IsiXhosa 1996 (XHO96)
20

Igunya likaYesu

(Mat 21:23-27; Marko 11:27-33)

201Kwathi ngenye imini, uYesu efundisa abantu *endlwini kaThixo, eshumayela iindaba ezimnandi, kwafika kuye ababingeleli abaziintloko, nabachazi-mthetho, namadoda amakhulu. 2Bona bathetha naye besithi: “Khawutsho: ezi zinto uzenza ngagunya lini? Ingubani kakade okunike elo gunya?”

3Waphendula ke wathi kubo: “Nam ndiza kunibuza umbuzo ube mnye; ze nindiphendule ke. 4Ngaba ubhaptizo lukaYohane lwaluvela ezulwini, okanye lwaluvela ebantwini?”

5Baxoxa bodwa besithi: “Ukuba sithe: ‘Lwaluvela ezulwini,’ wothi: ‘Kwakutheni ke phofu ukuze ningakholwa?’ 6Ukuba sithe: ‘Lwavela ebantwini,’ bonke abantu bosixuluba ngamatye, kuba babemvuma uYohane ukuba *ungumshumayeli.” 7Baphendula ke ngokuthi àbazi ukuba lwaluvela phi na.

8Waza wathi kubo: “Nam ke andinixeleli ukuba ndizenza ngagunya lini na ezi zinto.”

Umzekeliso ngesidiliya nabaqeshi baso

(Mat 21:33-46; Marko 12:1-12)

9Ke uYesu wabenzela umzekeliso abantu, wathi: “Umntu othile watyala isidiliya, waqeshisa ngaso kubalimi, wahambela kwelinye ilizwe ixesha elide. 10Ngexesha lokuvuthwa kweziqhamo wathuma isicaka kwabo balimi, ukuze bamnike eziqhameni zesidiliya eso. Basuka bona abalimi basibetha eso sicaka, semka singaphathanga nto. 11Wabuya wathuma esinye isicaka kubo. Basibetha ke naso, badlala ngaso, naso semka singaphathanga nto. 12Wabuya wathuma nesesithathu. Bathi naso basingxwelerha, basigxotha. 13Wathi umnini-sidiliya: ‘Ndiya kuyithini na le nto? Mandithume unyana wam endimthandayo. Mhlawumbi bomhlonela yena.’ 14Kodwa bakumbona abalimi, bathi omnye komnye: ‘Yindlalifa le. Masiyibulale, ilifa libe lelethu.’ 15Bamkhuphela ngaphandle kwesidiliya ke unyana lowo, bambulala.

“Uya kuthini ke ngoko umnini-sidiliya? 16Wofika ababulale abo balimi, asinikele kubambi eso sidiliya.”

Bakukuva oko, bathi: “Makungabi njalo!”

17Waza wabakhangela wathi: “Ithetha ntoni ke phofu le ndawo *eziBhalweni ithi:

“ ‘Ilitye abâlideláyo abakhi

lilo elaba lelona libalulekileyo lesiseko’?Ndum 118:22

18“Bonke abathe bawa phezu kweli litye botyumka; ke bona elithe labawela bocoleka.”

Umbuzo ngerhafu

(Mat 22:15-22; Marko 12:13-17)

19Baza ke abachazi-mthetho nababingeleli abaziintloko bafuna ukumbamba kwangelo lixa, kodwa babesoyika abantu, kuba babesazi ukuba uwuthethe esingise kubo lo mzekeliso. 20Bamcupha ke, bathumela iintlola ezizenza amalungisa, ukuze bambambise ngamazwi, ze ke bamnikele kwirhuluneli, yona iphetheyo inawo onke amagunya. 21Iintlola ezi zambuza uYesu zisithi: “Mfundisi, siyazi ukuba wena uthetha ufundise okuyinyaniso, kuba akunamkhethe, koko uyifundisa ngenyaniso indlela kaThixo. 22Ngaba ke kuvumelekile na ukurhafa *kuKhesare?”

23Eliqondile iyelenqe lazo, wathi kuzo: 24“Ndiboniseni imali. Ke, ngokabani na lo mfanekiso neli gama?”

Zaphendula zathi: “NgokaKhesare.”

25Wathi yena kuzo: “Ke, nikani uKhesare okufanele uKhesare, ninike uThixo okufanele uThixo.”

26Zakhohlwa ukumbambisa ngamazwi phambi kwabantu, zaza zathi cwaka, zimangalisiwe yimpendulo yakhe.

Umbuzo ngovuko lwabafileyo

(Mat 22:23-33; Marko 12:18-27)

27Kweza abathile *bakubaSadusi kuYesu (bona abo bathi akukho luvuko lwabafileyo), bambuza ke 28besithi: “Mfundisi, uMosis wasibhalela umthetho esithi: ‘Ukuba ubani uthe wafa, eshiya umfazi engekabi nabantwana, makathi umntakwabo amngene umfazi lowo, baze bamzalele abantwana umfi.’Hlaz 25:5 29Ke kaloku kwakukho oonyana bomntu omnye abasixhenxe, yaza inkulu yazeka umfazi, yasweleka ingekabi nabantwana. 30Wathi ke owesibini wamngena, naye wasweleka engekabi nabantwana. 31Wenjenjalo nowesithathu. Bada baba naye bosixhenxe, kodwa abashiya mntwana. 32Emva kwabo bonke wasweleka naye umfazi. 33Ke ngoko eluvukweni lwabafileyo uya kuba ngumfazi wawuphi na kubo? Kuba kaloku bosixhenxe babemthathile.”

34Waphendula uYesu, wathi kubo: “Abantu beli phakade bayazeka, besendiswa; 35kodwa bona abo bafanelwe kukuvuka ekufeni, baphile kwiphakade elizayo, àbazeki, àbendiswa. 36Bona abasenakufa, kuba bafana nezithunywa zezulu. Bona bangoonyana bakaThixo, kuba kaloku bavukile kwabafileyo. 37Ke yona into yokuba abafileyo bayavuka, noMosis uyayikhankanya kwisiqendu esithetha ngetyholo elivuthayo encwadini yakhe, apho abiza iNkosi ngokuthi inguThixo ka-Abraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi.Mfud 3:6 38AkaThixo wabafileyo ke; unguThixo wabaphilayo, kuba kuye bonke bayaphila.”

39Baphendula ke abathile bakubachazi-mthetho, bathi: “Ngxatsho ke, Mfundisi; uthethe kakuhle!” 40Babengasenabuganga ke bakumbuza nento le.

UKrestu unyana kaDavide

(Mat 22:41-46; Marko 12:35-37)

41Ke uYesu wathi kubo: “Batsho ngani ke ukuthi: ‘*UKrestu ngunyana kaDavide’? 42Kanti noDavide ngokwakhe kwiNcwadi yeeNdumiso uthi:

“ ‘Yathi iNkosi eNkosini yam:

Hlala ngakum kweli wonga,

43lo gama ndikoyisela iintshaba zakho.’Ndum 110:1

44“Ukuba uDavide ngokwakhe uthi uKrestu yiNkosi, angathini ke ukuba ngunyana wakhe?”

UYesu ulumkisa ngabachazi-mthetho

(Mat 23:1-36; Marko 12:38-40)

45Ke kaloku, besiva bonke abantu, uYesu wathi kubafundi bakhe: 46“Balumkeleni abachazi-mthetho, abathanda ukuhamba ngezambatho ezide, bethanda ukuba kukhahlelwe kubo emabaleni embutho, befuna izihlalo eziphambili *ezindlwini zesikhungo, neendawo zamawonga ezidlweni. 47Abo bayiphangayo imizi yabahlolokazi, baze bazenzise batsho ngemilembelele yemithandazo, ngabo abaya kufumana esona sohlwayo sikhulu.”

21

Umnikelo womhlolokazi

(Marko 12:41-44)

211Ewaphakamisile amehlo akhe, uYesu ubone izityebi zigalela iminikelo yazo kwisikhongozeli-mali. 2Ke wabona mhlolokazi uthile ulihlwempu efaka iimalana ezimbini; 3waza wathi: “Ndithi kuni, inene, lo mhlolokazi ulihlwempu unikele ngaphezu kwabo bonke, 4kuba bonke aba banikele kuThixo bethatha ebutyebini babo, kanti yena, eswele nje, unikele ngako konke abenokuphila ngako.”

UYesu uthetha ngokudilizwa kwendlu kaThixo

(Mat 24:1-2; Marko 13:1-2)

5Ke kaloku, xa abathile babethetha *ngendlu kaThixo, bencoma ukuhonjiswa kwayo ngamatye amahle nangezinto ezinexabiso, uYesu wathi: 6“Niyazibona zonke ezi zinto? Kuya kufika imihla ekungayi kusala litye phezu kwelitye lingàdilizwa.”

Ukuqala kwentshutshiso

(Mat 24:3-14; Marko 13:3-13)

7Bambuza ke uYesu besithi: “Mfundisi, ziya kubakho nini na ezi zinto? Uya kuba yintoni na umqondiso wokuzalisekiswa kwazo?”

8Wathi ke yena: “Lumkani ningalahlekiswa, kuba baninzi abaya kuza egameni lam; besithi banguye uKrestu, besithi ixesha lisondele. Ke nina ze ningabalandeli. 9Xa nithe neva ngeemfazwe neziphithi-phithi, ze ningoyiki, kuba ezo zinto zimelwe kukubakho kuqala. Sona ke isiphelo asiyi kubakho kwangoko.”

10Waqhuba wathi kubo: “Uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nokumkani avukelane nokumkani. 11Kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinkulu, kwiindawo ngeendawo kubekho indlala nendyikityha yokufa. Kuya kubakho izinto ezoyikekayo, kwanemiqondiso emikhulu evela ezulwini.

12“Ngaphambi kokuba zonke ezi zinto zenzeke, baya kunibamba, banitshutshise beninikela *ezindlwini zesikhungo nasezintolongweni, nisiwe phambi kookumkani neerhuluneli ngenxa yegama lam. 13Oko ke kuya kuba lithuba lenu lokungqina. 14Zimiseleni ukungayicingi kwangaphambili indlela eniya kuziphendulela ngayo, 15kuba mna ndiya kuninika amazwi obulumko abangayi kuba nako ukubuphikisa nokumelana nabo bonke abachasene nani. 16Ke kaloku niya kunikelwa nangabazali, nangabantakwenu, nazizizalwane, nazizihlobo, kubekho nababulawayo kuni. 17Niya kuthiywa ngabantu bonke ngenxa yegama lam. 18Ke akuyi kutshabalala nonwele olu lwentloko yenu. 19Nothi ke ngokunyamezela kwenu nibuzuze ubomi benu.”

Imbandezelo enkulu

(Mat 24:15-21; Marko 13:14-19)

20“Xa nithe nayibona iJerusalem irhawulwe yimikhosi, yazini ukuba kusondele ukutshabalala kwayo. 21Ngelo xesha mabathi abakwelakwaJuda babalekele ezintabeni, bathi abo bangaphakathi kwayo iJerusalem baphume bemke. Ke abo basemaphandleni mabangangeni eJerusalem. 22Yoba yimihla yempindezelo leyo, ukuze kuzaliseke konke okubhalwe *eziBhalweni.Hos 9:7 23Hayi ke abanzima nabanyisayo ngaloo mihla! Kuya kubakho imbandezelo enkulu elizweni, ingqumbo kaThixo ibe phezu kwaba bantu. 24Baya kubulawa ngekrele, bathinjwe, basiwe kuzo zonke iintlanga. IJerusalem iya kutshatyalaliswa ziintlanga de liphele ixesha lazo.”

Ukuza kwakhe uNyana woLuntu

(Mat 24:29-31; Marko 13:24-27)

25“Kuya kubakho imiqondiso elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini;Isaya 13:10; Hez 32:7; Jow 2:31 emhlabeni kubekho iintlanga ezicinezelekileyo, zididekile kukugquma kolwandle namaza. 26Abantu boba besifa luloyiko, bexhalabele izinto ezilifikelayo ihlabathi, kuba konke okunamandla esibhakabhakeni kodunga-dungeka. 27Baya kumbona ke *uNyana woLuntu esiza ngelifu, enamandla nobuqaqawuli obukhulu.Dan 7:13 28Ke kaloku zakuqala ukubakho ezi zinto, yimani nkqo, niphakamise iintloko zenu, kuba isondele inkululeko yenu.”

Umzekeliso ngomkhiwane

(Mat 24:32-35; Marko 13:28-31)

29Wabenzela umzekeliso uYesu, esithi: “Khangelani umkhiwane nayo yonke imithi. 30Xa seyivelisa amagqabi, nithi nakukubona oko, nazi ukuba ihlobo lithwasile. 31Kwangokunjalo nani, xa nithe nazibona ezi zinto zisenzeka, yazini ukuba ulawulo lukaThixo lusemnyango.Okanye “ubukumkani bukaThixo busondele”

32“Ndithi kuni, inene, asiyi kudlula esi sizukulwana zingadanga zenzeke zonke ezi zinto. 33Liya kudlula izulu nehlabathi; ke wona amazwi am akasayi kuze adlule.”

Phaphamani!

34“Zilumkeleni ke, hleze iintliziyo zenu zenziwe buthuntu buburhovu, nakukunxila, nangamaxhala obu bomi, ize loo mini inifikele ngebhaqo; 35kuba iya kubafikela ngokomgibe bonke abahleliyo phezu kwehlabathi lonke. 36Ke ngoko phaphamani maxa onke, nikhunga, ukuze nibe namandla okuziphepha zonke ezi zinto ziza kwenzeka, nize nibe nokuma phambi *koNyana woLuntu.”

37Ke kaloku emini uYesu ebefundisa *endlwini kaThixo, athi ngokuhlwa aye kulala eNtabeni yemiNquma. 38Kwakusasa bonke abantu babesiza kumphulaphula endlwini kaThixo.

22

UYesu uyabhungwa

(Mat 26:1-5; Marko 14:1-2; Yoh 11:45-53)

221Ke kaloku lalisondele itheko lezonka ezingenagwele, ekuthiwa *yiPasika. 2Ke ababingeleli abaziintloko nabachazi-mthetho babefuna indlela efihlakeleyo yokumbulala uYesu, kuba babesoyika abantu.

UJudas uceba ukungcatsha uYesu

(Mat 26:14-16; Marko 14:10-11)

3Wangena ke uSathana kuJudas ekuthiwa nguSikariyoti, owayengomnye wabafundi abalishumi elinambini. 4Wesuka waya kubhunga nababingeleli abaziintloko nabagcini *bendlu kaThixo, wacebisana nabo ngeyona nto anokuyenza ukuze babe nokumbamba uYesu. 5Bavuya ke bona, bagqiba kwelokuba bamnike imali, 6waza wavuma, waba soloko ezungula ukufumana ithuba lokumbambisa kungekho sihlwele.

UYesu ulungiselela ukutya iPasika

(Mat 26:17-25; Marko 14:12-21; Yoh 13:21-30)

7Wafika ke loo mhla wesidlo sezonka ezingenagwele ekwakumele ukuxhelwa ngawo ixhwane *lePasika. 8UYesu ke wathuma uPetros noYohane, esithi: “Hambani niye kusilungiselela iPasika.”

9Baza bathi kuye: “Ufuna ukuba siyilungiselele phi na?”

10Wathi kubo: “Khangelani, nakungena esixekweni, nodibana nomfo ophethe ingqayi yamanzi. Ze nimlandele, niye kuloo ndlu angena kuyo; 11nize nithi kumnini-mzi: ‘Úthi uMfundisi: Liphi na igumbi leendwendwe apho ndingayidlela khona iPasika nabafundi bam?’ 12Yena wonibonisa igumbi elikhulu eliphezulu, elinempahla yalo. Lungisani apho ke.”

13Bemka, bafika kunjengoko ebetshilo kubo, baza bayilungiselela iPasika.

Umthendeleko weNkosi

(Mat 26:26-30; Marko 14:22-26; 1 Kor 11:23-25)

14Lakufika ixesha, uYesu uye kuhlala etafileni enabathunywa bakhe; 15waza wathi kubo: “Bendilangazelela kakhulu ukuyitya kunye nani le Pasika, ndingekabuva ubunzima. 16Inene, andiyi kuba sayidla konke, de ibe izalisekile kulawulo olutsha lukaThixo.”Okanye “ebukumkanini bukaThixo”

17UYesu ke wathatha indebe, wabulela, waza wathi: “Yithatheni, nabelane ngayo. 18Inene, andisayi kusela kwincindi yomdiliya lude luthwase ulawulo olutsha lukaThixo.” 19Wathatha isonka ke, wabulela, wasiqhekeza, wabanika esithi: “Ngumzimba wam lo [onikelwa ngenxa yenu. Oku kwenzeleni ukundikhumbula.” 20Bakugqiba ukutya wayithatha kwangokunjalo nendebe, wathi: “Le ndebe ingumnqophiso omtshaJer 31:31-34 osungulwa kukuphalala kwegazi lam.]

21“Kodwa, niyabona, lowo undingcatshayo ukunye nam apha etafileni.Ndum 41:9 22Okunene yena uNyana woLuntu uyemka njengoko amiselweyo nguThixo; kodwa hayi ilishwa laloo mntu uNyana woLuntu angcatshwa nguye!”

23Baza ke bona babuzana bodwa ukuba ngaba ngubani na kubo oza kuyenza le nto.

Oyena mkhulu

24Ke kaloku kwabakho ukubangisana phakathi kwabafundi ngokuba nguwuphi na kubo ekunokuthiwa ngoyena mkhulu. 25UYesu wathi kubo: “Ookumkani beentlanga balawula ngegqudu, kanti ke kwabona kuthiwa ngoothandabantu. 26Ke nina ze ningabi njalo; omkhulu kuni makabe njengomncinci, nokhokelayo afane nokhonzayo. 27Nguwuphi na kakade omkhulu: ngulowo uhleli etafileni, nokuba ngulowo uzisa ukutya etafileni? Asingulowo uhleli etafileni na? Ke mna phakathi kwenu ndinjengesicaka.

28“Nina nahlala nihleli nam ekulingweni kwam. 29Kwanjengokuba uBawo endinike igunya lokulawula, nam ndininika elo gunya, 30ukuze nitye, nisele, etafileni yam kwikomkhulu lam,Okanye “ebukumkanini bam” nihlale ezikhundleni zokulawula, nigweba izindlu ezilishumi elinambini zakwaSirayeli.”

UYesu ulumkisa uPetros

(Mat 26:31-35; Marko 14:27-31; Yoh 13:36-38)

31UYesu wathi: “Uyabona, wena Simon, uSathana ebenibanga efuna ukunihlungula okwengqolowa, 32kodwa mna ndikuthandazele ukuba ukholo lwakho lungapheli. Nawe ke, xa uthe waguquka, uze uwomeleze amakholwa.”

33UPetros ke wathi kuye: “Nkosi, ndixolèlè nokuya kunye nawe entolongweni nokuba kusekufeni.”

34UYesu wathi: “Inene, Petros, kothi namhlanje ingekakhali inkuku, ube wena sewukhanyele kathathu ukuba uyandazi.”

Isipaji nengxowa yomphako nekrele

35Ke uYesu wathi kubo: “Ngôkúyâ ndandinithume ningenasipaji, nangxowa yamphako, nazihlangu, nakha naswela nto na?”

Bathi ke bona: “Nento le.”

36Waza wathi kubo: “Ke ngoku lowo unesipaji makasithathe, enjenjalo nonengxowa yomphako, aze nalowo ungenakrele athengise ingubo yakhe alithenge. 37Inene, kuya kwenzeka kum oko kubhaliweyo *eziBhalweni kwathiwa: ‘Wabalelwa kwizaphula-mthetho,’Isaya 53:12 kuba oko kubhaliweyo ngam akunakungenzeki.”

38Ke bona bathi: “Nkosi, nanga amakrele amabini.”

Waza wathi kubo: “Kwanele.”

UYesu uyathandaza

(Mat 26:36-46; Marko 14:32-42)

39UYesu waphuma waza ngokwesiqhelo sakhe waya eNtabeni yemiNquma. Bamlandela ke abafundi bakhe. 40Akufika apho, uYesu wathi kubo: “Thandazani ukuze ningangeni ekulingweni.”

41Wasuka kubo, wathi qelele, waguqa ngamadolo, wathandaza 42esithi: “Bawo, ukuba uyavuma, yisuse kum le ntlungu. Noko ke, makungabi kokuthandwa ndim, makube kokuthandwa nguwe okwenzekayo.” [ 43Ke kwabonakala isithunywa kuye, sivela ezulwini, simomeleza. 44Edandathekile kakhulu uYesu, kwaba kukhona athandaza ngenyameko, kwada ukubila kwakhe kwangathi ngamathontsi egazi esiwa emhlabeni.]

45UYesu ke waphakama ekuthandazeni, waya kubafundi bakhe, wafika belele, bedakumbile; 46waza wathi kubo: “Yini na ukuba nilale? Vukani, nithandaze, ukuze ningangeni ekulingweni.”

Ukubanjwa kukaYesu

(Mat 26:47-56; Marko 14:43-50; Yoh 18:3-11)

47UYesu esathandaza, kwathi gqi indimbane, ikhokelwa nguJudas, ongomnye wabafundi abalishumi elinambini. Yena wasondela kuYesu ukuba amange. 48Waza uYesu wathi kuye: “Judas, umngcatsha ngokumanga na *uNyana woLuntu?”

49Abo babemngqongile uYesu, bakukubona okuza kwenzeka, bathi kuye: “Nkosi, sibaxabele na ngekrele?” 50Omnye kubo waxabela isicaka sombingeleli omkhulu, wasinqumla indlebe yokunene.

51Waza ke uYesu wathi: “Yekani; kwanele!” Wayichukumisa indlebe yesicaka eso, yaphila.

52Ke uYesu wathi kumadoda amakhulu nababingeleli abaziintloko, nabagcini *bendlu kaThixo, ababeze kumbamba: “Nindiphathele amakrele neentonga, ngathi nize esihangeni? 53Bendinani imihla ngemihla endlwini kaThixo, anandibamba. Eli lithuba lenu, kuba kulawula igunya lobumnyama ngoku.”

UPetros ukhanyela uYesu

(Mat 26:57-58,69-75; Marko 14:53-54,66-72; Yoh 18:12-18,25-27)

54Bembambile uYesu, bamqhuba bamsa endlwini yombingeleli omkhulu. UPetros wayelandela ekude. 55Kwakubaswe umlilo eyadini, kusothiwa, noPetros ke waya kotha kunye nabo. 56Isicakazana esithile simbonile uPetros ehleli ngasemlilweni, samqwalasela, sathi: “Naló ebekunye naye!”

57Wakhanyela ke yena esithi: “Ntokazindini, andimazi loo mntu!”

58Kwakuba mzuzwana, wabonwa ngomnye owathi: “Nawe ungowabo.”

Waza wathi uPetros: “He mfondini, andinguye!”

59Malunga neyure emva koko omnye watsho eqinisekile wathi: “Inene, nalo ikwanguwabo, kuba ukwangowaseGalili.”

60Wathi uPetros: “Mfondini, andazani tu nale nto uyithethayo!”

Kwathi kwangoko, esathetha, yakhala inkuku. 61Yajika iNkosi, yakhangela kuPetros. Walikhumbula ke uPetros ilizwi leNkosi elithi: “Namhlanje ingekakhali inkuku, wondikhanyela kathathu.” 62Waphuma phandle uPetros, watsho esikrakra.

UYesu wenziwa intlekisa

(Mat 26:67-68; Marko 14:65)

63Amadoda awayembambile uYesu, ayemenza intlekisa, emntlitha, 64emgquma amehlo ambuze esithi: “Xela okubethileyo!” 65Babethetha nezinye izinto ezininzi bemnyelisa.

UYesu phambi kweBhunga

(Mat 26:59-66; Marko 14:55-64; Yoh 18:19-24)

66Kwakusa yahlanganisana intlanganiso yamadoda amakhulu, nababingeleli abaziintloko, nabachazi-mthetho, uYesu bamsa entlanganisweni *yeBhunga labo, 67bathi: “Ukuba wena unguye *uKrestu sixelele.”

Wathi yena kubo: “Ukuba ndithe ndanixelela aniyi kukholwa. 68Nokuba ke ndithe ndanibuza aniyi kundiphendula. 69Ukususela ngoku *uNyana woLuntu uya kuhlala ewongeni kwaThixo uSomandla.”

70Bathi bona: “Ùnguye na uNyana kaThixo?”

Wathi kubo: “Kutsho nina ngokwenu.”

71Bathi ke bona: “Sisabufunelani na obunye ubungqina? Kaloku sizivele ngokwethu amazwi akhe.”