThixo lakrazuka kubini.Mfud 26:31-33 46Wadanduluka ke uYesu ngezwi elikhulu, wathi: “Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam!”Ndum 31:5 Akuba etshilo, waphuma umphefumlo.

47Ke umphathi-butho wamajoni, akukubona okuhlileyo, wamncoma uThixo, esithi: “Inene, lo mntu ebelilungisa.”

48Sakuba isihlwele esasihlangene kuloo mbono sikubonile okwenzekileyo, sagoduka sibambelele ezidleleni. 49Ke bonke abazana noYesu, kwanabafazi ababemlandela bevela kwelaseGalili, babemele kude, bezikhangele ezi zinto.

Ukungcwatywa kukaYesu

(Mat 27:57-61; Marko 15:42-47; Yoh 19:38-42)

50Ke kwakukho indoda egama linguJosefu, eyayililungu leBhunga, iyindoda elungileyo elilungisa. 51Yona yayingavumelananga necebo labo kwanesenzo sabo. Le ndoda yaseArimati, idolophu yamaJuda, yayilulindele ulawulo lukaThixo. 52Yona ke yaya kuPilato, yawucela umzimba kaYesu; 53yaza yawuthula, yawusongela ngengubo yelinen, yawubeka engcwabeni elixholwe eliweni, ebekungekangcwatywa bani kulo. 54KwakungoLwesihlanu, *uMhla wokuPhumla sewusondela.

55Abo bafazi bàbelandela uYesu, bephuma eGalili, bâlandela uJosefu, balibona ingcwaba nomzimba kaYesu ubekwa kulo; 56baza babuya, balungisa iziqholo nezithambiso.

Baphumla ke ngoMhla wokuPhumla ngokomthetho.Mfud 20:10

24

Ukuvuka kukaYesu

(Mat 28:1-10; Marko 16:1-8; Yoh 20:1-10)

241Kwakusekusasa ngeCawe ukunduluka kwâbo bafazi besiya engcwabeni, bephethe iziqholo ababezilungisile. 2Balifumana ilitye liqengqiwe, lisusiwe engcwabeni. 3Bakuba bengenile, abawufumananga umzimba weNkosi uYesu. 4Kwathi, besakhohliwe yile nto, kwathi gqi amadoda amabini ngakubo, enezambatho ezibengezelayo. 5Basuka boyika abafazi, baqondela phantsi, aza athi loo madoda: “Yini na ukuba ophilayo nimfune kwabafileyo? [ 6Akakho apha, uvukile.] Khumbulani awakuthetha kuni esekwelaseGalili, 7esithi: ‘*UNyana woLuntu umelwe kukunikelwa ezandleni zaboni, abethelelwe emnqamlezweni, athi ngomhla wesithathu abuye avuke.’ ”

8Bawakhumbula ke amazwi akhe. 9Bebuyile engcwabeni abafazi abo bazixela zonke ezo zinto kubafundi abalishumi elinanye nakubo bonke abanye. 10YayinguMariya waseMagadala, noYohana, noMariya unina kaYakobi, nabanye abafazi ababenabo, abazixeláyo ezi zinto *kubathunywa. 11Kubafundi oku kuthethwa ngaba bafazi kwaba ngathi kukulavuza, baza abakholwa. [ 12Kodwa yena uPetros usuke wabaleka, waya engcwabeni, wathi akukhangela, wabona ingubo yelinen iyodwa, waza wagoduka emangalisiwe koko kwenzekileyo.]

UYesu uzibonakalisa e-Emawusi

(Marko 16:12-13)

13Kwangaloo mini kwasuka abafundi ababini baya e-Emawusi, idolophana emalunga neekhilomitha ezilishumi elinambini ukusuka eJerusalem. 14Babethetha ngako konke okwakuthe kwenzeka. 15Kwathi besathetha bebuzana, uYesu ngenkqu wasondela wahamba nabo, 16kodwa bembona nje, kwasitheliswa kubo ukuba bamnakane. 17UYesu ke wathi kubo: “Zizinto zini na ezi nihamba nincokola ngazo?”

Bema ke bematshekile; 18waza waphendula omnye, lo ugama linguKleyopa, wathi kuye: “Nguwe kuphela na kwababekho eJerusalem ongazaziyo izinto ezenzeke khona kwezi ntsuku?”

19Wathi kubo: “Zinto zini na?”

Bathi bona kuye: “Ezo zingoYesu waseNazarete, *owayengumshumayeli onamandla amakhulu ekwenzeni imiqondiso nasekuthetheni, engqinelwa nguThixo nangabo bonke abantu. 20Ababingeleli abaziintloko nabaphathi bethu bamnikela ukuba agwetyelwe ukufa, waza wabethelelwa emnqamlezweni. 21Ke thina besithembe ukuba nguye owokhulula uSirayeli. Kunjalo nje namhlanje lusuku lwesithathu zenzekile ezo zinto. 22Kanti abafazi abathile beqela lethu, abathe baya engcwabeni kwakusasa, basothusile, 23kuba bengawufumani umzimba wakhe, babuye besithi babone umbono wezithunywa ezithi uyaphila. 24Basuka nabanye bethu, baya engcwabeni, bafika kunjengoko babetshilo abafazi. Ke yena abambonanga.”

25Waza uYesu wathi kubo: “Ninje na kanti ukungaqondi! Nithatha kade kangaka na ukukholwa kuko konke abâkuthetháyo *abashumayeli! 26*UKrestu ebengamelwe na kukuthi abuve obu bunzima, aze anyuselwe ewongeni?” 27Wabachazela kuzo zonke *iziBhalo iindawo ezithetha ngaye, eqalela kwiincwadi zikaMosis, waya kutsho kuzo zonke ezabashumayeli bamandulo.

28Basondela ke kuloo dolophana babesiya kuyo, wanga uYesu uyagqitha; 29baza bona bamcela besithi: “Hlala nathi, kuba kuyahlwa, nemini seyimkile.” Wangena ke ukuba ahlale nabo. 30Wathi, esetafileni kunye nabo, wathatha isonka, wabulela, wasiqhekeza, wabanika. 31Aqabuka amehlo abo, bamazi. Wathi shwaka yena kubo. 32Baza bathi omnye komnye: “Iintliziyo zethu bezingavuthi na luvuyo xa ebethetha nathi endleleni esityhilela iziBhalo?”

33Besuka kwangelo lixa, babuyela eJerusalem, babafumana abafundi abalishumi elinanye behlanganisene ndawonye kunye nâbo babenabo, 34besithi: “Inene, iNkosi ivukile! Ibonakele kuSimon.” 35Bakubalisa ke okwenzeke endleleni, nokutyhileka kweNkosi kubo xa yayiqhekeza isonka.

UYesu uzibonakalisa kubafundi bakhe

(Mat 28:16-20; Marko 16:14-18; Yoh 20:19-23; Mseb 1:6-8)

36Ke kaloku, besazithetha ezi zinto, uYesu ngenkqu wema phakathi kwabo, [wathi kubo: “Uxolo malube nani.”]

37Basuka bankwantya, baba babona into engengomntu ncam. 38Wathi kubo: “Yini na ukuba nothuke? Kutheni na ukuba nibe nentandabuzo? 39Khangelani izandla zam, niqonde ukuba ndim kanye. Ndiphatheni niqondisise ukuba ndingumntu, ndinenyama namathambo, njengoko nindibona ndinjalo.” [ 40Etshilo wababonisa izandla neenyawo zakhe.]

41Ke kaloku, bâthi bengekakholwa, bemangalisiwe bevuya, wathi kubo: “Ninanto ityiwayo na apha?” 42Bamnika intwana yentlanzi eyojiweyo, 43wayithatha, wayitya bejongile.

44UYesu ke wathi kubo: “Zizo ezi izinto endazithethayo kuni ndisenani, ndisithi zimelwe kukuzaliseka zonke izinto ezibhaliweyo ngam *emthethweni kaMosis, nasezincwadini *zabashumayeli, nasezindumisweni.”

45Waza ke wazikhanyisela iingqondo zabo, ukuze baziqonde *iziBhalo; 46wathi kubo: “Kubhalwe kwathiwa *uKrestu umelwe kukuthi eve ubunzima, abuye avuke kwabafileyo ngomhla wesithathu. 47Kukwabhalwe kusithiwa zothi egameni lakhe zivakaliswe kuzo zonke iintlanga iindaba zenguquko noxolelo lwezono, kuqalelwa eJerusalem. 48Nina ke ningamangqina ezi zinto. 49Niyabona, mna ndilinika nina idinga likaBawo. Ze nihlale ke eJerusalem nide nixhotyiswe ngamandla avela phezulu.”

UYesu unyuselwa ezulwini

(Marko 16:19-20; Mseb 1:9-11)

50UYesu ke waphuma nabafundi bakhe, wabasa ngaseBhetani; waza waphakamisa izandla zakhe, wabasikelela. 51Kwathi esabasikelela, wahlukana nabo, [wanyuswa wasiwa ezulwini]. 52Ke bona [bakuba bequbudile,] babuyela eJerusalem benovuyo olukhulu; 53baza basoloko bekho *endlwini kaThixo, bembonga uThixo.